A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. és 3–6. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet szabályozza

a) *  a hatálya alá tartozó szervezetek kommunikációs beszerzéssel, szponzorációval és szervezetfejlesztéssel összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségeit,

b) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladataira és eljárására vonatkozó szabályokat,

c) *  a kommunikációs beszerzéshez és a szervezetfejlesztési beszerzéshez kapcsolódó központosított közbeszerzési és beszerzési eljárások szabályait és

d) a Hivatal által a központosított közbeszerzési és beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során ellátott feladatokért fizetendő közbeszerzési díj mértékét.

(2) *  E rendelet alkalmazásában

1. ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer keretében megvalósuló kommunikációs beszerzési eljárásban vagy szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

2. beszerzési igény: az éves kommunikációs vagy az éves szervezetfejlesztési tervben szereplő, előre tervezett kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény;

2a. *  egyéb járulékos szolgáltatás: az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési beszerzéseihez kapcsolódó, az ellátandó feladat szakmai tartalmának meghatározására irányuló tanácsadás,

3. érintett szervezet: a 2. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;

4. éves kommunikációs terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet által megvalósítani tervezett kommunikációs beszerzések, valamint az ezekhez kapcsolódó, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;

5. éves szervezetfejlesztési terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az érintett szervezet által megvalósítani tervezett szervezetfejlesztési beszerzések, valamint az ezekhez kapcsolódó, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;

6. *  kiemelt kommunikációs feladat: olyan kommunikációs feladat, amelyet nem a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezet valósít meg, és amelynek megvalósításához a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű támogatást nyújt;

7. *  kiemelt szervezetfejlesztési feladat: olyan szervezetfejlesztési feladat, amelyet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) törvény szerinti olyan ajánlatkérő szervezet valósít meg, amely nem minősül az 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezetnek, feltéve, hogy a megvalósításhoz a 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti szervezet legalább tizenötmillió forint összegű támogatást nyújt;

8. kommunikációs beszerzés: kommunikációs feladat megvalósítása érdekében fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a kommunikációs feladat megvalósítását célzó közbeszerzési és beszerzési eljárást;

9. kommunikációs beszerzési eljárás: kommunikációs beszerzés megvalósítását célzó, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési és a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás;

10. kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében, a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben meghatározott feladat;

11. közbeszerzési díj: a Hivatal részére az 5. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatokért fizetendő ellenérték;

12. Portál: a Hivatal által működtetett, az érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és -bejelentési kötelezettségének teljesítésére szolgáló, internetes felületen elérhető alkalmazások és az ezt támogató adatforrások összessége;

13. *  rendkívüli beszerzési igény: az éves kommunikációs tervben vagy az éves szervezetfejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezhető kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítására irányuló igény, ideértve a 6. és 7. pont szerinti feladat megvalósítására irányuló beszerzési igényt;

14. *  rendezvényhelyszín működtetése: a Magyar Állam többségi tulajdonában álló, valamely érintett szervezet vagy az e rendelet alapján önkéntesen csatlakozó érintett szervezet vagyonkezelésében lévő, vagy általa hasznosított rendezvényhelyszínként is hasznosítható létesítmény működtetésére irányuló beszerzésnek az a része, amely alapján harmadik személy javára kommunikációs beszerzésre kerül sor;

15. szervezetfejlesztési feladat: a 2. mellékletben meghatározott és felsorolt, bármely forrásból megvalósított feladat, amelynek célja, hogy az érintett szervezet – kivéve, ha jogszabály más szervhez rendelt kizárólagos feladatként állapítja meg – teljesítőképessége, hatékonysága, a feladatainak ellátási minősége vagy biztonsága javuljon;

16. szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzési eljárás: szervezetfejlesztési feladat megvalósítását célzó, a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési és a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás;

17. szervezetfejlesztési beszerzés: szervezetfejlesztési feladat megvalósítása érdekében fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a szervezetfejlesztési feladat megvalósítását célzó közbeszerzési és beszerzési eljárást is;

18. szponzoráció: olyan eseti vagy rendszeres – pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli – hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve személy számára, amelyet az érintett szervezet kommunikációs célból, piaci helyzetének javítása vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt, ideértve a szponzoráció megvalósítása érdekében szabályszerűen megtett jognyilatkozatot;

19. szponzorációs igény: szponzoráció megvalósítására irányuló igény.

2. § (1) A kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztési beszerzés és a szponzoráció megvalósítása során e rendelet előírásai szerint köteles eljárni * 

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) *  – a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 42/A. § (1) bekezdése szerinti kivezetésre szánt állami vagyon körébe tartozó, valamint a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság kivételével – azon gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,

d) az a–c) pontba tartozó szervezet által alapított vagy alapítói joggyakorolása alatt álló alapítvány és közalapítvány – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –,

e) *  e feladata megvalósítása vonatkozásában az a szervezet, amely kiemelt kommunikációs feladat ellátása érdekében kommunikációs beszerzést vagy kiemelt szervezetfejlesztési feladat ellátása érdekében szervezetfejlesztési beszerzést valósít meg,

f) *  az a)–e) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely javára a kommunikációs beszerzési eljárást vagy a szervezetfejlesztési beszerzési eljárást az a)–d) pontba tartozó szervezet bonyolítja le jogszabály kötelező rendelkezése folytán vagy jogszabályon alapuló megállapodás értelmében,

g) *  az a)–d) pontba nem tartozó olyan szervezet, amely

ga) az e rendelet szerinti központosított közbeszerzési vagy beszerzési rendszerhez való vagy

gb) valamely, e rendelet szerinti egy vagy több kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés vonatkozásában a

csatlakozást önként vállalja (a továbbiakban együttesen: önkéntes csatlakozó).

(2) *  A központosított közbeszerzési és beszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a Hivatal engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)–f) pontja szerinti érintett szervezetek ellátását. A Hivatal az önkéntesen csatlakozni kívánó szervezet központosított közbeszerzési és beszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja, vagy feltételhez kötheti.

(3) *  E rendelet hatálya nem terjed ki a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény szerint a Kormány által alapított vagyonkezelő alapítványokra, a tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekre.

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállása, szervezete és feladata

3. § (1) A Hivatal az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, kiszolgáló típusú központi hivatalként működő, központi költségvetési szerv.

(2) *  A Kormány a kormányzati kommunikációs és szervezetfejlesztési feladatok megvalósítása tekintetében ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző szervként a Hivatalt jelöli ki.

(3) *  A Hivatal gazdasági szervezettel rendelkezik, amely ellátja a Hivatal működését támogató személyügyi és jogi szolgáltatási feladatokat, továbbá az egyéb funkcionális feladatokat is.

3/A. § *  (1) A Hivatal a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események (a továbbiakban: kiemelt sportesemény) lebonyolításához szakmai támogatást biztosít, és közreműködik ezen eseményeket érintő kommunikációs tevékenységek megvalósításában, továbbá jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése alapján a költségvetési forrásból megvalósuló nem sport jellegű, nemzeti rendezvények lebonyolításában, illetve kommunikációs feladat megvalósításában.

(2) A Hivatal vagy a kizárólagos tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 38/D. §-ában meghatározott kiemelt sportesemény, továbbá nemzeti rendezvény megrendezését és lebonyolítását, illetve a kommunikációs feladatokat közfeladatként látja el. A Hivatal ezen állami feladatai ellátása során költségvetési támogatások nyújtására jogosult.

(3) A Hivatal feladata továbbá a – legalább ötszázmillió forint összegű költségvetési támogatást igénylő – kiemelt sportesemény és a nemzeti rendezvény lebonyolításával kapcsolatos költségtervének véleményezése és elfogadása, amely alapján a Kormány határozathozatala érdekében a támogatás iránti igény a Kormány elé terjeszthető.

(4) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti közfeladatát a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával látja el, az erre vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint.

4. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) *  Az elnök tevékenységének támogatására az elnök határozatlan időtartamra elnökhelyetteseket nevezhet ki.

5. § (1) A Hivatal

a) *  ellátja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseinek, szervezetfejlesztési beszerzéseinek, szervezetfejlesztési beszerzéseinek és szponzorációjának szakmai felügyeletét és koordinációját,

b) *  az érintett szervezetekkel együttműködve meghatározza a kommunikációs beszerzések és a szervezetfejlesztési beszerzések szakmai tartalmát,

c) *  összehangolja az érintett szervezetek kommunikációs és szervezetfejlesztési beszerzéseit,

d) *  megvizsgálja és elbírálja az érintett szervezetek éves kommunikációs beszerzési terveit és éves szervezetfejlesztési terveit,

e) elbírálja az érintett szervezetek beszerzési és szponzorációs igényeit,

f) *  központi beszerző szervként – az e rendeletben meghatározott keretek között – az érintett szervezetek javára eljárva előkészíti és lefolytatja az érintett szervezetek kommunikációs beszerzési eljárásait és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásait,

g) *  az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseihez és szervezetfejlesztési beszerzéseihez kapcsolódóan járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújt, és kialakítja a járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásának feltételeit,

h) *  ellenőrzi a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés alapján megkötött szerződéseket, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatokat,

i) *  az érintett szervezetek kommunikációs beszerzéseinek és szervezetfejlesztési beszerzéseinek teljesítése során egyéb járulékos szolgáltatást nyújt, és kialakítja az egyéb járulékos szolgáltatás nyújtásának feltételeit,

