A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet

a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

A Kormány

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatnál vagy más, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá nem tartozó költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakra, valamint ilyen tevékenységet végezni kívánó személyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a művészeti képzési területen a munkakörnek megfelelő alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzésben szerzett szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;

2. felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az államilag elismert felsőfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;

3. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség;

4. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: az Nftv. szerinti főiskolai szintű végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi szintű végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;

5. kulturális tevékenység: a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenységek együttes elnevezése;

6. kutatónap: a tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a foglalkoztatott jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;

7. mesterfokozatú szakképzettség: az Nftv. szerinti egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség;

8. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: az Nftv. szerinti felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szinten szerzett, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;

9. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;

10. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: az Nftv. szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt, a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség;

11. tudományos fokozat: az Nftv. szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a tudomány kandidátusa, az 1984 előtt szerzett egyetemi doktori cím, a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.

2. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei

[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez]

3. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (a továbbiakban: Kultv.) szerinti közművelődési tevékenység (a továbbiakban: közművelődési tevékenység), illetve a Kultv. szerinti közgyűjteményi tevékenység (a továbbiakban: közgyűjteményi tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői vagy vezetői megbízás feltétele a megbízás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdéséhez]

4. § Kulturális tevékenységet ellátó munkakör (a továbbiakban: kulturális munkakör) – az 1. melléklet szerinti vezetői és magasabb vezetői megbízás kivételével – pályázat nélkül is betölthető.

3. A gyakornoki időre vonatkozó szabályok

[A Kjt. 22. § (4), (5) és (10) bekezdéséhez]

5. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörnek a 2. melléklet szerinti kulturális munkakörök tekintendők.

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:

a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerinti művészeti tevékenység ellátására irányuló munkakörben,

b) közművelődési vagy közgyűjteményi tevékenység ellátására irányuló munkakörben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,

c) annak, aki a munkáltató kulturális tevékenysége körében bármilyen kulturális munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

4. A vezetői megbízással kapcsolatos szabályok

[A Kjt. 23. § (2) bekezdéséhez]

6. § (1) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképesítésének és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

7. § (1) A Kultv. szerinti tudományos és szakkönyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel és

ab) a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel és

ac) legalább egyéves vezetői gyakorlattal,

b) végzettségének, szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az ellátott kulturális tevékenységnek, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) A Kultv. szerinti települési könyvtári ellátást biztosító tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Kultv. szerinti nyilvános könyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői vagy vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

8. § (1) A Kultv. szerinti hang- és képarchívumi tevékenység (a továbbiakban: hang- és képarchívumi tevékenység) ellátásának biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Hang- és képarchívumi tevékenység ellátásának biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

9. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti levéltári tevékenység (a továbbiakban: levéltári tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) Levéltári tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

10. § (1) A Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) A Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább négyéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(3) A Kultv. szerinti közérdekű muzeális gyűjtemény vagy közérdekű muzeális kiállítóhely szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

11. § (1) Az alkotóművészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

12. § Több kulturális tevékenység ellátását biztosító szervezeti egység vezetésére irányuló magasabb vezetői vagy vezetői megbízást az láthat el, aki legalább a szervezeti egység egyik kulturális tevékenysége tekintetében megfelel a magasabb vezetői vagy vezetői megbízással szemben az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

13. § (1) A kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a magasabb vezetői megbízást vissza kell vonni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti magasabb vezető mentesül az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) bekezdés szerinti képzést a magasabb vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

14. § Magasabb vezető megbízásához − ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója − szükséges a fenntartó egyetértése is.

5. A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályok

[A Kjt. 55. §-ához]

15. § (1) A 3. melléklet szerinti tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazott tudományos feladatait egyéni tudományos munkaterv (a továbbiakban: munkaterv) alapján végzi. A munkatervet a tudományos kutatás szabadságának biztosítása mellett, de a munkakörében ellátott kulturális tevékenységéhez igazodóan a közalkalmazott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

(2) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a munkaterv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott rendben.

(3) Ha az (1) bekezdés munkaterv szerinti tudományos kutatás jellege indokolja, a kutatónapok összevontan is kiadhatóak a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi engedélye alapján.

