A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről

Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Fél” illetve „Felek”), Attól a szándéktól vezérelve, hogy tovább erősítsék a két ország közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést; Azzal a szándékkal, hogy elősegítsék a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraiknak a másik Fél területére történő beutazását,

Az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Megállapodás rendelkezései az alábbi útlevelek birtokosaira terjednek ki:

1. A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság érvényes diplomata- és szolgálati útlevelei.

2. Magyarország érvényes diplomata-, külügyi szolgálati és szolgálati (a továbbiakban: szolgálati) útlevelei.

2. Cikk

A Felek azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, hagyhatják azt el, utazhatnak rajta át, bármely 180 napos időszakban 90 napot meg nem haladó tervezett tartózkodás esetén, figyelembe véve a megelőző 180 napos időszak minden egyes tartózkodási napját.

3. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a másik Fél területén történő tartózkodásuk során nem végezhetnek munkavállalási engedélyhez kötött jövedelemszerző tevékenységet.

4. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárainak a másik Fél területén történő tartózkodásuk során tiszteletben kell tartaniuk az ott hatályban lévő jogszabályokat és rendelkezéseket.

5. Cikk

Az 1. Cikkben meghatározott útleveleknek az alábbi kritériumoknak kell eleget tenniük:

a. azok érvényessége legalább 6 (hat) hónappal meghaladja a Felek területéről történő tervezett távozás időpontját;

b. azokat a megelőző 10 (tíz) éven belül bocsátották ki.

6. Cikk

A Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező állampolgárai a nemzetközi határforgalom számára kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek be a másik Fél állama területére és utazhatnak ki onnan. A határátlépés során a Felek állampolgárai tiszteletben tartják a másik Fél nemzeti jogszabályaiban meghatározott rendelkezéseket és eljárásokat.

7. Cikk

(1) Az egyik Fél államának azon állampolgárai, akik az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, és a másik Fél államában működő diplomáciai vagy konzuli képviselet vagy az ott működő nemzetközi szervezethez akkreditált képviselet tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő házastársuk és gyermekeik, amennyiben az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkeznek, utazásukat megelőzően a megfelelő beutazó vízum beszerzésére kötelesek.

(2) A Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a fent említett állampolgáraik érkezéséről.

(3) A fent említett személyek az akkreditációjukat követően vízum nélkül utazhatnak be a másik Fél területére, utazhatnak rajta át, tartózkodhatnak ott és hagyhatják azt el a megbízatásuk időtartama alatt.

8. Cikk

(1) Ez a Megállapodás nem érinti a Felek hatáskörrel rendelkező hatóságainak azon jogát, hogy a másik Félnek az 1. Cikkben meghatározott útlevéllel rendelkező állampolgára belépését megtagadják, vagy a tartózkodása tartamát lerövidítsék, illetőleg megszakítsák, amennyiben az érintett állampolgár tartózkodása nemkívánatos, vagy a nemzetbiztonságot, a közrendet vagy a közegészségügyet veszélyezteti, illetőleg ha az érintett jogellenesen tartózkodik a területén.

(2) Amennyiben a másik Fél állampolgára a jelen cikkben foglaltak szerint érintett, az intézkedésért felelős Fél erről írásban, diplomáciai úton, haladéktalanul értesíti a másik Felet.

9. Cikk

(1) Amennyiben valamely 1. Cikk szerinti útlevél a másik Fél országának területén elvész vagy megrongálódik, erről az érintett állampolgár haladéktalanul értesíti a fogadó állam illetékes hatóságait az állampolgársága szerinti állam diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül.

(2) Az érintett diplomáciai vagy konzuli képviselet az említett személynek hazatérésre jogosító úti okmányt állít ki az államának jogszabályai szerint, és erről a fogadó állam hatóságait értesíti.

10. Cikk

(1) A Felek a Megállapodás aláírásától számított harminc (30) napon belül diplomáciai úton megküldik egymásnak az 1. Cikkben meghatározott útlevelek megszemélyesített mintapéldányait.

(2) Amennyiben az egyik Fél új, az 1. Cikk szerinti útlevelet bocsát ki, ezen útlevél megszemélyesített mintaeredeti okmányait legalább harminc (30) nappal a kibocsátást megelőzően diplomáciai úton eljuttatja a másik Fél részére.

11. Cikk

(1) A Megállapodás nem befolyásolja a Felek nemzetközi megállapodásokból fakadó, vagy a közöttük létrejött más kétoldalú megállapodásokból fakadó egyéb kötelezettségeit.

(2) A Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország Európai Uniós és schengeni tagságából fakadnak.

(3) A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a külföldiek beutazására és tartózkodására vonatkozó jogszabályaikban bekövetkező változásokról.

12. Cikk

A Felek a Megállapodást az országaikban hatályban lévő jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban alkalmazzák.

13. Cikk

A Megállapodás értelmezéséből vagy alkalmazásából eredő vitáikat a Felek békés módon, diplomáciai úton tartott konzultációk útján rendezik.

14. Cikk

(1) Közbiztonsági, közrendi vagy közegészségügyi okból a Felek bármelyike, részben vagy egészben, ideiglenesen felfüggesztheti a Megállapodás alkalmazását. A felfüggesztésről és annak feloldásáról három (3) napon belül diplomáciai úton értesíteni kell a másik Felet.

(2) A Megállapodás alkalmazásának a felfüggesztése nem érinti a Feleknek az 1. Cikkben meghatározott útlevelekkel rendelkező, a másik Fél területén tartózkodó állampolgárai jogállását.

15. Cikk

(1) A Megállapodás a Feleknek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeik teljesítéséről szóló írásbeli, diplomáciai úton küldött értesítései közül az utolsó kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.

(2) Jelen Megállapodás hatályba lépésének napján hatályát veszíti a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata és a szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló, 1979. augusztus 27-én hatályba lépett megállapodás.

(3) A Felek kölcsönös írásbeli megegyezéssel módosíthatják a Megállapodás rendelkezéseit. Bármilyen módosítást a Megállapodás elidegeníthetetlen részét képező jegyzőkönyv formájában kell elkészíteni. A módosítás az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően lép hatályba.

(4) A jelen Megállapodás mindaddig hatályban marad, amíg a Felek bármelyike írásban, diplomáciai úton küldött értesítéssel fel nem mondja azt három (3) hónapos határidővel.

Kelt Budapesten, 2019. március 11-én két eredeti példányban, magyar, lao és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli különbségek esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.”

„Agreement between the Government of Hungary and the Government of the Lao People’s Democratic Republic on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports

The Government of Hungary and the Government of the Lao People’s Democratic Republic, hereinafter referred to as „Party” or „the Parties”;

Desiring to promote the further development of friendly relations and cooperation between the two countries;

Wishing to facilitate the entry of their nationals holding valid diplomatic and service passports into the territory of their respective countries,

Have agreed as follows:

Article 1

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1. Valid diplomatic and service passports of the Lao People’s Democratic Republic.

2. Valid diplomatic, foreign service and service (hereinafter: service) passports of Hungary.

Article 2

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter into, exit from, transit through the territory of the other Party without a visa requirement for a period not exceeding ninety (90) days in any one hundred and eighty (180) days period, which entails considering the one hundred and eighty (180) day period preceding each day of stay.

Article 3

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, must not undertake any paid activity that requires a work permit during their stay in the territory of the other Party.

Article 4

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, shall abide by the laws and regulations in force during their stay in the territory of the other Party.

Article 5

The passports mentioned in Article 1, shall satisfy the following criteria:

a. its validity shall extend at least 6 (six) months after the intended date of departure from the territory of the Parties;

b. it shall have been issued within the previous 10 (ten) years.

Article 6

Nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, may enter and exit the territory of the other Party via official border-crossing points. While crossing borders, nationals of each Party shall comply with the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Party.

Article 7

(1) Nationals of either Party, who are members of diplomatic missions or consular posts as well as representatives of international organizations, located on the territory of the other Party, and their spouse and children forming part of their household, holding valid passports referred to in Article 1, shall be required to obtain the appropriate entry visa prior to their entry.

(2) The Parties shall notify each other of the arrival of their abovementioned nationals through diplomatic channels.

(3) The abovementioned persons, after accreditation, may enter, transit through, stay on and leave the territory of the other Party without a visa during the period of their assignment.

Article 8

(1) This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry of the nationals of the other Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, into their respective territories, reduce their period of stay or terminate it, where the nationals in question are considered non grata or where they may present a risk to national security, public order or public health, or where their presence within the respective territory is illegal.

(2) Where a national of the other Party is affected by the provisions of this Article, the Party responsible for the aforementioned measure shall notify the other Party in writing through diplomatic channels without delay.

Article 9

(1) In case a passport referred to in Article 1 is lost or damaged in the territory of the other Party, the national affected shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through the diplomatic mission or consular post of the country of their nationality.

(2) The diplomatic mission or consular post concerned shall issue to the aforementioned persons, in conformity with the legislation of their country, a document for returning to the country of their nationality, and shall notify the competent authorities of the receiving state accordingly.

Article 10

(1) The Parties shall exchange personalized specimens of the passports mentioned in Article 1, through diplomatic channels, within thirty (30) days following the signature of the Agreement.

(2) In case of introduction of new passports mentioned in Article 1, as well as modifications of existing ones, the personalized specimens of the passports shall be conveyed to the other Party through diplomatic channels at least thirty (30) days prior to the date of their introduction.

Article 11

(1) This Agreement shall not prejudice other obligations of the Parties arising under international agreements, or any bilateral agreements concluded between the Parties.

(2) This Agreement shall in no way prejudice the obligations of Hungary deriving from its membership in the European Union and in the Schengen Area.

(3) The Parties shall inform each other without delay of any changes in their respective laws and regulations governing the entry and stay of foreigners.

Article 12

The Parties shall implement this Agreement in accordance with the laws and regulations in force in both countries.

Article 13

The Parties shall amicably settle any disputes arising from the implementation or interpretation of the provisions of this Agreement by consultations through diplomatic channels.

Article 14

(1) Either Party may temporarily suspend the implementation of this Agreement, either in whole or in part, for reasons of public order, public security or public health. The other Party must be notified through diplomatic channels within three (3) days about the suspension and about the termination thereof.

(2) Suspension of the application of this Agreement does not affect the legal status of the nationals of either Party, holders of any of the passports mentioned in Article 1, staying in the territory of the other Party.

Article 15

(1) The Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day after receiving the last written notification through diplomatic channels by which the Parties have confirmed that their respective internal procedures required for the entry into force of the Agreement have been completed.

(2) On the day of the entry into force of the present Agreement, the Agreement between the Government of the People’s Republic of Hungary and the Government of the Lao People’s Democratic Republic on the Mutual Exemption of the Visa Requirement for Holders of Diplomatic and Special Passports, effective from 27 August 1979 shall cease to be in force.

(3) The Parties may amend the provisions of this Agreement by mutual written consent. Any amendment shall be made in the form of a protocol constituting an integral part of the Agreement. The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph (1) of this Article.

(4) This Agreement shall remain in force until terminated by either Party upon a three (3) months prior written notice to the other Party through diplomatic channels.

Done at Budapest, on 11 March 2019 in two originals, in Hungarian, Lao and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation of the provisions of this Agreement, the English text shall prevail.”

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére