A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi LXXII. törvény

a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról * 

A művészeti képzési terület, ezen keresztül az innovációt támogatni kész magyar felsőoktatási intézményrendszer és környezetének megerősítése, a képzést folytató oktatók, kutatók, tanárok, a képzésben részt vevők támogatása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Színház- és Filmművészetért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Színház- és Filmművészetért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására. * 

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) *  Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(4) * 

2. § * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint az Egyetem – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés alapján alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) * 

3/A. § *  (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján az Alapítvány vagyonkezelési tevékenységének, továbbá közfeladata ellátásának érdekében a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.-ben az állam tulajdonában álló, 2. melléklet szerinti üzletrészt ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az Alapítvány az (1) bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közfeladata ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) *  Az Alapítvány az állam által az (1) bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közfeladata ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

3/B. § *  A 3/A. § (1) bekezdése szerinti üzletrész tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratának módosításával a miniszter rendelkezik. A tulajdonba adás végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az üzletrész felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.

3/C. § *  (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátása érdekében – az állam tulajdonában álló, 3. mellékletben foglalt táblázat 1–3. sora szerinti ingatlanok (ezen § alkalmazásában a továbbiakban együtt: ingatlanok) ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(2) Az Alapítvány a Budapest XII. kerület 8398/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogát per-, teher- és igénymentesen, a Budapest I. kerület 7599/2 helyrajzi számú, valamint a Budapest XII. kerület 8398/3 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogát – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány a 7599/2 helyrajzi számú, valamint a 8398/3 helyrajzi számú ingatlanokat terhelő kötelezettségeket a 3/D. § (2) bekezdés szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az ingatlanokon fennálló vagyonkezelői jog – külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül – az Alapítvány tulajdonszerzésével egyidejűleg megszűnik azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő a tulajdonba adással érintett ingatlanok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanokban elhelyezett, állami tulajdonú, kulturális javaknak nem minősülő ingó vagyontárgyak, a fennálló vagyonkezelői jog egyidejű megszűnésével az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(5) A Budapest XII. kerület 8398/3 helyrajzi számú ingatlan tekintetében – a KEKVA tv. 12. § (6) bekezdésére figyelemmel – a magyar állam javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a tulajdonosi joggyakorló kérelmezi.

(6) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlanokat – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3/D. § *  (1) A 3/C. § (4) bekezdése alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá.

(2) A 3/C. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

3/E. § *  (1) A Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám. 01–09–351845 székhely: 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.) üzletrésze 100%-át a magyar állam tulajdonszerzését követően alapítói vagyoni juttatásként, az induló tőke növelése érdekében, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott közfeladatai ellátása érdekében az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az Alapítvány az (1) bekezdés alapján tulajdonába adott üzletrész elidegenítéséből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány közfeladata ellátására és közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

(3) Az (1) bekezdése szerinti üzletrész tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratának módosításával a miniszter rendelkezik. A tulajdonba adás végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki jogosult az üzletrész felett az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére.

3/F. § *  (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátása érdekében – az állam tulajdonában álló, a 3. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti ingatlan (e § alkalmazásában a továbbiakban: ingatlan) ingyenesen az Alapítvány tulajdonába kerül.

(2) Az Alapítvány az ingatlant a fennálló terhekkel együtt szerzi meg. Az (1) bekezdés szerinti tulajdonátruházás feltétele, hogy az Alapítvány az ingatlant terhelő kötelezettségeket a 3/G. § (1) bekezdése szerinti szerződésben teljeskörűen átvállalja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanban található, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak és az ingatlanon található „Kronos” című szobor (a továbbiakban együtt: ingóságok) e törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(4) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3/G. § *  (1) A 3/F. § (1) bekezdése szerinti tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

(2) A 3/F. § (3) bekezdése alapján átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingóságok bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

3/H. § *  (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése, a Vtv. 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján – az Alapítvány KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátása érdekében – Budapest 36781/0/A/3 helyrajzi számú, állami tulajdonban álló ingatlan az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok elősegítése érdekében alapítói vagyoni juttatásként indulótőke növelése érdekében, ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány terhekkel és kötelezettségekkel együtt szerzi meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az ingatlanban található, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(4) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlant értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

3/I. § *  (1) A 3/H. § (1) bekezdése tekintetében a tulajdonátruházásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében a tulajdonosi joggyakorló készíti el és köti meg.

(2) 3/H. § (3) bekezdése szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység körébe tartozó feladatok ellátását szolgáló, az 1. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(2) Az e törvény szerinti vagyonjuttatás során az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 25. § (5) bekezdését.

(3) *  Az 1. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg az Egyetemmel.

(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg az (1) bekezdésben meghatározott közfeladatok ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5) A (4) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(7) *  Az 1. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint a (4) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében ingyenes használati jog illeti meg.

5. § (1) A Budapest VIII. kerület 36508 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) A 4. § alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok tekintetében – az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve – nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – a 4. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, akkor az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az alaptevékenységét szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlanértékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) A 4. § alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–5. §, valamint az 1. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § és a 9. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. § *  (1) *  Az 1. § (3) bekezdése, a 3/A. §, a 3/C. §, a 3/E. §, a 3/F. §, a 3/H. §, az 5. § (1) és (3) bekezdése és a 2. és a 3. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 3. § (1) és (2) bekezdése és az 5. § (1) és (2) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

8–9. § * 

1. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
TELEPÜLÉS CÍM HRSZ MEGNEVEZÉS
1 Budapest VII. kerület, 1072 Akácfa utca 5. 34558/0/A/21 lakás
2 Budapest VIII. kerület, 1088 Vas utca 2/C. 36437/13 kivett irodaház
3 Budapest VIII. kerület, 1088 Rákóczi út 21. 36508 kivett egyetem
4 Budapest VIII. kerület, 1088 Szentkirályi utca 32/a. 36598 kivett egyetem

2. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú társasági részesedés

A B
1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2. Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 15 000 000 forint üzletrész

3. melléklet a 2020. évi LXXII. törvényhez * 

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
Település Helyrajzi szám A magyar állam tulajdoni hányada Megnevezés
1 Budapest 7599/2 2/2 kivett irodaház
2 Budapest 8398/3 1/1 kivett múzeum
3 Budapest 8398/2 1/1 kivett beépítetlen terület
4 *  Budapest 7488 1/1 kivett épület
5 *  Budapest 36781/0/A/3 1/1 egyéb helyiség