(4) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott a kutatónapok felhasználásáról egyéni tudományos munkabeszámoló (a továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. Amennyiben a munkabeszámoló alapján nem igazolható a kutatónapoknak a munkaterv szerinti felhasználása, a következő évben a tudományos munkakör betöltője nem jogosult kutatónap igénybevételére.

(5) A munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben állapítja meg.

6. A munkakörökre, fizetési osztályokra, bérpótlékokra vonatkozó szabályok

[A Kjt. 61. § (1) bekezdéséhez]

16. § (1) A kulturális munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Ha a 2. melléklet a kulturális munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a munkakör betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

(3) A KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

17. § (1) A könyvtári, levéltári, illetve muzeális intézményi munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.

(2) A közművelődési munkakör esetében jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az államilag elismert szakképzésben felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kulturális menedzser és felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítést igazoló bizonyítvány.

18. § (1) A besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.

(2) A besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, az állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet.

[A Kjt. 70. § (3) bekezdéséhez és 75. § (1) bekezdéséhez]

19. § A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízásnak minősülő beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét az 1. melléklet határozza meg.

20. § (1) Pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri vagy szólamvezetői feladatot is ellát. A pótlék mértéke koncertmester esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(2) Területi pótlék jár annak a közgyűjteményi, valamint közművelődési tevékenységet ellátó közalkalmazottnak, aki olyan településen dolgozik, amely szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendelet szerinti kedvezményezett települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a.

(3) Oktatói pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók, szakképző intézményi, szakgimnáziumi, szakiskolai tanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%–35%-a lehet.

(4) Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki az ellátott kulturális tevékenységhez kapcsolódó szakmai területéhez köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(5) A kulturális tevékenységet ellátó közalkalmazottat kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

22. § (1) E rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak munkakörét a 2. mellékletnek megfelelően meg kell állapítani.

(2) Az a közalkalmazott, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete alapján töltötte be munkakörét, és nem felel meg az e rendelet szerint a munkakörére vonatkozó képesítési és többletkövetelményeknek, de e rendelet hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb ideje van hátra, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig munkakörében továbbfoglalkoztatható.

(3) Az R. 1. számú melléklete szerinti, de a 2. vagy a 3. mellékletben nem szereplő munkaköröknek a 2. vagy a 3. melléklet szerinti munkaköröknek történő megfeleltetését az 5. melléklet tartalmazza.

23. § Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

24. § * 

1. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Vezető és magasabb vezető beosztások köre és a vezetői pótlék minimális mértéke

A B
1. Beosztás megnevezése Vezetői pótlék (%)
2. Magasabb vezető
3. Országos szakkönyvtár és egyetemi könyvtár főigazgatója, igazgatója 300
4. Országos szakkönyvtár és egyetemi könyvtár főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese 275
5. Főiskolai könyvtár igazgatója 275
6. Főiskolai könyvtár igazgatóhelyettese 250
7. Országos szakmúzeum, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatója 250
8. Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 225
9. Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 200
10. Felsőoktatási levéltár, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatója vagy vezetője, felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá nem tartozó kari könyvtárának vezetője 200
11. Felsőoktatási levéltár, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese 150
12. Országos szakmúzeum, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese 200
13. Területi múzeum igazgatója 200
14. Területi múzeum igazgatóhelyettese 150
15. Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője 150
16. Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 175
17. Vezető
18. Igazgató 225
19. Főosztályvezető 200
20. Főosztályvezető-helyettes 175
21. Osztályvezető 150
22. Osztályvezető-helyettes 125
23. Csoportvezető 100
24. Egyéb vezető 100

2. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális munkakörök, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályok, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és többletkövetelmények

