A jogszabály mai napon ( 2024.04.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

57/2020. (XI. 13.) AM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában

1. egyéni terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által egy vagy két borpiaci évben megvalósítandó tevékenységek összessége,

2. ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban megnövelt területe,

3. fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett szőlőfajta érvényes engedéllyel történő cseréje, ideértve az átoltást is, a szerkezetátalakítási tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi szőlőfajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével,

4. földrajzi árujelző: oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés,

5. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,

6. * 

7. művelésmód: a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és a lombfal magasságát meghatározó tevékenység,

8. összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a tevékenységgel nem érintett terület – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg,

9. szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelésmódnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

10. szerkezetátalakítási terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés keretében megvalósított tevékenységek végrehajtása során ajánlott, a jobb minőségű termés elérését biztosító követelményeket tartalmazó dokumentum,

11. támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása intézkedés keretében megvalósított tevékenységek végrehajtása után igényelhető pénzösszeg,

12. támogatható területnagyság: az újratelepítési engedélyen vagy az átváltott telepítési engedélyen, az egyéni terven, a tulajdonilap-másolaton megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 hektár területnagyságot,

13. *  termesztéstechnológiai módszerek javítása: a kérelemben megjelölt területen fekvő szőlőültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagok felhasználásával történő teljes cseréje, amely megvalósítható a tőkék pótlásával vagy a hektáronkénti tőszám növeléssel elvégzett pótlásával együtt is, oly módon, hogy a művelet elvégzését követően a pótolt tőkék aránya az érintett ültetvényben található tőkéknek legfeljebb a 67%-a lehet, amelynek következtében a szőlőültetvény hosszú távú művelése biztosíthatóvá válik, vagy az új támberendezés gépi művelésre és gépi szüretre alkalmassá teszi a szőlőültetvényt,

14. ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott szőlőfajta és művelésmód alkalmazásával, vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés,

15. ültetvény beállottsága: az ültetvényben megtalálható élő tőállománynak az ültetvény teljes tőállományához viszonyított, százalékban kifejezett értéke,

16. ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, tőállományát, szőlőfajta-összetételét soronként bemutató nyilvántartás.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.), valamint a végrehajtására kiadott rendeletek fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.

2. Támogatható intézkedések

2. § A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és átállítása (a továbbiakban: intézkedés) keretében

a) a fajtaváltás,

b) az ültetvény áttelepítése, valamint

c) a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása

tevékenységek támogathatók.

3. A támogatás összege

3. § A támogatás

a) a 2. §-ban meghatározott tevékenységek végrehajtásának költségeihez való hozzájárulásból és

b) a 2. § a) és b) pontjaiban meghatározott tevékenységek végrehajtása miatt keletkező bevételkiesést ellentételező pénzbeli kompenzációból

áll.

3/A. § *  Az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdése alapján az átalány alapú egységköltség összegének felülvizsgálata eredményeként a költségátalány és kompenzáció összegét az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az adott támogatási időszakot megelőző támogatási időszakban a 4. és 5. mellékletben meghatározott tevékenységek számlával igazolt összegének átlaga alapján állapítja meg.

4. § A támogatás mértéke a 3/A. § alapján meghatározott költségátalányok és kompenzáció * 

a) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 50%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,

c) 40%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

4/A. § *  A 4. §-ban foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke a 2021. november 2. és 30. között benyújtott egyéni tervek esetében a 3/A. § alapján meghatározott költségátalányok és kompenzáció * 

a) 80%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,

c) 60%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

4/B. § *  A 4. §-ban foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke a 2022. november 2. és 30. között benyújtott egyéni tervek esetében a 3/A. § alapján meghatározott költségátalány és kompenzáció összegének * 

a) 75%-a, ha az intézkedéssel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen fekszik,

b) 60%-a, ha az intézkedéssel érintett terület az a) pontban meghatározott feltételnek nem felel meg, azonban az intézkedéssel érintett terület fekvése szerinti földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének megfelel,

c) 50%-a, ha az egyéni terv egyetlen szerkezetátalakítási tervnek sem felel meg.

5. § (1) *  Az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről vagy annak változásáról a miniszter tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a keretösszeget vagy annak változását közleményben közzéteszi.

(2) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámításnál a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett devizaárfolyamot kell alkalmazni.

4. Az egyéni terv

6. § (1) A támogatás igénybevételéhez a kérelmező egyéni tervet készít.

(2) Az egyéni terv a benyújtás borpiaci évétől számított legfeljebb három egymást követő borpiaci évben tervezett tevékenységeket tartalmazhatja.

(3) Az adott tevékenység egy vagy legfeljebb egymást követő két borpiaci év alatt hajtható végre a (4)–(9) bekezdések figyelembevételével.

(4) Egy összefüggő terület tekintetében meg kell egyezzen

a) a tevékenység,

b) a művelet,

c) a művelet végrehajtásának borpiaci éve,

d) a terület lejtése,

e) * 

f) * 

g) a szaporítóanyag típusa és

h) az ültetvény jellege.

(5) Fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése tevékenységek esetén az egyéni tervben jelölni kell, hogy a tevékenységet melyik borpiaci évben, illetve egy vagy két borpiaci év alatt hajtja végre a kérelmező.

(6) Fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése esetén a tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést és a teljes támberendezés létesítést. Ha a fajtaváltás átoltással történik, a támberendezés támogatással történő létesítése választható tevékenység.

(7) Átoltással történő fajtaváltás tevékenység esetén az átoltást és a támberendezés létesítés műveleteket egy borpiaci év alatt kell végrehajtani.

(8) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést. Az első borpiaci évben támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes támberendezés létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását.

(9) A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén az új támberendezés létesítését és a tőkék teljes pótlását egy borpiaci éven belül kell elvégezni.

(10) Ültetvény áttelepítése, illetve fajtaváltás – az átoltás kivételével – tevékenységek esetén a régi ültetvény kivágási művelete az egyéni terv részét képezheti, amennyiben az egyéni terv benyújtásakor a régi ültetvény kivágása még nem történt meg. A kivágás költségei magukban foglalják a régi szőlőtőkék eltávolítását, elszállítását, valamint a támberendezés bontását és elszállítását az ültetés művelet megkezdése előtt. Helyszíni ellenőrzés útján kell igazolni a régi ültetvény meglétét, valamint azt, hogy az egyéni terv benyújtását követően a kivágás ténylegesen megtörtént-e.

7. § (1) Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező nevét, ügyfél-azonosítóját, egyéb kapcsolattartási információit,

b) a 2. §-ban meghatározott tevékenység megjelölését,

c) a b) pont szerinti tevékenységgel érintett terület településének, helyrajzi számának, az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély számának, a tevékenységgel érintett területnagyság megjelölését,

d) a b) pont szerinti tevékenység keretében elvégezni tervezett műveletek megnevezését, borpiaci évenként,

e) a terület lejtésének százalékban kifejezett mértékét,

f) *  a felhasználandó szaporítóanyag fajtájának és típusának megjelölését,

g) * 

h) az ültetvény jellegének sor- és tőtáv-, valamint hektáronkénti tőszámmegjelölését, a megvalósítani kívánt művelésmód megnevezését,

i) *  a művelésmód kialakítása tekintetében a huzalok számát, a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően, valamint a végoszlop és soroszlop anyagát.

(2) Az egyéni tervhez csatolni kell:

a) ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni,

b) ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló, a Kincstár honlapján közzétett nyomtatvány szerinti adattartalmú, teljes bizonyító erejű, eredeti magánokiratot, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet az ingatlanon megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni,

c) az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát, kivéve a 2. § c) pontja szerinti tevékenység esetén,

d) a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben az újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és pontértékét,

e) *  a hegybíró igazolását a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:7 vagy A:8 mezőjében, valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:3, A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltak teljesüléséről, amennyiben az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja,

f) *  a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:12 mezőjében, valamint 2. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében foglaltaknak való megfelelést igazoló iratok másolatát, amennyiben az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja,

g) a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében foglaltaknak való megfelelést bor előállítására vonatkozóan:

ga) érvényes borászati üzem működési engedély másolatát,

gb) ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatát,

gc) ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolását az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságáról,

gd) ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolását a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolatát, vagy

ge) kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolatát, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása, amennyiben az ott meghatározott pontértékeket a kérelmező érvényesíteni kívánja,

h) *  a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:9 mezőjében foglaltaknak való megfeleléshez a termelői integrációs szervezetekről szóló 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet [a továbbiakban: 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet] 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert termelői integrációs szervezet igazolását a kérelmező fennálló tagságáról,

i) a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a hegybíró igazolását az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről,

j) *  a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a hegybíró igazolását az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről, valamint az ültetvény vonatkozásában a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:5, A:6, A:7 vagy A:8 mezőjében foglaltaknak való megfelelőségről,

k) *  a termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajzot,

l) *  az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott egyéni terv esetében a tagság meglétét igazoló határozat másolatát, és

m) *  a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

ma) az átalány alapú egységköltség 3/A. § szerinti megállapításához vállalja, hogy az ott meghatározott, a kifizetési kérelemmel érintett tevékenységekkel összefüggésben keletkezett kifizetett számláinak másolatát, a kifizetési igazolással együtt, a kifizetési kérelemmel egyidejűleg megküldi a Kincstár részére, vagy

mb) a tevékenységet vagy annak meghatározott, számlával nem igazolható részét saját erőből hajtotta végre.

5. Jogosultsági és elsőbbségi kritériumok

8. § (1) Egyéni tervben fajtaváltás és ültetvény áttelepítése művelet olyan területre hagyható jóvá,

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását követően kezdik meg,

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült,

c) *  amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőző öt borpiaci évben szerkezetátalakítási és átállítási támogatásban – kivéve a kizárólag az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatást – nem részesült,

d) amelyre vonatkozóan a kérelmező rendelkezik újratelepítési engedéllyel vagy átváltott telepítési engedéllyel, és

e) amely támogatható területnagysága nagyobb, mint 0,2 hektár.

