A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet

a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

2. *  fenyőnövény: erdészeti szaporítóanyagnak vagy dísznövénynek nem minősülő, tőtől elválasztott módon, kereskedelmi forgalomba hozatal céljából termesztett, életképes közönséges lucfenyő (Picea abies), szerb luc (Picea omorika), az Abies nemzetség fajai, ezüstfenyő (Picea pungens glauca), fekete fenyő (Pinus nigra) vagy duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii);

3. * 

4. kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

5. *  karácsonyfa-ültetvény: legalább 0,25 hektár nagyságú, hálózatos rendszerben telepített, művelt kultúrállapotban lévő, fenyőnövénnyel ténylegesen fedett terület, amelynek maghatározása során az ültetvény fenyőnövénnyel beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területnagyságát kell figyelembe venni;

6. * 

7. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

8. *  tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának naptári éve.

2. Az átmeneti támogatás formája és mértéke

2. § (1) A karácsonyfa-termesztő (a továbbiakban: kérelmező) e rendelet alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatást igényelhet.

(2) *  Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező 5. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelmében hektárban feltüntetett és fenyőnövénnyel ténylegesen fedett karácsonyfa-ültetvény nagysága.

(3) * 

(4) Az átmeneti támogatás mértéke hektáronként legfeljebb 73 000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló, a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt.

3. Az átmeneti támogatás keretösszege

3. § Az átmeneti támogatás tárgyévre meghatározott keretösszege legfeljebb 250 millió forint.

4. Az átmeneti támogatás igénybevételének feltételei

4. § Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;

b) *  a területet a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 44. § (7) bekezdésében meghatározott jogcímen jogszerűen használja;

c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

ca) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

cb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, és

cc) *  vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább tárgyév december 31-éig folytatja; valamint

d) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

da) *  arról, hogy közép-, illetve nagyvállalkozóként 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, vagy arról, hogy mikro- és kisvállalkozásként nem részesült az „Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról” című, 2014. július 31-i 2014/C 246/01 számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási támogatásban,

db) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

dc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

dd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

de) a c) pontban foglaltakról.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) *  A támogatási kérelem tárgyév április 15. és április 30. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

(2) A tárgyévben egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(3) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját és

b) a 4. § d) pontja szerinti nyilatkozatokat,

c) *  a kérelmező által használt karácsonyfa-ültetvény hektárban meghatározott nagyságát és elhelyezkedését (megye, blokkazonosító, táblasorszám), valamint

d) *  a kérelmező nyilatkozatát a jogszerű földhasználatról.

(4) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) *  Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem a benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosításra irányuló kérelem benyújtásának időpontja.

6. A támogatási kérelem elbírálása és az átmeneti támogatás kifizetése

6. § (1) *  A Kincstár az átmeneti támogatásról legkésőbb 2022. június 30-áig dönt.

(2) *  A Kincstár a 4. §-ban foglaltak teljesülését és az 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti területadatokat adminisztratív úton, valamint az átmeneti támogatás kifizetését megelőzően a kérelmezők legalább 5%-ára kiterjedően helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja.

(3) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó igényt elutasítja.

(4) Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a 3. §-ban meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmező részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.

(5) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7/A. § *  E rendeletnek az egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2021. (V. 20.) AM rendelettel megállapított 1. § 2. pontját és 4. § c) pont cc) alpontját a 2021. évben benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. * 

9-10. § * 

1. melléklet a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére