A jogszabály mai napon ( 2024.05.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

25/2019. (XI. 15.) EMMI rendelet

a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tanácsadó, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testülete.

2. § A Bizottság a családbarát szülészetek kialakításának támogatása, a szoptatásbarát társadalom létrejöttének elősegítése és az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekalapja által kidolgozott „Bababarát Kórház Kezdeményezés” országos szintre történő kiterjesztése érdekében a következő feladatokat látja el:

1. javaslatot tesz a miniszter részére átfogó szakmai irányelvek, módszertani levelek, ajánlások kidolgozására, a nemzetközi ajánlások szakmai irányelvekbe történő beépítésére, majd nyomon követi ezek alkalmazásának megvalósulását,

2. az 1. pont szerinti irányelvekkel, módszertani levelekkel és ajánlásokkal összhangban álló ismeretterjesztő anyagokat dolgoz ki és terjeszt az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, valamint az oktatási és nevelési intézmények részére,

3. módszertani támogatást nyújt az egészségügyi intézményi protokollok kidolgozásához,

4. figyelemmel kíséri a feladatai ellátásával összefüggő hatályos jogszabályokat, a jogszabálytervezeteket véleményezi, illetve szükség esetén módosítást kezdeményez,

5. részt vesz az ágazati stratégiák kidolgozásában,

6. javaslatot tesz a céljaival összefüggő tananyag beépítésére a graduális és posztgraduális képzésbe,

7. áttekinti a céljaival összefüggő képzéseket, szükség esetén javaslatot tesz tananyagának kiegészítésére, további képzésekre,

8. országos és regionális továbbképzéseket, konferenciákat, szakmai napokat kezdeményez,

9. közreműködik képzések szervezésében,

10. figyelemmel kíséri a családbarát ellátás, a szoptatás és az anyatejes táplálás, valamint a csecsemő- és kisgyermekkori gondozás hazai helyzetét, elősegíti az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást,

11. áttekinti a szoptatástámogatás magyarországi helyzetét, és annak intézményesítése érdekében oktatási, szervezeti és módszertani javaslatot tesz,

12. az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint ösztönzi a szoptatási arányszámok növelését,

13. figyelemmel kíséri az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése által elfogadott határozatok – különösen Az Anyatejet Helyettesítő Készítmények Marketingjének Nemzetközi Kódexe (a továbbiakban: Kódex) – betartásának magyarországi helyzetét, és javaslatot tesz azok alkalmazása hatékonyságának növelésére,

14. közreműködik a nők és családok számára szóló ismeretterjesztő, illetve a média számára is felhasználható tájékoztató anyagok kidolgozásában,

15. a céljaival összhangban kutatásokat kezdeményez, amelynek alapján javaslatokat, ajánlásokat dolgoz ki,

16. ösztönzi, hogy az anya-, baba- és családbarát ellátás irányadóvá váljon,

17. javaslatot tesz az anya-, baba- és családbarát ellátás korszerű nemzetközi ajánlásokon, szakmai ismereteken, továbbá a családok igényein alapuló szempontrendszerére, illetve ennek elérésére ösztönző rendszert dolgoz ki, továbbá figyelemmel kíséri a szülészeti, újszülött- és koraszülött-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók tevékenységét e szempontrendszernek való megfelelés tekintetében,

18. ösztönzi, hogy minden szülészeti és koraszülött ellátást végző egészségügyi szolgáltató célul tűzze ki a „Bababarát Kórház” cím megszerzését, illetve megtartását,

19. programot készít annak érdekében, hogy a „Bababarát Kezdeményezés” kiterjesztésre kerüljön valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, a közforgalmú gyógyszertárakra, továbbá oktatási intézményekre is,

20. ösztönzési rendszert dolgoz ki a „Bababarát Kórház”, illetve „Bababarát Terület” cím elnyerésére,

21. kapcsolatot tart az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekalapja képviseletével a „Bababarát Kezdeményezés” végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása tekintetében,

22. javaslatot tesz a szoptatásra lehetőséget biztosító helyiségek kialakítása szempontrendszerére a különböző közintézményekben és egyéb szolgáltató intézményekben, és rendszeresen ellenőrzi, hogy azok megfelelnek-e a bababarát szemlélet szerinti feltételeknek.

3. § A Bizottság a „Bababarát Kórház Kezdeményezés” hazai koordinátoraként ellátott feladatait az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekalapja „Bababarát Kórház Kezdeményezésre” vonatkozó ajánlásai szerint végzi, ennek során

a) figyelemmel kíséri az egészségügyi szolgáltató „Bababarát Kórház Kezdeményezés” tárgykörével összefüggő működését,

b) kidolgozza az egészségügyi szolgáltató felmérésének menetét,

c) gondoskodik az azt igénylő egészségügyi szolgáltató felméréséről, majd az eredmény értékelése alapján javaslatot tesz a miniszter számára a „Bababarát Kórház” cím odaítélésére,

d) javaslatot tesz a „Bababarát Kórház” címet elnyert egészségügyi szolgáltató önellenőrzésének menetére,

e) támogatja az egészségügyi szolgáltatót a bababarát ellátás színvonalának fenntartásában és az önellenőrzés végrehajtásában,

f) kidolgozza a „Bababarát Kórház” címet elnyert egészségügyi szolgáltató újra felmérésének menetét,

g) gondoskodik a „Bababarát Kórház” címet elnyert egészségügyi szolgáltató újrafelméréséről, majd az eredmény értékelése alapján javaslatot tesz a miniszter számára a „Bababarát Kórház” cím megerősítésére vagy visszavonására,

h) folyamatos információs és kapcsolattartási lehetőséget biztosít az egészségügyi szolgáltató számára,

i) kidolgozza az a)–h) pont szerinti feladatok elvégzésében közreműködők összeférhetetlenségének speciális szabályait, valamint gondoskodik a képzésükről.

