A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet

a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés s) pontjában,

a 15. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (4) bekezdésében,

a 17. § és a 18. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közművelődési intézményben, közösségi színtérben, az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban, valamint az integrált kulturális intézményekben (a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) foglalkoztatottakra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakra, valamint honvédelmi alkalmazottakra.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. felsőfokú szakképesítés: felsőoktatási szakképzésben szerzett, felsőfokú végzettséget nem tanúsító végzettség és szakképzettség;

2. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség és szakképzettség;

3. integrált kulturális intézmény: a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatokat közös szervezetben ellátó, a települési önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény;

4. intézménytípus: a kulturális intézménynek közművelődési intézmények és közösségi színterek esetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 77. § (5) bekezdésében és 78/H. § (1) bekezdésében, muzeális intézmények esetében a Kultv. 37/A. § (7) bekezdésében, nyilvános könyvtárak esetében a Kultv. 54. § (3) bekezdésében, közlevéltárak esetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott típusai;

5. középfokú végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú végzettség;

6. kulturális munkakör: a kulturális szakmai és kulturális működéstámogató munkakörök együttes elnevezése;

7. kulturális működéstámogató munkakör: a kulturális intézmény gazdasági, műszaki, informatikai, biztonságtechnikai, szervezetigazgatási, jogi, humánerőforrás-gazdálkodási működtetéséért és üzemeltetéséért felelős, valamint alaptevékenységének ellátását támogató munkakör;

8. kulturális szakfeladat: a kulturális intézmény alaptevékenysége ellátására irányuló feladat;

9. kulturális szakmai munkakör: kulturális intézmények alapfeladatainak ellátását szolgáló kulturális munkakör, ideértve a kulturális intézmény vezetésére irányuló munkakört is;

10. kutatónap: a tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a foglalkoztatott jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;

11. mesterfokozatú szakképzettség: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség, továbbá az ezekkel egyenértékű szakképzettség;

12. *  szakirányú középfokú szakképzettség: az államilag elismert szakképzésben szerzett, a kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti oklevéllel igazolt szakma, érettségire épülő szakképesítés vagy a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti 5. szintű szakképesítés;

13. szakirányú felsőfokú szakképzettség: a kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő felsőfokú végzettség;

14. szakirányú mesterfokozatú szakképzettség: a kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő mesterfokozatú szakképzettség;

15. szakmai gyakorlat: a kulturális intézmény alaptevékenységéhez igazodó vagy az ellátandó kulturális szakfeladatnak megfelelő munkakörben eltöltött idő;

16. tudományos munkakör: olyan, meghatározott felsőfokú végzettséghez kötött kulturális szakmai munkakör, amelynek betöltője munkakörében tudományos szakfeladat ellátásával is megbízható;

17. tudományos szakfeladat: tudományos kutatási, feldolgozási és publikációs tevékenység végzésére irányuló kulturális szakfeladat;

18. vezetői gyakorlat: intézményvezetői vagy szervezeti egység vezetői munkakörben eltöltött idő.

2. Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételei és a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás rendje

3. § (1) *  A kulturális intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) munkaköre betöltésének – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – feltétele a kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelés.

(2) Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, (1) bekezdés szerinti feltételeknek kell megfelelnie.

(3) Más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a (2) bekezdésben az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjére vonatkozó rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

4. § (1) Az állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

(2) Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

5. § (1) Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni

a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat,

b) a munkakör betöltésének feltételeit,

c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat,

d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,

e) a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a lehetőséget a pályázó számára biztosítja – a kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás lehetőségét és annak feltételeit,

f) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

(2) A pályázati felhívást közzé kell tenni a kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A közzététel napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni.

(3) A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.

(4) A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.

(5) A pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt – a benyújtott pályázatokkal együtt – egységes ügyiratként kell kezelni.

(6) A pályázati eljárásban a munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a kulturális intézményt megismerhessék.

(7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.

(8) A pályázatot legkésőbb az intézményvezetői munkakört betöltő munkavállaló intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Amennyiben a pályázat eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell.

(9) Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben történő foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával.

6. § (1) Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell kapnia

a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,

b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá

c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy

cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és

cc) a kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha van ilyen – egy képviselőjének.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.

