A jogszabály mai napon ( 2024.06.23. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet

egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés d) pontjában,

az 5. § tekintetében a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva következőket rendelem el:

1. § *  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 64. § (8) bekezdésében meghatározott feladatokat az 1. melléklet szerinti vármegyei hatókörű városi könyvtár (a továbbiakban: regionális könyvtár) az ott meghatározott illetékességi területen látja el.

2. § (1) A regionális könyvtár – regionális feladatellátása során – koordinálja az illetékességi területén működő vármegyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését, ennek keretében * 

a) koordinálja a Kultv. 66. § a), b), d), f), i) és m) pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtását,

b) együttműködik a könyvtári intézettel a könyvtári intézet által a Kultv. 60. § (3) bekezdés a), c), f), j) és k) pontja szerint nyújtott szolgáltatások hatékonysága növelése érdekében, valamint

c) ellenőrzi és rendszerezi a Kultv. 66. § e) pontja szerint szervezett statisztikai adatszolgáltatásokat.

(2) *  A regionális könyvtárak vezetői rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tanácskoznak az illetékességi területükön működő vármegyei hatókörű városi könyvtárak vezetőivel, és kidolgozzák a folyamatos kapcsolattartás módját és szabályait.

(3) A regionális könyvtár – regionális feladatellátása során – a Regionális Könyvtári Kollégium munkatervében foglaltak szerint végzi a határon túli magyarság könyvtári ellátásának támogatását. Ennek érdekében együttműködik a külhoni magyarság szervezeteivel, szakmai szervezeteivel és könyvtáraival a külhoni magyarság könyvtári szolgáltatásainak segítése érdekében.

(4) A regionális könyvtárak ellátják a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által esetileg meghatározott mindazon feladatokat, amelyek az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatok megvalósításához szükségesek vagy azokkal összefüggenek.

3. § (1) A regionális könyvtár a regionális feladatellátására vonatkozó éves munkatervét és költségvetését minden év március 1-ig elkészíti és összesítés, illetve a miniszternek történő továbbítás céljából megküldi a Regionális Könyvtári Kollégiumnak.

(2) A regionális könyvtár a tárgyévet követő év május 31-ig elkészíti és benyújtja a miniszternek a beszámolóját az (1) bekezdésben meghatározott munkaterv teljesítéséről és a felhasznált források elszámolásáról.

4. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2021. évben a 3. § (1) bekezdése szerinti munkaterv megküldésének határideje 2021. április 30.

5. § * 

1. melléklet a 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelethez * 

A regionális könyvtárak és illetékességi területük

A B
1. Regionális könyvtár Regionális illetékességi terület
2. Debrecen Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott Budapest kerületi önkormányzatai által fenntartott települési nyilvános könyvtárak
3. vármegyei hatókörű városi könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye
4. Hajdú-Bihar vármegye
5. Heves vármegye
6. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
7. Nógrád vármegye
8. Pest vármegye
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
10. Győr Megyei Jogú Város önkormányzata által fenntartott Fejér vármegye
11. vármegyei hatókörű városi könyvtár Győr-Moson-Sopron vármegye
12. Komárom-Esztergom vármegye
13. Vas vármegye
14. Veszprém vármegye
15. Zala vármegye
16. Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata által Bács-Kiskun vármegye
17. fenntartott vármegyei hatókörű városi könyvtár Baranya vármegye
18. Békés vármegye
19. Csongrád-Csanád vármegye
20. Somogy vármegye
21. Tolna vármegye