A jogszabály mai napon ( 2024.05.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2019. évi XCV. törvény

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről * 

1. § (1) Az Országgyűlés a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 134. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. melléklet szerint fogadja el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2020. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Hatóság 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 38 400,0 millió Ft-ban, azaz harmincnyolcmilliárd-négyszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 38 400,0 millió Ft-ban, azaz harmincnyolcmilliárd-négyszázmillió forintban

hagyja jóvá.

2. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 2. melléklet szerint fogadja el a Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) 2020. évi működési költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének

a) kiadási főösszegét 627,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonhétmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 627,0 millió Ft-ban, azaz hatszázhuszonhétmillió forintban

hagyja jóvá.

3. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 135. § (2) bekezdése alapján a 3. melléklet szerint fogadja el a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2020. évi költségvetését.

(2) Az Országgyűlés a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 600,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hatszázmillió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 600,0 millió Ft-ban, azaz egymilliárd-hatszázmillió forintban

hagyja jóvá.

4. § * 

5. § (1) Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdésében és a 136. § (15) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 5. melléklet szerint fogadja el a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2020. évi költségvetését.

(2) *  Az Országgyűlés az MTVA 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 103 126,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhárommilliárd-egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forintban,

b) bevételi főösszegét 103 126,3 millió Ft-ban, azaz egyszázhárommilliárd-egyszázhuszonhatmillió-háromszázezer forintban

hagyja jóvá.

6. § A Hatóság elnöke a Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló, az Mttv. 134. § (10) bekezdése szerinti zárszámadási törvényjavaslat benyújtása céljából javaslatot tesz, amelyet az MTVA 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót tartalmazó melléklettel együtt terjeszt az Országgyűlés költségvetési ügyekben illetékes bizottsága elé. Az Országgyűlés az Mttv. 134. § (2) bekezdése alapján a 2020. évi zárszámadás jóváhagyásakor dönt a 2020. évi költségvetés során képződött maradványok felhasználásáról.

7. § Ez a törvény 2020. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

1. A Hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 10 000,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 050,0
3. Dologi kiadások 13 000,0
4. Egyéb működési célú kiadások 8 600,0
5. Beruházások 4 750,0
Költségvetési kiadások összesen 38 400,0

2. A Hatóság 2020. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 282,3
2. Közhatalmi bevételek 29 111,3
2.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 685,8
2.2. Frekvenciadíjak 23 324,3
2.3. Azonosítók díja 2 500,0
2.4. Felügyeleti díj 2 104,6
2.5. Egyéb bírság bevételei 496,3
2.6. Késedelmi pótlék 0,3
3. Működési bevételek 6 994,4
4. Felhalmozási bevételek 5,0
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,0
Költségvetési bevételek összesen 38 400,0

2. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

1. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Személyi juttatások 102,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,0
3. Dologi kiadások 479,0
4. Egyéb működési célú kiadások 28,0
Költségvetési kiadások összesen 627,0

2. A Médiatanács 2020. évi működési költségvetésének bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 197,8
2. Működési bevételek 429,2
Költségvetési bevételek összesen 627,0

3. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez

1. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi kiadási előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 15,0
4. Kötbér és bírság 5,0
5. Óvadék 5,0
Kiadások összesen 1 600,0

2. A Médiatanács kezelésében lévő 2020. évi bevételi előirányzatok

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat összege
1. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0
2. Frekvenciapályázati díj 5,0
3. Támogatási pályázati díj 15,0
4. Kötbér és bírság 5,0
5. Óvadék 5,0
Bevételek összesen 1 600,0

4. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez * 

5. melléklet a 2019. évi XCV. törvényhez * 

1. Az MTVA 2020. évi kiadási előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Továbbutalandó közszolgálati hozzájárulás 2 712,5
1.1. Médiatanács 197,8
1.2. Médiatanács hivatali szervezete 2 282,3
1.3. Közszolgálati Közalapítvány 232,4
2. Magyar Média Mecenatúra támogatás 1 310,0
3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 1 700,0
4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai 87 068,5
4.1. Személyi juttatások és járulékok 17 954,1
4.2. Dologi kiadások 63 864,7
4.3. Beruházások, felújítások 5 249,7
5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása 871,4
6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft. 298,1
7. Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 184,1
8. A Médiatanácsot terhelő, a médiaszolgáltatók által be nem fizetett általános forgalmi adó 22,1
9. Szerzői jogdíj (must carry) 266,1
10. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések felhasználása 8 400,0
11. MTVA kamatfizetési kötelezettsége, egyéb pénzügyi ráfordítások 293,5
Költségvetési kiadások összesen 103 126,3
Kiadások összesen 103 126,3

2. Az MTVA 2020. évi bevételi előirányzatai

(adatok millió Ft-ban)
A B C
Előirányzat száma Előirányzat neve Előirányzat
összege
1. Közszolgálati hozzájárulás 84 778,6
2. Médiaszolgáltatási díj 1 570,0
3. Pályázati díjak (támogatási, frekvencia) 20,0
4. Médiaszolgáltatási szerződésszegési kötbér, bírság, óvadék 10,0
5. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetések 8 400,0
Költségvetési bevételek összesen 94 778,6
6. Kereskedelmi, vagyongazdálkodási és egyéb bevételek 8 347,7
Bevételek összesen 103 126,3