A B C D E F G H I J K L M
1. Munkakör Fizetési osztály Végzettség követelmény Egyéb követelmény
megnevezése A B C D E F G H I J
2. 1. Levéltári szakmai munkakörök
3. főlevéltáros * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat
4. levéltáros * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat
5. segédlevéltáros * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség
6. levéltáros asszisztens * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés
7. levéltári kezelő * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés
8. levéltári főrestaurátor * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat
9. levéltári restaurátor * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat
10. levéltári segédrestaurátor * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség
11. levéltári restaurátor asszisztens * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség
12. levéltári könyvkötő * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
13. levéltári fotós * * * * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
14. levéltári reprográfus * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
15. levéltári főkönyvtáros * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat
16. levéltári könyvtáros * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat
17. levéltári segédkönyvtáros * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
18. levéltári könyvtári asszisztens * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
19. levéltári könyvtárkezelő * *
20. levéltárpedagógus * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti megfelelő tanári szakképzettség
21. levéltári közművelődési szakember vagy levéltári kulturális menedzser * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
22. levéltári informatikus * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség
23. levéltári rendszergazda * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés
24. levéltári jogász * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
25. levéltári vagyonőr * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
26. levéltári támogató munkatárs * * * * * * * * * *
27. 2. Muzeális intézményi szakmai munkakörök
28. főmuzeológus (vagy főkurátor) * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése
29. muzeológus (vagy kurátor) * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat
30. segédmuzeológus (vagy segédkurátor, vagy muzeológus asszisztens) * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség
31. műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor) * * * * KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
32. főrestaurátor * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése
33. restaurátor * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat
34. segédrestaurátor * * * * * felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség
35. múzeumi főpreparátor * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség
36. múzeumi preparátor * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség
37. múzeumi segédpreparátor * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség
38. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I. – restaurátor technikus * középiskolai végzettség, továbbá restaurátor technikusi szakképesítés
39. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II. – műtárgyvédelmi asszisztens * középiskolai végzettség, továbbá műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés
40. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III. – preparátor asszisztens * * középiskolai végzettség, továbbá múzeumi preparátor szakképesítés, vagy műszaki, vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség
41. múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV. – múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség, továbbá múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy szakirányú szakképzettség
42. állományvédelmi felelős * * * * * * * középiskolai végzettség és restaurátor technikusi, műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi preparátor vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség műtárgyvédelmi ismereteket tartalmazó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább 60 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése
43. múzeumi főkönyvtáros * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése
44. múzeumi könyvtáros * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
45. múzeumi segédkönyvtáros * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
46. múzeumi könyvtáros asszisztens * a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
47. múzeumi könyvtárkezelő *
48. múzeumi főadattáros * * *
49. múzeumi adattáros * *
50. múzeumi adattárkezelő * *
51. vezető múzeumpedagógus * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő pedagógiai szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése
52. múzeumpedagógus * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az szakirányú szakképzettség
53. múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
54. múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember * * * * *
55. tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi animátor * * * * KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
56. múzeumi fotós * * * * * * *
57. régésztechnikus * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
58. múzeumi térinformatikus * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
59. múzeumi geodéta, múzeumi rajzoló * * * * * *
60. múzeumi grafikus, kiállítás-tervező * * * * *
61. múzeumi kiállítás-rendező * * * * * *
62. múzeumi informatikus * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség
63. múzeumi adatrögzítő * * *
64. múzeumi kiadvány- vagy honlapszerkesztő * * * * *
65. vezető teremőr * * *
66. teremőr, közönségkapcsolati szakember * * *
67. múzeumi jogász * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
68. múzeumi vagyonőr * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
69. múzeumi támogató munkatárs * * * * * * * * * *
70. 3. Könyvtári szakmai munkakörök
71. főkönyvtáros * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat
72. tudományos kutató * * *
73. könyvtáros, informatikus könyvtáros * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
74. bibliográfus, feldolgozó * * * * *
75. gyermekkönyvtáros * * * * *
76. gyűjteményszervező könyvtáros * * * * *
77. helyismereti könyvtáros * * * * *
78. olvasószolgálati könyvtáros * * * * *
79. tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros * * * * *
80. zenei könyvtáros * * * * *
81. kutatástámogató könyvtáros * * * * *
82. régi könyves könyvtáros * * * * *
83. kézirattáros * * * * *
84. könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár * * * * *
85. segédkönyvtáros * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
86. könyvtáros asszisztens * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
87. informatikus * * * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképesítés, szakképzettség
88. könyvtári restaurátor * * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés, szakképzettség
89. könyvtári könyvkötő * *
90. könyvtárkezelő *
91. raktáros * *
92. adatrögzítő * * *
93. minőségügyi referens * * * * *
94. nemzetközi referens * * * * *
