A jogszabály mai napon ( 2022.09.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2020. évi CLVII. törvény

a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 22. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2020. évi CLVII. törvényhez

„LÉGIKÖZLEKEDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KAMBODZSAI KIRÁLYSÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Tartalomjegyzék

PREAMBULUM

1. CIKK - Fogalom-meghatározások

2. CIKK - Forgalmi jogok nyújtása

3. CIKK - Kijelölés és engedélyezés

4. CIKK - Az üzemeltetési engedélyek visszavonása vagy felfüggesztése

5. CIKK - Tisztességes verseny

6. CIKK - Vámok és díjak

7. CIKK - A jogszabályok és rendelkezések alkalmazása

8. CIKK - A bizonyítványok kölcsönös elismerése

9. CIKK - A légi közlekedés biztonsága

10. CIKK - A légi közlekedés védelme

11. CIKK - Használati díjak

12. CIKK - Kereskedelmi tevékenységek

13. CIKK - Pénzeszközök átutalása

14. CIKK - Menetrendek

15. CIKK - Viteldíjak

16. CIKK - Információcsere

17. CIKK - Konzultáció

18. CIKK - Viták rendezése

19. CIKK - A megállapodás módosítása

20. CIKK - Nyilvántartásba vétel

21. CIKK - Felmondás

22. CIKK - Hatálybalépés

PREAMBULUM

Magyarország Kormánya és a Kambodzsai Királyság Kormánya (a továbbiakban: a „Szerződő Felek”),

a Chicagóban, 1944. december 7-én aláírásra megnyitott Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény és a Nemzetközi Légijáratok Átmenő Forgalmáról szóló Egyezmény részes feleiként;

attól az óhajtól vezérelve, hogy elősegítsék az államaik területe közötti légi járatokat;

elismerve a légi közlekedés fontosságát mint a gazdasági együttműködés, a kereskedelmi kapcsolatok, valamint az emberek közötti kapcsolatok és a barátság előmozdításának eszközét;

attól az óhajtól vezérelve, hogy biztosítsák a légi járatok legmagasabb fokú biztonságát és védelmét a nemzetközi légi közlekedésben, és kifejezésre juttatva a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a légi közlekedés működését károsan befolyásoló és a közvéleménynek a polgári légi közlekedésbe vetett bizalmát aláásó olyan cselekedetek, illetve azokkal való fenyegetések miatti aggodalmukat, amelyek a légi járművek biztonsága ellen irányulnak; és

abból a célból, hogy megállapodást kössenek a területeik között és azokon túl közlekedő polgári légi járatok létrehozásáról és üzemeltetéséről;

AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Jelen Megállapodás alkalmazásában, kivéve, ha a szöveg másként rendelkezik:

a) „Légügyi hatóságok”: Magyarország Kormánya esetében a légügyi főigazgató, a Kambodzsai Királyság Kormánya esetében a Kambodzsai Polgári Légügyi Államtitkárság, illetve mindkét esetben bármely olyan személy vagy szervezet, aki/amely fel van hatalmazva a jelen Megállapodással érintett bármely feladat végrehajtására;

b) „Megállapodás”: jelen Megállapodás, valamint annak Függeléke(i) és minden módosítása;

c) „Chicagói Egyezmény”: a Chicagóban, 1944. december hetedik napján kelt, nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény;

d) „Kijelölt légitársaság”: olyan légitársaság, amelyet a jelen Megállapodás 3. cikkének megfelelően jelöltek ki és hatalmaztak fel;

e) „Terület”: az Egyezmény 2. cikkében meghatározott jelentéssel bír;

f) „Légi járat”, „nemzetközi légi járat”, „légitársaság” és „nem kereskedelmi célból történő leszállás”: a Chicagói Egyezmény 96. cikkében meghatározott jelentéssel bírnak;

g) „Használati díjak”: a légitársaságoknak az illetékes hatóságok által felszámított vagy általuk felszámítani engedélyezett díjak a repülőtéri tulajdon vagy létesítmények, illetve léginavigációs berendezések használatáért, beleértve a kapcsolódó szolgáltatásokat és létesítményeket a légi járművek, valamint annak személyzete, utasai és az áruk számára;

h) „Viteldíj”: az utasok, a poggyász és az áruk szállításáért fizetendő díjak, és azok alkalmazásának feltételei, beleértve az ügynöki és egyéb kiegészítő szolgáltatások díjait és feltételeit, de ide nem értve a postai küldemények szállításának díjazását vagy feltételeit;

i) A jelen Megállapodásban a magyar állampolgárokra történő hivatkozások - a 8. cikk (2) bekezdésének kivételével - úgy értelmezendők, mint az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira történő hivatkozások;

j) A jelen Megállapodásban a magyar légitársaságokra történő hivatkozások úgy értelmezendők, mint a Magyarország által kijelölt légitársaságokra történő hivatkozások;

k) A jelen Megállapodásban az „EU-Szerződésekre” történő hivatkozások úgy értelmezendők, mint az Európai Unióról szóló szerződésre és az Európai Unió működéséről szóló szerződésre történő hivatkozások.

2. CIKK

FORGALMI JOGOK NYÚJTÁSA

1. Mindegyik Szerződő Fél megadja a másik Szerződő Fél számára a jelen Megállapodásban meghatározott jogokat annak érdekében, hogy a másik Szerződő Fél által kijelölt légitársaságok a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott útvonalakon menetrend szerinti nemzetközi légi járatokat üzemeltethessenek.

2. A jelen Megállapodás rendelkezéseitől függően mindegyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságai az alábbi jogokat élvezik:

a) a másik Szerződő Fél területének leszállás nélküli átrepülése;

b) nem kereskedelmi célból történő leszállások a másik Szerződő Fél területén;

c) az említett területen a Függelékben meghatározott pontokon történő leszállás a másik Szerződő Fél területén lévő pontokról érkező vagy az oda tartó utasok, poggyász, áru és posta felvétele és lerakása céljából, a meghatározott útvonalakon, a Megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során.

3. A Szerződő Felek azon légitársaságai, amelyeket a jelen Megállapodás 3. cikke alapján nem jelöltek ki, szintén élvezik a jelen cikk 2. bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jogokat.

4. E cikk 2. bekezdésének egyetlen rendelkezése sem értelmezhető olyan módon, hogy az jogot keletkeztetne az egyik Szerződő Fél kijelölt légitársaságának arra, hogy a másik Szerződő Fél területén utasokat, poggyászt és árut - ideértve a postát is - vegyen fel a másik Szerződő Fél területének másik pontjára való szállítás céljából.

3. CIKK

KIJELÖLÉS ÉS ENGEDÉLYEZÉS

1. Mindegyik Szerződő Félnek joga van a megállapodás szerinti légi járatoknak a jelen Megállapodás Függelékében meghatározott Útvonaltervben megjelölt útvonalakon történő üzemeltetésére egy vagy több légitársaságot kijelölni, valamint ezen kijelöléseket visszavonni vagy módosítani. A kijelölések írásban történnek, és diplomáciai úton kell eljuttatni őket a másik Szerződő Félnek.

2. Az egyik Szerződő Fél által történő kijelölés kézhezvételét követően a másik Szerződő Fél a lehető legrövidebb eljárási időn belül megadja a megfelelő felhatalmazásokat és engedélyeket az alábbiak teljesülése esetén:

a) Magyarország által kijelölt légitársaság esetében:

i. Magyarország területén hozták létre az EU-Szerződések értelmében, és az Európai Uniós jognak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkezik; valamint

ii. a légitársaság felett a tényleges szabályozói felügyeletet a légijármű üzemben tartási engedély kiadásáért felelős európai uniós tagállam gyakorolja és tartja fenn, és az illetékes légügyi hatóságot egyértelműen meghatározzák a kijelölésben; valamint

iii. a légitársaságot közvetlenül vagy többségi tulajdon révén az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai és/vagy ezek állampolgárai birtokolják és ténylegesen ellenőrzik.

b) Kambodzsa által kijelölt légitársaság esetében:

i. a Kambodzsai Királyság területén hozták létre, és a Kambodzsai Királyság alkalmazandó jogának megfelelően engedélyezték; valamint

ii. a légitársaság felett a tényleges szabályozói felügyeletet a Kambodzsai Királyság illetékes légügyi hatósága gyakorolja és tartja fenn; valamint

iii. a légitársaságot közvetlenül vagy többségi tulajdon révén a Kambodzsai Királyság és/vagy a Kambodzsai Királyság állampolgárai birtokolják és ténylegesen ellenőrzik.

