A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet

a sportakadémiákról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bp) alpontjában,

a 18. § és az 1. melléklet tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A sportakadémia működésének célja, hogy keretet biztosítson azon fiatal tehetségeknek, akik vállalják, hogy részt vesznek a minőségi utánpótlás-nevelést biztosító akadémiai képzési rendszerben. A sportakadémia gondoskodik az akadémiai növendékek felkészítéséről, versenyeztetéséről, és segítséget nyújt a tankötelezettség teljesítése és az élsport összehangolásában.

2. § *  (1) Sportakadémia a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15/A. §-a szerinti olyan,

a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) szerinti látvány-csapatsportágban vagy

b) a 2. mellékletben meghatározott kiemelt sportágban (a továbbiakban: kiemelt sportág)

működő sportszervezet, amely rendelkezik az e rendelet szerinti érvényes és hatályban lévő sportakadémiai keretmegállapodással (a továbbiakban: keretmegállapodás), valamint rendelkezik az e rendelet szerinti, a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiállított igazolással.

(2) Kiemelt régiós alközpont az olyan, az (1) bekezdésben meghatározott sportágban működő sportszervezet, amely a sportolók kiválasztásában segíti az államilag elismert sportakadémia működését, és megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

2/A. § *  E rendelet alkalmazásában utánpótlás korosztályok:

a) kézilabda sportágban: 15–21 éves korosztályok,

b) kosárlabda sportágban: 15–23 éves korosztályok,

c) labdarúgás sportágban: 15–19 éves korosztályok,

d) *  jégkorong sportágban: 15–23 éves korosztályok,

e) *  kajak-kenu sportágban: 23 éves korosztályig,

f) *  birkózás sportágban: 23 éves korosztályig.

2. A sportakadémiai működés követelményei

3. § (1) A sportakadémia biztosítja a tehetségkiválasztás, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés, sportszakmai képzés, felkészítés, valamint a versenyeztetés feltételeit.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében a sportakadémia meghatározza

a) korcsoportonként és sportáganként, valamint szakáganként azt a sportolói képesség- és teljesítményszintet, amely a sportakadémiai sportolás feltétele, és amely a sportolói fejlődés nyomonkövethetőségét, a sportolói készségek meghatározott időközönkénti összehasonlítását lehetővé teszi,

b) korcsoportonkénti és szakágankénti saját sportakadémiai képzési, felkészítési programját,

c) az általa foglalkoztatott sportszakemberek képesítési követelményeit, továbbképzési programját, valamint a sportolói létszámhoz rendelt minimális sportszakemberi létszámot a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló kormányrendelettel és a szakszövetségnek a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzatával összhangban.

(3) A sportakadémia a sportolója részére egyéni képességfejlesztési tervet és karriertervet készít.

(4) *  A sportakadémia a sportág országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszereiben, valamint legalább a legalacsonyabb osztályú országos felnőtt versenyrendszerében és a nemzetközi együttműködés keretében szervezett versenyeken való részvétellel biztosítja a sportoló versenyzési lehetőségét.

(5) A sportakadémia gondoskodik a sportoló rendszeres sportegészségügyi vizsgálatáról és állapotfelméréséről, élettani és teljesítménydiagnosztikai vizsgálatáról, valamint a sportoló részére rendszeres és szükség szerinti sportpszichológiai szolgáltatásról.

(6) A sportakadémia biztosítja a sportolók rendszeres tájékoztatását a doppingtilalom és a doppingellenes tevékenység szabályairól, a sportetikai követelményekről, a sporttáplálkozás-tudományi ismeretekről, a szakszövetség gyermekvédelmi szabályairól, a sportolói jogállások tartalmáról, a sportolókat megillető jogokról és terhelő kötelezettségekről.

(7) A sportakadémia a sportoló javára élet- és sportbaleset-biztosítást köt.

