A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CXLII. törvény

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról * 

A magyar agrár- és élettudományi felsőoktatás intézményrendszerének és környezetének új fejlődési pályára állítása, megújítása, az agrár- és élelmiszeripari ágazatok versenyképességének növelése és az agrárgazdaságban rejlő potenciál teljesebb kihasználása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására. * 

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el.

(3) * 

(4) *  Az Alapítvány alapító okiratában az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerülhet kijelölésre.

(5) * 

(6) * 

2. § * 

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

3. § (1) *  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdésében és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében, az alapító okirat szerint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott – fenntartói jogát – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérve – alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) Az (1) bekezdés alapján alapítói vagyoni juttatásként az Alapítvány tulajdonába adott vagyon tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) * 

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonban álló részesedéseket (e § alkalmazásában a továbbiakban: részvények) ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Alapítvány tulajdonába kell adni.

(2) A részvények tulajdonba adásáról az Alapítvány alapító okiratában kell rendelkezni. A részvényekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Alapítvány jogosult.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. február 1. napjától a részvények felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(4) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott részvényeket el kívánja idegeníteni, a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak – a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a részvények tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(6) A (4) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.

(7) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a részvények tulajdonjoga az államra száll vissza.

(8) Az (1) bekezdés szerint az Alapítvány részére tulajdonba adott részvények tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(9) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 2. mellékletben felsorolt állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába kerülnek. A tulajdonba adással egyidejűleg a Gödöllő 5852, 5848 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: GKK NKft.) vagyonkezelői joga megszűnik – a tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) történő külön elszámolás, a beruházások vagyonnyilvántartási átvezetése, rendezése nélkül – azzal, hogy az MNV Zrt., a magyar állam és a GKK NKft. a tulajdonba adással érintett ingatlanok és a hozzájuk funkcionálisan kapcsolódó ingóságok tekintetében egymással szemben követelést semmilyen jogcímen nem támaszthatnak, valamint az Alapítvány a (10) bekezdés szerinti szerződés alapján tulajdonába kerülő ingatlanokkal kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszthat az MNV Zrt.-vel és a magyar állammal szemben.

(10) *  A 2. melléklet szerinti ingatlanok tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Alapítvánnyal.

(11) A (9) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (5) bekezdését.

(12) A (9) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a 2. mellékletben szereplő védett ingatlan esetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 6. § (1) bekezdését.

(13) A (9) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló állami tulajdonú ingó vagyontárgyak e törvény erejénél fogva az Alapítvány tulajdonába kerülnek.

(14) A (13) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(15) A 2. mellékletben meghatározott ingatlan tulajdonjogát az Alapítvány a terhekkel együtt szerzi meg.

(16) A 2. mellékletben meghatározott ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(17) Az Alapítvány a tulajdonába adott ingatlanokat – az e §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel.

(18) A (9) bekezdés alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

(19) *  A (9) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdését.

3. Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

5. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási feladatok, valamint jogszabályban meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló, a 3. mellékletben meghatározott egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(1a) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján, az Nftv.-ben meghatározott oktatási, tudományos kutatási és betegellátási feladatok ellátását szolgáló, a 3. melléklet 227a. sorában szereplő, Herceghalom 267/3 helyrajzi számú ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni. Az ingatlan tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(2) A 3. melléklet szerinti ingatlanok, illetve ingatlanok tulajdoni hányada tekintetében a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az MNV Zrt. köti meg az Egyetemmel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti vagyonjuttatás során a 3. mellékletben szereplő védett ingatlanok esetében nem kell alkalmazni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontját és (4) bekezdését, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (8) bekezdését, valamint a Vhr. 25. § (5) bekezdését.

(4) A 3. mellékletben foglalt táblázat 173. sorában meghatározott ingatlan ingyenes átruházása tekintetében az Nvtv. 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni.

(5) *  Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátására rendelkezésre álló, a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő, valamint a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Karcagi Kutatóintézet által használt állami tulajdonú ingó vagyontárgyak az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5a) *  Az (1) bekezdés szerinti ingatlanjuttatásra tekintettel a közfeladat ellátására rendelkezésre álló

a) a 2021. január 31-e előtt a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ központi költségvetési szerv vagyonkezelésében volt, az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Soproni Egyetem feladatellátásához át nem adott ingó vagyontárgyak, valamint

b) a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú ingatlanban található, illetve ahhoz kapcsolódó ingó vagyontárgyak

az Egyetem tulajdonába kerülnek.

(5b) *  Az (1a) bekezdés szerinti ingatlanjuttatással egyidejűleg a közfeladat ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek, e körben a feladatok ellátásához szükséges eszközök tekintetében a vagyoni jogok és kötelezettségek – ideértve a rendelkezésre álló, és a jogelőd központi költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú ingó vagyontárgyak tulajdonjogát is – az Egyetemre szállnak át.

(6) Az (5) bekezdés szerint átszálló ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(6a) *  Az (5a) és (5b) bekezdés szerint átszálló ingóságokról az (5a) és (5b) bekezdés hatályba lépésétől számított 30 napon belül jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, átadó szervezet könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(7) A 3. mellékletben meghatározott ingatlanok, illetve ingatlanok tulajdoni hányada tulajdonjogát az Egyetem a terhekkel együtt szerzi meg.

(8) Az Egyetem közfeladatainak ellátása érdekében a 4. melléklet szerinti ingatlanok, valamint ingatlanrészek e törvény erejénél fogva közfeladat ellátásához szükséges vagyonként ingyenesen, az Egyetem vagyonkezelésébe kerülnek.

(9) *  A közfeladat ellátása érdekében a 4. melléklet szerinti ingatlanok kapcsán az Egyetem vagyonkezelői joga tekintetében vagyonkezelői szerződés megkötése nem szükséges.

(10) Az Egyetem a Vtv. 27. § (7) bekezdése szerinti visszapótlási kötelezettség teljesítése alól e törvény erejénél fogva mentesül. Az Egyetem által az e törvény alapján végzett, a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység – ideértve a vagyonelemek hasznosítását is – közfeladatnak minősül.

(11) Az Egyetem által teljesített értéknövelő beruházás, felújítás megvalósításával, új eszköz létrehozatalával vagy beszerzésével összefüggésben a feleknek egymással szemben megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésével kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségeinek az Egyetem – a tulajdonosi joggyakorlóval történő külön elszámolás nélkül – a tulajdonosi joggyakorló által vezetett vagyonnyilvántartásban történő, a Vhr.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével tesz eleget.

(12) Az Egyetemet megilletik az Nvtv. 11. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosi jogok és terhelik a tulajdonos kötelezettségei, azzal, hogy az állami tulajdonban álló ingatlanok tekintetében az építési tevékenység megvalósítása céljából az Egyetem által kezdeményezett hatósági eljárásokban a tulajdonosi joggyakorló hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(13) Az Egyetemre nézve a tulajdonosi joggyakorló mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási és tulajdonosi ellenőrzési szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező. Az Egyetem köteles a vagyonkezelésében álló állami vagyont – az e törvény alapján történő vagyonkezelésbe adás jogcímén – nyilvántartásba venni, és arról a Vhr. szerint adatot szolgáltatni a tulajdonosi joggyakorló részére.

(14) Az 5. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott ingatlanok esetében, amennyiben az Egyetem valamely jogelődjét tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás tulajdonosként, az ingatlanügyi hatóság az Egyetem tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba az Egyetem tulajdonjog-bejegyzési kérelmére, annak egyoldalú jognyilatkozata alapján jegyzi be.

(15) *  A 3. melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a (2) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig, valamint az (5) bekezdés szerinti ingóságok vonatkozásában a (6) bekezdés szerinti jegyzőkönyv felvételéig az Egyetemet a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátása érdekében – az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyezhető – ingyenes használati jog illeti meg.

(16) *  A Békésszentandrás 0151/1 és a Kaposvár 3656/2 helyrajzi számú ingatlanokat a művelési ág változását követően az Egyetem tulajdonába kell adni.

6. § (1) Az Erdőtelek 364/1, a Keszthely 1418/1 és a Keszthely 1418/3 helyrajzi számú, ingyenesen tulajdonba adott ingatlanokon e törvény erejénél fogva határozatlan idejű elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az elidegenítési és terhelési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNV Zrt. kérelmezi.

(2) *  Az 5. § (1) és (1a) bekezdése alapján ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok – az (1) bekezdésben meghatározott ingatlant ide nem értve – tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) és (5), valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

(3) *  Az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat – az 5. §-ban foglaltak alapján – a tulajdonátruházási szerződésben meghatározott célokra használhatja fel. Ha az Egyetem a tulajdonába adott ingatlanokat értékesíti, az ingatlan átruházásából származó bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatok ellátását szolgáló infrastruktúra-fejlesztési célok megvalósítására köteles fordítani. Az Egyetem az ingatlan értékesítésből származó bevételt működési költségek finanszírozására nem használhatja fel.

(4) *  Az 5. § (1) és (1a) bekezdése alapján történő vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással egy tekintet alá esik.

7. § (1) *  Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján – az Egyetem közérdekű céljainak megvalósítása és a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátása érdekében – a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválását követően a Cegléd, Sarród, Érd és Budapest központi telephelyen tevékenységet folytató kiválással létrejött jogutód nonprofit gazdasági társaságban az állam tulajdonában álló üzletrészeket ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Egyetem tulajdonába kell adni.

(2) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdésében és a Vtv. 36. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a preambulumban meghatározott célok megvalósítása érdekében – a ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet Zártkörűen Működő Részvénytársaságban az állam tulajdonában álló, 6. melléklet szerinti részesedést (a továbbiakban: társasági részesedés) és a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság az állam tulajdonában álló üzletrészeit ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel – a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti rendelkezéstől eltérően – az Egyetem tulajdonába kell adni.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti társasági részesedés és az üzletrészek tulajdonba adásáról az Egyetem alapító okiratában kell rendelkezni. A társasági részesedéshez és az üzletrészekhez kapcsolódó 2020. év után járó osztalékra vagy annak megfelelő összegre az Egyetem jogosult.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtása során az állam képviseletében a miniszter jár el, aki 2021. február 1. napjától az (1) és (2) bekezdésben meghatározott társaságok felett a tulajdonosi jogokat gyakorolja.

(5) Ha az Egyetem a tulajdonába adott (1) és (2) bekezdés szerinti vagyonelemet el kívánja idegeníteni, a tulajdonba adásról rendelkező nyilatkozatban előírt módon meghatározott piaci áron köteles annak megvásárlására az államnak – a miniszterhez eljuttatott nyilatkozattal – ajánlatot tenni, amelyre tekintettel az államot vételi jog illeti meg. Ha a miniszter e nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül úgy nyilatkozik, hogy a vagyonelem tekintetében vételi jogával nem kíván élni, vagy ha a nyilatkozat közlésétől számított 90 napon belül nem tesz nyilatkozatot, úgy az állam vételi joga megszűnik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott vételi jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(7) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Egyetem a preambulumban meghatározott célok megvalósítására köteles fordítani.

(8) Az Egyetem jogutód nélküli megszűnése esetén az (1) és (2) bekezdés szerinti vagyonelemek tulajdonjoga az államra száll vissza.

(9) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti vagyoni juttatásként az Egyetem részére tulajdonba adott társasági részesedés és üzletrészek tekintetében nem kell alkalmazni az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (7) és (8) bekezdésében foglaltakat.

4. Az Egyetem génmegőrzési tevékenysége

8. § * 

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3–8. §, valamint az 1–6. melléklet 2021. február 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (4) bekezdése, valamint a 11. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § *  A 3. § (2) bekezdése, a 4. § (8), (12) és (19) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése, a 6. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 7. § (9) bekezdése az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

11. § * 

12. § *  A 4. § (9) bekezdése, az 5. § (1) és (1a) bekezdése, az 5. § (5b) bekezdése, a 6. § (3) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 3. melléklet 34a., 35a., 164a., 164b., 193a., 227a., 238a., 324a., 333a. és 348–353. sora, valamint a 4. melléklet 6a. és 37. sora az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

A B
1. Gazdasági társaság
megnevezése
Átadandó állami tulajdonban álló
részesedés megjelölése
2. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
84,2%

2. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Alapítvány részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI
SZÁM
MAGYAR
ÁLLAM
TULAJDONI
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS
2. GÖDÖLLŐ 5852 1/1 kivett kastély és lovarda és kastélypark és lovaskarám és sörház, udvar és egyéb épület
3. GÖDÖLLŐ 5848 1/1 kivett közpark
4. GÖDÖLLŐ 5856/1 1/1 kivett templom

3. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére átadásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok

A B C D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI
SZÁM
MAGYAR
ÁLLAM
TULAJDONI
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS
2. ATKÁR 0165/15/A 1/1 lakóház
3. ATKÁR 0165/15/B 1/1 lakóház
4. BALATONFENYVES 4391 1/1 kivett üdülőépület és udvar
5. BALATONSZEPEZD 144/7 1/1 kivett beépítetlen terület
6. BÁRDUDVARNOK 0345 1/1 kivett szemétlerakó telep
7. BÉKÉSCSABA 4099/A/1 1/1 lakás
8. BÉKÉSCSABA 4099/A/2 1/1 lakás
9. BÉKÉSCSABA 4099/A/3 1/1 lakás
10. BÉKÉSSZENTANDRÁS 20 1/1 kivett lakóház, udvar
11. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0151/8 1/1 kivett udvar és innovációs központ
12. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0152 1/1 kivett út és árok
13. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0153/22 1/1 kivett udvar és laboratórium
14. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0153/23 1/1 kivett udvar és szolgálati lakás
15. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0205/8 1/1 kivett udvar
16. BEREKFÜRDŐ 1167 1/1 kivett üdülőépület
17. BŐSZÉNFA 023 1/1 kivett közterület
18. BŐSZÉNFA 0215/2 1/1 kivett gazdasági épület és udvar
19. BŐSZÉNFA 2/13 1/1 kivett beépítetlen terület
20. BŐSZÉNFA 2/14 1/1 kivett beépítetlen terület
21. BŐSZÉNFA 2/15 1/1 kivett beépítetlen terület
22. BŐSZÉNFA 3/2 1/1 kivett beépítetlen terület
23. BUDAÖRS 7062 1/1 kivett lakóház és udvar
és gazdasági épület 3 db
24. BUDAÖRS 10037 1/1 kivett beépítetlen terület
25. BUDAÖRS 10038 1/1 kivett beépítetlen terület
26. BUDAÖRS 10039 1/1 kivett beépítetlen terület
27. BUDAPEST 4427/0/A/29 1/1 kollégium
28. BUDAPEST 4427/0/A/30 1/1 öröklakás
29. BUDAPEST 4427/0/A/31 1/1 öröklakás
30. BUDAPEST 4427/0/A/34 1/1 öröklakás
31. BUDAPEST 4427/0/A/35 1/1 öröklakás
32. BUDAPEST 4427/0/A/36 1/1 öröklakás
33. BUDAPEST 4427/0/A/37 1/1 öröklakás
34. BUDAPEST 4427/0/A/38 1/1 öröklakás
34a. *  BUDAPEST 4938 1/1 kivett egyetem
35. BUDAPEST 5080/2 1/1 kivett oktatási intézmény
35a. *  BUDAPEST 5094 1/1 kivett egyetem
36. BUDAPEST 12184 1/1 kivett kutatóintézet
37. BUDAPEST 40991/35 1/1 kivett távbeszélő-központ
38. BUDAPEST 195972/1 1/1 kivett saját használatú út
39. BUDAPEST 195979/1 1/1 kivett saját használatú út
40. BUDAPEST 195980/3/A/6 1/1 lakás
41. BUDAPEST 184094 1/1 kivett rézsű
42. BUDAPEST 228883/2 344/357 kivett irodaház
43. CEGLÉD 1714 1/1 kivett beépítetlen terület
44. CEGLÉD 2629/5 1/1 kivett telephely
45. CSERSZEGTOMAJ 854/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
46. CSOPAK 171 1/1 kivett beépítetlen terület
47. CSOPAK 2022 1/1 kivett parkoló (zártkert)
48. DOBOZ 3270/2 1/1 kivett beépítetlen terület
49. ERDŐTELEK 364/1 1/1 kivett arborétum,
50. FERTŐD 0296/2 1/1 kivett saját használatú út
51. GÖDÖLLŐ 080/6 1/1 kivett telephely
52. GÖDÖLLŐ 080/6/A 1/1 egyéb épület
53. GÖDÖLLŐ 080/6/B 1/1 egyéb épület
54. GÖDÖLLŐ 080/6/C 1/1 egyéb épület
55. GÖDÖLLŐ 080/6/D 1/1 egyéb épület
56. GÖDÖLLŐ 080/6/E 1/1 egyéb épület
57. GÖDÖLLŐ 080/6/F 1/1 egyéb épület
58. GÖDÖLLŐ 080/6/G 1/1 egyéb épület
59. GÖDÖLLŐ 080/6/H 1/1 egyéb épület
60. GÖDÖLLŐ 080/6/I 1/1 egyéb épület
61. GÖDÖLLŐ 080/6/J 1/1 egyéb épület
62. GÖDÖLLŐ 0260/3 1/1 kivett mocsár
63. GÖDÖLLŐ 0269 1/1 kivett vízfolyás
64. GÖDÖLLŐ 455/A/1 1/1 öröklakás
65. GÖDÖLLŐ 455/A/2 1/1 öröklakás
66. GÖDÖLLŐ 455/A/3 1/1 öröklakás
67. GÖDÖLLŐ 455/A/4 1/1 öröklakás
68. GÖDÖLLŐ 455/A/5 1/1 öröklakás
69. GÖDÖLLŐ 455/A/6 1/1 öröklakás
70. GÖDÖLLŐ 455/A/7 1/1 öröklakás
71. GÖDÖLLŐ 455/A/8 1/1 öröklakás
72. GÖDÖLLŐ 455/A/9 1/1 öröklakás
73. GÖDÖLLŐ 455/A/10 1/1 öröklakás
74. GÖDÖLLŐ 455/A/11 1/1 öröklakás
75. GÖDÖLLŐ 455/A/12 1/1 öröklakás
76. GÖDÖLLŐ 455/A/13 1/1 öröklakás
77. GÖDÖLLŐ 455/A/14 1/1 öröklakás
78. GÖDÖLLŐ 455/A/15 1/1 öröklakás
79. GÖDÖLLŐ 455/A/16 1/1 öröklakás
80. GÖDÖLLŐ 456/A/1 1/1 öröklakás
81. GÖDÖLLŐ 456/A/2 1/1 öröklakás
82. GÖDÖLLŐ 456/A/4 1/1 öröklakás
83. GÖDÖLLŐ 456/A/6 1/1 öröklakás
84. GÖDÖLLŐ 456/A/7 1/1 öröklakás
85. GÖDÖLLŐ 456/A/10 1/1 öröklakás
86. GÖDÖLLŐ 456/A/12 1/1 öröklakás
87. GÖDÖLLŐ 457/A/1 1/1 öröklakás
88. GÖDÖLLŐ 457/A/2 1/1 öröklakás
89. GÖDÖLLŐ 457/A/3 1/1 öröklakás
90. GÖDÖLLŐ 457/A/4 1/1 öröklakás
91. GÖDÖLLŐ 457/A/6 1/1 öröklakás
92. GÖDÖLLŐ 457/A/7 1/1 öröklakás
93. GÖDÖLLŐ 457/A/9 1/1 öröklakás
94. GÖDÖLLŐ 457/A/11 1/1 öröklakás
95. GÖDÖLLŐ 457/A/12 1/1 öröklakás
96. GÖDÖLLŐ 457/A/13 1/1 öröklakás
97. GÖDÖLLŐ 457/A/14 1/1 öröklakás
98. GÖDÖLLŐ 457/A/15 1/1 öröklakás
99. GÖDÖLLŐ 457/A/16 1/1 öröklakás
100. GÖDÖLLŐ 4416 1/1 kivett saját használatú út
101. GÖDÖLLŐ 4417 1/1 kivett ipartelep
102. GÖDÖLLŐ 4419/5 1/1 kivett beépítetlen terület
103. GÖDÖLLŐ 4419/7 1/1 kivett beépítetlen terület
104. GÖDÖLLŐ 4419/8 1/1 kivett út
105. GÖDÖLLŐ 4420/1 1/1 kivett közterület
106. GÖDÖLLŐ 4420/3 1/1 kivett közterület
107. GÖDÖLLŐ 4849/29 1/1 kivett lakóház
108. GÖDÖLLŐ 4853 1/1 kivett épület, udvar
109. GÖDÖLLŐ 4855/1 1/1 kivett vízmű
110. GÖDÖLLŐ 4855/2 1/1 kivett udvar, épület
111. GÖDÖLLŐ 4856/1 1/1 kivett ipartelep
112. GÖDÖLLŐ 4856/2 1/1 kivett ipartelep
113. GÖDÖLLŐ 4856/3 1/1 kivett ipartelep
114. GÖDÖLLŐ 4857 1/1 kivett saját használatú út
115. GÖDÖLLŐ 4858 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
116. GÖDÖLLŐ 4861 1/1 kivett beépítetlen terület
117. GÖDÖLLŐ 4872 1/1 kivett lakóház, udvar
118. GÖDÖLLŐ 4876 1/1 kivett beépítetlen terület
119. GÖDÖLLŐ 4878 1/1 kivett beépítetlen terület
120. GÖDÖLLŐ 4880 1/1 kivett beépítetlen terület
121. GÖDÖLLŐ 4883 1/1 kivett beépítetlen terület
122. GÖDÖLLŐ 4885 1/1 kivett saját használatú út
123. GÖDÖLLŐ 4886 1/1 kivett saját használatú út
124. GÖDÖLLŐ 4887 1/1 kivett beépítetlen terület
125. GÖDÖLLŐ 4890 1/1 kivett ipartelep
126. GÖDÖLLŐ 4891 1/1 kivett kísérleti telep
127. GÖDÖLLŐ 4892 1/1 kivett saját használatú út
128. GÖDÖLLŐ 4893 1/1 kivett ipartelep
129. GÖDÖLLŐ 4894 1/1 kivett saját használatú út
130. GÖDÖLLŐ 4895 1/1 kivett saját használatú út
131. GÖDÖLLŐ 4896 1/1 kivett lakóház, udvar
132. GÖDÖLLŐ 4897 1/1 kivett ipartelep
133. GÖDÖLLŐ 4898 1/1 kivett ipartelep
134. GÖDÖLLŐ 4899 1/1 kivett saját használatú út
135. GÖDÖLLŐ 4901 1/1 kivett saját használatú út
136. GÖDÖLLŐ 4902 1/1 kivett beépítetlen terület
137. GÖDÖLLŐ 4903 1/1 kivett saját használatú út
138. GÖDÖLLŐ 4904 1/1 kivett beépítetlen terület
139. GÖDÖLLŐ 4905 1/1 kivett saját használatú út
140. GÖDÖLLŐ 4906/1 1/1 kivett beépítetlen terület
141. GÖDÖLLŐ 4906/3 1/1 kivett beépítetlen terület
142. GÖDÖLLŐ 4910/1 1/1 kivett beépítetlen terület
143. GÖDÖLLŐ 4912/2 1/1 oktatás kutatás (kísérleti tér)
144. GÖDÖLLŐ 4913 1/1 kivett saját használatú út
145. GÖDÖLLŐ 4914/1 1/1 kivett beépítetlen terület
146. GÖDÖLLŐ 4914/2 1/1 kivett út
147. GÖDÖLLŐ 4914/3 1/1 kivett beépítetlen terület
148. GÖDÖLLŐ 4915 1/1 kivett saját használatú út
149. GÖDÖLLŐ 4917 1/1 kivett saját használatú út
150. GÖDÖLLŐ 4918 1/1 kivett beépítetlen terület
151. GÖDÖLLŐ 4919 1/1 kivett saját használatú út
152. GÖDÖLLŐ 4920/3 1/1 kivett beépítetlen terület
153. GÖDÖLLŐ 4922/5 1/1 kivett beépített terület
154. GÖDÖLLŐ 4922/6 1/1 kivett sporttelep
155. GÖDÖLLŐ 4922/7 1/1 kivett beépítetlen terület
156. GÖDÖLLŐ 4924 1/1 kivett sporttelep
157. GÖDÖLLŐ 4927 1/1 kivett saját használatú út
158. GÖDÖLLŐ 4928 1/1 kivett beépítetlen terület
159. GÖDÖLLŐ 4932 1/1 kivett ipartelep
160. GÖDÖLLŐ 4933/1 1/1 kivett saját használatú út
161. GÖDÖLLŐ 4933/2 1/1 kivett saját használatú út
162. GÖDÖLLŐ 4933/3 1/1 kivett saját használatú út
163. GÖDÖLLŐ 4934 1/1 kivett múzeum
164. GÖDÖLLŐ 4935 1/1 kivett saját használatú út
164a. *  GÖDÖLLŐ 4936 1/1 kivett saját használatú út
164b. *  GÖDÖLLŐ 4937 1/1 kivett beépített terület (kollégium)
165. GÖDÖLLŐ 4938/2 1/1 kivett egyetem
166. GÖDÖLLŐ 4940 1/1 kivett egyetem
167. GÖDÖLLŐ 4941 1/1 kivett sportcsarnok
168. GÖDÖLLŐ 4942 1/1 kivett saját használatú út
169. GÖDÖLLŐ 4943 1/1 kivett napközi otthon
170. GÖDÖLLŐ 4944 1/1 kivett udvar, épület
171. GÖDÖLLŐ 4945 1/1 kivett saját használatú út
172. GÖDÖLLŐ 4946 1/1 kivett ipartelep
173. GÖDÖLLŐ 4947/1 1/1 kivett közpark 5 egyéb épület
174. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/21 1/1 gyógyszertár
175. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/22 1/1 üzlethelyiség
176. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/23 1/1 fodrászszalon
177. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/24 1/1 élelmiszerüzlet
178. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/25 1/1 posta
179. GÖDÖLLŐ 4947/2/A/26 1/1 eszpresszó
180. GÖDÖLLŐ 4951/14 1/1 kivett három egyéb épület és udvar
181. GÖDÖLLŐ 4957/2 1/1 kivett vízmű
182. GÖDÖLLŐ 4957/3 1/1 kivett transzformátorház
183. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/1 1/1 lakás
184. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/2 1/1 lakás
185. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/3 1/1 lakás
186. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/4 1/1 lakás
187. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/5 1/1 lakás
188. GÖDÖLLŐ 4957/5/A/6 1/1 lakás
189. GÖDÖLLŐ 4957/7 1/1 kivett lakóház
190. GÖDÖLLŐ 4959 1/1 kivett telephely
191. GÖDÖLLŐ 4969/8 1/1 kivett lakóház, udvar
192. GÖDÖLLŐ 4969/9 1/1 kivett beépítetlen terület
193. GÖDÖLLŐ 5395/3 1/1 kivett munkásszálló
193a. *  Gödöllő 5880 1/1 kivett ipartelep
194. GÖDÖLLŐ 8044/2 1/1 kivett üzem
195. GÖDÖLLŐ 8044/2/Y 1/1 egyéb épület
196. GÖDÖLLŐ 8044/2/A 1/1 egyéb épület
197. GÖDÖLLŐ 8044/2/B 1/1 irodaház
198. GÖDÖLLŐ 8044/2/C 1/1 irodaház
199. GÖDÖLLŐ 8044/2/D 1/1 egyéb épület
200. GÖDÖLLŐ 8044/2/E 1/1 irodaház
201. GÖDÖLLŐ 8044/2/F 1/1 egyéb épület
202. GÖDÖLLŐ 8044/2/G 1/1 egyéb épület
203. GÖDÖLLŐ 8044/2/H 1/1 egyéb épület
204. GÖDÖLLŐ 8044/2/I 1/1 egyéb épület
205. GÖDÖLLŐ 8044/2/J 1/1 irodaház
206. GÖDÖLLŐ 8044/2/K 1/1 egyéb épület
207. GÖDÖLLŐ 8044/2/L 1/1 egyéb épület
208. GÖDÖLLŐ 8044/2/M 1/1 egyéb épület
209. GÖDÖLLŐ 8044/2/N 1/1 egyéb épület
210. GÖDÖLLŐ 8044/2/P 1/1 egyéb épület
211. GÖDÖLLŐ 8044/2/R 1/1 egyéb épület
212. GÖDÖLLŐ 8044/2/S 1/1 irodaház
213. GÖDÖLLŐ 8044/2/T 1/1 egyéb épület
214. GÖDÖLLŐ 8044/2/X 1/1 egyéb épület
215. GYÖNGYÖS 034/12 1/1 kivett sportpálya és öltözőépület
216. GYÖNGYÖS 713/1 1/1 kivett beépítetlen terület
217. GYÖNGYÖS 713/2 1/1 kivett beépítetlen terület
218. GYÖNGYÖS 714 1/1 kivett saját használatú út
219. GYÖNGYÖS 715 1/1 kivett beépítetlen terület
220. GYÖNGYÖS 717/1 1/1 kivett beépített terület
221. GYÖNGYÖS 717/1/A 1/1 diákotthon, étterem, drink bár, üzletek, melegítőkonyha
222. GYÖNGYÖS 717/1/B 1/1 kollégium
223. GYÖNGYÖS 717/3 1/1 kivett beépítetlen terület
224. GYÖNGYÖS 717/4 1/1 kivett út, diákotthon/kollégium
225. GYÖNGYÖS 717/5 1/1 kivett tanműhely, udvar
226. GYÖNGYÖS 1197 1/1 kivett egyetem konyha és étterem, udvar, üzlet és könyvtár, mezőgazdasági tároló, iroda, oktató épület
227. HERCEGHALOM 268 1/1 kivett beépítetlen terület
227a. *  HERCEGHALOM 267/3 1/1 kivett major
228. IREGSZEMCSE 410/2 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
229. IREGSZEMCSE 411 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
230. IREGSZEMCSE 415/1 1/1 kivett beépítetlen terület
231. IREGSZEMCSE 415/3 1/1 kivett irodaház
232. IREGSZEMCSE 422/3 1/1 kivett lakóház, udvar, garázs
233. IREGSZEMCSE 422/4 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
234. KALOCSA 2955 1/1 kivett kutatóintézet és üzlethelyiség, üzem
235. KALOCSA 3025/9 1/1 kivett beépítetlen terület
236. KALOCSA 3159/14 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
237. KAPOSVÁR 0287/1 1/1 kivett üzem
238. KAPOSVÁR 0290 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
238a. *  KAPOSVÁR 0293/8 1/1 kivett saját használatú út
239. KAPOSVÁR 0299/3 1/1 kivett gázállomás
240. KAPOSVÁR 309 1/1 kivett főiskola
241. KAPOSVÁR 324/1/A/1 1/1 egyéb helyiség
242. KAPOSVÁR 3656/4 1/1 kivett telephely
243. KAPOSVÁR 3656/5 1/1 kivett telephely
244. KAPOSVÁR 3656/6 1/1 kivett telephely
245. KAPOSVÁR 3656/8 1/1 kivett beépítetlen terület
246. KAPOSVÁR 3659/5 1/1 kivett sportpálya
247. KAPOSVÁR 3659/9 1/1 kivett sportpálya
248. KAPOSVÁR 3661/14 1/1 kivett beépítetlen terület
249. KAPOSVÁR 3661/54 1/1 kivett vendégház
250. KAPOSVÁR 3661/56 1/1 kivett egyéb építmény
251. KAPOSVÁR 3661/57 1/1 kivett kazánház
252. KAPOSVÁR 3661/58 1/1 kivett kastély
253. KAPOSVÁR 3661/59 1/1 kivett kollégium
254. KAPOSVÁR 3661/6 1/1 kivett vízmű
255. KAPOSVÁR 3661/60 1/1 kivett műhely
256. KAPOSVÁR 3661/61 1/1 kivett egyéb épület
257. KAPOSVÁR 3661/62 1/1 kivett étterem
258. KAPOSVÁR 3661/63 1/1 kivett egyéb épület
259. KAPOSVÁR 3661/64 1/1 kivett transzformátorház
260. KAPOSVÁR 3661/7 1/1 kivett vízmű
261. KAPOSVÁR 3661/70 1/1 kivett egyéb épület és udvar
262. KAPOSVÁR 3661/71 1/1 kivett garázs, műhely és egyéb épület és udvar
263. KAPOSVÁR 3661/73 1/1 kivett egyéb épület
264. KAPOSVÁR 3661/74 66467/67105 kivett udvar
265. KAPOSVÁR 3661/9 1/1 kivett főiskola
266. KAPOSVÁR 5063 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
267. KAPOSVÁR 5637/1/A/44 1/1 garázs
268. KAPOSVÁR 5637/1/A/45 1/1 garázs
269. KAPOSVÁR 5637/1/A/46 1/1 garázs
270. KAPOSVÁR 5637/35/A/26 1/1 lakás
271. KAPOSVÁR 13117/2 1/1 kivett beépítetlen terület