j) *  szakmai szempontok alapján megvizsgálja és szükség szerint észrevételt tesz, vagy engedélyezi az általa lefolytatott eljárások alapján kötött szerződések módosítását, az érintett szervezetek által lefolytatott kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések alapján kötött szerződések módosítását, valamint a szponzorációra vonatkozó jognyilatkozatok módosítását;

k) *  megvizsgálja az e rendelet 1. § (2) bekezdés 6., 7., 10. és 16. pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló költségvetési támogatás, továbbtámogatás és többlettámogatás iránti kérelemhez készült költségtervet;

l) *  az érintett szervezetek jogalkalmazásának elősegítése érdekében elvi jelentőségű jogértelmezési kérdésekben állásfoglalásokat ad ki.

(2) *  A Hivatal jogosult az érintett szervezetek kommunikációs beszerzési eljárásaiban és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásaiban az érintett szervezetek mellett ajánlatkérőként, illetve megrendelőként fellépni, amennyiben a beszerzés tárgya ezt indokolja vagy kormányzati szempontból kiemelt beszerzés, illetve ha e § (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott jogkör gyakorlásához szükséges.

(3) *  A Hivatal e rendeletben foglalt eljárása, egyedi döntése és ellenőrzése nem minősül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, döntésnek és ellenőrzésnek.

(4) *  A Hivatal e rendelet szerinti döntéseit a rendelkezésére álló információk figyelembevételével, mérlegelés alapján hozza meg.

(5) *  A Hivatal az érintett szervezetek részére a Portálon biztosítja a kapcsolattartást.

(6) *  Az érintett szervezet az éves kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési tervének vagy a beszerzésre vonatkozó igényének minősített adatot tartalmazó részét – a (4) bekezdéstől eltérően a Portálon keresztül való megküldés helyett – közvetlenül a Hivatal elnöke részére küldi meg a 8. § (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt határidőben.

3. A kommunikációs beszerzéssel és a szervezetfejlesztési beszerzéssel összefüggő eljárás * 

6. § *  Az érintett szervezet a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés, a kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés alapján kötött szerződés teljesítése és módosítása során köteles a Kbt.-ben, az e rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt eljárási szabályokat alkalmazni.

7. § (1) Az érintett szervezet köteles az érintett szervezetté válásától számított 10 munkanapon belül a Portálon regisztrálni.

(2) A Hivatal a regisztrációs kérelmet 5 munkanapon belül bírálja el, és a bírálat során jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama nem számít be a regisztrációs kérelem elbírálási határidejébe.

(3) Az érintett szervezet köteles a Portálon rögzített adat változása esetén az adatváltozást a változás bekövetkezésétől számított 10 munkanapon belül a Portálon rögzíteni.

8. § *  (1) Az érintett szervezet köteles a Portálon meghatározott tartalom és struktúra szerint

a) *  az éves kommunikációs tervet és az éves szervezetfejlesztési tervet a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév január 31. napjáig, a 2. § (1) bekezdés c)–d) és ga) pontja szerinti érintett szervezet a tárgyév március 31. napjáig,

b) a beszerzési igényt a felmerülését követő 5 munkanapon belül,

c) a rendkívüli beszerzési igényt a beszerzési igény felmerülését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül

a Hivatal felé megküldeni.

(2) A 2. § (1) bekezdés e), f) és gb) pontja szerinti érintett szervezet nem köteles éves kommunikációs terv és éves szervezetfejlesztési terv benyújtására.

9. § (1) A Hivatal jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.

(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségek ismételt megsértése esetén a Hivatal jelzése alapján a miniszter az e rendeletben foglalt kötelezettség teljesítéséért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

(3) A 11. § (12) bekezdése és a 15. § (5) bekezdése szerinti esetben a Hivatal jogosult kizárólag a semmisség megállapítása érdekében keresetet indítani, vagy választása szerint kérheti a bíróságtól a semmisség jogkövetkezményei alkalmazását is, függetlenül attól, hogy igazolható-e az érintett szervezet részéről a szerződés teljesítéséhez fűződő gazdasági érdek.

10. § (1) *  A Hivatal az érintett szervezet éves kommunikációs tervét és éves szervezetfejlesztési tervét a beérkezéstől számított 25 munkanapon belül bírálja el, amely határidőbe a (2) bekezdés szerinti átdolgozás vagy hiánypótlás teljesítésének időtartama nem számít be.

(2) *  A Hivatal az éves kommunikációs tervet vagy az éves szervezetfejlesztési tervet a beérkezéstől számított 15 munkanapon belül átdolgozásra vagy hiánypótlásra visszaküldheti az érintett szervezetnek, ha a benyújtott éves kommunikációs terv vagy a benyújtott éves szervezetfejlesztési terv tartalmilag vagy formailag nem megfelelő, vagy hiányos.

(3) *  Az éves kommunikációs terv vagy az éves szervezetfejlesztési terv (2) bekezdés szerinti visszaküldésekor a Hivatal megjelöli a hiánypótlás vagy átdolgozás kérésének indokát, és meghatározza a hiánypótlás vagy átdolgozás teljesítésének határidejét.

(4) *  Az érintett szervezet éves kommunikációs terve és éves szervezetfejlesztési terve a Hivatal bírálata alapján

a) megvalósítható,

b) részben megvalósítható vagy

c) nem megvalósítható

lehet.

(5) *  Ha az érintett szervezet éves kommunikációs tervének vagy éves szervezetfejlesztési tervének egésze vagy annak valamely része nem megvalósítható, akkor az átdolgozott éves kommunikációs terv vagy az éves szervezetfejlesztési terv bírálatra ismételten megküldhető.

11. § (1) *  Az érintett szervezet beszerzési igényét a Hivatal a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, és megállapítja, hogy a beszerzési igény megfelel-e az éves kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek, és dönt arról, hogy a beszerzési igény és a rendkívüli beszerzési igény megvalósítható-e (a továbbiakban együtt: megfelelőségi vizsgálat).

(2) A megfelelőségi vizsgálat során tett megállapításról a Hivatal a Portálon értesíti az érintett szervezetet.

(3) A megfelelőségi vizsgálat során a Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni.

(4) A hiánypótlás teljesítésének időtartama a megfelelőségi vizsgálat határidejébe nem számít be.

(5) A hiánypótlás teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a beszerzési igényt elutasíthatja, vagy határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kérhet.

(6) A megfelelőségi vizsgálat során a Hivatal megfelelőnek minősíti

a) *  a beszerzési igényt, ha megfelel az éves kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek,

b) a rendkívüli beszerzési igényt, ha megvalósítható,

c) *  a beszerzési igényt, ha nem felel meg az éves kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek, de a beszerzés a Hivatal döntése alapján megvalósítható.

(7) A megfelelőségi vizsgálat során a Hivatal elutasító döntést hoz, ha

a) *  a beszerzési igény nem felel meg az éves kommunikációs tervnek vagy az éves szervezetfejlesztési tervnek, vagy a beszerzési igény a Hivatal véleménye alapján egyéb okból nem valósítható meg, vagy

b) a rendkívüli beszerzési igény nem valósítható meg.

(8) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény megfelelő, akkor a megfelelőségi megállapítást követő 5 munkanapon belül dönt

a) a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény Hivatal általi, központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer keretében történő megvalósításáról való hozzájárulásról vagy

b) a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény saját hatáskörben történő megvalósításához való hozzájárulásról,

c) *  arról, hogy az eljárás megfelelő előkészítése érdekében az 1. § (2) bekezdés 2a. pontja szerinti szolgáltatás igénybevétele kötelező.

(9) *  A beszerzési igény benyújtását megelőzően az érintett szervezet a beszerzési igény megvalósítására irányuló eljárást nem indíthatja meg, és az eljárás tárgyában nem köthet szerződést hatályossági feltétel előírásával sem.

(10) *  Ha a beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény Portálon történő megküldésére a 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában írt határidőt elmulasztva kerül sor, vagy a megvalósítás határidejéül az érintett szervezet olyan időpontot jelöl meg, amelynek bekövetkezéséig terjedő időtartamban a (6)–(8) bekezdés szerinti vizsgálatra nem kerülhet sor, akkor a Hivatal megállapítja, hogy az érintett szervezet jóváhagyás nélkül kezdte meg a beszerzés lefolytatását.

(11) *  A Hivatal a (8) bekezdés szerinti döntésekhez jogosult meghatározni a hozzájárulás feltételét.

(12) *  A Hivatal a megalapozott döntéshozatal érdekében jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama a (8) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be. A hiánypótlás teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a beszerzési igényt elutasíthatja, vagy határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kérhet.

(13) *  A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2g) bekezdése szerinti egyeztetés időtartama a (8) bekezdés szerinti határidőbe nem számít be.

(14) *  A kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását szolgáló szerződés kizárólag a Hivatal (8) bekezdés szerinti hozzájárulása esetén léphet hatályba. A Hivatal (8) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulása esetén a kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítása a Hivatal döntésétől számított 6 hónapon belül kezdhető meg.

(15) *  A Hivatal döntése hiányában, annak ellenére, jóváhagyása nélkül, vagy az e rendeletben foglaltak megkerülésével megvalósított kommunikációs beszerzés vagy szervezetfejlesztési beszerzés alapján megkötött szerződés semmis, amely szerződés alapján az érintett szervezet a teljesítés követelésére nem jogosult.

(16) *  A (15) bekezdés szerinti jogkövetkezményt kell alkalmazni akkor is, ha az érintett szervezet a (8) bekezdés b) pontja szerinti hozzájárulás esetén a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon túl kezdi meg a kommunikációs vagy szervezetfejlesztési beszerzés megvalósítását.

(17) *  A (8) bekezdés a) pontja szerinti döntés esetén a Hivatal határozza meg a beszerzési eljárás típusát.

4. A központi beszerző szervként ellátott feladatok

12. § *  A Hivatal az érintett szervezetek kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési igényeinek kielégítése érdekében beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, így

a) keretmegállapodást köthet,

b) *  visszterhes szerződés megkötésére irányuló kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárást valósíthat meg,

c) *  más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárást valósítson meg, vagy

d) *  más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárást.

13. § (1) *  A Hivatal központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer keretében az érintett szervezetek által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban lefolytatja a kommunikációs beszerzési és szervezetfejlesztési beszerzési eljárásokat.

(2) *  A Hivatal jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a megvalósított kommunikációs és szervezetfejlesztési tevékenységükről, a teljesített megrendeléseikről és a megvalósult kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés mennyiségéről és értékéről, valamint a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer működtetéséhez szükséges egyéb adatokról.

(3) Az érintett szervezet köteles az adatszolgáltatást a Hivatal által megjelölt határidőben és formában teljesíteni.

(4) *  A Hivatal jogosult adatszolgáltatást kérni a nyertes ajánlattevőtől a központosított közbeszerzés és beszerzés keretében megvalósuló kommunikációs beszerzések és szervezetfejlesztési beszerzések teljesítéséről, amelynek a nyertes ajánlattevő a Hivatal által megjelölt formában, határidőben és tartalommal köteles eleget tenni.

(5) *  Az érintett szervezet a Hivatal 11. § (8) bekezdés a) pontja szerinti döntése alapján a központosított közbeszerzési és beszerzési rendszer keretében megvalósuló kommunikációs beszerzés és szervezetfejlesztési beszerzés esetén a Hivatalnak közbeszerzési díjat köteles fizetni.

(6) *  A közbeszerzési díj mértéke:

a) eredményesen lefolytatott, nemzeti értékhatárokat el nem érő becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 1,5%-a;

b) eredményesen lefolytatott, uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1,5%-a; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – a kommunikációs beszerzési eljárás vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,75%-a;

c) *  eredményesen lefolytatott, uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó hárommillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 1%-a, de legfeljebb nettó ötszázezer forint;

d) *  a Kbt. 105. §-a szerinti keretmegállapodás alapján történő kommunikációs beszerzés eredményes megvalósítása alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 1%-a, de legfeljebb nettó hárommillió forint; eredménytelen kommunikációs beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – az eljárás becsült értékének 0,5%-a, de legfeljebb nettó kétszázötvenezer forint;

e) *  a Kbt. 105. §-a szerinti keretmegállapodás alapján történő szervezetfejlesztési beszerzés eredményes megvalósítása alapján kötött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 3%-a, de legfeljebb nettó hárommillió forint; eredménytelen szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén – amennyiben az eredménytelenség nem olyan okból következett be, melyért a Hivatal felelős – a szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,75%-a, de legfeljebb nettó háromszázhetvenötezer forint;

f) *  ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett szervezet a beszerzési igényétől a döntés rögzítését követően, de a szakmai előkészítés megkezdését megelőzően eláll, akkor a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,25%-a, de legfeljebb kétszázezer forint, kivéve, ha az elállás olyan okból következett be, amelyért az érintett szervezet nem felelős;

g) *  ha a Hivatal a beszerzési igény megvalósításához a 11. § (8) bekezdés a) pontja alapján járult hozzá, és az érintett szervezet a beszerzési igényétől a szakmai előkészítés megkezdését követően eláll, akkor a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás előkészítéséért a b) és c) pont szerint fizetendő díj 50%-a, kivéve, ha az elállás olyan okból következett be, amelyért az érintett szervezet nem felelős;

h) *  ha a Hivatal a beszerzési igény kapcsán a 11. § (10) bekezdés szerinti döntést hoz, akkor az érintett szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 47. §-ában meghatározottak szerint befizetési kötelezettsége keletkezik a beszerzési igény becsült értékének 0,25%-a, de legfeljebb kétszázezer forint erejéig;

i) *  ha az eredményesen lefolytatott beszerzési eljárást követően – olyan okból, amelyért az érintett szervezet felelős – a szerződés megkötésére az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem kerül sor, akkor az érintett szervezetnek az Áht. 47. §-ában meghatározottak szerint befizetési kötelezettsége keletkezik a (6) bekezdés a)–e) pontja szerinti összeg 50%-a erejéig,

j) *  a 11. § (8) bekezdés c) pontja szerinti döntés esetén az eljárás becsült értékének 0,5%-a.

(7) *  Több részből álló kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás esetén a közbeszerzési díj számítása a (6) bekezdésben foglaltak szerint történik, azzal, hogy valamennyi rész esetében részenként kell megállapítani a közbeszerzési díj mértékét.

(8) *  Ha az érintett szervezet eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési díj fizetésére köteles, akkor az ismételten lefolytatott eredményes kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás után fizetendő közbeszerzési díj mértékét csökkenti az eredménytelen kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljáráshoz kapcsolódóan megfizetett közbeszerzési díj.

(9) *  Ha a Hivatal a beszerzési igény kapcsán a 11. § (10) bekezdése szerinti döntést hoz, akkor az érintett szervezet köteles megfizetni a kommunikációs beszerzési vagy szervezetfejlesztési beszerzési eljárás becsült értékének 0,25%-át, de legalább százezer, legfeljebb kétszázezer forintot.

(10) *  Ha az érintett szervezet eredményes eljárás esetén eláll a szerződés megkötésétől, a közbeszerzési díj mértékét az eredményes eljárás becsült értéke alapján kell megállapítani.

(11) *  Ha az érintett szervezet az eljárás megindítását követően vonja vissza igényét, akkor a közbeszerzési díj mértékét az eredménytelen eljárás szabályai szerint kell megállapítani. A (8) bekezdés szerinti esetben csökkenthető a díj mértéke.

(12) *  A Hivatal tevékenységével összefüggő bevételei a Hivatal saját bevételét képezik, amelyeket kizárólag a Hivatal működésére és a működtetésével összefüggő kiadásokra lehet fordítani. A Hivatal költségvetésében képződött, a maradványképződés költségvetési évében december 31-ig kötelezettségvállalással lekötött maradvány a következő években a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló jognyilatkozatnak megfelelően használható fel.

14. § (1) * 

(2) * 

(3) * 

(4) *  A 11. § (8) bekezdés a) és a 12. § a) pontja szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás során e rendelet lehetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszeren kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, ha az adott, más informatikai rendszer megfelel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.

(5) *  A 11. § (8) bekezdés a) és a 12. § a) pontja szerinti közbeszerzési eljárás, valamint a Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

5. Szponzorációval összefüggő eljárás

15. § (1) *  Az érintett szervezet köteles a Portálon keresztül, a Portálon meghatározott tartalom és struktúra szerint elbírálásra megküldeni a szponzorációs igényét – a szponzoráció megvalósítására vonatkozó döntését megalapozó dokumentummal és a szerződés tervezetével együtt – az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül. A szponzorációs igény benyújtásával egyidejűleg az érintett szervezet köteles jelezni, ha a szponzoráció kiemelt kommunikációs vagy szervezetfejlesztési feladat megvalósításához kapcsolódik.

(2) *  A Hivatal a szponzorációs igény beérkezését követő 15 munkanapon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A szponzorációs igény vizsgálata során a Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama a szponzorációs igény megvalósíthatóságára vonatkozó döntési határidőbe nem számít be. A hiánypótlás teljesítésének elmaradása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Hivatal a szponzorációs igény megvalósításához nem járul hozzá vagy határidő tűzésével ismételten hiánypótlást kér. Ha a Hivatal a megvalósíthatóságra vonatkozó döntéséről 15 munkanapon belül nem tájékoztatja az érintett szervezetet, azt úgy kell tekinteni, hogy a szponzoráció megvalósításához hozzájárult.

(3) A szponzorációs igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a szponzoráció megvalósításához hozzájárul, vagy

b) a szponzoráció megvalósításához nem járul hozzá.

(4) *  A Hivatal a (3) bekezdés a) pontja szerinti döntéshez jogosult meghatározni a hozzájárulás feltételeit, ideértve azt is, ha a szponzoráció megvalósítását követően beszerzési vagy rendkívüli beszerzési igény előterjesztése szükséges.

(5) A szponzorációra vonatkozó jognyilatkozat kizárólag a Hivatal hozzájárulása esetén, a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon belül bocsátható ki. A Hivatal döntése hiányában, döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított 6 hónapon túl kibocsátott szponzorációra vonatkozó jognyilatkozat semmis, mely jognyilatkozat alapján teljesítés nem követelhető.

6. Kommunikációs beszerzésre, a szervezetfejlesztési beszerzésre és a szponzorációra vonatkozó közös szabályok * 

16. § (1) *  Az érintett szervezet köteles a kommunikációs beszerzés, a szervezetfejlesztésre vonatkozó beszerzés, valamint a szponzoráció eredményeképpen megtett jognyilatkozatot (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: szerződés) annak aláírásától számítottan haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül a Hivatal részére megküldeni.

(2) *  Az érintett szervezet köteles megküldeni a szerződés módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat. A Hivatal jogosult határidő tűzésével hiánypótlást kérni. A hiánypótlás teljesítésének időtartama nem számít be a szerződésmódosítás (3) bekezdés szerinti észrevételezési határidejébe.

(3) A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül észrevételt tehet a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2020. december 1-jén lép hatályba.

18. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kommunikációs beszerzés vonatkozásában megindított eljárások, illetve azok eredményeként megkötött keretmegállapodások, keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

19. § * 

20. § *  (1) E rendeletnek a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 611/2022. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 1. § (2) bekezdés 2a. pontját, 3/A. §-sát, 5. § (1) bekezdés k) és l) pontját, 5. § (5) és (6) bekezdését, 11. § (8) bekezdés c) pontját, 11. § (14)–(17) bekezdését, 13. § (6) bekezdés g)–j) pontját, 13. § (9)–(12) bekezdését, valamint módosított 1. § (2) bekezdés 13. pontját, 5. § (1) bekezdés j) pontját, 5. § (2)–(4) bekezdését, 11. § (9)–(13) bekezdését, 13. § (6) bekezdés f) pontját, 15. § (4) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő közbeszerzési eljárás esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzése tekintetében az irányító hatóság nyilatkozatának és a közbeszerzésekért felelős miniszter eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványának kiállítását az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártát megelőzően, vagy ha az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések bontása már megtörtént, az ajánlatok vagy a részvételi jelentkezések elbírálásáról készített írásbeli összegzés megküldését megelőzően kell kezdeményezni.

1. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez * 

Kommunikációs feladatok

A B C
1. Kutatási feladat Minden olyan feladat, amely kommunikációs vagy kampánystratégiát vagy bármilyen kommunikációs, illetve marketingdöntést adatokkal és következtetésekkel alapoz meg, így különösen:
– kutatási koncepció kialakítása,
– adatfelvétel lebonyolítása,
– kutatási eredmény bemutatása,
– kommunikációs kampánykreatívok és koncepciók előzetes tesztelése, utómérése,
– kutatási feladathoz kapcsolódó tanácsadás.
2. Kommunikációs stratégiai tervezés és tanácsadás A kommunikációs tevékenységet stratégiai szinten meghatározó tervezési és az ehhez kapcsolódó tanácsadási feladat, így különösen:
– komplex kommunikációs stratégia kidolgozása és frissítése,
– éves kommunikációs stratégia kialakítása és frissítése,
– kommunikációs cselekvési és akcióterv kidolgozása és frissítése,
– kríziskommunikációs stratégia kialakítása és frissítése,
– hosszú távú és ad hoc kampánystratégia kidolgozása és frissítése,
– kommunikációs tanácsadás.
3. Kreatívügynökségi feladat A kommunikációs tevékenységhez, kampányhoz kapcsolódó kreatívügynökségi feladat, így különösen:
- kreatív koncepció és kreatív terv kidolgozása és frissítése,
- teljes körű kampánymenedzsment,
- grafikai tervezés,
- arculattervezés,
- kreatív szövegírás,
- nyomdai előkészítés.
4. PR-ügynökségi feladat A szervezet nyilvánosság felé irányuló – reklámnak nem minősülő – kommunikációhoz kapcsolódó feladata, így különösen:
– PR-stratégia és PR-akcióterv kialakítása és frissítése,
– társadalmi felelősségvállalás stratégia és akcióterv kialakítása és frissítése,
– munkáltatói márkaépítés,
– sajtókapcsolati feladatok ellátása,
– sajtófigyelés,
– médiatréning és kommunikációs tréning szervezése,
– PR- és kríziskommunikációs tanácsadás.
5. Online ügynökségi feladat Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó online ügynökségi feladat, így különösen:
– online kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása és frissítése,
– komplex kommunikációs feladatként megvalósuló honlap és applikáció fejlesztése,
– bannerek, hírlevelek, eDM-ek programozása és kiküldése,
– honlap és közösségi média tartalommenedzsment,
– keresőoptimalizálás,
– social media influencer együttműködés,
– online kampány menedzsment,
– online kommunikációs tanácsadás.
6. Gyártási feladat Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat, így különösen:
– film- és rádióreklám gyártása,
– fotózás és videókészítés,
– nyomdai gyártás,
– reklámajándék, marketing és dekorációs eszköz gyártása,
– gyártási feladathoz kapcsolódó szállítás.
7. Médiaügynökségi feladat Médiakampányok előkészítése és megvalósítása során felmerülő feladat, így különösen:
– médiastratégia és médiaterv készítése,
– médiavásárlás,
– kampány nyomon követése, szükség szerint optimalizálása,
– kampány utóértékelése, kampányhatékonyság vizsgálata, médiakutatás.
8. Rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladat Eseti vagy rendszeres, előre meghatározott célból (így különösen társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport) adott helyen és időben tartott, vagy online megvalósuló esemény (a továbbiakban: rendezvény) tervezése, előkészítése, koordinációja és megvalósítása során felmerülő feladat, így különösen:
– rendezvénykoncepció kialakítása,
– rendezvénykoordináció,
– helyszínbérlés,
– rendezvénytechnika (hang-, világítás-, színpad-, video- és vizuáltechnika, televízió- és biztonságtechnika) és a hozzá kapcsolódó háttérszolgáltatás,
– rendezvénytechnikai eszközök szolgáltatása,
– catering-szolgáltatás,
– kiegészítő programelem és előadó biztosítása,
– szállásbiztosítás,
– rendezvényhez kapcsolódó szállítás, utaztatás,
– egyéb, a rendezvény megvalósításához szorosan kapcsolódó szakember, eszköz és szolgáltatás nyújtása.

2. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez * 

Szervezetfejlesztési feladatok

A B C
1. Stratégiamenedzsment feladat A szervezet stratégiai céljainak, kulcs indikátorainak és intézkedéseinek kidolgozása, valamint időszakos felülvizsgálata, piaci környezet elemzése, helyzetelemzés, kockázatelemzés, versenytárselemzés készítése, benchmarking.
2. Folyamatmenedzsment feladat Folyamatérettség vizsgálat készítése, a fejlesztendő irányok meghatározása, folyamatmenedzsment módszertani kézikönyv kidolgozása, folyamatmenedzsment módszertan oktatása, felső szintű folyamattérkép készítése, folyamatkatalógus összeállítása, felelősségi mátrix készítése, folyamatszabályozási követelmények kidolgozása, folyamatszabályozás, szöveges eljárás/utasítás készítése, folyamatszabályozás oktatása, folyamat GAP analízis készítése, meglévő folyamatok felmérése és modellezése, folyamatfejlesztés, folyamatoptimalizálás, folyamat megfelelőségi vizsgálat.
3. Teljesítménymenedzsment feladat Teljesítménymérési rendszerek kialakítása a szervezet folyamatainak, szolgáltatásainak, ügyfeleinek, projektjeinek, munkatársainak mérésére, értékelésére és monitoringjára, valamint véleményfelmérések és elemzés készítése.
4. Humánerőforrás-menedzsment feladat A munkaerő-közvetítés valamennyi formája, ideértve a toborzást, a kiválasztást és a diák- illetve nyugdíjas munkaerő biztosítására irányuló feladatokat.
Fejvadászat, munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-kiválasztás csoportos támogatása, belső munkaerő-kiválasztás csoportos támogatása.
Új belépő-program kidolgozása, kompetenciatesztek készítése és értékelése, szervezeti kompetencia-felmérés, vezető/középvezető képzési program megvalósítása.
Soft skill képzések, e-learning oktatási anyagok kidolgozása, egyéni és csoportos coaching, szervezeti kultúra felmérés, szervezeti hálózat elemzés, 360 fokos felmérés, szervezeti életciklus diagnózis, csapatépítő programok szervezése és megvalósítása.
Munkáltatói márkaépítés, munkatársi életpálya modell kidolgozása, ösztönzési rendszerek kialakítása, rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése, változásmenedzsment, elbocsátási folyamat támogatása.
5. Projektmenedzsment feladat Projektmenedzsment módszertan kidolgozása, projektiroda kialakítása, projekt előkészítés és tervezés, megvalósítás, projektzárás, projekt kontrolling támogatása, projekt minőségbiztosítás, projekt audit.
6. Vállalatszervezés feladat Szervezeti átvilágítás, szervezetfejlesztési koncepció készítése, szervezeti struktúra és funkciók felülvizsgálata, szervezeti működési modell bevezetése, feladat- és ráfordításalapú munkakörelemzés, kockázatelemzés készítése, kockázatmenedzsment rendszer kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány készítése, GAP analízis készítése.
7. Megfelelés biztosítása feladat Irányítási rendszer bevezetése, éves auditra való felkészítése, belső auditok végrehajtása és dokumentálása, belső auditor képzés a következő szabványok szerint: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 37001, ISO 27701, ISO 20000 GDPR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete] szerinti megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása MDR [az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete] szerinti megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti megfelelés kialakítása, belső audit végrehajtása és dokumentálása.
Jogszabályi megfelelőség értékelés készítése, szabályozó dokumentumok kidolgozása, üzletmenet folytonosság szabályozása, pandémia kezelési terv készítése, munkahelyi kockázatelemzés készítése.

3. melléklet a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelethez *