A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

28/2020. (VI. 22.) AM rendelet

a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a méhállomány megőrzéséhez nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

b) kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege

2. § (1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.

(2) Az átmeneti támogatás keretösszege 1 milliárd forint.

3. Az átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételei és mértéke

3. § (1) Átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ba) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

bc) vállalja, hogy a méhészeti termelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig folytatja;

c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

cb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

cc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

cd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító) és

ce) a b) pontban foglaltakról;

d) a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] alapján a 2020. támogatási év vonatkozásában jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik.

(2) Az átmeneti támogatás alapja a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti, a 2020. tárgyév vonatkozásában megállapított méhcsaládszám.

(3) Az átmeneti támogatás mértéke méhcsaládonként 1000 forint.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező

a) ügyfél-azonosítóját és

b) a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatait.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

5a. *  Kiegészítő átmeneti támogatás

5/A. § *  (1) Kiegészítő átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki

a) a 2020. évben támogatási kérelmet nyújtott be a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] szerinti támogatásra, azonban

aa) nem nyújtott be támogatási kérelmet az e rendelet szerinti átmeneti támogatásra,

ab) a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti támogatásra benyújtott kérelmére indult eljárás megszüntetésre került, vagy

ac) a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti támogatásra benyújtott kérelmét a Kincstár elutasította, mert nem tett eleget a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelezettségének, de azt legkésőbb 2020. március 31-éig pótolta;

b) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) 2020. január 1. és 2021. május 1. között nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik; és

c) vállalja, hogy a méhészeti termelő tevékenységét legalább 2021. december 31-éig folytatja.

(2) A kiegészítő átmeneti támogatásra a 2-5. §-ban foglaltakat az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A kiegészítő átmeneti támogatás tekintetében nem kell alkalmazni a 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakat.

(4) A kiegészítő átmeneti támogatás alapja

a) az (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti kérelmező esetében a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti támogatás iránti 2020. évi támogatási kérelemben megjelölt méhcsaládszám;

b) az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti kérelmező vagy a kérelem-visszavonás miatt megszüntetett eljárás esetében a 2020. március 31. napján a TIR adatbázisban nyilvántartott méhcsaládszám.

(5) A kiegészítő átmeneti támogatás mértéke méhcsaládonként 1000 forint.

(6) A kiegészítő átmeneti támogatás keretösszege legfeljebb 60 millió forint.

(7) A kiegészítő átmeneti támogatás iránti kérelem 2021. július 15. és 31. között az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

(8) A támogatási kérelem a benyújtását követő két napon belül, de legkésőbb a (7) bekezdésben meghatározott határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5/B. § *  (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a kiegészítő átmeneti támogatási kérelem elbírálásához szükséges, az 5/A. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja, valamint az 5/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatot a Kincstár megkeresését követő tíz napon belül, de legkésőbb 2021. augusztus 31-éig a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

(2) A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2021. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

(3) Ha a jogos igények együttesen meghaladják az 5/A. § (6) bekezdése szerinti keretösszeget, a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.