3. A kulturális intézményben történő foglalkoztatás feltételei

7. § (1) Az intézményvezető főigazgatói, igazgatói vagy ügyvezetői, az intézményvezető helyettese főigazgató-helyettesi, igazgatói, igazgató-helyettesi vagy ügyvezető-helyettesi, a gazdasági vezető gazdasági főigazgató-helyettesi, gazdasági igazgatói, gazdasági igazgató-helyettesi vagy gazdasági vezetői munkakört tölthet be. Az intézményvezető és helyettese a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

(2) Az intézményvezető helyettesének megbízásához és felmentéséhez szükséges a fenntartó vagy a tulajdonosi joggyakorló egyetértése.

(3) A gazdasági vezető kivételével az intézményvezető helyettese munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek megegyeznek az intézményvezetőre meghatározott feltételekkel.

(4) Nem költségvetési szervként működő kulturális intézmény gazdasági vezetőjének mesterfokozatú vagy azzal egyenértékű közgazdasági végzettséggel, továbbá végzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai gyakorlattal vagy legalább 3 év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.

(5) *  A Magyar Nemzeti Levéltár vármegyei tagintézménye igazgatói munkaköre betöltésének feltétele az 5. §-ban és a 6. §-ban meghatározott eljárásrend szerinti pályázati eljárás lefolytatása, valamint az 1. melléklet 10. sorában meghatározott követelményeknek való megfelelés.

8. § (1) A kulturális intézmény szervezeti egységének vezetésére, valamint – szervezeti egység vezetése nélkül – több munkavállaló feladatának koordinálására irányuló többletfeladatot az a kulturális munkakörben foglalkoztatott látja el, akit ezzel a munkáltatói jogkör gyakorlója – a foglalkoztatott munkaszerződésének módosításával egyidejűleg – határozott időre megbíz.

(2) Kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egység vezetése esetén az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatottnak rendelkeznie kell a szervezeti egység tevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel.

(3) Integrált kulturális intézményben vagy más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a muzeális, a nyilvános könyvtári, közművelődési vagy levéltári feladatokat ellátó szervezeti egység vezetését az ellátott feladat tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott láthatja el.

(4) A szervezeti egység vezetésével megbízott foglalkoztatott munkakörének megnevezése a megbízatás időtartamában kiegészül a szervezeti egység típusának megfelelően a csoportvezető, osztályvezető, főosztályvezető vagy igazgató megnevezéssel.

9. § (1) A kulturális szakmai munkaköröket és a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételeket – a 7. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalók kivételével – a 2. melléklet határozza meg.

(2) Kulturális szakmai munkakör ellátásával csak az bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

(3) Levéltárban kulturális szakmai munkakörben csak magyar állampolgár foglalkoztatható. E feltétel alól a kultúráért felelős miniszter a munkáltatói jogkör gyakorlója kérelmére egyedi mentesítést adhat.

(4) Vagyonvédelmi-biztonsági tevékenység ellátására irányuló kulturális működéstámogató munkakörben csak magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy foglalkoztatható.

10. § (1) A kulturális munkakör betöltésének feltétele, hogy a munkaviszony létesítéséhez, valamint a munkakör betöltéséhez előírt képesítési és egyéb feltételek teljesítését a munkaviszony megkezdéséig a jelentkező hitelt érdemlően igazolja, az erről szóló iratokat vagy azok másolatát azok igazolása céljából a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a munkaügyi irataival történő együttes megőrzésre átadja.

(2) A Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

11. § (1) A kulturális munkakörben foglalkoztatott – ha a 2. melléklet a munkaköréhez kapcsolódóan ezt lehetővé teszi – tudományos szakfeladat ellátásával megbízható.

(2) Tudományos szakfeladatát a foglalkoztatott egyéni tudományos munkaterv (a továbbiakban: munkaterv) alapján végzi. A munkatervet a tudományos kutatás szabadságának biztosítása mellett, de a kulturális intézmény alaptevékenységéhez igazodóan a foglalkoztatott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

(3) A tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a munkaterv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott rendben.

(4) A tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott a számára biztosított kutatónapok felhasználásáról egyéni tudományos munkabeszámoló (a továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. Amennyiben a munkabeszámoló alapján nem igazolható a kutatónapok munkaterv szerinti felhasználása vagy azok eredményessége, a következő évben a tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott nem jogosult kutatónap igénybevételére.

(5) A kutatónap biztosításának, valamint a munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba.

13. § (1) E rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkakörét az e rendelet szerinti munkaköröknek megfelelően meg kell állapítani.