(2) Egyéni tervben a termesztéstechnológiai módszerek javítása intézkedés arra a területre hagyható jóvá,

a) amelyen a műveletet az egyéni terv benyújtását követően kezdik meg,

b) amely az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatásban nem részesült,

c) amely a b) pontban meghatározott időszakot megelőzően szerkezetátalakítási és átállítási támogatás keretében az ültetvény támberendezésének megújítását célzó támogatásban nem részesült,

d) amely támogatható területnagysága nagyobb, mint 0,2 hektár, és

e) amely a hegybíró igazolása alapján az egyéni tervben megjelölt területen található szőlőültetvény termő ültetvénynek minősül.

(3) *  Az egyéni tervben a Btv. alapján osztályba sorolt, továbbá a NÉBIH által a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján vizsgálati engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta szerepelhet. Egy egyéni tervben a vizsgálati engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta ültetése, illetve átoltása tevékenység legfeljebb 2 hektáron történő megvalósítása támogatható.

(4) Az elsőbbségi kritériumokat a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A miniszter tájékoztatja a Kincstárt az elismeréssel rendelkező integrációs szervezetekről, amelyet a Kincstár közleményben közzétesz.

6. Az egyéni terv benyújtása

9. § (1) * 

(2) Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.

(3) *  Egyéni terv nem nyújtható be olyan területre, amelyet az egyéni terv benyújtását megelőző tíz borpiaci éven belül új telepítési engedély alapján telepítettek.

10. § (1) *  Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely az egyéni tervben megjelölt területet használja, vagy őstermelők családi gazdaságának tagja, és a terület az őstermelők családi gazdasága valamely tagjának használatában van, és

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi kötelezettségének eleget tett, és a 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) az egyéni tervben foglaltak szerint a 6. § (2)–(8) bekezdésében foglalt tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően vállalja az intézkedés végrehajtását.

(2) Nem nyújthat be egyéni tervet három borpiaci éven belül az, aki esetében a Kincstár megállapította, hogy művelési kötelezettségének nem tett eleget. A három borpiaci évet a művelési kötelezettség elmaradásának megállapítása napjának borpiaci évétől kell számítani.

(3) *  Az őstermelők családi gazdaságának tagja által benyújtott egyéni terv esetében a jogosultsági és elsőbbségi kritériumok teljesítését az őstermelők családi gazdaságának egyéni tervben megjelölt bármely tagja teljesítheti.

11. § (1) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a továbbiakban együtt: beadvány) is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Ha a beadvány nem az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül került benyújtásra, akkor a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(2) * 

(3) Ha az egyéni terv elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

7. Az egyéni terv elbírálása

12. § (1) *  A Kincstár a 9. § (1) bekezdése szerinti határidőben benyújtott egyéni terv jóváhagyásáról és a jóváhagyott egyéni terv végrehajtása esetére meghatározott maximális támogatási összegről a benyújtást követő év március 31. napjáig dönt.

(2) *  A Kincstár az egyéni terveket 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg erejéig hagyja jóvá. A szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenységre a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható.

(3) A benyújtott egyéni tervet a Kincstár a 2. mellékletben meghatározott szempontok szerint összefüggő területenként pontozza, majd az összesített pontszámot az összefüggő területenként megjelölt területnagysággal súlyozva átlagolja. Az egyéni terveket a Kincstár a súlyozott átlagok alapján rangsorolja.

(4) Amennyiben a pontozás szempontjából figyelembe veendő elsőbbségi kritériumok teljesítésének megítéléséhez szükséges egyéni tervben szereplő adat hiányos vagy hibás, úgy az adott pontozási szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható.

(5) Az egyéni tervben az az összefüggő területre vonatkozó tevékenység hagyható jóvá, amelyben fajtaváltás, illetve ültetvény áttelepítése tevékenység legalább 34 pontot, a termesztéstechnológiai módszerek javítása tevékenység legalább 45 pontot ér el.

(6) A Kincstár a (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg és a (3) bekezdésben meghatározottak alapján kialakított rangsor figyelembevételével minimális pontszámot állapít meg, melyet közleményben közzétesz. Kizárólag a minimális pontszámot elérő egyéni terv hagyható jóvá. Amennyiben a minimális pontszámmal rendelkező egyéni tervekben szereplő teljes igény jóváhagyására a (2) bekezdés szerinti keretösszeg nem biztosít lehetőséget, úgy az egyéni tervekben foglalt területnagyság növekvő sorrendje a meghatározó.

(7) Amennyiben egy összefüggő terület tekintetében eltérőek az összefüggő területet alkotó tevékenységgel érintett területek kataszteri pontszámai, az összefüggő terület pontértékének megállapítása során a teljes összefüggő területre a kérelmezett legalacsonyabb kataszteri pontértékű terület után járó, a 2. mellékletben szereplő értékelési szempont szerinti pontérték vehető figyelembe.

