A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. április 29-i (EU) 2020/587 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az egységes európai égbolton belül légtérellenőrzésre szolgáló légijármű-azonosításra vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1206/2011/EU végrehajtási rendelet és az egységes európai égbolton belüli légtérellenőrzés végrehajtására és átjárhatóságára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 1207/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 4-i (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 44. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1) A légi járművek, a repülőterek, a légiforgalmi szolgáltatás, a légi navigáció és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat biztonságos és hatékony működésének biztosítása érdekében rendelkezni kell a légtér, a légi járművek berendezései, a légiforgalmi szolgáltatások és a léginavigációs szolgálatok rendszereinek és rendszerelemeinek használatához kapcsolódó, a légtér használatához szükséges üzemeltetési szabályok bizonyos mértékű javításáról. Ezért a biztonsággal kapcsolatban új és aktualizált átjárhatósági követelményeket kell meghatározni az 1206/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben *  és az 1207/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben * .

(2) Figyelembe véve a légtérellenőrzési képesség folyamatban lévő megvalósításából és a földi rendszerek adatfeldolgozó képességéből származó tapasztalatokat, a légi járművek berendezéseit hatékonyan és időben telepíteni kell ahhoz, hogy a teljes légtérellenőrzési lánc a meghatározott határidőkön belül teljesíteni tudja a tőle elvárt előnyöket. A légi járművek berendezésekkel történő felszerelésére vonatkozó követelmények alóli mentesség kritériumait módosítani kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy mely légi járműveket kell felszerelni, és melyek élvezhetnek mentességet az említett követelmények alól. Ugyanakkor a felszerelt légi járművek teljes számának alkalmasnak kell lennie a hatékonyság fenntartására, de nem szabad indokolatlan gazdasági terhet jelentenie.

(3) Jelentős számú felszerelt légi jármű rendelkezik már a Chicagói Egyezmény 10. melléklete IV. kötetének - a módosításokat a 77. számúig tartalmazó - harmadik kiadása szerinti, a légtérellenőrző rendszerek fedélzeti alkatrészeire és berendezéseire vonatkozó nemzetközi szabványnak megfelelő tanúsítással. Ez a szabvány teljes mértékben összhangban áll a tervezett felügyeleti rendszerekkel. A Chicagói Egyezmény 10. melléklete IV. kötetének - a módosításokat a 85. számúig tartalmazó - negyedik kiadása szerinti szabvány használatának kötelezővé tétele, amelyet az 1207/2011/EU rendelet II. melléklete jelenleg előír, indokolatlan gazdasági terhet jelentene. Ezért a Chicagói Egyezmény 10. melléklete IV. kötetének - a módosításokat a 77. számúig tartalmazó - harmadik kiadása szerinti szabványt kell minimumkövetelménynek tekinteni. Ennek érdekében módosítani kell az 1207/2011/EU végrehajtási rendeletben meghatározott azon műszaki minimumelőírásokat, amelyeknek a légijárműüzemeltetőknek meg kell felelniük.

(4) Az általános légi forgalom keretében üzemeltetett állami légi járműveket az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikke (5) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott, a polgári légi járművekre vonatkozó követelményekkel összhangban üzemképes másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval kell felszerelni. Az olyan állami légi járművekre, amelyek nem szerelhetők fel üzemképes másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval, továbbra is az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkében meghatározott eljárások és feltételek vonatkoznak.

(5) A légtérellenőrzési adatok léginavigációs szolgáltatók közötti továbbítására vonatkozó hivatalos megállapodásokra érvényes követelményeket módosítani kell annak érdekében, hogy azok tükrözzék a meglévő adatterjesztési forgatókönyveket, megkönnyítve ezzel a légtérellenőrzési adatok cseréjét, és megkímélve a szolgáltatót a rá nehezedő súlyos pénzügyi terhektől.

(6) Az állami légi járművek műveletei hatékonyságának biztosítása érdekében az európai ATM-rendszert alkalmassá kell tenni annak biztosítására, hogy a kockázatos műveletekben és képzésben részt vevő állami légi járművek külön SSR-kódokkal üzemelhessenek, ezért az 1206/2011/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7) A Covid-19-világjárvány kitörése és annak a légi közlekedési ágazatra gyakorolt hatása előre nem látható akadályokat emelt a légijármű-üzemeltetők olyan irányú tevékenységei elé, melyekkel a légi járműveknek az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet bizonyos követelményeinek való megfelelését igyekeztek biztosítani. Következésképpen a légijármű-üzemeltetők számára az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet 5. cikkének (5) bekezdésében, 8. cikkének (1) bekezdésében és 8. cikkének (2) bekezdésében megállapított határidőt 2020. december 7-ére kell halasztani, és az 1207/2011/EU végrehajtási rendeletet ennek felelően módosítani kell.