(2) Az a foglalkoztatott, akinek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti munkakörét a 2. melléklet azonos elnevezéssel tartalmazza, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti jogviszony átalakulást követően a munkakörében foglalkoztatandó tovább abban az esetben is, ha a 2. mellékletben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

14. § Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15–18. § * 

1. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez

Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények

A B C D E
1. intézménytípus elvárt végzettség elvárt idegennyelv-ismeret elvárt szakmai és vezetői gyakorlat elvárt tudományos tevékenység
2. Nemzeti könyvtár, felsőoktatási könyvtár, országos szakkönyvtár szakirányú mesterfokozatú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával
3. *  Vármegyei hatókörű városi könyvtár és szakkönyvtár szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával
4. Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
5. Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot meg nem haladó település esetében szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett
6. Kép- és hangarchívum szakirányú mesterfokozatú szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
7. Múzeum mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik
8. Közérdekű muzeális gyűjtemény és közérdekű muzeális kiállítóhely szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább egyéves szakmai gyakorlatot szerzett
9. Közművelődési intézmény felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
10. Általános levéltár, állami szaklevéltár – a 11. pontban meghatározott kivétellel – mesterfokozatú szakirányú szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
11. Felsőoktatási levéltár, települési önkormányzati levéltár, köztestület, közalapítvány vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv levéltára, valamint állam által fenntartott tudományos, kulturális vagy egészségügyi szolgáltatást végző intézmény állami szaklevéltárként működő levéltára mesterfokozatú szakirányú szakképzettség KER szerinti
B2 szintet elérő
idegennyelv-ismeret
végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

2. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez

Kulturális szakmai munkakörök és a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek

A B C D
1. Munkakör Végzettség követelmény Egyéb követelmény Tudományos szakfeladatot elláthat
2. 1. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök
3. főarchivátor mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen
4. archivátor mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
5. segéd-archivátor szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
6. tudományos kutató mesterfokozatú szakképzettség igen
7. nemzetközi referens felsőfokú végzettség KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret nem
8. szaktájékoztató felsőfokú végzettség nem
9. könyvtáros felsőfokú végzettség igen
10. gyűjteményvezető a gyűjtemény típusának megfelelő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
11. technikai főmunkatárs szakirányú mesterfokozatú szakképzettség nem
12. technikai munkatárs szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
13. mozgókép restaurátor szakirányú felsőfokú szakképzettség igen
14. főraktáros középfokú végzettség nem
15. raktáros középfokú végzettség nem
16. kiadvány főszerkesztő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség nem
17. kiadvány szerkesztő szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
18. filmmúzeum moziüzemvezető szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
19. mozgóképforgalmazó szakreferens középfokú végzettség nem
20. 2. Könyvtári szakmai munkakörök
21. főkönyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat igen
22. tudományos kutató szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
23. könyvtáros, informatikus könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség igen
24. bibliográfus, feldolgozó szakirányú felsőfokú végzettség igen
25. gyermekkönyvtáros felsőfokú végzettség nem
26. gyűjteményszervező könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség igen
27. helyismereti könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség igen
28. olvasószolgálati könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség nem
29. tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros felsőfokú végzettség igen
30. zenei könyvtáros felsőfokú végzettség igen
31. rendszerkönyvtáros felsőfokú végzettség nem
32. kutatástámogató könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség igen
33. régi könyves könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség igen
34. kézirattáros felsőfokú végzettség igen
35. könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár szakirányú felsőfokú végzettség nem
36. segédkönyvtáros szakirányú középfokú szakképzettség nem
37. könyvtáros asszisztens középfokú végzettség nem
38. könyvtári restaurátor szakirányú középfokú szakképzettség igen
39. könyvtári könyvkötő középfokú végzettség nem
40. könyvtárkezelő középfokú végzettség nem
41. raktáros nem
42. adatrögzítő középfokú végzettség nem
43. minőségügyi referens felsőfokú végzettség nem
44. nemzetközi referens felsőfokú végzettség nem
45. kommunikációs és közönségkapcsolati referens felsőfokú végzettség nem
46. digitális tartalomfejlesztő felsőfokú végzettség nem
47. 3. Közművelődési szakmai munkakörök
48. vezető közművelődési szakember szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 3 év, közművelődési szakember munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése igen
49. közművelődési szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség igen
50. közművelődési munkatárs középfokú végzettség nem
51. felnőttképzési szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
52. tudományos kutató szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
53. médiaszerkesztő szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
54. információs- és közönségszolgálati munkatárs szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
55. művészeti vezető középfokú végzettség nem
56. népijáték- és kismesterségek oktató szakirányú középfokú szakképzettség nem
57. ifjúságsegítő szakirányú középfokú szakképzettség nem
58. rendezvényszervező középfokú végzettség nem
59. kiállításrendező szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
60. kreatív ipari szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
61. kulturális turisztikai menedzser szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
62. településfejlesztési szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
63. 4. Levéltári szakmai munkakörök
64. főlevéltáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen
65. levéltáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
66. *  segédlevéltáros szakirányú felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés nem
67. levéltáros asszisztens szakirányú középfokú szakképzettség nem
68. levéltári kezelő középfokú végzettség nem
69. levéltári főrestaurátor szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
70. levéltári restaurátor szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
71. levéltári segédrestaurátor felsőfokú végzettség nem
72. levéltári restaurátor asszisztens szakirányú mesterfokozatú szakképzettség nem
73. levéltári könyvkötő szakirányú középfokú szakképzettség nem
74. levéltári reprográfus középfokú végzettség nem
75. levéltári főkönyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen
76. levéltári könyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
77. levéltári segédkönyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség nem
78. levéltári könyvtáros asszisztens szakirányú középfokú szakképzettség nem
79. levéltári könyvtárkezelő középfokú végzettség nem
80. vezető levéltárpedagógus szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat igen
81. levéltárpedagógus szakirányú felsőfokú végzettség igen
82. levéltári közművelődési szakember vagy levéltári kulturális menedzser szakirányú felsőfokú végzettség nem
83. levéltár-informatikus szakirányú felsőfokú végzettség nem
84. tudományos kutató szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
85. 5. Muzeális intézményi szakmai munkakörök
86. főmuzeológus (vagy vezető muzeológus vagy főkurátor) az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése igen
87. muzeológus (vagy kurátor) az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
88. segédmuzeológus (vagy segédkurátor) az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
89. muzeológus asszisztens felsőfokú végzettség nem
90. gyűjteménykezelő (vagy raktárkezelő) középfokú végzettség, továbbá szakirányú középfokú szakképzettség nem
91. műtárgykölcsönzési szakember
(vagy múzeumi regisztrátor)
felsőfokú végzettség tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret nem
92. főrestaurátor mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése igen
93. restaurátor mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
94. segédrestaurátor mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség nem
95. múzeumi főpreparátor mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése igen
96. múzeumi preparátor mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
97. múzeumi segédpreparátor mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy műszaki, illetve természettudományi képzési területen szerzett mesterfokozatú szakképzettség vagy felsőfokú végzettség és múzeumi preparátor szakképesítés nem
98. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I.
– restaurátortechnikus
középfokú végzettség és restaurátortechnikus szakképesítés nem
99. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II.
– műtárgyvédelmi asszisztens
középfokú végzettség és műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés nem
100. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III.
– preparátor asszisztens
középfokú végzettség és múzeumi preparátor szakképesítés nem
101. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV.
– múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő
középfokú végzettség és múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy
felsőfokú végzettség és szakirányú szakképzettség
nem
102. állományvédelmi felelős múzeumi főrestaurátor, restaurátor, segédrestaurátor munkakörök követelményei szerint vagy
múzeumi főpreparátor, preparátor, segédpreparátor munkakörök követelményei szerint vagy
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I–IV. munkakörök követelményei szerint
műtárgyvédelmi ismereteket tartalmazó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább 60 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése nem
103. múzeumi főkönyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen
104. múzeumi könyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
105. múzeumi segédkönyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség nem
106. múzeumi könyvtáros asszisztens szakirányú középfokú szakképzettség nem
107. múzeumi könyvtár- vagy adattárkezelő középfokú végzettség nem
108. múzeumi főadattáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
109. múzeumi adattáros szakirányú felsőfokú szakképzettség igen
110. vezető múzeumpedagógus (vagy vezető múzeumi ismeretátadó szakember) az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő felsőfokú tanári szakképzettség vagy
az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettség és tanári szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat, valamint a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése igen
111. múzeumpedagógus (vagy múzeumi ismeretátadó szakember) felsőfokú végzettség és az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő tanári szakképzettség vagy az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő szakirányú felsőfokú szakképzettség és tanári szakképzettség igen
112. múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser szakirányú felsőfokú szakképzettség igen
113. tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi animátor felsőfokú végzettség KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret nem
114. régésztechnikus szakirányú felsőfokú szakképzettség nem
115. múzeumi térinformatikus szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen
116. múzeumi kiállítás-rendező szakirányú felsőfokú szakképzettség, felsőfokú szakképesítés vagy szakirányú középfokú szakképzettség nem
117. *  közönségkapcsolati szakember felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés vagy szakirányú középfokú szakképzettség nem
118. *  teremőr középfokú végzettség nem