4. CIKK

AZ ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEK VISSZAVONÁSA VAGY FELFÜGGESZTÉSE

1. Mindegyik Szerződő Fél jogosult az alábbi esetekben a másik Szerződő Fél által kijelölt légitársaság üzemeltetési engedélyét vagy műszaki tárgyú engedélyeit visszavonni, felfüggeszteni vagy korlátozni:

a) Magyarország által kijelölt légitársaság esetében:

i. a légitársaságot az EU-Szerződések értelmében nem Magyarország területén hozták létre, vagy nem rendelkezik az európai uniós joggal összhangban lévő érvényes működési engedéllyel; vagy

ii. a légitársaság tényleges szabályozói felügyeletét nem a légijármű üzemben tartási engedély kiadásáért felelős európai uniós tagállam gyakorolja vagy tartja fenn, vagy az illetékes légügyi hatóságot nem határozták meg egyértelműen a kijelölésben; vagy

iii. a légitársaság tulajdonjoga vagy tényleges ellenőrzése közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai és/vagy ezek állampolgárai kezében van;

b) Kambodzsa által kijelölt légitársaság esetében:

i. a légitársaságot nem a Kambodzsai Királyság területén hozták létre, vagy nem rendelkezik a Kambodzsai Királyság alkalmazandó jogának megfelelő engedéllyel; vagy

ii. a Kambodzsai Királyság illetékes légügyi hatósága nem rendelkezik vagy nem tart fenn tényleges szabályozói felügyeletet a Kambodzsai Királyság légitársasága felett; vagy

iii. a légitársaságot közvetlenül vagy többségi tulajdon révén nem a Kambodzsai Királyság és/vagy a Kambodzsai Királyság állampolgárai birtokolják, vagy a tényleges ellenőrzés nincs mindig a Kambodzsai Királyság és/vagy a Kambodzsai Királyság állampolgárai kezében.

A jelen bekezdés által keletkeztetett jog gyakorlása során a Kambodzsai Királyság nemzetiség alapján nem alkalmazhat megkülönböztetést az uniós légitársaságok között.

2. Hacsak a jogszabályok és rendelkezések további be nem tartásának megakadályozása érdekében a jelen cikk (1) bekezdésében említett feltételek azonnali visszavonása, felfüggesztése vagy előírása nem válik szükségessé, ez a jog csak a másik Szerződő Fél légügyi hatóságával történő konzultációt követően gyakorolható, a jelen Megállapodás 17. cikkében foglaltaknak megfelelően.

3. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél intézkedéseket tesz a jelen cikk alapján, az nem érinti a másik Szerződő Fél 18. cikk szerinti jogait.

5. CIKK

TISZTESSÉGES VERSENY

1. Mindegyik Szerződő Fél tisztességes és egyenlő versenylehetőséget biztosít mindkét Szerződő Fél kijelölt légitársaságai számára a jelen Megállapodásban szabályozott, megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetéséhez. Mindegyik Szerződő Fél gondoskodik arról, hogy kijelölt légitársasága vagy légitársaságai ezt az elvet figyelembe vevő feltételek között működjön/működjenek, és - amennyiben szükséges - lépéseket tesz ennek biztosítása érdekében.

2. Az érintett területek közötti meghatározott útvonalakon a Szerződő Felek kijelölt légitársaságai által üzemeltetendő megállapodás szerinti légi járatok szorosan követik az utazóközönség közlekedési igényeit, és elsődleges céljuk az lesz, hogy a jelen Megállapodás 15. cikke rendelkezéseivel összhangban lévő viteldíjaknak megfelelő, indokolható kihasználtsági mutató mellett megfelelő kapacitást biztosítsanak arra, hogy a jelenlegi és az ésszerűen várható igényeknek megfelelően teljesítsék az utasok, az áru és a posta szállítását a Szerződő Felek területei közötti légi járatok folyamatos fejlesztésének ösztönzése érdekében.

6. CIKK

VÁMOK ÉS DÍJAK

1. A viszonosság elve alapján és a saját vonatkozó jogszabályai által megengedett legnagyobb mértékben mindegyik Szerződő Fél mentesíti a másik Szerződő Fél által kijelölt légitársaságokat a behozatali korlátozások, vámok, jövedéki adók, vizsgálati díjak, valamint minden egyéb nemzeti és/vagy helyi illeték és díj alól a légi járművek és a következők vonatkozásában: a szokásos felszerelések, az üzemanyag, a kenőanyagok, a karbantartási eszközök, a légi járműhöz szükséges szerszámok, a műszaki fogyóeszközök, a pótalkatrészek (beleértve a hajtóműveket is), a légi jármű készletei, ideértve, de nem korlátozva többek között az olyan tételekre, mint az élelmiszerek, az italok, a szeszes italok, a dohányáru és egyéb, a repülés során árusítandó vagy az utasok által használt termékek, és egyéb olyan cikkek, amelyek kizárólag a megállapodás szerinti járatok üzemeltetése során a kijelölt légitársaság által használt légi jármű üzemeltetéséhez vagy kiszolgálásához szükségesek, valamint a nyomtatott jegytömbök, a légi fuvarlevelek, és minden olyan nyomtatott anyag, amelyen szerepel a kijelölt légitársaság logója, továbbá a kijelölt légitársaság által díjmentesen terjesztett szokásos reklám- és promóciós anyagok.

2. A jelen cikk által biztosított mentességek a jelen cikk (1) bekezdésében említett olyan tételekre vonatkoznak:

a) amelyeket az egyik Szerződő Fél területére a másik Szerződő Fél kijelölt légitársasága által, vagy annak a nevében visznek be;

b) amelyek az egyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága légi járművének fedélzetén maradnak a másik Szerződő Fél területére történő érkezéstől az onnan való távozásig, és/vagy amelyeket ezen terület átrepülése során használnak fel;

c) amelyeket az egyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága által üzemeltetett légi jármű fedélzetére visznek a másik Szerződő Fél területén, és azokat a megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése során kívánják felhasználni, függetlenül attól, hogy ezeket a cikkeket egészben vagy részben a mentességet adó Szerződő Fél területén használják fel vagy fogyasztják el, feltéve, hogy ezeket a cikkeket nem idegenítik el az említett Szerződő Fél területén.

3. A légi jármű szokásos felszerelései, valamint azok az anyagok, felszerelések és készletek, amelyeket általában a valamelyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága által üzemeltett légi járművek fedélzetén tartanak, kizárólag a másik Szerződő Fél vámhatóságának jóváhagyásával rakhatók ki a másik Szerződő Fél területén. Ebben az esetben az ilyen felszerelések és cikkek a jelen cikk (1) bekezdésében meghatározott mentességet élvezik, amennyiben azokat az említett hatóságok felügyelete alá helyezik arra az időre, ameddig azokat újból kiviszik, vagy a vámrendelkezésekkel összhangban más módon el nem távolítják.

4. A jelen cikk által biztosított mentességek olyan esetekben is elérhetők, amikor bármelyik Szerződő Fél kijelölt légitársasága megállapodást kötött más légitársasággal vagy légitársaságokkal arról, hogy a másik Szerződő Fél területén kölcsönadja vagy átadja a jelen cikk (1) bekezdésében említett szokásos felszereléseket és egyéb cikkeket, feltéve, hogy a másik Szerződő Fél ugyanazokat a mentességeket nyújtja az adott légitársaságnak.

5. A jelen Megállapodás egyik rendelkezése sem tiltja meg, hogy Magyarország nem diszkriminatív alapon adókat, illetéket, vámokat vagy díjszabásokat vessen ki a területén biztosított üzemanyagra, amelyet a Kambodzsai Királyság kijelölt légitársaságának olyan légi járművében használnak, amely Magyarország területének egy pontja és a Magyarország területének más pontja, vagy az Európai unió egy másik tagállama területének egy pontja között üzemel.

7. CIKK

A JOGSZABÁLYOK ÉS A RENDELKEZÉSEK ALKALMAZÁSA

1. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, ott tartózkodáskor, valamint az onnan való kilépéskor a másik Szerződő Fél légitársaságai által használt légi járműveknek állampolgárságra való tekintet nélkül alkalmazniuk kell és be kell tartaniuk a nemzetközi légi közlekedésben részt vevő légi járműveknek az adott Szerződő Fél területére történő belépésével, ott tartózkodásával, valamint onnan történő kilépésével kapcsolatos, illetve az ilyen légi járműveknek az adott Szerződő Fél területén belüli üzemeltetésére és navigálására vonatkozó, az adott Szerződő Fél területén alkalmazandó jogszabályokat, rendelkezéseket és eljárásokat.

2. Az egyik Szerződő Fél területére történő belépéskor, ott tartózkodáskor, valamint onnan való kilépéskor a másik Szerződő Fél légitársaságai által szállított utasoknak, poggyásznak, személyzetnek vagy áruknak meg kell felelniük a légi járműben szállított utasoknak, poggyásznak, személyzetnek vagy árunak az adott Szerződő Fél területére történő belépésére, ott tartózkodására, valamint onnan történő kilépésére vonatkozó, az adott Szerződő Fél területén alkalmazandó jogszabályoknak és rendelkezéseknek, ideértve a belépéssel, a vámkezeléssel, a légi közlekedés védelmével, a bevándorlással, az útlevelekkel, a vámeljárásokkal, a pénznemekkel, az egészségüggyel, a karanténnal és a higiénés rendelkezésekkel, vagy postai küldemények esetében a postai szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályoknak és rendelkezéseknek.

3. Egyik Szerződő Fél sem részesítheti előnyben saját légitársaságát vagy bármely más légitársaságot a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságával szemben a jelen cikkben meghatározott jogszabályok és rendelkezések alkalmazása során.

8. CIKK

A BIZONYÍTVÁNYOK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

1. A Szerződő Felek a jelen Megállapodás szerinti légi járatok üzemeltetése céljából érvényesnek ismerik el a másik Szerződő Fél jogszabályai és rendelkezései szerint, Magyarország esetében az európai uniós jogszabályok és rendelkezések szerint kiadott vagy érvényesített légi alkalmassági bizonyítványokat, személyzeti alkalmassági bizonyítványokat és szakszolgálati engedélyeket, amennyiben az e bizonyítványokkal vagy engedélyekkel szemben támasztott követelmények teljesítik legalább a Chicagói Egyezmény értelmében meghatározott minimumkövetelményeket.

2. A Szerződő Felek fenntartják a jogot arra, hogy megtagadják a másik Szerződő Fél által a saját állampolgárainak adott személyzeti alkalmassági bizonyítványok és szakszolgálati engedélyek érvényességének elismerését a saját területük fölötti átrepülés vagy az ott történő leszállás céljából.

3. Ha az egyik Szerződő Fél által kiadott engedélyekkel és bizonyítványokkal kapcsolatos előjogok vagy feltételek eltérnek a Chicagói Egyezmény szerint megállapított minimumkövetelmények előírásaitól, akár bejelentették ezt az eltérést a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetnek, akár nem, a másik Szerződő Fél légügyihatósága kérheti, hogy az elsőként említett Szerződő Fél jelen Megállapodás 9. cikkének (2) bekezdése szerinti jogainak sérelme nélkül konzultációra kerüljön sor annak légügyi hatóságával a jelen Megállapodás 17. cikke értelmében, annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a kérdéses gyakorlat elfogadható-e. Amennyiben nem sikerül megegyezni, az alapot szolgáltathat a jelen Megállapodás 4. cikkének alkalmazására.

9. CIKK

A LÉGI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGA

1. A Szerződő Felek bármikor konzultációt kérhetnek a másik Szerződő Fél által elfogadott biztonsági előírásokat illetően bármilyen területen, a légi járművek személyzetére, a légi járművekre vagy azok üzemeltetésére vonatkozóan. Az ilyen konzultációt a kéréstől számított harminc (30) napon belül meg kell tartani.

2. Amennyiben a konzultációt követően az egyik Szerződő Fél megállapítja, hogy az adott időszakban a másik Szerződő Fél az említett területeken ténylegesen nem tart fenn, és nem alkalmaz olyan biztonsági előírásokat és követelményeket, amelyek megfelelnek legalább a Chicagói Egyezmény alapján megállapított minimumkövetelményeknek, e Szerződő Fél értesíti a másik Szerződő Felet a megállapításairól, és az ezen minimumkövetelményeknek való megfeleléshez szükségesnek vélt intézkedésekről, a másik Szerződő Félnek pedig meg kell tennie a megfelelő korrekciós intézkedéseket. Amennyiben a másik Szerződő Félnek tizenöt (15) napon belül, vagy az esetlegesen hosszabb elfogadott időtartamon belül nem sikerül megtennie a szükséges intézkedéseket, az alapot szolgáltat a jelen Megállapodás 4. cikkének alkalmazására.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egyik Szerződő Fél légitársasága által üzemeltetett olyan légi járműveket, amelyek a másik Szerződő Fél területére érkezve vagy onnan kiindulva nyújtanak szolgáltatásokat, a másik Szerződő Fél meghatalmazott képviselői a fedélzetre és a légi jármű környékére kiterjedő vizsgálatnak vethessék alá, melynek célja a légi jármű és a személyzet okmányai érvényességének, valamint a légi jármű és berendezései általános állapotának ellenőrzése (e cikkben: „forgalmi előtéri ellenőrzés”), abban az esetben, ha ez nem eredményez indokolatlan késedelmet.

4. Amennyiben a forgalmi előtéri ellenőrzés vagy a forgalmi előtéri ellenőrzések sorozata súlyos aggályokat kelt azzal kapcsolatosan, hogy:

a) a légi jármű vagy a légi jármű üzemeltetése nem felel meg az adott időpontban a Chicagói Egyezmény alapján meghatározott minimumkövetelményeknek; vagy

b) az adott időpontban ténylegesen nem tartanak fenn, és nem alkalmaznak a Chicagói Egyezménynek megfelelő biztonsági előírásokat és követelményeket;

az ellenőrzést végző Szerződő Fél a Chicagói Egyezmény 33. cikke értelmében szabadon megállapíthatja, hogy azok a követelmények, amelyek alapján a légi járműre vagy a légi jármű személyzetére vonatkozó bizonyítványokat vagy engedélyeket kiadták vagy érvényesítették, vagy azok a követelmények, amelyek alapján a légi járművet üzemeltetik, nem felelnek meg legalább a Chicagói Egyezmény szerint meghatározott minimumkövetelményeknek.

5. Abban az esetben, ha az egyik Szerződő Fél légitársasága által üzemeltetett légi járműhöz a jelen cikk (3) bekezdése értelmében történő forgalmi előtéri ellenőrzés elvégezése céljából történő hozzáférést megtagadja a légitársaság képviselője, a másik Szerződő Fél szabadon következtethet arra, hogy a jelen cikk (4) bekezdése szerinti súlyos aggályok merülnek fel, és levonhatja az ugyanabban a bekezdésben hivatkozott következtetéseket.

6. A Szerződő Felek fenntartják a jogot a másik Szerződő Fél légitársasága vagy légitársaságai működési engedélyének azonnali felfüggesztésére vagy módosítására abban az esetben, ha az adott Szerződő Fél, akár a forgalmi előtéri ellenőrzés, sorozatos forgalmi előtéri ellenőrzések, forgalmi előtéri ellenőrzés megtagadása, konzultáció vagy egyéb eredményeképpen arra a következtetésre jut, hogy azonnali intézkedés szükséges a légitársaság biztonságos üzemelése érdekében.

7. A Szerződő Felek jelen cikk (2) vagy (6) bekezdése szerinti minden intézkedését meg kell szüntetni, amint az intézkedések indoka megszűnik.

8. Amennyiben Magyarország olyan légitársaságot jelölt ki, amelynek szabályozói felügyeletét egy másik európai uniós tagállam gyakorolja és hajtja végre, a másik Szerződő Fél jelen cikk szerinti jogait egyformán alkalmazni kell a biztonsági előírásoknak ezen európai uniós tagállam által történő elfogadására, gyakorlására vagy fenntartására nézve, valamint ezen légitársaság üzemeltetésének engedélyezésével kapcsolatban.

10. CIKK

A LÉGI KÖZLEKEDÉS VÉDELME

1. A Szerződő Felek a nemzetközi jogból eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban megerősítik, hogy a polgári légi közlekedés biztonságának jogellenes cselekményektől való megvédésére vonatkozó egymás iránti elkötelezettségük a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

2. A polgári légi járművek, azok utasai és személyzete védelmének biztosítása alapvető előfeltétele a nemzetközi légi járatok üzemeltetésének; ennek érdekében a Szerződő Felek megerősítik, hogy a polgári légi közlekedés jogellenes beavatkozásokkal szembeni védelmének biztosítására irányuló kölcsönös kötelezettségvállalásuk, és különösen a Chicagói Egyezmény és mellékletei, a légi járművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló, 1963. szeptember 14-én, Tokióban aláírt egyezmény, a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről szóló, 1970. december 16-án, Hágában aláírt egyezmény, a polgári légi közlekedés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1971. szeptember 23-án, Montrealban aláírt egyezmény és a nemzetközi polgári légi közlekedést szolgáló repülőtereken elkövetett erőszakos jogellenes cselekmények leküzdéséről szóló, 1988. február 24-én, Montrealban aláírt jegyzőkönyv, valamint más, a két Szerződő Félre nézve kötelező érvényű, a polgári légi közlekedés védelmét szabályozó többoldalú megállapodás szerinti kötelezettségeik a jelen Megállapodás szerves részét képezik.

3. Előírják, hogy a területükön bejegyzett légijármű-üzemeltetők vagy azok az üzemeltetők, akik központi ügyvezetésének helye vagy állandó székhelye a Szerződő Felek területén van, vagy Magyarország esetében az olyan légijármű-üzemeltetők, amelyeket a területén hoztak létre az EU-Szerződések alapján, és az Európai Unió jogszabályainak megfelelő, érvényes működési engedéllyel rendelkeznek, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői az ilyen légiközlekedés-védelmi előírásokkal összhangban járjanak el.

4. A Szerződő Felek kérés esetén minden szükséges segítséget megadnak egymásnak a polgári légi járművek jogellenes hatalomba kerítésére irányuló cselekmények, és más, az ilyen légi járművek, azok utasai és személyzete, a repülőterek és a légi navigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmények, továbbá bármely, a polgári légi közlekedés védelme ellen irányuló fenyegetés megelőzése érdekében.

5. Továbbá a Szerződő Felek előírják, hogy a területükön bejegyzett légijármű-üzemeltetők, vagy azok az üzemeltetők, akik központi ügyvezetésének helye vagy állandó székhelye a területükön van, valamint a területükön lévő repülőterek üzemeltetői ezen, a Szerződő Felekre vonatkozó légiközlekedés-védelmi előírásoknak megfelelően járnak el.

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a légi járművek üzemeltetőinek a másik Szerződő Fél területéről történő felszállásra és a másik Szerződő Fél területén való tartózkodásra vonatkozó védelmi előírásokat az adott országban hatályos jogszabályokkal összhangban be kell tartani, Magyarország esetében ideértve ez európai uniós jogot is.

7. Mindkét Szerződő Fél hatékony intézkedések megtételét biztosítja a saját területén a légi járművek védelme, valamint az utasok, a személyzet és azok kézipoggyásza, továbbá a feladott poggyász, a rakomány és a légi járművön található készletek beszállás, illetve berakodás előtt történő átvizsgálása érdekében. A Szerződő Felek egyetértenek abban is, hogy megfontolás tárgyává teszik a másik Szerződő Fél kérelmét egyes konkrét fenyegetésekkel szembeni, különleges védelmi intézkedések megtételére.

8. Polgári légi jármű jogellenes hatalomba kerítése, illetve ilyen veszély fennállása, vagy más, a légi jármű, az utasok, a személyzet, a repülőterek vagy a légi navigációs berendezések biztonsága elleni jogellenes cselekmény vagy annak veszélye esetén a Szerződő Felek segítséget nyújtanak egymásnak a kommunikáció és más, az ilyen cselekmény vagy veszély lehető leggyorsabb és biztonságos megszüntetésére szolgáló megfelelő intézkedések elősegítése révén, az ilyen cselekményből vagy veszélyből eredő, életet veszélyeztető kockázatok minimalizálása mellett.

9. Mindkét Szerződő Fél megteszi a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a saját területén jogellenesen hatalomba kerített vagy egyéb jogellenes cselekménynek kitett légi jármű a földön maradjon, hacsak annak felszállását az utasok és a személyzet életének védelme iránti, minden egyéb megfontolást felülíró kötelesség szükségessé nem teszi.

10. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél megalapozottan véli úgy, hogy a másik Szerződő Fél nem e cikk légiközlekedés-védelmi rendelkezéseinek megfelelően járt el, e Szerződő Fél légi közlekedési hatósága azonnali konzultációt kérhet a másik Szerződő Fél légi közlekedési hatóságával. Amennyiben az ilyen jellegű kéréstől számított tizenöt (15) napon belül nem sikerül kielégítő megállapodásra jutni, az jogalapot szolgáltat a jelen Megállapodás 4. cikke (1) bekezdésének alkalmazására. Szükséghelyzetben a Szerződő Felek a tizenöt (15) nap letelte előtt ideiglenes intézkedéseket hozhatnak a 4. cikk (1) bekezdése értelmében. Az e bekezdés alapján tett valamennyi intézkedést meg kell szüntetni, amint a másik Szerződő Fél teljesíti az e cikkben meghatározott, védelemre vonatkozó rendelkezéseket.

11. CIKK

HASZNÁLATI DÍJAK

1. A Szerződő Feleknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak biztosítása érdekében, hogy a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságára vonatkozóan a repülőterek és egyéb berendezések használatáért a díjszabásért felelős illetékes szervek által kiszabott díj, vagy az általuk kiszabni engedélyezett díj igazságos és méltányos legyen. Ezeknek a díjaknak szilárd gazdasági elveken kell alapulniuk, és nem lehetnek magasabbak bármely más légitársaság által a hasonló szolgáltatásokért fizetett díjaknál.

2. A használati díjak tekintetében egyik Szerződő Fél sem részesítheti előnyben a saját légitársaságát vagy bármely más, hasonló nemzetközi légijáratokat üzemeltető légitársaságot, és a másik Szerződő Fél kijelölt légitársaságára nem szabhat ki, vagy nem engedélyezheti, hogy arra magasabb használati díjakat szabjanak ki a hasonló nemzetközi légijáratokat üzemeltető, hasonló légi járművet és hasonló kapcsolódó berendezéseket és szolgáltatásokat használó, saját légitársaságára kiszabott használati díjaknál.

3. A Szerződő Felek ösztönzik a díjszabásért felelős illetékes hatóságaik, valamint a szolgáltatásokat és berendezéseket használó kijelölt légitársaságok közötti konzultációt. Ésszerű határidőn belül értesíteni kell a felhasználókat a használati díjak módosítására irányuló minden javaslatról, a vonatkozó kiegészítő információkról és adatokról annak érdekében, hogy lehetőségük legyen álláspontjuk ismertetésére a díjak bevezetése vagy módosítása előtt.

12. CIKK

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK

1. A Szerződő Felek által kijelölt légitársaságok a másik Szerződő Fél területén jogosultak képviseleteket létesíteni a légi közlekedés reklámozása és a légi közlekedési dokumentumok, valamint olyan kiegészítő termékek és szolgáltatások értékesítése céljából, melyekre a légi közlekedés ellátásához szükség van.

2. A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai jogosultak arra, hogy a másik Szerződő Fél területére bevihessék, és ott foglalkoztathassák saját igazgatási, kereskedelmi, üzemeltetési, értékesítési, műszaki és egyéb személyzetük és képviselőik közül azokat, akikre a légi közlekedési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban szükségük van.

3. A kijelölt légitársaság a jelen cikk (2) bekezdésében említett képviselői és személyzeti igényét választása szerint elláthatja saját, bármilyen nemzetiségű személyzetével, vagy a másik Szerződő Fél területén működő bármely olyan másik légitársaság, szervezet vagy vállalat szolgáltatásainak igénybevételével, amely jogosult a másik Szerződő Fél területén ilyen szolgáltatások nyújtására.

4. A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai jogosultak közvetlenül vagy saját belátásuk szerint ügynökökön keresztül értékesíteni légi közlekedési szolgáltatásaikat, valamint az azt kiegészítő termékeket és szolgáltatásokat a másik Szerződő Fél területén. Ennek érdekében a kijelölt légitársaságok használhatják saját szállítási okmányaikat. A Szerződő Felek által kijelölt légitársaságok jogosultak értékesíteni és bármely személy jogosult megvásárolni az ilyen légi közlekedési szolgáltatást, valamint az azt kiegészítő termékeket és szolgáltatásokat helyi pénznemben vagy bármely más, szabadon átváltható pénznemben.

5. A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai jogosultak a másik Szerződő Fél területén felmerülő helyi költségeiket a helyi pénznemben vagy - feltéve, hogy ez összhangban áll a hatályos rendelkezésekkel - szabadon átváltható pénznemben megfizetni.

6. Az összes fent említett tevékenységet a másik Szerződő Fél területén alkalmazandó hatályos jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban kell végezni.

7. A légi járatok kijelölt útvonalakon történő üzemeltetése vagy biztosítása során bármelyik Szerződő Fél bármelyik kijelölt légitársasága közös üzemelési (code-sharing) és üléshely-bérleti (blocked-space) megállapodást köthet

a) ugyanazon Szerződő Fél légitársaságával vagy légitársaságaival,

b) a másik Szerződő Fél légitársaságával vagy légitársaságaival,

c) harmadik fél légitársaságával vagy légitársaságaival. Ha a harmadik fél nem engedélyez, vagy nem tesz lehetővé hasonló megállapodásokat a másik Szerződő Fél légitársaságai és más légitársaságok között a harmadik félhez irányuló, a harmadik féltől kiinduló és a harmadik fél területén áthaladó járatok tekintetében, akkor az érintett Szerződő Fél légügy hatóságának jogában áll, hogy ne fogadja el ezeket a megállapodásokat.

8. A fenti rendelkezések azon feltételek hatálya alá tartoznak, hogy az említett megállapodásokban résztvevő minden légitársaság

a) birtokában van a megfelelő útvonal-, és forgalmi jogoknak,

b) megkapta a jóváhagyást a Szerződő Felek légügyi hatóságaitól, és teljesíti a Szerződő Felek légügyi hatóságai által az ilyen megállapodásokra alkalmazandó követelményeket,

c) minden eladott jegy esetében a vásárló tájékoztatást kap a jegyértékesítés helyén arról, hogy melyik légitársaság fogja üzemeltetni a járat egyes szakaszait,

d) a közös üzemelésben üzemeltetett járatokat nem számítják bele a forgalmazó légitársaság frekvencia jogosultságába.

13. CIKK

PÉNZESZKÖZÖK ÁTUTALÁSA

1. Mindkét Szerződő Fél megadja a jogot a másik Szerződő Fél által kijelölt légitársaságoknak, hogy szabadon átutalják a területükön e légitársaságok által a légi közlekedés értékesítésével, egyéb kiegészítő termékek és szolgáltatások értékesítésével, valamint az ilyen bevételeken keletkezett kereskedelmi kamattal kapcsolatban (beleértve az átutalásra váró betéteken keletkezett kamatokat) szerzett, a kiadásaikat meghaladó többletbevételt. Az utalásnak konvertibilis pénznemben kell történnie azon Szerződő Fél devizajogszabályainak megfelelően, amelynek területén a bevétel keletkezett. Az utalást a hivatalos árfolyam alapján kell elvégezni, vagy ahol nincs hivatalos árfolyam, ott az utalást a folyó kifizetésekre vonatkozó érvényes devizapiaci árfolyam szerint kell elvégezni.

