A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

20/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) agrárvállalkozás: elsődleges mezőgazdasági termelés, hal-, erdő-, illetve vadgazdálkodás tevékenységet végző vállalkozás;

b) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. pontja szerint nyújtott támogatás;

c) csekély összegű támogatás:

ca) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás,

cb) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás, valamint

cc) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatás;

d) csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

e) élelmiszer-feldolgozás: a mezőgazdasági termék feldolgozás és forgalmazás tevékenység, illetve a 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” Tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) kód alá tartozó tevékenység;

f) elsődleges mezőgazdasági termelés: az Atr. 2. § 5b. pontja szerinti tevékenység;

g) erdőgazdálkodás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 5. § 9. pontja szerinti tevékenység;

h) halgazdálkodás: a 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti tevékenység;

i) *  kapcsolt vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás;

j) mezőgazdasági termék: az Atr. 2. § 10c. pontja szerinti termék;

k) mezőgazdasági termék feldolgozás: az Atr. 2. § 10e. pontja szerinti tevékenység;

l) mezőgazdasági termék forgalmazás: az Atr. 2. § 10f. pontja szerinti tevékenység;

m) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

n) vadgazdálkodás: a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 40. §-a szerinti tevékenység;

o) vállalkozás: agrárvállalkozás vagy élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozás;

p) *  fizetésképtelenségi eljárás: a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás;

q) *  kisvállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás;

r) *  mikrovállalkozás: a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 2. cikk (3) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. § (1) Átmeneti támogatás a következő tevékenységet végző vállalkozások (a továbbiakban: kérelmező) részére adható:

a) elsődleges mezőgazdasági termelés,

b) élelmiszer-feldolgozás,

c) erdőgazdálkodás,

d) vadgazdálkodás,

e) halgazdálkodás.

(2) *  Nem nyújtható átmeneti támogatás annak a mikro- vagy kisvállalkozásnak nem minősülő kérelmezőnek, aki vagy amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült. Átmeneti támogatás nyújtható a 2019. december 31-én már nehéz helyzetben lévő mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő kérelmező részére, ha az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, továbbá nem részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban.

(3) *  Az átmeneti támogatás a közlemény 3.1. pontja alapján vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.

(4) * 

(5) Az átmeneti támogatás az agrárpolitikáért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

3. § (1) *  A 2. § (3) bekezdése szerinti átmeneti támogatás összege a közlemény 3.1. pontja alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt - a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - vállalkozásonként nem haladhatja meg

a) *  a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 290 000 eurónak,

b) *  a 2. § (1) bekezdés b)-d) pontjai szerinti esetben az 2 300 000 eurónak,

c) *  a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a 345 000 eurónak

megfelelő forintösszeget.

(2) *  Az (1) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti támogatás akkor nyújtható a mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára, ha az nem került továbbadásra teljes mértékben vagy részlegesen a mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(3) Ha a kérelmező a 2. § (1) bekezdése szerinti több ágazatban is folytat gazdasági tevékenységet, akkor a támogatott tevékenységhez kapcsolódó, (1) bekezdés szerinti legmagasabb támogatási összegeket kell figyelembe venni azzal, hogy ezen összegek közül - a kérelmező kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - vállalkozásonként a legmagasabb összegig nyújtható átmeneti támogatás. A kérelmező az átmeneti támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből az (1) és ezen bekezdés szerinti, legmagasabb támogatási összegekre vonatkozó feltétel ellenőrizhető.

(4) A kérelmező, valamint a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett, az e rendelet hatálya alá nem tartozó, a közlemény 3.1. pontja szerinti egyéb átmeneti támogatások támogatástartalmáról, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti tevékenység kategóriájáról és a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám, adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) az átmeneti támogatás igénylése céljából rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik.

(5) A támogatás a kérelmező szabad - (1) bekezdés szerinti - átmeneti támogatási kerete terhére korábban már odaítélt támogatások figyelembevételével kerül meghatározásra.

4. § (1) Az átmeneti támogatás az azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással vagy csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

(2) Az átmeneti támogatás különböző, azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással vagy csekély összegű támogatással.

5. § (1) *  Az átmeneti támogatásra való jogosultságról az Atr. 2. § 18. pontja szerinti támogatást nyújtó (a továbbiakban: támogatást nyújtó) legkésőbb 2022. június 30-áig dönt.

(2) *  Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a felügyeleti eljárás kivételével - kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartás esetén a Magyar Államkincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

(3) *  A támogatást nyújtó - az agrárpolitikáért felelős miniszter tájékoztatása mellett - az átmeneti támogatások Atr. 6. melléklete szerinti adatait * 

a) a 2020. évben odaítélt támogatások vonatkozásában legkésőbb 2021. február 1-jéig,

b) *  a 2021. évben odaítélt támogatások vonatkozásában legkésőbb 2022. február 1-jéig,

c) *  a 2022. június 30-ig odaítélt támogatások vonatkozásában legkésőbb 2022. augusztus 1-jéig

szolgáltatja az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az Európai Bizottság adatbázisában való közzététel céljából.

(4) *  A támogatást nyújtó (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége

a) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti átmeneti támogatások esetében a százezer eurónak megfelelő forintösszeget,

b) a 3. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti támogatások esetében a tízezer eurónak megfelelő forintösszeget

meghaladó támogatástartalmú átmeneti támogatásokra terjed ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6/A. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatások támogatási formáját érintő módosításokról szóló 18/2021. (IV. 14.) AM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés a)-c) pontját, valamint 5. § (1) és (3) bekezdését a 2021. február 18. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

6/B. § *  E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 49/2021. (XII. 28.) AM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés a)-c) pontját 2021. november 18. napjától kezdődően kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény és annak módosításai hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.