(8) Az 1206/2011/EU végrehajtási rendeletet és az 1207/2011/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9) Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak az (EU) 2018/1139 rendelet 127. cikkének (1) bekezdésében említett bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1206/2011/EU végrehajtási rendelet II. melléklete e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) E rendelet az általános légi forgalomban, az egységes európai égbolt légterében érvényes műszeres repülési szabályok szerint üzemelő valamennyi légi járatra alkalmazandó, a 7. cikk (3) és (4) bekezdése kivételével, amelyek az általános légi forgalomban üzemelő valamennyi légi járatra alkalmazandók.”

2. A 4. cikkben a (4) bekezdést el kell hagyni.

3. Az 5. cikk (5) és (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) Az üzemeltetők biztosítják, hogy legkésőbb 2020. december 7-ig:

a) a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó légi járművek fel legyenek szerelve olyan üzemképes másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval, amely megfelel a következő feltételeknek:

i. rendelkezik a II. melléklet A. részében meghatározott képességekkel;

ii. elegendő folytonossággal rendelkezik ahhoz, hogy ne jelentsen működési kockázatot;

b) az első alkalommal 1995. június 7-én vagy azt követően kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repüléseket végrehajtó, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű légi járművek fel legyenek szerelve olyan üzemképes másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval, amely megfelel a következő feltételeknek:

i. rendelkezik a II. melléklet A. és B. részében meghatározott képességekkel;

ii. elegendő folytonossággal rendelkezik ahhoz, hogy ne jelentsen működési kockázatot;

c) az első alkalommal 1995. június 7-én vagy azt követően kibocsátott egyedi légialkalmassági bizonyítvánnyal ellátott, a 2. cikk (2) bekezdésében említett repülést végrehajtó, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű merevszárnyú légi járművek fel legyenek szerelve olyan üzemképes másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóval, amely megfelel a következő feltételeknek:

i. rendelkezik a II. melléklet A., B. és C. részében meghatározott képességekkel;

ii. elegendő folytonossággal rendelkezik ahhoz, hogy ne jelentsen működési kockázatot.

Az első albekezdés b) és c) pontja nem alkalmazandó azokra a légi járművekre, amelyek az egységes európai égbolt légterében üzemelnek, és az alábbi kategóriák valamelyikébe tartoznak:

i. karbantartás céljából repülnek;

ii. kiviteli céllal repülnek;

iii. 2025. október 31-ig leállítják működésüket.

Az első alkalommal 2020. december 7. előtt kibocsátott légi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező légi járművek üzemeltetőinek 2023. június 7-ig meg kell felelniük az első albekezdés b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek, a következő feltételek mellett:

i. még 2020. december 7-e előtt kidolgoznak egy utólagos átalakítási programot, amely igazolja az első albekezdés b) és c) pontjának való megfelelést;

ii. az érintett légi járművek még nem részesültek uniós finanszírozásban az első albekezdés b) és c) pontjában meghatározott követelmények teljesítése céljából.

Azon légi járművek esetében, amelyek válaszjeladója átmenetileg nem képes teljesíteni az első albekezdés b) és c) pontjában foglalt követelményeket, az üzemeltetők legfeljebb 3 egymást követő napig jogosultak az adott légi járművet az egységes európai égbolt légterében üzemeltetni.

(6) Az üzemeltetők gondoskodnak arról, hogy az (5) bekezdés szerint felszerelt, 5 700 kg-ot meghaladó legnagyobb hitelesített felszállótömegű vagy 250 csomót meghaladó legnagyobb tényleges utazósebességű légi járművek a Chicagói Egyezmény 10. melléklete IV. kötetének - a módosításokat a 77. számúig tartalmazó - harmadik kiadása 3.1.2.10.4. pontjában előírt többutas vétellel üzemeljenek.”

4. Az 5. cikkben a (7) bekezdést el kell hagyni.

5. A 6. cikkben a (2) bekezdést el kell hagyni.

6. A 7. cikkben a (2) bekezdést el kell hagyni.

7. A 7. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 24 bites ICAO légijármű-címeknek az S-módú válaszjeladóval felszerelt légi járművek számára történő kiosztása összhangban legyen a Chicagói Egyezmény 10. melléklete III. kötetének - a módosításokat a 90. számúig tartalmazó - második kiadása 9. fejezetében és annak függelékében foglaltakkal.”

8. A 8. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az állami légi járművek legkésőbb 2020. december 7-ig megfeleljenek az 5. cikk (5) bekezdése a) pontjának.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az állami teherszállító légi járművek legkésőbb 2020. december 7-ig megfeleljenek az 5. cikk (5) bekezdése c) pontjának.”

9. A 8. cikk a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Azon állami légi járművek esetében, amelyek válaszjeladója átmenetileg nem képes teljesíteni az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelményeket, a tagállamok legfeljebb 3 egymást követő napig jogosultak az adott légi járművek számára az egységes európai égbolt légterében engedélyezni az üzemelést.”