4. § (1) A Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai

1. az egészségügyi szakmai kollégium csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozata,

2. az egészségügyi szakmai kollégium neonatológia tagozata,

3. az egészségügyi szakmai kollégium szülészet és nőgyógyászat, asszisztált reprodukció tagozata,

4. az egészségügyi szakmai kollégium ápolás és szülésznő tagozata,

5. az egészségügyi szakmai kollégium védőnő (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi) tagozata,

6. a Magyar Kórházszövetség,

7. a Magyar Gyermekorvosok Társasága,

8. a Magyar Perinatológiai Társaság,

9. a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság,

10. a Magyar Pszichoszomatikus Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság,

11. a Szoptatásért Magyar Egyesület,

12. a La Leche Liga Magyarország Egyesület,

13. *  a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK),

14. a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Módszertani Központ,

15. a miniszter,

16. a családpolitikáért felelős miniszter

által jelölt egy-egy személy.

(2) A Bizottságban

a) az Egészségügyi Világszervezet magyarországi képviselete,

b) az Egyesült Nemzetek Szervezete Gyermekalapja magyarországi képviselete

által delegált személy szavazati joggal nem rendelkező tagként vesz részt.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti tagok mellett további szavazati joggal rendelkező, illetve szavazati joggal nem rendelkező, tiszteletbeli tagokat kérhet fel.

(4) A Bizottság tagjainak megbízatása a delegálás, illetve a felkérés visszavonásáig, de legfeljebb négy évre szól, azzal, hogy a megbízatás egy alkalommal, újabb négy évre meghosszabbítható.

(5) A Bizottság operatív testülete az elnökség. A Bizottság háromtagú elnökségét a Bizottság tagjai közül a miniszter kéri fel. Az elnökség tagjai az elnök és a két elnökhelyettes.

(6) A Bizottság elnöke esetenként – az ülések témájára tekintettel – tanácskozási joggal szakértőt hívhat meg a Bizottság ülésére.

(7) A Bizottság tagjai és tiszteletbeli tagjai a Bizottságban végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.

5. § (1) A Bizottság elnöke a Bizottság

a) „Bababarát Kórház Kezdeményezéssel”,

b) „Bababarát Területtel”,

c) Kódexszel,

d) oktatással,

e) kommunikációval és szemléletformálással

kapcsolatos feladatai ellátása érdekében állandó munkacsoportokat hoz létre.

(2) A munkacsoportok vezetőit és tagjait a Bizottság elnöke jelöli ki.

(3) A Bizottság, illetve a munkacsoportok működési rendjét a Bizottság ügyrendje határozza meg.

(4) A munkacsoportok szakmai és civil szervezeti szakértők közreműködésével működnek.

6. § (1) A Bizottság a feladatait a miniszter által jóváhagyott öt éves stratégia és éves munkaterv alapján végzi. A Bizottság a stratégiát legkésőbb az ötéves időszak lejártát követő 3 hónapon belül, az éves munkatervét minden év március 1-jéig nyújtja be a miniszter részére jóváhagyás céljából.

(2) A Bizottság feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót a Bizottság elnöke a tárgyévet követő március 1-jéig jóváhagyás céljából megküldi a miniszter részére.

(3) A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt az elfogadásától számított 15 napon belül jóváhagyás céljából a Bizottság elnöke megküldi a miniszternek.

7. § (1) *  Az NNGYK biztosítja a Bizottság adminisztratív és titkársági feladatainak ellátását.

(2) *  A Bizottság működési körében felmerülő beszerzési igények teljesítése érdekében – a Bizottság elnökének javaslata alapján – az NNGYK jár el. Mindazon személyek feletti szakmai felügyeletet, akik a Bizottság munkájában közreműködnek, a Bizottság elnöke látja el, és a Bizottság működési körében megkötött szerződések tekintetében az NNGYK csak a Bizottság elnökének előzetes egyetértésével állíthat ki teljesítésigazolást.

(3) *  A Bizottság működéséhez az NNGYK költségvetésében biztosított forrás kizárólag a Bizottság e rendelet szerinti feladatainak ellátására használható fel.

8. § A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart. A Bizottság ülését az elnök hívja össze.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

10. § (1) A Bizottság 4. § (1) és (3) bekezdése szerinti tagjainak felkérésére, illetve delegálására első alkalommal e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kerül sor. A Bizottság alakuló ülését a tagság felállásától számított egy hónapon belül kell megtartani.

(2) A 6. § szerinti stratégiát első alkalommal a Bizottság első ülésétől számított hat hónapon belül kell jóváhagyás céljából megküldeni a miniszternek.