A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet

a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23a. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló

a) bejelentés igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 15 000 forint,

b) engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 214 000 forint.

(2) A felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban bekövetkezett változások bejelentése igazgatási szolgáltatási díjának mértéke bejelentésenként 6000 forint.

2. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat a felnőttképzési államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett fizetési számlájára kell az eljárás megindítását megelőzően átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel megfizetni az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

(2) A felnőttképzési államigazgatási szerv túlfizetés esetén az igazgatási szolgáltatási díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű igazgatási szolgáltatási díjat fizetett.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj a felnőttképzési államigazgatási szerv bevétele. Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékébe beszámít az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló IM rendelet szerinti szakértői díj.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

a) 28. § (2) és (3) bekezdését az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,

b) 31. §-át az igazgatási szolgáltatási díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása

tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken igazgatási szolgáltatási díjat kell érteni.

3. § A felnőttképző ellenőrzése során kiszabott bírság összegét a felnőttképzési államigazgatási szerv Kincstárnál vezetett fizetési számlájára kell átutalással vagy az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül megfizetni. A bírság befizetéséről szóló átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a bírságot elrendelő határozat számát.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.