A jogszabály mai napon ( 2024.07.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet

az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, 17. és 27. pontjában,

a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint Ózd belterület 7371 és 7372 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon az Ózdi Járási Hivatal központi épület és kormányablak elhelyezésének megvalósítását, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházáshoz kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmények megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő – útépítési, járdaépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

2. § *  A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

4. § A Beruházással összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti, a 7372 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területén a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve az önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-a szerint meghatározott személygépkocsik számának legalább 57,5%-a elhelyezését kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személygépkocsi-parkolóhelyek részben vagy egészben az 1. § (1) bekezdése szerinti telekhatártól számított 500 méteres távolságon belül parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre szánt területei egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával biztosíthatók.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,

4. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,

5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

6. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

7. természetvédelmi hatósági eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. hírközlési hatósági eljárások,

13. közegészségügyi hatósági eljárások,

14. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési eljárások,

15. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

17. területrendezési hatósági eljárások,

18. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

19. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,

20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,

21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.