A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

29/2019. (VI. 20.) AM rendelet

a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés m) pontjában,

a 9. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. méhcsalád: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet] 1. § 2. pontja szerinti fogalom,

2. támogatási időszak: a tárgyévet megelőző naptári év,

3. tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) E rendelet alapján a 4. § (1) bekezdése szerinti kérelmező vissza nem térítendő – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti – mezőgazdasági csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése céljából.

(2) A támogatás mértékét a kérelmező tenyészetében lévő méhállományban – a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet [a továbbiakban: 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet] szerinti Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási időszak november 15. napján – nyilvántartott méhcsaládszám alapján kell meghatározni.

(3) *  A támogatás összege méhcsaládonként 1000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékét.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés v) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(5) Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

3. A támogatás forrása és keretösszege

3. § (1) * 

(2) *  Az e rendelet alapján nyújtható támogatás tárgyévre meghatározott keretösszege legfeljebb 950 millió forint.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) A támogatás igénybevételére az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási időszak november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

c) *  a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz;

d) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

da) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt,

db) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

dc) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek; valamint

e) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a c) és d) pontban foglaltakról, valamint arról, hogy a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély összegű támogatásban részesült a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.

(2) A kérelmező a támogatási időszakra vonatkozóan egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) *  A támogatási kérelem tárgyév február 1. és február 28. között elektronikus úton nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), az erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozatait.

(4) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(5) *  Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben rögzített határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

6. A támogatási kérelem elbírálása és a támogatás kifizetése

6. § (1) *  A Kincstár a támogatási kérelmekről – a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretének, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlátnak a figyelembevételével, a támogatási időszakra vonatkozó összes jogos támogatási igény ismeretében – tárgyév május 15-éig döntést hoz.

(2) *  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a támogatási kérelem elbírálásához szükséges, a 2. § (2) bekezdése szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb tárgyév március 10-éig a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a kérelmezőt nyolcnapos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A támogatás összegét a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

6a. *  Válságtámogatás

6/A. § *  (1) A kérelmező állattartó – a 2. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően – a 2023. február 1. és 28. között benyújtott támogatási kérelme alapján kizárólag az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 13. pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: válságtámogatás) igénybevételére jogosult, amely az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(2) A válságtámogatás iránti kérelem vonatkozásában nem kell alkalmazni a 2. § (5) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában és e) pontjában foglaltakat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti válságtámogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki a válságtámogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

a) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 7. pontja szerinti vállalkozásnak (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

b) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

c) *  a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és támogatási azonosítójáról, valamint

d) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal.

(4) Az állattartó (1) bekezdés alapján benyújtott válságtámogatás iránti kérelme – az 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – tartalmazza

a) *  az állattartó azonosító adatait (név, támogatási azonosító) és

b) a (3) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

6/B. § *  (1) A válságtámogatás keretösszege a 3. § (2) bekezdésében megállapított keretösszeg.

(2) Ha a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmekre a Kincstár által megállapított jogos támogatási igények összege meghaladja az (1) bekezdés szerinti keretösszeget, akkor ezen keretösszeget a jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(3) A Kincstár – a 6/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott válságtámogatás iránti kérelmek vonatkozásában – a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó válságtámogatási igényt elutasítja, és annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. § *  E rendeletnek az egyes agrár-, valamint mezőgazdasági csekély összegű támogatást tartalmazó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 41/2020. (VIII. 19.) AM rendelettel megállapított 6/A. §-át a 2020. február 1. és február 28. között benyújtott támogatási kérelmeket elbíráló támogatási döntések esetében kell alkalmazni.

10. § *  Az 5. § (1) bekezdése szerinti időszakban benyújtott kérelem a 6/A. és 6/B. § szerinti válságtámogatás iránti kérelemnek minősül.