(8) Ha a sportakadémia kizárólag az utánpótláskorú sportolók sporttevékenységét szervezi, megállapodást köthet más sportszervezettel a szakszövetség legalább legalacsonyabb osztályú országos felnőtt versenyrendszerében, bajnokságában való részvétel érdekében. Ebben az esetben a sportakadémia nem adhat át állami támogatást a sportszervezet részére, amennyiben az hivatásos sportszervezet.

4. § (1) A sportakadémia a sportág követelményeinek megfelelő létesítményben (a továbbiakban: sportakadémiai sportlétesítmény) látja el a sportolók sportszakmai képzését, felkészítését.

(2) A sportakadémia biztosítja az általános, sportágtól független és a sportágspecifikus testedzés feltételeit és eszközeit, valamint a sportakadémia 3. § (5) és (6) bekezdése szerinti feladatainak ellátására szolgáló helyiségeket. A sportolók fizikai aktivitásához közvetlenül nem kapcsolódó, oktató-nevelő tevékenységek a sportakadémiai sportlétesítményen kívül is folytathatóak, illetve a sportolók számára a kollégiumi ellátások a sportakadémiai sportlétesítményen kívül is biztosíthatóak.

5. § A sportakadémia a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló kormányrendeletben és a szakszövetségnek a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó – sportszervezetekre vonatkozó – szabályzatában foglalt feltételeknek megfelelő sportszakembereket foglalkoztat, akik feladata gondoskodni a sportolók korszerű, magas színvonalú edzésmunkájáról, sportszakmai képzéséről, felkészítéséről és versenyeztetéséről.

6. § (1) Ha a sportakadémia kizárólag az utánpótláskorú sportolók sporttevékenységét szervezi, a szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési megállapodást köthet a szakszövetség országos felnőtt korosztályú versenyrendszerében, bajnokságában induló sportszervezettel.

(2) A sportakadémia a szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési megállapodást köthet

a) az Országos Sportegészségügyi Intézettel,

b) *  a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel,

c) sporttudományi képzést folytató felsőoktatási intézménnyel, valamint

d) egészségügyi intézménnyel.

(3) A sportakadémia együttműködést alakíthat ki a sportágban működő más hazai és nemzetközi sportakadémiával vagy utánpótlás-nevelést végző sportszervezettel.

(4) *  A sportakadémia az e rendeletben meghatározottak szerint együttműködik a 15/A. § szerinti sportakadémiai módszertani központtal.

3. A sportakadémia közneveléssel összefüggő feladatai

7. § (1) A sportakadémia I., II. vagy III. kategóriájú sportakadémiaként működik.

(2) I. kategóriájú az a sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett fenntartja azt az iskolát és kollégiumot, ahol a sportoló tanulmányi kötelezettségét teljesíti, és amelynek kollégiumi ellátását a sportoló igénybe veheti.

(3) II. kategóriájú az az I. kategóriájúnak nem minősülő sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett fenntartja azt a kollégiumot, amely kollégiumi ellátását a sportoló igénybe veheti. A II. kategóriájú sportakadémia a sportoló tanulmányi kötelezettségeinek és sporttevékenységének összehangolásáról együttműködési megállapodással gondoskodik.

(4) III. kategóriájú az az I. és II. kategóriájúnak nem minősülő sportakadémia, amely a sportakadémia működtetése mellett a sportoló tanulmányi kötelezettségeinek és sporttevékenységének összehangolására együttműködési megállapodást köt azzal a köznevelési intézménnyel, amellyel a sportoló tanulói jogviszonyban áll, vagy amelynek kollégiumi ellátását igénybe veszi.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás kiterjedhet arra, hogy a köznevelési intézmény a helyi tanterv kialakítása során milyen módon veszi figyelembe a sportoló sporttevékenységével kapcsolatos kötelezettségeit, valamint egyéni tanrend alkalmazására is, továbbá rendelkezhet a sportoló tanulmányi kötelezettségei teljesítésének folyamatos nyomon követéséhez és segítéséhez szükséges egyéb feltételek biztosításának módjáról.

3/A. *  Sportakadémiai tanulmányi ösztöndíjrendszer

7/A. § (1) *  Az államilag elismert sportakadémiák tanulmányiösztöndíj-rendszere egységes. A sportakadémia a sportolót a tanulmányi eredményeitől függően tanulmányi ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti a (2)–(8) bekezdésben meghatározott feltételekkel.

(2) A sportakadémia a keretmegállapodás alapján, az intézményesített rendszerén belül, az amatőr sportolót kizárólag ösztöndíjban részesítheti.

(3) *  A sportakadémia az utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerben részt vevő sportolóit jutalmazhatja ösztöndíjjal.

(4) *  A sportakadémia a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti tanévre szóló időtartamra, havi bontásban részesítheti a sportolót ösztöndíjban, amely az ösztöndíj juttatásának évében folyamatban lévő versenyidőszakot megelőző tanulmányi évben teljesített tantárgyak átlaga (a továbbiakban: tanulmányi átlag) alapján juttatható.

(5) A sportakadémia az állami támogatásból folyósított ösztöndíjra jogosultak keretlétszámát tanévenként legfeljebb 5 főben határozhatja meg, nemenkénti és korosztályos bontásban.

(6) A sportakadémia az ösztöndíjjal kizárólag a 4,00 feletti tanulmányi átlaggal rendelkező sportolókat jutalmazhatja.

(7) A sportoló legfeljebb havi 50 000 forint összegben részesülhet ösztöndíjban. A sportakadémia alacsonyabb összeget is meghatározhat, azzal, hogy az (5) és (6) bekezdésben meghatározottaktól nem térhet el. Az ösztöndíj havonta, utólag kerül folyósításra a sportolónak.

(8) A sportoló részére nyújtott ösztöndíj legfeljebb egy adott tanévre ítélhető meg, amely minden tanévet követően újra elbírálható, azzal, hogy ugyanazon sportolónak ismételten is megítélhető az ösztöndíj.

3/B. * 

7/B. § * 

4. Sportakadémiai feladatok ellátására irányuló határon túli együttműködés

8. § *  A miniszter határon túli jogi személlyel, határon túli szervezettel, külföldi jogi személlyel, külföldi szervezettel (a továbbiakban együtt: külföldi szervezet) sportakadémiai feladatok ellátására irányuló együttműködési megállapodást köthet, amelyhez az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló kormányrendelet alapján állami sportcélú támogatást is nyújthat. A megállapodás megkötését megelőzően a miniszter megvizsgálja, hogy a külföldi szervezet működése összhangban van-e a sportakadémiai működés követelményeivel. A külföldi szervezetek sportszakmai koordinálását a sportágspecifikus módszertani központ látja el.

5. A keretmegállapodás

9. § (1) *  A miniszter keretmegállapodást köthet a 2. § (1) bekezdésében meghatározott sportágban működő azon sportszervezettel, amely vállalja a 3–7/A. §-ban megállapított követelmények teljesítését, feladatok ellátását és a miniszter által meghatározott sportakadémiai minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban: minőségbiztosítási rendszer) foglalt követelményeknek való megfelelést.

(2) *  A miniszter a Tao. tv. szerint látvány-csapatsportágnak minősülő

a) *  kézilabda sportágban legfeljebb 7,

b) kosárlabda sportágban legfeljebb 4,

c) labdarúgás sportágban legfeljebb 12,

d) jégkorong sportágban legfeljebb 4

sportakadémiával köthet keretmegállapodást.

(3) *  A miniszter kiemelt sportáganként egy sportakadémiával köthet keretmegállapodást.

(4) *  Az a sportszervezet, amellyel a miniszter keretmegállapodást köt, a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt használhatja az „Államilag elismert sportakadémia” megnevezést.

(5) A miniszter igazolást állít ki a sportakadémia részére a keretmegállapodás megkötéséről és az „Államilag elismert sportakadémia” megnevezés használhatóságáról. Az igazolást a sportakadémia a honlapján közzéteszi.

(6) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a hatályos keretmegállapodással rendelkező sportszervezetek listáját.

6. A keretmegállapodás előkészítése

10. § (1) A sportszervezet a keretmegállapodás megkötésére irányuló írásbeli kezdeményezéssel (a továbbiakban: kezdeményezés) együtt megküldi a miniszter részére

a) a hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát,

b) *  a 3–7/B. § szerinti sportakadémiai feladatoknak a kezdeményezés benyújtása időpontjában való teljesítéséről vagy teljesítéséhez szükséges feltételekről, valamint a kezdeményezés benyújtását követő legalább 3 évre szóló szakmai programját,

c) köznevelési intézmény fenntartója esetén a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatát, valamint pedagógiai programját,

d) a sportakadémiai feladatokat ellátó foglalkoztatottak munkaköri leírásait, személyes adatokat nem tartalmazva,

e) nyilatkozatát arról, hogy legalább a keretmegállapodás időtartamára biztosítja a sportakadémiai sportlétesítmény sportcélú használatát.

(2) A miniszter a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül megvizsgálja a kezdeményezést és az (1) bekezdés szerint mellékelt dokumentumokat. Ha azok nem teljeskörűen tartalmazzák a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges információkat, a miniszter további dokumentumok legfeljebb 5 napon belüli benyújtására kéri fel a sportszervezetet.

11. § (1) A miniszter a keretmegállapodás előkészítése során értékeli a 10. § (1) bekezdése alapján benyújtott dokumentumokat.

(2) A miniszter a keretmegállapodást az általa vezetett minisztérium költségvetésében a sportakadémiai feladatok ellátásának támogatására rendelkezésre álló költségvetési forrásokra figyelemmel készíti elő.

7. A keretmegállapodás megkötése és tartalma

12. § (1) Nem köthető keretmegállapodás a sportszervezettel, ha

a) a sportszervezet által benyújtott kezdeményezés és ahhoz a 10. § (1) bekezdése szerint mellékelt dokumentumok

aa) nem tartalmazzák a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges információkat, és azok a 10. § (2) bekezdése szerint sem pótolhatóak, egészíthetőek ki, vagy

ab) a 10. § (2) bekezdése szerinti felkérés teljesítését követően sem tartalmazzák a keretmegállapodás megkötéséhez szükséges információkat,

b) a 9. § (3) bekezdésére figyelemmel az adott sportágban több keretmegállapodás nem köthető, vagy

c) a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében a sportakadémiai feladatok ellátásának támogatására nem áll rendelkezésre költségvetési forrás.

(2) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell legalább

a) a sportakadémia által ellátott vagy ellátandó, közneveléssel összefüggő feladatokat, megjelölve, hogy a sportszervezet I., II. vagy III. kategóriájú sportakadémiaként fog működni, és

b) a sportszervezetnek a sportakadémiaként való működésére vonatkozó rendelkezéseket és vállalásokat, valamint a keretmegállapodás végrehajtására vonatkozó beszámolóra, a beszámolási kötelezettség teljesítésének elmulasztására és a beszámoló ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

(3) *  A keretmegállapodás határozatlan időtartamra szól.

(4) *  A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást és a minőségbiztosítási rendszerben nevesített tárgyi eszköz beszerzését tartalmazó, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) szerinti sportfejlesztési programot nyújt be látvány-csapatsport támogatás igénybevétele érdekében, és a sportfejlesztési programot a benyújtását megelőzően a miniszter véleményezi. A sportszervezet a sportfejlesztési programot a benyújtását megelőzően legalább 30 nappal megküldi a miniszter részére véleményezés céljából.