10. A 14. cikket el kell hagyni;

11. a szöveg a következő 14a. cikkel egészül ki:

„14a. cikk

Repülési tervek

Az egységes európai égbolt légterében közlekedő, a 8. cikk (3) bekezdése alapján bejelentett, nem felszerelt állami légi járművek üzemeltetőinek, valamint az egységes európai égbolt légterében közlekedő, az 5. cikk (5) bekezdése szerinti képességekkel nem felszerelt légi járművek üzemeltetőinek a repülési terv 18. pontjában fel kell tüntetniük a SUR/EUADSBX, a SUR/EUEHSX vagy a SUR/EUELSX mutatókat, illetve azok kombinációját.”

12. A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

13. A IV. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. áÁprilis 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

I. MELLÉKLET

Az 1206/2011/EU végrehajtási rendelet II. mellékletének 3. pontja a következőképpen módosul:

1. A c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c) a 4. cikk (6) bekezdésének c) pontja szerinti láthatósági kódra jogosult légi jármű az 1. pontban említett légtérrészből kilép vagy egyéb módon kényszerül elhagyni azt;”.

2. A szöveg a következő d) ponttal egészül ki:

„d) az állami légi jármű biztonságot és titoktartást igénylő, nemzeti szempontból kockázatos műveletekben vagy képzésben vesz részt.”

II. MELLÉKLET

Az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az A. rész a következőképpen módosul:

a) az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1. A másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóknak legalább a 2. szintű S-mód használata iránti képességgel rendelkeznie kell, a Chicagói Egyezmény 10. melléklete IV. kötetének - a 77. számúig az összes módosítást tartalmazó - 3. kiadásában szereplő, teljesítménnyel és funkcionalitással kapcsolatos kritériumoknak megfelelően.”;

b) az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5. A válaszjeladó a 4. pontban említett adatelemeket kizárólag S-módú protokollon keresztül továbbíthatja. A légi járművekre és berendezésekre vonatkozó tanúsítási eljárásnak ki kell terjednie ezen adatelemek továbbítására.”;

c) a 6. pontot el kell hagyni.

2. A B. rész a következőképpen módosul:

a) az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1. A másodlagos légtérellenőrző radar-válaszjeladóknak legalább a 2. szintű S-mód használata iránti képességgel rendelkeznie kell, a Chicagói Egyezmény 10. melléklete IV. kötetének - a 77. számúig az összes módosítást tartalmazó - 3. kiadásában szereplő, teljesítménnyel és funkcionalitással kapcsolatos kritériumoknak megfelelően.”;

b) a 15. pont helyébe a következő szöveg lép:

„15. A válaszjeladó a 14. pontban említett adatelemeket - a katonai használatra fenntartott formátumok kivételével - kizárólag kiterjesztett squittert használó ADS-B-módú protokollon keresztül továbbíthatja. A légi járművekre és berendezésekre vonatkozó tanúsítási eljárásnak ki kell terjednie ezen adatelemek továbbítására.”;

c) a 16. pontot el kell hagyni.

3. A C. rész a következőképpen módosul:

a) a 2. pontban a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„2. A válaszjeladónak a következő, lehetőleg digitális buszon elérhető adatelemeket kell továbbítania a földi légtérellenőrzési lánc kérésére az S-módú protokollon keresztül, az ICAO 9871. számú dokumentumában (2. kiadás) meghatározott formátumok szerint:”;

b) a 4. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4. A válaszjeladó a 3. pontban említett adatelemeket kizárólag S-módú protokollon keresztül továbbíthatja. A légi járművekre és berendezésekre vonatkozó tanúsítási eljárásnak ki kell terjednie ezen adatelemek továbbítására.”

III. MELLÉKLET

Az 1207/2011/EU végrehajtási rendelet IV. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„IV. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésében említett hivatalos megállapodásokra vonatkozó követelmények

A légtérellenőrzési adatok cseréjére vonatkozó, a léginavigációs szolgáltatók közötti hivatalos megállapodásoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a) a megállapodásban részes felek;

b) a megállapodás időbeli hatálya;

c) a légtérellenőrzési adatok köre;

d) a légtérellenőrzési adatok forrása;

e) a légtérellenőrzési adatok cseréjének formátuma;

f) a légtérellenőrzési adatok szolgáltatásnyújtási pontja;

g) a megállapodás szerinti szolgáltatási szintek, tekintettel a következőkre:

- a légtérellenőrzési adatok 4. cikk (3) bekezdése szerinti megfelelősége,

- az üzemképtelenség esetén alkalmazandó eljárások;

h) a változáskezelési eljárások;

i) a jelentéstételi rendelkezések, tekintettel a végrehajtásra és a rendelkezésre állásra, ideértve az előre nem látott üzemszüneteket;

j) a kezelési és koordinálási rendelkezések;

k) a földi légtérellenőrzési láncra vonatkozó védelmi és értesítési rendelkezések.”


  Vissza az oldal tetejére