13. § *  (1) A kérelmező a jóváhagyott egyéni terv módosítását bejelenti a Kincstárnak, ha a jóváhagyott egyéni tervben foglaltaktól eltérően változik

a) a műveletek végrehajtásának borpiaci éve,

b) a telepítéshez felhasználni kívánt szaporítóanyag fajtája vagy típusa,

c) a kialakítani kívánt művelésmód vagy

d) az alkalmazott sor- és tőtávolság olyan módon, hogy a változtatásból eredő hektáronkénti tőszámmódosítás az egyéni tervben jóváhagyott, a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében, 2. pontjában foglalt táblázat C:7 vagy C:8 mezőjében meghatározott pontértékek változását eredményezi.

(2) A jóváhagyott egyéni terv egy összefüggő terület tekintetében egy alkalommal módosítható.

(3) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározottak szerint módosított egyéni terv alapján igényelhető támogatás maximális összege vonatkozásában döntést hoz. Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő módosítás esetén a támogatási összeget a Kincstár a kifizetési kérelem benyújtását követően állapítja meg. Egyéni terv módosítása esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a módosítást megelőzően jóváhagyott egyéni terv alapján megállapított támogatás összegét, valamint a 12. § (3) bekezdése alapján elért pontszám értéke nem csökkenhet a 12. § (6) bekezdése alapján megállapított minimális pontszám alá.

14. § (1) *  A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetén az egyéni tervben megjelölt ültetvényben a tőkehiány nem érheti el az 50%-ot, és szakszerűen művelt ültetvénynek kell minősülnie.

(2) A termesztéstechnológiai módszerek javítása művelet végrehajtását csak abban az esetben lehet megkezdeni, ha az ültetvény művelet megkezdése előtti állapotát a Kincstár a helyszínen ellenőrizte.

8. A szerkezetátalakítási terv

15. § (1) A 6. § (1) bekezdése alapján benyújtott egyéni terv esetében szerkezetátalakítási tervnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet [a továbbiakban: 1/2018. (II. 1.) FM rendelet] 14. § (2) bekezdése alapján közzétett szerkezetátalakítási tervet kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerkezetátalakítási tervet az illetékes hegyközségi szerv 2023. június 30-ig egy alkalommal módosíthatja.

(3) Az illetékes hegyközségi szerv

a) a hegyközségi tanács vagy tanácsok együttesen, ennek hiányában a termékleírás benyújtójaként érintett hegyközség vagy hegyközségek választmánya azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét vagy termékleírását 2011. december 31. előtt benyújtották, illetve

b) az oltalom iránti kérelmet benyújtó hegyközség vagy az érintett hegyközségek választmánya vagy hegyközségi tanács azon földrajzi árujelzők esetében, amelyek oltalom iránti kérelmét 2011. december 31-ét követően nyújtották be.

(4) A módosított szerkezetátalakítási terv adatait a Kincstár közleményben teszi közzé a honlapján.

(5) A módosított szerkezetátalakítási tervben szereplő ajánlott szőlőfajta csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában engedélyezett szőlőfajta lehet. Az ajánlott szőlőfajták száma nem haladhatja meg a 3. mellékletben meghatározott értéket.

(6) Egy módosított szerkezetátalakítási tervben olyan szőlőfajta lehet ajánlott, amely esetében az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül:

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta az adott termőhelyre érvényes, átlagos felvásárlási árat,

b) a fajta növeli a termésbiztonságot, a termőhelyre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban alkalmazkodik,

c) a fajta az adott földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá.

(7) A módosított szerkezetátalakítási tervben meghatározott művelésmód csak az érintett földrajzi árujelző termékleírásában az újonnan létesített ültetvények esetén engedélyezett művelésmód lehet.

(8) A módosított szerkezetátalakítási tervet június 1. és június 30. között kell megküldeni a miniszter részére.

(9) A (8) bekezdés szerinti szerkezetátalakítási terveket a miniszter augusztus 1-jéig hagyja jóvá és küldi meg a Kincstár részére, amely azokat közzéteszi a honlapján.

(10) A (9) bekezdés szerint közzétett, módosított szerkezetátalakítási terv a közzétételt megelőzően benyújtott egyéni tervek vonatkozásában nem vehető figyelembe.

9. A támogatás igénylésének feltételei

16. § *  E rendelet alapján támogatás

a) a jóváhagyott és a 13. § szerint módosított egyéni tervben meghatározottaknak megfelelően végrehajtott tevékenységre és

b) a 2023. október 15. napját követően benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában az (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (7) bekezdése, valamint az (EU) 2022/2528 bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése által meghatározott feltételek teljesítése esetén

igényelhető.

17. § A támogatás feltétele, hogy

a) a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot használt fel, amely lehet

aa) *  engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag, vagy

ab) * 

ac) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag,

b) a támberendezés létesítését kizárólag új anyagok felhasználásával kivitelezték, és kialakítása legalább a fenntartási kötelezettség alatti rendeltetésszerű művelést biztosítja,

c) az ültetvény beállottsága

ca) *  a 6. § (6)–(8) bekezdése szerinti megvalósítás első évében,

cb) *  a 6. § (9) bekezdése szerinti megvalósítás esetén a megvalósítás évében

eléri a 90%-ot,

d) *  az ültetvény beállottsága az ültetvény telepítését, valamint a 6. § (9) bekezdése szerinti megvalósítás esetén annak évét követő évben eléri a 95%-ot, és

e) régi ültetvény kivágási költségeinek támogatása esetén a régi ültetvény kivágását az egyéni terv benyújtása előtt nem kezdték el.