272. KECSKEMÉT 8343 1/1 kivett irodaház
273. KESZTHELY 0193 1/1 kivett gazdasági épület és udvar
274. KESZTHELY 0236/3 1/1 kivett ipartelep
275. KESZTHELY 0245/2 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
276. KESZTHELY 0253/2 1/1 kivett 3 gazdasági épület, udvar
277. KESZTHELY 0255/5 1/1 kivett közforgalom elől elzárt magánút
278. KESZTHELY 1050 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
279. KESZTHELY 1051 1/1 kivett egyetem
280. KESZTHELY 1206/10 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
281. KESZTHELY 1206/11 1/1 kivett óvoda
282. KESZTHELY 1227 1/1 kivett kollégium
283. KESZTHELY 1227/A 4336/10000 egyéb épület
284. KESZTHELY 1228/2 1/1 kivett beépítetlen terület
285. KESZTHELY 1418/1 1/1 kivett lakóház, udvar
286. KESZTHELY 1418/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
287. KESZTHELY 1690/4 1/1 kivett saját használatú út
288. KESZTHELY 1690/5 1/1 kivett beépítetlen terület
289. KESZTHELY 1690/6 1/1 kivett beépítetlen terület
290. KESZTHELY 1690/7 1/1 kivett beépítetlen terület
291. KESZTHELY 1690/8 1/1 kivett beépítetlen terület
292. KESZTHELY 1690/9 1/1 kivett trafóház, udvar
293. KESZTHELY 3814/24 1/1 kivett magánút
(közforgalom elől el nem zárt)
294. KESZTHELY 3814/25 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
295. KESZTHELY 3814/26 1/1 kivett parti sáv
296. KESZTHELY 4059 1/1 kivett művésztelep
297. KESZTHELY 4507/5 1/1 kivett beépítetlen terület
298. KISÚJSZÁLLÁS 493/1 1/1 kivett telephely
299. KOMPOLT 6/2 1/1 kivett út
300. KOMPOLT 6/3 1/1 kivett beépítetlen terület
301. KOMPOLT 6/4 1/1 kivett beépítetlen terület
302. KOMPOLT 6/5 1/1 kivett beépítetlen terület
303. KOMPOLT 6/6 1/1 kivett beépítetlen terület
304. KOMPOLT 6/7 1/1 kivett beépítetlen terület
305. KOMPOLT 6/8 1/1 kivett beépítetlen terület
306. KOMPOLT 6/10 1/1 kivett lakóház, udvar
307. KOMPOLT 6/11 4/6 kivett lakóház, udvar
308. KOMPOLT 6/12 1/1 kivett lakóház, udvar
309. KOMPOLT 6/13 1/1 kivett beépítetlen terület
310. KOMPOLT 82/1 1/1 kivett lakóház, udvar
311. KOMPOLT 82/4 1/1 kivett lakóház, udvar
312. KOMPOLT 82/8 1/1 kivett üzemi épület és udvar
313. KOMPOLT 82/9 1/1 kivett út
314. KOMPOLT 82/11 1/1 kivett beépített terület
315. KOMPOLT 85/3 1/1 kivett beépítetlen terület
316. KOMPOLT 85/4 1/1 kivett beépítetlen terület
317. KOMPOLT 85/5 1/1 kivett beépítetlen terület
318. KOMPOLT 82/14 1/1 kivett üzemi épület, udvar
319. SARRÓD 282/2 1/1 kivett irodaház, udvar gép- és vegyszertároló csarnok
320. SIÓFOK 1750 1/1 kivett üdülőépület 7 db és udvar
321. SZARVAS 01297/12 1/1 kivett épület, udvar
322. SZARVAS 01297/17 1/1 kivett könyvtár és udvar
323. SZARVAS 01297/9 1/1 kivett épület, udvar
324. SZARVAS 4/1/A/12 1/1 egyéb helyiség
324a. *  SZARVAS 204 1/1 kivett kollégium
325. SZARVAS 729 1/1 kivett beépítetlen terület
326. SZARVAS 730 1/1 kivett beépítetlen terület
327. SZARVAS 793 1/1 kivett díszkert
328. SZARVAS 795 1/1 kivett arborétum
329. SZARVAS 01142/5 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
330. SZARVAS 1340 1/1 kivett múzeum
331. SZARVAS 5273/A/1 1/1 panzió
332. SZARVAS 5273/A/2 1/1 lakás
333. SZARVAS 5273/A/3 1/1 panzió
333a. *  SZARVAS 5301 1/1 kivett egyetem
334. SZARVAS 5302/1 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
335. SZARVAS 5305 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
336. SZARVAS 5325/1 1/1 kivett hétvégi ház, udvar
337. SZARVAS 5325/3 1/1 kivett udvar
338. SZARVAS 5331 1/1 kivett vendéglő és horgásztanya
339. SZENTGYÖRGYVÖLGY 702 1/1 kivett beépítetlen terület
340. SZENTGYÖRGYVÖLGY 725 1/1 kivett üzemi terület
341. SZENTGYÖRGYVÖLGY 727 1/1 kivett irodaház és épület és udvar
342. SZENTGYÖRGYVÖLGY 916 1/1 kivett beépítetlen terület
343. TATA 0205/4 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
344. TOLCSVA 22 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
345. TOLCSVA 22/A 1/1 önálló pince
346. TOLCSVA 23/6/H 1/1 közterületről nyíló pince
347. TÖRÖKBÁLINT 3179 1/1 kivett kollégium
348. *  GÖDÖLLŐ 4937/A. 1/1 földhasználati jog alapján létesült kollégium
349. *  KAPOSVÁR 0291 1/1 kivett saját használatú út
350. *  KAPOSVÁR 0451/7 1/1 kivett gázfáklya
351. *  KAPOSVÁR 0481/19 1/1 a. kivett ipartelep b. kivett szennyvíztisztító
352. *  KAPOSVÁR 3661/12 1/1 kivett saját használatú út
353. *  TISZAKÉCSKE 0212/3 1/1 kivett üzem

4. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére vagyonkezelésbe kerülő állami tulajdonú, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok

A B C D

1.

TELEPÜLÉS

HELYRAJZI
SZÁM
MAGYAR
ÁLLAM
TULAJDONI
HÁNYADA

MEGNEVEZÉS
2. BADACSONYTOMAJ 012/32/d 1/1 kivett épület
3. BADACSONYTOMAJ 023/12/b 1/1 kivett lakóház, udvar, út
4. * 
5. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0151/1/a 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
6. BÉKÉSSZENTANDRÁS 0153/21/a 1/1 kivett gazdasági épület, udvar, út
6a. *  BŐSZÉNFA 064/2/a 71820/131580 kivett lakóház, udvar
7. BUDAÖRS 10751/2/f 1/1 kivett 3 lakóház,
udvar gazdasági épület 5 db
8. BUDAÖRS 10751/2/k 1/1 kivett 2 lakóház, udvar
9. BUDAPEST 0195958/a 1/1 kivett lakóház, udvar
10. BUDAPEST 0195968/f 1/1 kivett lakóház
11. BUDAPEST 0196052/a 1/1 kivett iroda, udvar
12. BUDAPEST 0196059/9/a 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
13. BUDAPEST 0196059/9/c 1/1 kivett közterület
14. GÖDÖLLŐ 0260/1/b 1/1 kivett víztároló és mocsár és út
15. GÖDÖLLŐ 0260/2/d 1/1 kivett lakóház, udvar
16. GÖDÖLLŐ 0260/2/f 1/1 kivett víztároló
17. GÖDÖLLŐ 0268/c 1/1 kivett mocsár
18. GÖDÖLLŐ 0268/d 1/1 halastó
19. HERCEGHALOM 022/2/a 1/1 kivett közút
20. KARCAG 01098/a 1/1 kivett kutatóintézet gép és terménytároló szín
21. KESZTHELY 0191/9/f 1/1 kivett épület, udvar
22. KESZTHELY 0196/c 1/1 kivett töltés
23. KESZTHELY 0236/8/d 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
24. KESZTHELY 0486/71/b 1/1 kivett mocsár
25. KESZTHELY 4293/1/a 1/1 kivett egyetem és udvar
26. KESZTHELY 4293/1/b 1/1 kivett telephely
27. SZARVAS 0586/4/a 1/1 kivett meteorológiai állomás
28. SZARVAS 01349/A/1 1/1 egyéb helyiség
29. SZARVAS 01349/A/2 1/1 lakás
30. SZARVAS 01349/A/3 1/1 lakás
31. SZARVAS 01349/A/4 1/1 lakás
32. SZARVAS 01349/B/1 1/1 garázs
33. SZARVAS 01349/B/2 1/1 garázs
34. SZARVAS 01349/B/3 1/1 garázs
35. SZARVAS 01349/B/4 1/1 garázs
36. SZARVAS 01349/B/5 1/1 garázs
37. *  KAPOSVÁR 0320/11/b 1/1 kivett lakóház, udvar

5. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Jogutódlással az Egyetem tulajdonába kerülő ingatlanok

A B C D


1.


TELEPÜLÉS


HELYRAJZI SZÁM
JOGELŐD
FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
TULAJDONI
HÁNYADA


MEGNEVEZÉS
2. ATKÁR 0165/15 1/2 kivett major
3. BÁRDUDVARNOK 352/3 1/1 kivett gazdasági épület, udvar
4. GYÖNGYÖS 796/3 1/1 kivett oktatási intézmény
5. GYÖNGYÖS 1900/3/A/23 1/2 lakás
6. GYÖNGYÖS 4053/A/9 1/1 lakás
7. GYÖNGYÖS 4057/A/3 1/1 lakás
8. KAPOSVÁR 3661/74 319/67105 kivett udvar
9. KAPOSVÁR 4804/11/A/39 1/1 lakás
10. KESZTHELY 4357/4/A/4 1/1 lakás
11. SIMONFA 162 1/1 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

6. melléklet a 2020. évi CXLII. törvényhez

Az Egyetem részére történő vagyonjuttatás

A B
1. Gazdasági társaság megnevezése Átadandó állami tulajdonban álló részesedés megjelölése
2. ZKI Zöldségtermesztési Kutatóintézet
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
16 146 darab részvény
(HU0000060546)