2. Ha létezik a pénzeszközök két Szerződő Fél közötti átutalását szabályozó különleges megállapodás, akkor ez a megállapodás részesül előnyben.

14. CIKK

MENETRENDEK

A Szerződő Felek által kijelölt légitársaságoknak a tervezett járatok menetrendjét a meghatározott útvonalakon történő üzemelés megkezdése előtt legkésőbb harminc nappal jóváhagyásra be kell nyújtaniuk a másik Szerződő Fél légügyi hatóságához. Ez vonatkozik a menetrend későbbi módosításaira is. Különleges esetekben ezt a határidőt csökkenteni lehet az említett hatóságok jóváhagyásától függően.

15. CIKK

VITELDÍJAK

1. A megállapodás szerinti légi járatok viteldíjait a Szerződő Felek kijelölt légitársaságai állapítják meg méltányos árszinten, kellő figyelmet fordítva minden fontos tényezőre, ideértve a felhasználók érdekeit, az üzemeltetés költségeit, a légi járat jellemző tulajdonságait, az ésszerű nyereséget és a piacot érintő egyéb kereskedelmi megfontolásokat.

2. A jelen cikk (1) bekezdése szerint megállapított viteldíjakat a Szerződő Felek kijelölt légitársaságai nem kötelesek bejelenteni a másik Szerződő Fél légügyi hatóságánál. Az előbbiek ellenére a Szerződő Felek beavatkozhatnak annak érdekében, hogy

a) megelőzzék az indokolatlanul diszkriminatív viteldíjak vagy gyakorlatok alkalmazását;

b) védjék a fogyasztókat azokkal a viteldíjakkal szemben, amelyek a befolyással való visszaélés miatt indokolatlanul magasak vagy korlátozó jellegűek; és

c) védjék a légitársaságokat az olyan viteldíjakkal szemben, amelyek mesterségesen alacsonyak a közvetlen vagy közvetett szubvenciók vagy támogatások miatt, vagy ha bizonyítható a verseny megszüntetésének szándéka.

3. A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai a viteldíjak megállapításáról kérésre információkat adnak át a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának, az adott hatóság által előírt módon és formában.

16. CIKK

INFORMÁCIÓCSERE

1. Bármelyik légügyi hatóság kérésére a Szerződő Felek légügyi hatóságai a lehető leggyorsabban információt cserélnek a saját kijelölt légitársaságaik részére a másik Szerződő Fél területére, területén keresztül vagy területéről indított járatok üzemeltetéséhez kiadott aktuális engedélyekkel kapcsolatban. Ez magában foglalja a javasolt útvonalakon üzemeltetett járatok aktuális bizonyítványainak és engedélyeinek a másolatát, valamint a módosításokat vagy mentességeket.

2. Mindkét Szerződő Fél légügyi hatósága átadja a másik Szerződő Fél légügyi hatóságának ésszerű kérésére a területén felvett vagy leadott forgalomra vonatkozó időszakos vagy egyéb statisztikákat.

17. CIKK

KONZULTÁCIÓ

1. A Szerződő Felek légügyi hatóságai a jelen Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtása és megfelelő betartása érdekében a szoros együttműködés szellemében időről időre egymással konzultálnak, illetve bármely Szerződő Fél bármikor kérhet konzultációt a jelen Megállapodás végrehajtásával, értelmezésével, alkalmazásával vagy módosításával kapcsolatban.

2. A konzultációkat, akár megbeszélés, akár levelezés útján valósulnak meg, a kérelem beérkezésétől számított hatvan (60) napon belül meg kell kezdeni, kivéve a jelen Megállapodás 4., 9., 10. és 15. cikkeinek rendelkezéseit, illetve ha erről a Szerződő Felek együttesen máshogy állapodnak meg.

18. CIKK

VITÁK RENDEZÉSE

1. A Szerződő Felek között a jelen Megállapodás értelmezésére vagy alkalmazására vonatkozó bármely vitát a Szerződő Felek elsősorban a tárgyalás útján kísérlik meg rendezni.

2. Amennyiben a Szerződő Felek nem képesek tárgyalás útján rendezni a vitát, megállapodhatnak abban, hogy a vitát egy másik személynek vagy testületnek adják át, és ha így sem tudnak megállapodni, akkor a vitát bármelyik Szerződő Fél kérésére választott bíróság elé kell terjeszteni döntéshozatal céljából, amely választott bíróság három (3) választott bíróból áll, akik közül egyet-egyet (1-1) a Szerződő Felek neveznek ki, a harmadikat pedig az így kinevezett két (2) választott bíró jelöli ki. A Szerződő Felek hatvan (60) napon belül kötelesek egy-egy választott bírót kinevezni attól az időponttól számítva, amikor valamelyik Szerződő Fél diplomáciai úton küldött értesítést kapott a másik Féltől, amelyben a vita rendezése céljából választott bíróság felállítását kéri, a harmadik választott bírót pedig a meghatározott határidőn belül kell kijelölni, vagy ha a harmadik választott bíró kijelölése nem történik meg a meghatározott határidőn belül, akkor - bármelyik Szerződő Fél kérésére - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet Tanácsának elnöke jelölhet ki választott bírót vagy választott bírókat (ahogy az eset megkívánja). Ezekben az esetekben a harmadik választott bírónak egy harmadik ország állampolgárának kell lennie, és a választott bíróság elnökeként kell eljárnia.

3. A választott bíróság a jelen Megállapodással összhangban állapítja meg saját hatáskörét és határozza meg eljárásmódját.

4. A Szerződő Felek kötelesek betartani a jelen cikk (2) bekezdése alapján hozott határozatokat. Ha valamelyik Szerződő Fél nem tartja be az így meghozott határozatot, akkor a másik Szerződő Fél jogalappal rendelkezik a jelen Megállapodás 4. cikkének alkalmazására.

5. A nemzeti választott bírók költségeit az érintett Szerződő Felek viselik. A választott bíróság minden egyéb költségét, ideértve a harmadik választott bíró díjait és költségeit is, egyenlő arányban kell megosztani a Felek között.

19. CIKK

A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

1. A jelen cikk (2) bekezdésének rendelkezései értelmében amennyiben bármely Szerződő Fél a jelen Megállapodás rendelkezéseinek módosítását szükségesnek tartja, arról a 17. cikk alapján kell megállapodni. A módosítások a Szerződő Felek közötti, a rájuk vonatkozó alkotmányos követelmények teljesítését megerősítő diplomáciai levélváltása során megküldött későbbi értesítés kézhezvételét követő harminc (30) nappal lépnek hatályba.

2. A jelen Megállapodás Függelékeinek módosításáról közvetlenül a Szerződő Felek légügyi hatóságai állapodhatnak meg. Bármely módosítás a jelen Megállapodás 22. cikke szerint lép hatályba.

3. Ha mindkét Szerződő Fél vonatkozásában többoldalú légiközlekedési megállapodás lép hatályba, a jelen Megállapodásból és annak Függelékeiből az érintett szabályozások nem alkalmazandók.

20. CIKK

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL

A jelen Megállapodást és a Függelékek módosításaitól eltérő módosításokat a Szerződő Felek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez nyilvántartásba vétel céljából benyújtják.

21. CIKK

FELMONDÁS

1. Bármely Szerződő Fél bármikor tájékoztathatja a másik Szerződő Felet diplomáciai úton arról, hogy a jelen Megállapodás felmondására vonatkozó döntéséről. Ezt az értesítést egyidejűleg a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez is el kell juttatni. Ilyen esetben a jelen Megállapodás az értesítés másik Szerződő Fél általi kézhezvételétől számított tizenkét (12) hónapon belül megszűnik, kivéve, ha a fenti időszakon belül a jelen Megállapodás megszűnésére vonatkozó értesítést megegyezés alapján a másik Szerződő Fél visszavonja.

2. Amennyiben a másik Szerződő Fél nem ismeri el a felmondásra vonatkozó értesítés kézhezvételét, úgy kell tekinteni, mintha azt az értesítés Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet általi kézhezvétele után tizennégy (14) nappal kapta volna meg.

22. CIKK

HATÁLYBA LÉPÉS

Ez a Megállapodás a Szerződő Felek közötti, a rájuk vonatkozó alkotmányos követelmények teljesítését megerősítő diplomáciai levélváltás során megküldött későbbi értesítés kézhezvételét követő harminc (30) nappal lép hatályba.

A FENTIEK HITELÉÜL a Kormányaik által kellően felhatalmazott alulírottak két példányban aláírták a jelen Megállapodást khmer, magyar és angol nyelven, amelyek mindegyike egyaránt hiteles, és a Megállapodás végrehajtásához mindegyik Szerződő Fél egy-egy példányt tart meg mindegyik nyelven. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

Készült és aláírásra került Phnom Penh, 2020. év november hónap 3. napján.

FÜGGELÉK

ÚTVONALTERV

I. A Magyarország Kormánya által kijelölt légitársaságok által üzemeltethető útvonalak

KIINDULÁSI PONT KÖZBENSŐ PONTOK CÉLPONT TÚLI PONTOK
Bármely pont
Magyarországon
Egyeztetendő pontok Bármely pont
Kambodzsában
Egyeztetendő pontok

II. A Kambodzsai Királyság Kormánya által kijelölt légitársaságok által üzemeltethető útvonalak

KIINDULÁSI PONT KÖZBENSŐ PONTOK CÉLPONT TÚLI PONTOK
Bármely pont
Kambodzsában
Egyeztetendő pontok Bármely pont
Magyarországon
Egyeztetendő pontok

MEGJEGYZÉSEK:

1) A Szerződő Felek kijelölt légitársaságai bármely járatuk során kihagyhatnak bármely közbenső vagy túli pontot, feltéve, hogy a megállapodás szerinti járatok kezdő- vagy végpontja ezeken az útvonalakon a légitársaságot kijelölő Szerződő Fél területén van.

2) A légügyi hatóságok közötti megállapodás alapján a Szerződő Felek kijelölt légitársaságai kiszolgálhatnak közbenső vagy túli pontokat anélkül, hogy forgalmi jogokat gyakorolnának e pontok és a másik Szerződő Fél területe között.

3) Az ötödik forgalmi jog meghatározott közbenső és/vagy túli pontokon történő gyakorlása a két légügyi hatóság közötti megállapodás és jóváhagyás függvénye.”

2. melléklet a 2020. évi CLVII. törvényhez

AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF CAMBODIA

Index to the Articles

PREAMBLE

ARTICLE 1 - Definitions

ARTICLE 2 - Grant of Rights

ARTICLE 3 - Designation and Authorisation

ARTICLE 4 - Revocation or Suspension of Operating Authorisations

ARTICLE 5 - Fair Competition

ARTICLE 6 - Customs Duties and other Charges

ARTICLE 7 - Application of Laws and Regulations

ARTICLE 8 - Mutual Recognition of Certificates

ARTICLE 9 - Aviation Safety

ARTICLE 10 - Aviation Security

ARTICLE 11 - User Charges

ARTICLE 12 - Commercial Activities

ARTICLE 13 - Transfer of Funds

ARTICLE 14 - Timetables

ARTICLE 15 - Tariffs

ARTICLE 16 - Exchange of Information

ARTICLE 17 - Consultation

ARTICLE 18 - Settlement of Disputes

ARTICLE 19 - Amendment of the Agreement

ARTICLE 20 - Registration

ARTICLE 21 - Termination

ARTICLE 22 - Entry into Force

PREAMBLE

The Government of Hungary and the Government of the Kingdom of Cambodia (hereinafter referred to as “Contracting Parties”),

Being Parties to the Convention on International Civil Aviation and the International Air Services Transit Agreement both opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to promote international air services between their respective territories;

Acknowledging the importance of air transport as a means of fostering economic cooperation and trade relations as well as people-to-people contact and friendship between them;

Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air services and reaffirming their grave concern about acts or threats against the security of aircraft which jeopardise the safety of persons or property, adversely affect the operation of air services, and undermine public confidence in the safety of civil aviation, and

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating civil air services between their respective territories and beyond,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) “Aeronautical Authorities” means in the case of the Government of Hungary the Director General of Civil Aviation and in the case of the Government of the Kingdom of Cambodia, the State Secretariat of Civil Aviation of Cambodia or in either case any person or body authorised to perform any function to which this Agreement relates;

b) “Agreement” means this Agreement, its Annex(es) and any amendments thereto;

c) “Chicago Convention” means the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

d) “Designated Airline” means an airline which has been designated and authorised in accordance with Article 3 of this Agreement;

e) “Territory” has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

f) “Air service”, “international air service”, “airline” and “stop for non-traffic purposes” have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Chicago Convention;

g) “User charges” means a charge made to airlines by the competent authorities permitted by them to be made for the provision of airport property or facilities or of air navigation facilities, including related services and facilities, for aircraft, their crew, passengers and cargo;

h) “Tariff” means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail;

i) References in this Agreement to nationals of Hungary shall, with the exception of Article 8 paragraph (2), be understood as referring to nationals of European Union Member States;

j) References in this Agreement to airlines of Hungary shall be understood as referring to airlines designated by Hungary;

k) References in this Agreement to the “EU Treaties” shall be understood as referring to the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union.

ARTICLE 2

GRANT OF RIGHTS

1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in this Agreement for the conduct of scheduled international air services on the routes specified in Annex to this Agreement by the Designated Airlines of the other Contracting Party.

2. Subject to the provisions of this Agreement, the Designated Airlines of each Contracting Party shall enjoy the following rights:

a) to fly across the territory of the other Contracting Party without landing;

b) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes;

c) to make stops in the said territory at points specified in the Annex, for the purpose of taking on board and discharging passengers, baggage, cargo and mail coming from or destined for points in the territory of the other contracting party, on the specified routes while operating an agreed service.

3. The airlines of each Contracting Party other than those designated under Article 3 of this Agreement shall also enjoy the rights specified in subparagraphs a) and b) of paragraph 2 of this Article.

4. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the Designated Airlines of a Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, baggage and cargo including mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

ARTICLE 3

DESIGNATION AND AUTHORISATION

1. Each Contracting Party shall have the right to designate one or more airlines for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Route Schedule specified in Annex to this Agreement, and to withdraw or alter such designations. Such designations shall be made in writing and shall be transmitted to the other Party through diplomatic channels.

2. On receipt of a designation by a Contracting Party, the other Contracting Party shall grant the appropriate authorisations and permissions with minimum procedural delay, provided that:

a) In the case of an airline designated by Hungary:

i) it is established in the territory of Hungary under the EU Treaties and has a valid Operating Licence in accordance with European Union law; and

ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the European Union Member State responsible for issuing its Air Operator Certificate and the relevant Aeronautical Authority is clearly identified in the designation; and

iii) the airline is owned, directly or through majority ownership, and it is effectively controlled by Member States of the European Union or the European Free Trade Association and/or by nationals of such states.

b) In the case of an airline designated by Cambodia

i) it is established in the territory of the Kingdom of Cambodia and is licensed in accordance with the applicable law of the Kingdom of Cambodia; and

ii) effective regulatory control of the airline is exercised and maintained by the relevant aeronautical authority of the Kingdom of Cambodia; and

iii) the airline is owned, either directly or through majority ownership, by the Kingdom of Cambodia and/or nationals of the Kingdom of Cambodia, and is effectively controlled by the Kingdom of Cambodia and/or nationals of the Kingdom of Cambodia.

ARTICLE 4

REVOCATION OR SUSPENSION OF OPERATING AUTHORISATION

1. Either Contracting Party may revoke, suspend or limit the operating authorisation or technical permissions of an airline designated by the other Contracting Party where

a) In the case of an airline designated by Hungary:

i) it is not established in the territory of Hungary under the EU Treaties or does not have a valid Operating Licence in accordance with European Union law; or

ii) effective regulatory control of the airline is not exercised or not maintained by the European Union Member State responsible for issuing its Air Operator Certificate or the relevant Aeronautical Authority is not clearly identified in the designation; or

iii) the airline is not owned, directly or through majority ownership, or it is not effectively controlled by Member States of the European Union or the European Free Trade Association and/or by nationals of such states.

b) In the case of an airline designated by Cambodia

i) the airline is not established in the territory of the Kingdom of Cambodia or is not licensed in accordance with the applicable law of the Kingdom of Cambodia; or

ii) the relevant aeronautical authority of the Kingdom of Cambodia does not have or does not maintain effective regulatory control of the airline of the Kingdom of Cambodia; or

iii) the airline is not owned, either directly or through majority ownership, by the Kingdom of Cambodia and/or nationals of the Kingdom of Cambodia, or is not at all times effectively controlled by the Kingdom of Cambodia and/or nationals of the Kingdom of Cambodia.

In exercising its right under this paragraph, the Kingdom of Cambodia shall not discriminate between EU airlines on the grounds of nationality.

2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the Aeronautical Authority of the other Contracting Party, as provided for in Article 17 of this Agreement.

3. In the event of action by one Contracting Party under this Article, the rights of the other Contracting Party under Article 18 shall not be prejudiced.

ARTICLE 5

FAIR COMPETITION

1. Each Contracting Party shall ensure for the designated airlines of both Contracting Parties fair and equal opportunities to compete in the operation of the agreed services governed by this Agreement. Each Contracting Party shall make sure that its designated airline or airlines operate(s) in conditions permitting the respect of this principle and shall, when appropriate, take steps to ensure such respect.

2. The agreed services to be operated by the designated airlines of the Contracting Parties between their respective territories on the specified routes shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor compatible with tariffs in compliance with the provisions of Article 15 of this Agreement, of appropriate capacity to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail in order to encourage orderly development of air services between the territories of the Contracting Parties.

ARTICLE 6

CUSTOMS DUTIES AND OTHER CHARGES

1. Each Contracting Party shall, on the basis of reciprocity, and to the fullest extent possible under its relevant applicable law exempt the designated airline of the other Contracting Party from import restrictions, custom duties, excise taxes, inspection fees and all other national and/or local duties and charges on aircraft as well as their regular equipment, fuel, lubricants, maintenance equipment, aircraft tools, consumable technical supplies, spare parts including engines, aircraft stores including but not limited to such items as food, beverages, liquor, tobacco and other products for sale to or use by passengers during flight and other items intended for or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft used by such Designated Airline operating the Agreed Services, as well as printed ticket stock, airway bills, any printed material which bears the insignia of the Designated Airline printed thereon and usual publicity and promotional materials distributed free of charge by such Designated Airline.

2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph (1) of this Article which are:

a) introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of a Designated Airline of the other Contracting Party;

b) retained on board the aircraft of a Designated Airline of one Contracting Party upon arriving in and until leaving the territory of the other Contracting Party and/or consumed during flight over that territory;

c) taken on board the aircraft of a Designated Airline of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and intended for use in operating the Agreed Services; whether or not such items are used or consumed wholly or partly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided such items are not alienated in the territory of the said Contracting Party.

3. The regular airborne equipment, as well as the materials, supplies and stores normally retained on board the aircraft used by the Designated Airline of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the customs authorities of that other Contracting Party. In such case, such equipment and items shall enjoy the exemptions provided for by paragraph (1) of this Article provided that they may be required to be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with customs regulations.

4. The exemptions provided for by this Article shall also be available in situations where the Designated Airlines of either Contracting Party have entered into arrangements with another airline(s), for the loan or transfer in the territory of the other Contracting Party, of the regular equipment and the other items referred to in paragraph (1) of this Article, provided that that other airline enjoys the same exemption(s) from that other Contracting Party.

5. Nothing in this Agreement shall prevent Hungary from imposing, on a non-discriminatory basis, taxes, levies, duties, fees or charges on fuel supplied in its territory for use in an aircraft of a Designated Airline of the Kingdom of Cambodia that operates between a point in the territory of Hungary and another point in the territory of Hungary or in the territory of another European Union Member State.

ARTICLE 7

APPLICATION OF LAWS AND REGULATIONS

1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, sojourn in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to aircraft operated by the airlines of the other Contracting Party without distinction as to nationality as they are applied to its own and shall be complied with by such aircraft upon entry into, departure from and while within the territory of that Contracting Party.

2. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party as to the admission to, sojourn in, or departure from its territory of passengers, baggage, crew and cargo, transported on board the aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, aviation security, immigration, passports, customs, currency, health, quarantine and sanitary measures or in the case of mail, postal laws and regulations shall be complied with by or on behalf of such passengers, baggage, crew and cargo upon entry into, departure from and while within the territory of the first Contracting Party.

3. Neither Contracting Party may grant any preference to its own or any other airlines over the Designated Airlines of the other Contracting Party in the application of the laws and regulations provided for in this Article.

ARTICLE 8

MUTUAL RECOGNITION OF CERTIFICATES

1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or validated in accordance with the laws and regulations of one Contracting Party, including, in the case of Hungary, European Union laws and regulations, and unexpired shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the Agreed Services, provided that such certificates or licences were issued or validated, equal to or above the minimum standards established under the Chicago Convention.

2. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognise the validity of the certificates of competency and the licences granted to its own nationals by the other Contracting Party for the purpose of overflying or landing in its own territory.

3. If the privileges or conditions of the licenses or certificates issued or rendered valid by one Contracting Party permit a difference from the standards established under the Chicago Convention, whether or not such difference has been filed with the International Civil Aviation Organization, the Aeronautical Authority of the other Contracting Party may, without prejudice to the rights of the first Contracting Party under Article 9 paragraph (2) of this Agreement, request consultations with the Aeronautical Authority of the other Contracting Party in accordance with Article 17 of this Agreement, with a view to satisfying itself that the practice in question is acceptable. Failure to reach satisfactory agreement shall constitute grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

ARTICLE 9

AVIATION SAFETY

1. Each Contracting Party may request consultations at any time concerning safety standards in any area relating to flight crew, aircraft or their operation adopted by the other Contracting Party. Such consultations shall take place within thirty (30) days of that request.

2. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards in any such area that are at least equal to the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention, the first Contracting Party shall notify the other Contracting Party of those findings and the steps considered necessary to conform with those minimum standards, and that other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Failure by the other Contracting Party to take appropriate action within fifteen (15) days or a longer period as may be agreed, shall be grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

3. It is agreed that any aircraft operated by an airline of one Contracting Party on services to or from the territory of the other Contracting Party may, while within the territory of the other Contracting Party, be made the subject of an examination by the authorised representatives of the other Contracting Party, on board and around the aircraft to check both the validity of the aircraft documents and those of its crew and the apparent condition of the aircraft and its equipment (in this Article called “ramp inspection”), provided this does not lead to unreasonable delay.

4. If any such ramp inspection or series of ramp inspections gives rise to:

a) serious concerns that an aircraft or the operation of an aircraft does not comply with the minimum standards established at that time pursuant to the Chicago Convention; or

b) serious concerns that there is a lack of effective maintenance and administration of safety standards established at that time pursuant to the Chicago Convention; the Contracting Party carrying out the inspection shall, for the purposes of Article 33 of the Chicago Convention, be free to conclude that the requirements under which the certificate or licenses in respect of that aircraft or in respect of the crew of that aircraft had been issued or rendered valid or that the requirements under which that aircraft is operated are not equal to or above the minimum standards established pursuant to the Chicago Convention.

5. In the event that access for the purpose of undertaking a ramp inspection of an aircraft operated by an airline of one Contracting Party in accordance with paragraph (3) of this Article is denied by a representative of that airline, the other Contracting Party shall be free to infer that serious concerns of the type referred to in paragraph (4) of this Article arise and draw the conclusions referred to in that paragraph.

6. Each Contracting Party reserves the right to suspend or vary the operating authorisation of an airline or airlines of the other Contracting Party immediately in the event the first Contracting Party concludes, whether as a result of a ramp inspection, a series of ramp inspections, a denial of access for ramp inspection, consultation or otherwise, that immediate action is essential to the safety of an airline operation.

7. Any action by one Contracting Party in accordance with paragraphs (2) or (6) of this Article shall be discontinued once the basis for taking that action ceases to exist.

8. Where Hungary has designated an airline whose regulatory control is exercised and maintained by another European Union Member State, the rights of the other Contracting Party under this Article shall apply equally in respect of the adoption, exercise or maintenance of safety standards by that other European Union Member State and in respect of the operating authorisation of that airline.

ARTICLE 10

AVIATION SECURITY

1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement.

2. The assurance of safety for civil aircraft, their passengers and crew being a fundamental pre-condition for the operation of international air services, the Contracting Parties reaffirm that their obligations to each other to provide for the security of civil aviation against acts of unlawful interference and in particular their obligations under the Chicago Convention and its Annexes, the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988 and any other multilateral agreement governing civil aviation security binding upon both Contracting Parties form an integral part of this Agreement.

3. They shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft which have their principal place of business or permanent residence in the territory of the Contracting Parties or, in the case of Hungary operators of aircraft which are established in its territory under the EU Treaties and have valid Operating Licences in accordance with the law of the European Union, and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.

4. The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities and any other relevant threat to the security of civil aviation.

5. In addition, the Contracting Parties shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions as are applicable to the Contracting Parties.

6. Each Contracting Party agrees that its operators of aircraft shall be required to observe, for departure from or while within the territory of the other Contracting Party, aviation security provisions in conformity with the law in force in that country, including, in the case of Hungary, European Union law.

7. Each Contracting Party shall ensure that measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to security screen their passengers, crew and carry-on items and to carry out appropriate security checks on baggage, cargo and aircraft stores prior to boarding or loading. Each Contracting Party also agrees to give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.

8. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate such incident or threat as rapidly as possible commensurate with minimum risk to life from such incident or threat.

9. Each Contracting Party shall take such measures as it may find practicable to ensure that an aircraft of the other Contracting Party subjected to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which is on the ground in its territory is detained thereon unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect the lives of its passengers and crew.

10. When a Contracting Party has reasonable grounds to believe that the other Contracting Party has departed from the provisions of this Article, the Aeronautical Authority of the first Contracting Party may request immediate consultations with the Aeronautical Authority of the other Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within fifteen (15) days from the date of such request shall constitute grounds for the application of paragraph (1) of Article 4 of this Agreement. When required by an emergency, a Contracting Party may take interim action under paragraph (1) of Article 4 prior to the expiry of fifteen (15) days. Any action taken in accordance with this paragraph shall be discontinued upon compliance by the other Contracting Party with the security provisions of this Article.

ARTICLE 11

USER CHARGES

1. Each Contracting Party shall use its best efforts to ensure that the user charges imposed or permitted to be imposed by its competent charging bodies on the Designated Airlines of the other Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities are just and reasonable. These charges shall be based on sound economic principles and shall not be higher than those paid by any other airlines for such services.

2. Neither Contracting Party shall give preference, with respect to user charges, to its own or to any other airlines engaged in similar international air services and shall not impose or permit to be imposed on the Designated Airlines of the other Contracting Party user charges higher than those imposed on its own Designated Airlines operating similar international air services using similar aircraft and associated facilities and services.

3. Each Contracting Party shall encourage consultations between its competent charging bodies and the Designated Airlines using the services and facilities. Reasonable notice shall be given whenever possible to such users of any proposal for changes in user charges together with relevant supporting information and data, to enable them to express their views before the charges are introduced or revised.

ARTICLE 12

COMMERCIAL ACTIVITIES

1. The Designated Airlines of each Contracting Party shall have the right to establish in the territory of the other Contracting Party offices for the purpose of promotion of air transport and sale of transport documents as well as for other ancillary products and facilities required for the provision of air transport.

2. The Designated Airlines of each Contracting Party shall be entitled to bring into and maintain in the territory of the other Contracting Party those of their own managerial, commercial, operational, sales, technical and other personnel and respresentatives as it may require in connection with the provision of air transport.

3. Such representatives and staff requirements mentioned in paragraph 2 of this Article may, at the option of the Designated Airline be satisfied by its own personnel of any nationality or by using the services of any other airline, organisation or company operating in the territory of the other Contracting Party and authorised to perform such services in the territory of such other Contracting Party.

4. The Designated Airlines of each Contracting Party shall either directly and at their discretion through agents have the right to engage in the sale of air transport and its ancillary products and facilities in the territory of the other Contracting Party. For this purpose the Designated Airlines shall have the right to use their own transport documents. The Designated Airline of each Contracting Party shall have the right to sell and any person shall be free to purchase such transport and its ancillary products and facilities in local currency or any other freely convertible currency.

5. The Designated Airlines of one Contracting Party shall have the right to pay for local expenses in the terrritory of the other Contracting Party in local currency or provided that this is in accordance with regulations in force, in freely convertible currencies.

6. All the above activities shall be carried out in accordance with the applicable laws and regulations in force in the territory of the other Contracting Party.

7. In operating or holding out air services on the specified routes any Designated Airline of one Contracting Party may enter into code-sharing and blocked-space arrangement with:

a) an airline or airlines of the same Contracting Party,

b) an airline or airlines of the other Contracting Party,

c) an airline or airlines of a third Party. Should such a third Party not authorise or allow comparable arrangements between the airlines of the other Contracting Party and other airlines on services to, from and via such third country, the aeronautical authorities of the concerned Contracting Party have the right not to accept such arrangements.

8. The above provisions are, subject to the conditions that all airlines in such arrangements:

a) hold the appropriate underlying route and traffic rights,

b) have received approval from and meet the requirements applied to such arrangements by the aeronautical authorities of the Contracting Parties,

c) in respect of each ticket sold, the purchaser is informed at the point of sale which airline will operate each sector of the service,

d) the code-share services are not counted against the frequency entitlement of the marketing airline.

ARTICLE 13

TRANSFER OF FUNDS

1. Each Contracting Party grants to the Designated Airlines of the other Contracting Party the right to transfer freely the excess of receipts over expenditure earned by such airlines in its territory in connection with the sale of air transport, sale of other ancillary products and services as well as commercial interest earned on such revenues (including interest earned on deposits awaiting transfer). Such transfers shall be effected in any convertible currency in accordance with the foreign exchange regulations of the Contracting Party in the territory of which the revenue accrued. Such transfer shall be effected on the basis of official exchange rates or where there is no official exchange rate, such transfers shall be effected on the basis of the prevailing foreign exchange market rates for current payments.

2. In the event that there is a special agreement ruling the transfer of funds between the two Contracting Parties, such agreement shall prevail.

ARTICLE 14

TIMETABLES

The Designated Airlines of each Contracting Party shall submit for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party not later than thirty days prior to the introduction of services on the specified routes the flight timetables. This shall, likewise, apply to later changes. In special cases, this time limit may be reduced subject to the approval of the said Authorities.

ARTICLE 15

TARIFFS

1. The tariffs for the agreed services shall be established by the designated airlines of both Contracting Parties at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including interests of users, cost of operation, characteristics of service, reasonable profit and other commercial consideration in the market place.

2. The tariffs established under paragraph (1) of this Article shall not be required to be filed by the designated airline of one Contracting Party with the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party. Notwithstanding the foregoing, each Contracting Party shall have the right to intervene so as to:

(a) prevent unreasonably discriminatory tariffs or practices;

(b) protect consumers from tariffs that are unreasonably high or restrictive due to abuse of a dominant position; and

(c) protect airlines from tariffs that are artificially low due to direct or indirect subsidy or support, or where evidence exists as to an intent to eliminate competition.

3. The designated airline of one Contracting Party shall provide, on request, to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party information relating to the establishment of the tariffs, in a manner and format prescribed by such authorities.

ARTICLE 16

EXCHANGE OF INFORMATION

1. At the request of either Aeronautical Authority, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall exchange information as promptly as possible concerning the current authorisations extended to their respective Designated Airlines to render service to, through and from the territory of the other Contracting Party. This shall include copies of current certificates and authorisations for services on proposed routes, together with amendments or exemption orders.

2. The Aeronautical Authorities of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party, at their request, such periodic or other statements of statistics of traffic uplifted from and discharged in the territory of that other Contracting Party as may be reasonably required.

ARTICLE 17

CONSULTATION

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and either Contracting Party may at any time request consultations on the implementation, interpretation, application or amendment of this Agreement.

2. Except as provided in Articles 4, 9, 10 and 15 such consultations which may be through discussion or correspondence, shall begin within a period of sixty (60) days of the date of receipt of such a request, unless otherwise agreed by both Contracting Parties.

ARTICLE 18

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision of some person or body, if they do not so agree, the dispute shall at the request of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three (3) arbitrators, one (1) to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two (2) so nominated: Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be appointed within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed wihin the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such cases the third arbitrator shall be a national of a third state and shall act as President of the arbitral tribunal.

3. The arbitral tribunal shall determine the limits of its jurisdiction in accordance with this Agreement and shall establish its own procedure.

4. The Contracting Parties shall comply with any decisions given under paragraph (2) of this Article. If either Contracting Party fails to comply with such decision, the other Contracting Party shall have grounds for the application of Article 4 of this Agreement.

5. The expenses of the national arbitrators shall be borne by the respective Contracting Parties. All other expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the third arbitrator shall be shared equally.

ARTICLE 19

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

1. Subject to the provisions of paragraph (2) of this Article, if either Contracting Party considers it desirable to amend any provision of this Agreement, such amendment shall be agreed upon in accordance with the provisions of Article 17. Such an amendment shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the later note in an exchange of diplomatic notes between the Contracting Parties confirming that their respective constitutional requirements have been fulfilled.

2. Any amendments to the Annexes to this Agreement may be agreed directly between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. Any amendment shall enter into force in accordance with Article 22.

3. If a multilateral air transport treaty comes into force in respect of both Contracting Parties, the relevant provisions of the present Agreement and its Annexes shall not be applicable.

ARTICLE 20

REGISTRATION

This Agreement and any amendments thereto, other than amendments to the Annexes, shall be submitted by the Contracting Parties to the International Civil Aviation Organization for registration.

ARTICLE 21

TERMINATION

1. Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of notice by the other Contracting Party unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period.

2. In the absence of acknowledgement of receipt of a notice of termination by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received by it fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

ARTICLE 22

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the later note in an exchange of diplomatic notes between the Contracting Parties confirming that their respective constitutional requirements have been fulfilled.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement in duplicate in the Khmer, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic and each Contracting Party retains one original in each language for implementation. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Done and signed in Phnom Penh, on 3 november 2020.

ANNEX

ROUTE SCHEDULE

I. Routes to be operated by the designated airlines of the Government of Hungary

FROM INTERMEDIATE POINTS TO BEYOND POINTS
Any Points in Hungary Points to be agreed upon Any points in Cambodia Points to be agreed upon

II. Routes to be operated by the designated airlines of the Government of the Kingdom of Cambodia

FROM INTERMEDIATE POINTS TO BEYOND POINTS
Any Points in Cambodia Points to be agreed upon Any points in Hungary Points to be agreed upon

NOTES:

1) The Designated Airlines of either Contracting Party may on any or all flights omit calling at any of the intermediate points or beyond points provided that the agreed services on these routes begin/terminate at a point in the territory of the Contracting Party designating the airline.

2) The Designated Airlines of either Contracting Party may serve any intermediate or beyond points without the exercise of traffic rights between such point and the territory of the other Contracting Party subject to an agreement between the Aeronautical Authorities.

3) The exercise of fifth freedom traffic rights on specified intermediate and/or beyond points shall be subject to an agreement and approval between both Aeronautical Authorities.”


  Vissza az oldal tetejére