(5) *  A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a minőségbiztosítási rendszerben nevesített tárgyi eszköz beszerzés céljára használ fel a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást.

(6) A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt folyamatos kapcsolatot tart a szakszövetséggel.

8. A sportakadémia támogatása a keretmegállapodás alapján

13. § (1) A sportakadémia utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához a miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújt támogatást. A sportakadémia részére nyújtott állami sportcélú támogatás kizárólag a sportakadémia e rendeletben és a keretmegállapodásban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben használható fel.

(2) A sportakadémia állami sportcélú támogatás iránti igénye nem haladhatja meg a minőségbiztosítási rendszerben foglaltakat és annak követelményeit. A miniszter a sportakadémia ügyintéző-képviselő szervének egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a minőségbiztosítási rendszertől és követelményeitől való eltérést.

(3) *  Ha a sportakadémia a részére nyújtott állami sportcélú támogatást a támogatási időszakban nem használja fel teljeskörűen, a sportakadémia ügyintéző-képviselő szervének egyedi írásbeli kérelme alapján a miniszter engedélyezheti, hogy a támogatási keretből fennmaradó támogatás – az (1) bekezdéstől eltérően – a sportakadémia az adott sportágra a 2/A. §-ban meghatározott utánpótlás korosztály alatti korosztályainak (a továbbiakban: pre-akadémiai korosztály) számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggő kiadásokra kerüljön felhasználásra az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően.

(4) *  A pre-akadémiai korosztállyal kapcsolatos (3) bekezdés szerinti támogatás

a) nem használható fel ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra és tárgyieszköz-beszerzésre,

b) nem veszélyeztetheti a sportakadémia által a keretmegállapodásban vállalt, a 2/A. § szerinti utánpótlás korosztályokkal kapcsolatos feladatok ellátását, valamint

c) nem zárja ki a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételét a sportakadémia pre-akadémiai korosztályok számára.

13/A. § *  (1) A sportakadémia a működési feladatai ellátása körében felmerült, a 13. § (1) bekezdése szerinti állami sportcélú támogatásból megvalósítandó beszerzési eljáráshoz járulékos közbeszerzési szolgáltatást jogosult igénybe venni, különös tekintettel a közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására.

(2) A valamennyi sportakadémiát érintő beszerzések esetén a sportakadémiák együttesen is jogosultak igénybe venni a járulékos közbeszerzési szolgáltatást az általuk választott gazdasági szereplőtől.

(3) A járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtó szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett tárgyi eszközöket köteles továbbadni a sportakadémiák részére.

9. A keretmegállapodás hatályának lejártakor lefolytatandó eljárás

14. § * 

10. A keretmegállapodás felmondása, módosítása

15. § (1) A sportakadémia a keretmegállapodásban foglaltak teljesítéséről évente vagy a miniszter indoklással ellátott írásbeli felszólítására soron kívül beszámol a miniszter részére. Ha a sportakadémia nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, a miniszter megfelelő határidő tűzésével felszólítja a sportakadémiát, hogy teljesítse beszámolási kötelezettségét.

(2) Ha a sportakadémia nem kívánja a keretmegállapodásban foglaltakat teljesíteni, a keretmegállapodást a miniszternek címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondhatja.

(3) A keretmegállapodás felmondása esetén a miniszter az igazolást visszavonja, és az „Államilag elismert sportakadémia” megnevezést a sportszervezet nem használhatja.

(4) A keretmegállapodás módosítása esetén a miniszter a módosított adatoknak megfelelő igazolást állít ki.

(5) *  A miniszter a keretmegállapodást a sportakadémiához címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja, ha azt állapítja meg, hogy a sportakadémia nem tesz eleget az (1) bekezdés szerinti beszámolási kötelezettségének, a 12. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 17. § (3) bekezdése szerint vállalt kötelezettségének, illetve a keretmegállapodásban foglaltaknak, különös tekintettel az átigazolási szabályok körében meghatározott követelményeknek.