10. A kifizetési kérelem benyújtása

18. § (1) Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a kifizetési kérelmet a Kincstár részére kell benyújtani.

(2) Az egyéni terv szerint megvalósított tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelem az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be április 1. és július 1. között a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.

(3) Kifizetési kérelmet a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkező kérelmező jogosult benyújtani.

(4) A kifizetési kérelem tartalmazza

a) a kérelmező nevét, ügyfél-azonosítóját, egyéb kapcsolattartási információit,

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iratazonosító számát és

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító számát.

(5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézeti vázrajzot,

b) a Kincstár által közleményben közzétett formának és tartalomnak megfelelő ültetvényleltárt,

c) *  szaporítóanyag-felhasználás esetén

ca) a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási igazolás másolatát,

cb) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2313 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti növényútlevél másolatát,

valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát,

d) *  ha az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát,

e) a régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében a hegybíró által elvégzett kivágás előtti és az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát, amelyek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét,

f) *  az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdésében meghatározott felülvizsgálathoz a kifizetési kérelemmel érintett tevékenységek számláinak és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolatát.

(6) A kifizetési kérelmet a Kincstár által honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közleményben foglaltaknak megfelelően kell benyújtani.

(7) A 6. § (8) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott kifizetési kérelemhez nem kell mellékelni az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot.

(8) Adott borpiaci évben egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

(9) Ha a kifizetési kérelem elektronikus úton történő benyújtása során az igénylő helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a saját, a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendeletben foglalt, a meghatalmazásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(10) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás, erre tekintettel a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli az igénylővel vagy meghatalmazottjával.

(11) Az eljárás során minden beadványt az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(12) *  A Kincstár a 18. § (5) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumokat a 3/A. §-ban meghatározott tevékenységek szerinti bontásban összesítve, a kifizetési kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőt követő 31 napon belül megküldi a miniszter részére.

(13) *  A támberendezésről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopokat, huzalokat, végoszlop rögzítés és a szőlőtőke megtámasztásának módját (karó, nevelőpálca, huzal), a támberendezés anyagát (fém, fa, beton), a huzalokat tartó közoszlopok közötti távolságot, a huzalok talajtól és egymástól mért távolságát.

11. A kifizetési kérelem elbírálása

19. § (1) A Kincstár a kifizetési kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján bírált hiánytalan kifizetési kérelmek közötti sorrendet a kifizetési kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendje határozza meg.

(3) A hiányosan beérkezett kifizetési kérelem a hiánypótlás teljesítésének a Kincstárhoz történő beérkezés időpontjában hiánytalannak minősül.

12. A támogatás kifizetése

20. § (1) A támogatás kifizetésére a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni ellenőrzését követően kerül sor.

(2) Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való jogosultságot a Kincstár a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete nem éri el a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Hegyközségi Információs Rendszerben nyilvántartott ültetvényterületet kell alapul venni a ténylegesen kifizethető támogatás megállapításához. Amennyiben a kivágással érintett terület mérete meghaladja a telepítéssel érintett, a Kincstár általi helyszíni ellenőrzés során mért terület nagyságát, úgy a kivágás költségeihez való hozzájárulás tekintetében a Kincstár által a helyszíni ellenőrzés során mért adatok alapján kell megállapítani a ténylegesen kifizethető támogatást.

(3) A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a Kincstár a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a tenyészidőszakon belül végzi el.

(4) *  Támogatás abban az esetben fizethető ki, ha a Kincstár a helyszíni ellenőrzés során megállapítja, hogy

a) egy borpiaci éven belül történő megvalósítás esetén

aa) a kifizetési kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték,

ab) a támberendezést legalább a 6. mellékletben meghatározott, választott művelésmódra előírt minimális huzalszámmal alakították ki,

ac) a választott művelésmódnak megfelelő huzalpárok esetében az egyes huzalok közötti távolság legalább 10 centiméter,

ad) a huzalokat tartó közoszlopok között mért távolság nem haladja meg a 8 métert,

ae) fa közoszlop alkalmazása esetén az oszlop felső kérgezett véglapján mért átmérő minden irányból számítva eléri a 8 centimétert, és

af) a támberendezést a választott művelésmódnak megfelelően, és ha kötelező, a 6. mellékletben meghatározott karó vagy nevelőpálca kihelyezésével alakították ki, vagy

b) két borpiaci év alatt történő megvalósítás esetén az a) pont aa)–ae) alpontja teljesülése mellett – a kialakított művelésmódtól függetlenül – az újonnan telepített tőkék támasztását biztosító nevelőpálcákat kihelyezték.

(4a) *  A 6. mellékletben foglalt táblázat C:2–C:15 mezőjében meghatározott maximális huzalszámot meghaladó huzalszám a költségátalány és kompenzáció meghatározása során nem vehető figyelembe.

(5) Ha az ültetvény nem szakszerűen művelt, az adott műveletre támogatás nem fizethető ki.

(6) A támogatás kifizetésének határideje a kifizetési kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e.

21. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó kifizetési kérelmek kapcsán a kifizetésre a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

13. Jogkövetkezmények

22. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított tizedik borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.

(2) A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján meghatározott időpontig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot, valamint a támberendezés tekintetében meg kell felelnie a 17. § b) pontja szerinti követelménynek. Ha a támogatást igénylő ennek nem tesz eleget, az az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül.

(3) Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az (1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni.

(4) A bejelentésnek tartalmaznia kell

a) az átadó nevét és ügyfél-azonosítóját,

b) a kötelezettséget átvállaló nevét és ügyfél-azonosítóját,

c) az érintett terület adatait (település, helyrajzi szám, területnagyság),

d) az átadás dátumát és

e) az átadó, valamint az átvevő aláírását.

(5) Ha a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem minősül a művelési kötelezettség megszegésének.

(6) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatást igénylőt terhelik.

(7) Az intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül, ha az a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek (8) bekezdés szerinti mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja.

(8) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételeknek a jogszabályok kijátszásával történő, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a 7. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

14. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek az egyes borászati támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 22/2021. (VI. 3.) AM rendelettel [a továbbiakban: 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet] megállapított 17. § ca) és cb) alpontját a 22/2021. (VI. 3.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/A. § *  E rendelet 2. mellékletének a szőlő-bor ágazattal összefüggő, valamint egyes agártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelettel [a továbbiakban: 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] megállapított rendelkezéseit a 27/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

23/B. § *  E rendeletnek a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet módosításáról szóló 49/2023. (VIII. 24.) AM rendelettel [a továbbiakban: 49/2023. (VIII. 24.) AM rendelet] megállapított 13. §-át, valamint 5. mellékletében foglalt táblázat B:3–B:9, B:17–B:23 és B:31–B:37 mezőjét a 49/2023. (VIII. 24.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

24. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az 555/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1149/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12–16. cikke, valamint

c) *  a borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 2016/1150/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) *  a Covid19-világjárvány és az azzal kapcsolatos intézkedések által a gyümölcs- és zöldség-, valamint a borágazatban okozott piaci zavarok kezelése érdekében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseitől eltérő rendkívüli, ideiglenes intézkedésekről szóló, 2020. április 30-i (EU) 2020/592 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

e) *  a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 44. cikke, 57–60. cikke,

f) *  az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállamok 2023–2027-es, az említett rendelet szerinti KAP stratégiai tervében kidolgozandó egyes beavatkozástípusokra vonatkozó kiegészítő követelményekkel, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra (GAEC) vonatkozó 1. szabványra irányadó szabályokkal történő kiegészítéséről szóló, 2021. december 7-i (EU) 2022/126 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 21. cikke, 40. cikke és 42. cikke,

g) *  a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (7) bekezdése,

h) *  a bizonyos mezőgazdasági ágazatokban végrehajtott támogatási programokra alkalmazandó (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és az említett programokra alkalmazandó 611/2014/EU, (EU) 2015/1366 és (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. október 17-i (EU) 2022/2528 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdés b) pontja.

1. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez * 

2. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez

1. A 9. § (1) bekezdése alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – fajtaváltás, áttelepítés

A B C
1. Javasolt szempont Maximális pontérték Pontérték
2. A. A beruházással érintett ültetvény jellemzői
3. *  Az egyéni tervben megjelölt telepítendő ültetvény sor- és tőtávolsága alapján számított tőszáma legalább 4000 tő/hektár az összefüggő terület esetében 10 10
4. B. A beruházás és a helyi fejlesztési célok összhangja
5. Valamely földrajzi árujelző szerkezetátalakítási tervének való megfelelés 4 4
6. C. Integráció 14
7. A kérelmező igazolja, hogy a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább öt borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább három éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel rendelkezik 14
8. A kérelmező igazolja, hogy az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább öt évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette 14
9. *  A kérelmező a 24/2020. (VI. 22.) AM rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek alapján elismert termelői integrációs szervezet tagja. 14
10. 10.1. A kérelmező
10.2. A kérelmező természetes személy
10.3. A kérelmező természetes személy közeli hozzátartozójának tulajdonában álló vállalkozás
10.4. A kérelmező vállalkozás természetes személy tagja
10.5. A kérelmező vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója, vagy
10.6. A kérelmező vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozásként rendelkezik borászati üzemengedéllyel
14
11. D. A kérelmező háttere
12. *  A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet] 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével 2 2
13. E. A beruházással érintett terület jellemzői
14. A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma 3
15. a) legalább 344 pont 3
16. b) legalább 309 pont, de kevesebb, mint 344 pont 2,5
17. c) legalább 275 pont, de kevesebb, mint 309 pont 2
18. d) legalább 210 pont, de kevesebb, mint 275 pont 1
19. A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200 pont 10 10
20. Régiófejlesztési terv státusz 2
21. a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található 2
22. *  b) a tevékenységgel érintett terület a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet] 2. mellékletében meghatározott turisztikai térségben található 1,5
23. F. A beruházás egyéb jellemzői
24. * 
25. Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított területnagysága 3
26. a) 20 és 30 hektár között van 2
27. b) 20 hektár alatt van 3
28. *  Összesen elérhető pontszám 48

2. *  A 9. § (1) bekezdése alapján benyújtott egyéni tervek elbírálásakor érvényesítendő szempontok és az azokhoz tartozó pontértékek – termesztéstechnológiai módszerek javítása

A B C
1. Javasolt szempont Maximális pontérték Pontérték
2. A. A szőlőültetvény jellemzői
3. Az ültetvény kora legalább tizenöt év 5 5
4. Az ültetvény állapota vagy az ültetvényről származó termés minősége 20
5. Az ültetvényről az egyéni terv benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben legalább 20° MM cukortartalom, legfeljebb 6000 kg/hektár 20
6. Az ültetvényről az egyéni terv benyújtását megelőzően leadott utolsó négy, nem nullás szüreti jelentésben foglalt adatok alapján a szüretelt szőlő cukortartalma és hozama mindegyik évben legalább 18° MM cukortartalom, legfeljebb 8000 kg/hektár 19
7. A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen legalább 5000 tő/hektár 20
8. A tőke tenyészterülete szerint számított tőkesűrűség az érintett területen legalább 4000 tő/hektár, de nem éri el az 5000 tő/hektárt 19
9. B. A kérelmező háttere
10. *  A kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével 1 1
11. C. A beruházással érintett terület jellemzői
12. A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma 3
13. a) legalább 344 pont 3
14. b) legalább 309 pont, de kevesebb, mint 344 pont 2,5
15. c) legalább 275 pont, de kevesebb, mint 309 pont 2
16. d) legalább 210 pont, de kevesebb, mint 275 pont 1
17. A tevékenységgel érintett terület borszőlő termőhelyi kataszterben rögzített pontszáma legalább 200 pont 15 15
18. Régiófejlesztési terv státusz 1
19. a) tevékenységgel érintett terület a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen található 1
20. *  b) a tevékenységgel érintett terület a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott turisztikai térségben található 0,5
21. D. A beruházás egyéb jellemzői
22. Az egyéni tervben szereplő összefüggő területek egybeszámított terület nagysága 3
23. a) 20 és 30 hektár között van 2
24. b) 20 hektár alatt van 3
25. Az egyéni tervben szereplő támberendezés felújítással érintett területek egybeszámított területnagysága 5 hektár alatt van 2 2
26. Összesen elérhető pontszám 50

3. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez

Az ajánlott szőlőfajták maximális száma

A B C
1. A földrajzi árujelző körülhatárolt termőterületének nagysága *  Földrajzi árujelző Az ajánlott szőlőfajták maximális száma
2. 1000 hektár alatt Balaton-felvidék, Csopak, Debrői Hárslevelű, Izsáki Arany Sárfehér, Káli, Monor, Mór, Nagy-Somló, Pannonhalma, Pécs, Somló, Soltvadkert, Tihany 4 szőlőfajta
3. 1000 hektár és a felett, de 5000 hektár alatt Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred-Csopak, Bükk, Csongrád, Etyek-Buda, Hajós-Baja, Neszmély, Sopron/Ödenburg, Szekszárd, Tolna, Villány, Zala 6 szőlőfajta
4. 5000 hektár és a felett, de 10 000 hektár alatt Balaton, Balatonmelléki, Eger, Mátra, Pannon, Tokaj, Zemplén 8 szőlőfajta
5. 10 000 hektár és a felett Duna, Duna-Tisza közi, Dunántúl, Felső-Magyarország, Kunság 10 szőlőfajta

4. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez * 

Hektáronkénti költségátalányok és kompenzáció

A B C D E


1.


A szaporítóanyag típusa


A szaporítóanyag mennyisége
A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás és a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege fajtaváltás esetén (EUR/hektár) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás és a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege áttelepítés esetén (EUR/hektár)
2. szőlőültetvény kivágása 1 647
3. talaj-előkészítés 1 052
4. 5000 tő/hektár és a felett 9 813
5. 4500–4999 tő/hektár között 9 044
6. oltvány 4000–4499 tő/hektár között 8 146
7. 3500–3999 tő/hektár között 7 247
8. ültetési munka 3500 tő/hektár alatt 6 798
9. 5000 tő/hektár és a felett 6 766
10. 4500–4999 tő/hektár között 6 215
11. dugvány 4000–4499 tő/hektár között 5 615
12. 3500–3999 tő/hektár között 5 014
13. *  3500 tő/hektár alatt 4714
14. 5000 tő/hektár és a felett 431
15. költségnövekmény, ha a támogatással 4500–4999 tő/hektár között 420
16. érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és 4000–4499 tő/hektár között 396
17. 12% vagy az alatti 3500–3999 tő/hektár 375
18. 3500 tő/hektár alatt 364
19. 5000 tő/hektár és a felett 923
20. költségnövekmény, 4500–4999 tő/hektár között 900
21. ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 4000–4499 tő/hektár között 854
22. 12% feletti 3500–3999 tő/hektár között 810
23. 3500 tő/hektár alatt 789
24. a termeléskiesést ellentételező kompenzáció 1 988

5. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez * 

Hektáronkénti költségátalányok és kompenzáció támberendezés létesítése esetén (EUR/ha)

A B C D E F G H
1. Végoszlop Soroszlop Huzalok Eltelepített szőlőoltványok száma (tő/ha)
2. anyaga anyaga száma 3500 alatt 3500–3999
között
4000–4499
között
4500–4999
között
5000 és a
felett
3. *  1 4 813 4 989 5 415 5 916 6 166
4. *  2 5 412 5 614 6 092 6 645 6 922
5. *  kizárólag fa vagy 3 6 011 6 239 6 769 7 375 7 677
6. *  fa és fém fa vagy fa és fém 4 6 609 6 863 7 446 8 104 8 433
7. *  /beton 5 7 208 7 488 8 123 8 833 9 188
8. *  6 7 807 8 113 8 801 9 563 9 944
9. *  7 vagy több 8 406 8 738 9 478 10 292 10 699
10. 1 5 843 6 058 6 583 7 203 7 513
11. 2 6 441 6 683 7 208 7 932 8 268
12. kizárólag fa vagy 3 7 040 7 308 7 833 8 662 9 024
13. fa és fém /beton fém 4 7 639 7 933 8 458 9 391 9 779
14. 5 8 238 8 557 9 083 10 120 10 535
15. 6 8 836 9 182 9 707 10 850 11 290
16. 7 vagy több 9 435 9 807 10 332 11 579 12 046
17. *  1 5 087 5 263 5 689 6 189 6 440
18. *  2 5 686 5 887 6 366 6 919 7 195
19. *  3 6 284 6 512 7 043 7 648 7 951
20. *  kizárólag fém fa vagy fa és fém 4 6 883 7 137 7 720 8 378 8 707
21. *  5 7 482 7 762 8 397 9 107 9 462
22. *  6 8 081 8 387 9 074 9 836 10 218
23. *  7 vagy több 8 679 9 012 9 751 10 566 10 973
24. 1 6 116 6 332 6 857 7 476 7 786
25. 2 6 715 6 957 7 482 8 206 8 542
26. 3 7 314 7 581 8 107 8 935 9 297
27. kizárólag fém fém 4 7 913 8 206 8 731 9 665 10 053
28. 5 8 511 8 831 9 356 10 394 10 808
29. 6 9 110 9 456 9 981 11 123 11 564
30. 7 vagy több 9 709 10 081 10 606 11 853 12 319
31. *  1 5 041 5 217 5 643 6 144 6 394
32. *  2 5 640 5 842 6 320 6 873 7 150
33. *  3 6 239 6 467 6 997 7 603 7 905
34. *  kizárólag beton fa vagy fa és fém 4 6 837 7 092 7 674 8 332 8 661
35. *  5 7 436 7 716 8 352 9 061 9 416
36. *  6 8 035 8 341 9 029 9 791 10 172
37. *  7 vagy több 8 634 8 966 9 706 10 520 10 927
38. 1 6 071 6 286 6 811 7 431 7 741
39. 2 6 670 6 911 7 436 8 160 8 496
40. 3 7 268 7 536 8 061 8 890 9 252
41. kizárólag beton fém 4 7 867 8 161 8 686 9 619 10 007
42. 5 8 466 8 786 9 311 10 348 10 763
43. 6 9 064 9 410 9 935 11 078 11 518
44. 7 vagy több 9 663 10 035 10 560 11 807 12 274

6. melléklet az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelethez * 

A támberendezés művelési módok szerinti kialakítása

A B C D

1.

Művelésmód megnevezése
Támogatható
huzalok minimális
száma
Támogatható
huzalok maximális
száma

Nevelőpálca, karó vagy huzal kihelyezése
2. Fejművelés Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
3. Bakművelés Karó kihelyezése ajánlott
4. Combművelés 1 Karó, nevelőpálca vagy huzal kialakítása kötelező
5. Egyszintes legyező 5 5 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
6. Kétszintes legyező 6 6 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
7. Lyra 6 6 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
8. Alacsony vagy középmagas kordon 5 7 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
9. Moser kordon (beleértve a javított Moser kordont) 3 5 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
10. Sylvoz kordon 4 4 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
11. Guyot művelés 5 7 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
12. Ernyőművelés 6 8 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott
13. Egyesfüggöny
1

1
Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott, segédhuzal alkalmazása ajánlott
14. GDC-művelés 2 2 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése ajánlott, segédhuzal alkalmazása ajánlott
15. Vertikó 5 5 Karó vagy nevelőpálca kihelyezése kötelező