95. kommunikációs és közönségkapcsolati referens * * * * *
96. kulturális menedzser * * * * *
97. digitális tartalomfejlesztő * * * * *
98. könyvtári vagyonőr, könyvtári biztonságtechnikus * * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
99. könyvtári támogató munkatárs * * * * * * * * * *
100. 4. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök
101. főarchivátor * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
102. archivátor * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
103. segéd-archivátor fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
104. tudományos kutató * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
105. nemzetközi referens * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
106. szaktájékoztató * * * * *
107. adatbáziskezelő * * * * *
108. filmes szakkönyvtáros * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
109. gyűjteményvezető * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
110. gyűjteményvezető * * * * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
111. technikai főmunkatárs * * *
112. technikai munkatárs * * * *
113. mozgókép restaurátor * * * *
114. főraktáros * * *
115. raktáros * *
116. kiadvány főszerkesztő * * *
117. kiadvány szerkesztő * * * *
118. honlap szerkesztő * * * *
119. filmmúzeum moziüzemvezető * * * *
120. mozgóképforgalmazó szakreferens * * *
121. archívumi támogató munkatárs * * * * * * * * * *
122. 5. Közművelődési szakmai munkakörök
123. vezető közművelődési szakember * * felsőfokú közművelődési szakképzettség 3 év, közművelődési szakember munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése
124. közművelődési szakember * * * a fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség
125. közművelődési munkatárs * *
126. felnőttképzési szakember * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő felsőfokú andragógusi szakképzettség vagy további középfokú közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség
127. tudományos kutató * * * mesterfokozatú közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú mesterfokozat és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat; J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat
128. média szerkesztő * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, multimédiás, informatikus, webfejlesztő vagy grafikus szakképesítés, szakképzettség
129. információs- és közönségszolgálati munkatárs * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, animátor vagy közösségfejlesztő szakképesítés, szakképzettség
130. művészeti vezető * * * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti szakképesítés vagy felsőfokú végzettség művészeti szakképzettség
131. népijáték- és kismesterségek oktató * fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség
132. kommunikációs- és marketing szakember * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű kommunikációs vagy marketing szakképesítés, vagy felsőfokú végzettség és kommunikációs vagy marketing szakképzettség
133. ifjúságsegítő a fizetési osztálynak megfelelő szintű ifjúságsegítői vagy szociális szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és ifjúságsegítői vagy szociális szakképzettség
134. rendezvényszervező * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezvényszervezői vagy közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség
135. kiállításrendező * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy a munkakörnek megfelelő akkreditált szakmai továbbképzési tanfolyam teljesítése
136. rendezvénytechnikus * * * * *
137. közművelődési támogató munkatárs * * * * * * * * * *
138. 6. Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök
139. művészeti főtanácsadó * * * művészettörténet, művészettudomány vagy esztétika szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség, vagy képzőművészeti vagy iparművészeti mesterfokozatú szakképzettség I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat; J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat
140. művészeti tanácsadó * a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári, művészettörténész, kiállításrendező szakképzettség
141. művészettörténész-kiállításrendező * * * művészettörténet szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat; J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat
142. kiállításrendező * * bölcsészképzésben vagy képzőművészeti képzésben vagy iparművészeti képzésben szerzett mesterfokozatú szakképzettség; a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakán szerzett szakképzettség
143. gyűjteménykezelő, adattáros *
144. alkotóművészeti támogató munkatárs * * * * * * * * * *
145. 7. Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök
146. rendező * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezői, operarendezői vagy színházrendezői mesterfokozatú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés; továbbá alapfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés
147. karmester, karnagy * * szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség
148. balettmester, koreográfus * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség
149. dramaturg * * színházművészeti képzésben vagy tudományegyetem bölcsészkarán szerzett a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség
150. lektor * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség
151. színész * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
152. bábszínész * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
153. magánénekes * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
154. magántáncos, első magántáncos * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
155. énekes, hangszeres szólista * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
156. táncos szólista * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
157. vers- és prózamondó * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
158. opera-, szimfonikus és kamarazenei tag * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
159. játékmester * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség
160. korrepetítor, énekmester * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
161. díszlet-, jelmeztervező * mesterfokozatú szakirányú szakképzettség
162. népi zenekar vezető * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
163. festő, szobrász, bábtervező * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség
164. bábkészítő * szakirányú szakgimnáziumi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés
165. énekkari tag * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
166. egyéb zenekari tag * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
167. tánckari tag * * * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
168. artista * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
169. pantomimes * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
170. segédrendező, asszisztens * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség
171. ügyelő, súgó * *
172. szcenikus * * * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
173. segédszínész * * a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés
174. csoportos szereplő (statiszta) * * *
175. előadó-művészeti támogató munkatárs * * * * * * * * * *

3. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Tudományos kutatói munkakörök

A B
1. Tevékenységtípus Tudományos munkakör megnevezése
2. Muzeális intézményi tevékenység főmuzeológus
3. Muzeális intézményi tevékenység muzeológus
4. Muzeális intézményi tevékenység főrestaurátor
5. Muzeális intézményi tevékenység felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor
6. Muzeális intézményi tevékenység felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros
7. Muzeális intézményi tevékenység felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember, múzeumpedagógus
8. Könyvtári tevékenység tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött munkakör
9. Könyvtári tevékenység olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkakör, amelyben a közalkalmazott a könyvtári tevékenység vagy az intézmény könyvtári tevékenységéhez kapcsolódó valamely terület elméletével, történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább munkaidejének fele részében
10. Levéltári tevékenység főlevéltáros
11. Levéltári tevékenység levéltáros
12. Levéltári tevékenység főrestaurátor, restaurátor
13. Levéltári tevékenység felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros
14. Kép- és hangarchívumi tevékenység tudományos kutató
15. Közművelődési tevékenység tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.
16. Közművelődési tevékenység tudományos kutató

4. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

A B C D E F G H I J K
1. Fizetési
fokozatok
Fizetési osztályok
2. A B C D E F G H I J
3. 1 52 58 59 59 67 92 95 97 107 116
4. 2 53 59 60 61 69 95 99 102 111 123
5. 3 54 60 61 62 70 98 102 107 117 132
6. 4 54 61 62 64 73 102 106 112 124 140
7. 5 55 62 64 65 75 105 109 117 132 149
8. 6 56 63 65 67 77 108 113 122 140 158
9. 7 57 64 67 68 80 112 116 130 148 165
10. 8 58 66 68 70 82 116 121 137 156 172
11. 9 60 68 70 73 85 120 127 144 163 179
12. 10 61 70 72 75 87 125 133 152 169 186
13. 11 62 72 74 77 90 131 139 158 175 194
14. 12 63 74 76 79 92 136 145 164 182 201
15. 13 64 76 79 81 94 142 151 170 189 209
16. 14 65 78 81 84 96 147 157 177 197 217
17. 15 66 80 83 86 99 153 163 183 204 225
18. 16 69 84 87 90 104 164 174 199 221 247
19. 17 71 87 91 95 109 175 187 215 242 274

5. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R. szerinti munkakörök megfeleltetése a 2. melléklet szerinti munkaköröknek

A B C
1. Tevékenységtípus Munkakör megnevezése
az R. 1. számú mellékletében
Munkakör megnevezése
a 2. mellékletben
2. Levéltári szakmai munkakör levéltári adatrögzítő levéltári kezelő
3. Muzeális intézményi szakmai munkakör segédmuzeológus
(vagy segédkurátor)
segédmuzeológus
(vagy segédkurátor, vagy muzeológus asszisztens)
4. Muzeális intézményi szakmai munkakör muzeológus asszisztens segédmuzeológus
(vagy segédkurátor, vagy muzeológus asszisztens)
5. Muzeális intézményi szakmai munkakör műtárgyvédelmi munkatárs:
restaurátor technikus
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I. – restaurátor technikus
6. Muzeális intézményi szakmai munkakör műtárgyvédelmi munkatárs:
műtárgyvédelmi asszisztens
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II. – műtárgyvédelmi asszisztens
7. Muzeális intézményi szakmai munkakör műtárgyvédelmi munkatárs:
múzeumi preparátor
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III. – preparátor asszisztens
8. Muzeális intézményi szakmai munkakör műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV. – múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő
9. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakör fotó-plakát gyűjteményvezető gyűjteményvezető
10. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakör elektronikus tár gyűjteményvezető gyűjteményvezető
11. Közművelődési szakmai munkakör közösségszervező közművelődési szakember,
vagy közművelődési munkatárs
12. Közművelődési szakmai munkakör közösségfejlesztő szakember közművelődési szakember