(6) Ha a miniszter megállapítja, hogy a sportakadémia nem teljesíti a keretmegállapodásban foglaltakat, a miniszter megfelelő határidő tűzésével felszólítja a sportakadémiát, hogy teljesítse a keretmegállapodást. A miniszter a keretmegállapodást a sportakadémiához címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatja, ha a sportakadémia felszólítás ellenére sem tesz eleget a keretmegállapodásban foglaltaknak.

10/A. *  A sportakadémiai módszertani központ

15/A. § *  (1) *  Az e rendeletben meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében a 2. § (1) bekezdésében meghatározott sportágakban az adott sportághoz kapcsolódó sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységét segítő, azok eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó sporttudományi oktató- és kutatóközpontként sportakadémiai módszertani központ működik (a továbbiakban: módszertani központ).

(2) A módszertani központ működésének célja, hogy a sportakadémiák részére nyújtott szolgáltatás eredményeként a sportakadémián a tehetséggondozás, a sportolói elitképzés és a nevelés a lehető legmagasabb sportszakmai színvonalon valósuljon meg. A módszertani központ hatósági hatáskörrel és irányítási jogkörrel a sportakadémiák vonatkozásában nem rendelkezik.

(3) A módszertani központ lehet önálló jogi személy vagy a sportakadémia nem önálló jogi személy szervezeti egysége.

(4) A módszertani központnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a) sportágspecifikusan a legmagasabb sportszakmai színvonalon teljesítménydiagnosztikai, kutatási és sportegészségügyi feladatok szakmai támogatására alkalmas,

b) erőforrásai sportágspecifikusan a minőségbiztosítás fejlesztése érdekében biztosítottak szakmai dokumentációk, folyóiratok, szakkönyvek publikálására,

c) sportanalitikai, diagnosztikai bázisként az infrastrukturális lehetőségei adottak a célirányos sportakadémiai gyakorlati oktatás megvalósulásához, és

d) kiterjedt sportági nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

(5) *  A (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, a 15/B. §-ban foglalt feladatok ellátását vállaló szervezetek, illetve sportakadémiai szervezeti egységek közül

a) a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsportágban a miniszter javaslatot tesz a Kormánynak egy-egy módszertani központ kijelölésére,

b) a kiemelt sportágban a sportakadémia egyben a sportágspecifikus módszertani központ feladatait is ellátja.

(6) *  A Kormány az 1. mellékletben jelöli ki a módszertani központokat.

(7) * 

(8) *  Ha a módszertani központként kijelölt szervezet a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg, vagy a 15/B. §-ban foglalt feladatokat nem látja el, a miniszter a Kormánynál kezdeményezi a kijelölés megszüntetését.

15/B. § *  (1) A módszertani központ az adott sportágban működő valamennyi sportakadémia részére szolgáltatás keretében szakmai segítséget és támogatást nyújt az e §-ban meghatározottak szerint.

(2) *  A módszertani központ – a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységének támogatása, valamint a sportakadémiai rendszer fejlesztése érdekében – az alábbi feladatokat látja el:

a) segítséget nyújt az intézményi vezetés hátterével, továbbá az igazgatási, irányítási és szervezeti modellek kialakításával kapcsolatban,

b) a differenciált sportszakmai munkakörök minőségbiztosítása, továbbá a korosztályos szakmai stábok minőségi feladatellátása érdekében támogatja és elősegíti a szakemberek országos szintű képzését,

c) javaslatot tesz a miniszter, az országos sportági szakszövetségek, a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok irányába az utánpótlásképzés minőségi fenntartása és javítása, valamint a sportágfejlesztés megvalósítása céljából, és

d) együttműködési megállapodást köthet felsőoktatási intézményekkel szakmai, módszertani továbbképzések szervezése, továbbá kutatási helyszínek, külső konzulensi bázis és hospitálási lehetőségek biztosítása érdekében.

(3) A módszertani központ a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok tevékenységének támogatása érdekében javaslatot tesz a szakmai fejlesztési célokra, és a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok részére nyújtott szolgáltatás keretében * 

a) sporttudományi kutatási és sportegészségügyi feladatokat lát el,

b) évente sportágspecifikus tematikus konferenciákat szervez,

c) kezdeményezi szakmai anyagok, könyvek, folyóiratok sportági elkészítését és bevezetését,

d) *  a sportakadémiák és a kiemelt régiós alközpontok bevonásával sportágspecifikus szakmai folyóiratot jelentet meg országos terjesztéssel, tartalmi és formai követelményeket határoz meg a sportági utánpótlás-fejlesztés céljából, továbbá javaslatot tesz a sportakadémiának a szakmai és tudományos háttérbázis bővítése érdekében.

(4) A módszertani központ segítséget nyújt a sportágspecifikus sportakadémiai analitikai, diagnosztikai és online rendszerek hatékony működtetéséhez a minőségbiztosítás érdekében.

(5) *  A labdarúgás sportágban kijelölt módszertani központ szolgáltató szerepvállalása mellett nyomon követi a labdarúgó sportakadémiák sportszakmai tevékenységét.

10/B. *  Kiemelt régiós alközpont

15/C. § *  (1) A sportakadémiák hatékony működése érdekében a kiemelt régiós alközpont a kiválasztás, képzés-nevelés oldalán segíti a sportolók tudatos sportágspecifikus feláramoltatását az állami sportakadémiai rendszerbe.

(2) A kiemelt régiós alközpont feladata

a) az utánpótlás-korú sportolók tudatos feláramoltatása a sportakadémiák igénye szerint a sportágspecifikus átigazolási rendelkezéseknek megfelelően,

b) a pre-akadémiai és akadémiai tömegbázis tudatos integrálása a sportágba, az utánpótlás versenyeztetés lehetőségének biztosítása akár a teljes utánpótlás-vertikumban,

c) a sportszakmai képzés a sportágspecifikus strukturált sportszakmai működési rend kialakításával,

d) a hazai és nemzetközi bevált módszerek sportágspecifikus gyakorlati alkalmazása,

e) az életpályamodell biztosítása az oktatás, nevelés és képzés hármas egyensúlyának kialakításával.

(3) A kiemelt régiós alközpont szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési megállapodást köt a sportakadémiával.

(4) A kiemelt régiós alközpont együttműködést alakíthat ki

a) a sportági szakszövetséggel,

b) a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel,

c) más hazai és nemzetközi sportakadémiával vagy utánpótlás-nevelést végző sportszervezettel, d) az Országos Sportegészségügyi Intézettel.

(5) A kiemelt régiós alközpont – e rendelet szerinti feladatok ellátása érdekében – állami támogatásban részesíthető.

(6) Ha a kiemelt régiós alközpont Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult, a működési célú állami támogatás mellett igénybe veheti a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást, illetve egyéb állami sportcélú támogatást. A miniszter egyedi döntésével a kiemelt régiós alközpont felhalmozási célú állami támogatásban részesíthető.

(7) *  A támogatás felhasználása során a 2/A. §-ban meghatározott utánpótlás korosztályok alsó határa a kiemelt régiós alközpontok esetében nem alkalmazandó. A kiemelt régiós alközpontok az állami sportcélú támogatást a teljes utánpótlás korosztályra – ideértve a pre-akadémiai korosztályt is – felhasználhatják. A kiemelt régiós alközpontok esetében a támogatás felhasználásának rendje a szövetségi versenyeztetés szabályainak legalsó versenykorosztályához igazodik.

10/C. *  Keretmegállapodás a kiemelt régiós alközponttal

15/D. § *  (1) *  A miniszter a 15/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására határozatlan időtartamra szóló keretmegállapodást köthet azon sportszervezettel, amely vállalja a 15/C. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítését, feladatok ellátását.

(2) A sportszervezet a keretmegállapodás megkötésére irányuló írásbeli kezdeményezéssel együtt megküldi a 10. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a miniszter részére.

(3) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell a sportszervezet által ellátott vagy ellátandó feladatokat.

(4) A kiemelt régiós alközpont utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához a miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetéből nyújt támogatást. A kiemelt régiós alközpont részére nyújtott állami sportcélú támogatás kizárólag a kiemelt régiós alközpont e rendeletben és a keretmegállapodásban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben használható fel.

(5) Az a sportszervezet, amellyel a miniszter keretmegállapodást köt, a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt használhatja a „Kiemelt régiós alközpont” megnevezést.

(6) A miniszter igazolást állít ki a kiemelt régiós alközpont részére a keretmegállapodás megkötéséről és a „Kiemelt régiós alközpont” megnevezés használhatóságáról. Az igazolást a kiemelt régiós alközpont a honlapján közzéteszi.

(7) A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a hatályos keretmegállapodással rendelkező kiemelt régiós alközpontok listáját.

(8) A kiemelt régiós alközpont keretmegállapodásának felmondására, módosítására, a keretmegállapodás hatályának lejártakor folytatandó eljárásra, továbbá a beszámolási kötelezettségére a 14. és a 15. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

11. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § (1) A miniszter a sportakadémiai feladatok ellátásával összefüggésben 2019. július 1-jét követően felmerült kiadásokhoz nyújthat állami sportcélú támogatást azon sportszervezet részére, amellyel labdarúgás sportágban 2019. december 20-ig keretmegállapodást köt.

(2) Kosárlabda és kézilabda sportágban a sportakadémia részére a sportakadémiai feladatok ellátásával összefüggésben állami sportcélú támogatás a 2020. január 1-jét követően felmerült kiadásokhoz nyújtható.

(3) *  A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében az e rendelet hatálybalépését megelőzően jóváhagyott és folyamatban lévő sportfejlesztési programja alapján a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)–d) pontjában foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag akkor használ fel a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást, ha annak célja az állami sportcélú támogatás felhasználási céljával nem azonos.

18. § *  E rendeletnek a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (4) bekezdését és 3/B. alcímét 2021. január 1-jétől, 3/A. alcímét a 2020/2021-es tanév második félévétől kell alkalmazni, azzal, hogy e követelményeket a miniszter a sportakadémia részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti.

19. § *  E rendeletnek a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 704/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. §-át, 3. § (4) bekezdését, 7/A. § (3) és (4) bekezdését, 7/B. § (2) bekezdését, 12. § (4) és (5) bekezdését, 17. § (3) bekezdését 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy e követelményeket a miniszter a sportakadémia részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti.

20. § *  E rendeletnek a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 672/2023. (XII. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 12. § (3) bekezdésében és 15/D. § (1) bekezdésében a keretmegállapodás időtartamára vonatkozó rendelkezést első alkalommal a Módr. hatálybalépését követően megkötött keretmegállapodásra kell alkalmazni, e rendelkezések a Módr. hatálybalépésekor hatályos keretmegállapodásokat nem érintik.

1. melléklet a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez * 

Módszertani központok

A B
1 Sportág Módszertani központok
2 kézilabda NEKA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
3 kosárlabda „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány
4 labdarúgás Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
5 jégkorong Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.
6 kajak-kenu Kovács Katalin Nemzeti Kajak Kenu Akadémia Alapítvány
7 birkózás Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány

2. melléklet a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez * 

Kiemelt sportágak

1. asztalitenisz
2. atlétika
3. birkózás
4. evezés
5. judo
6. kajak-kenu
7. karate
8. kerékpár
9. korcsolya
10. ökölvívás
11. öttusa
12. sportlövészet
13. tenisz
14. torna
15. úszás
16. vívás