A jogszabály mai napon ( 2024.06.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 3. § a) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § b) pontja tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és a 11. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § és a 14. § tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18–22. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet jogállása

1. § *  A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. § (1) Az Intézetet főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(2) A főigazgatót munkájában főigazgató-helyettes segíti. Az Intézet főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A munkáltatói jogokat az Intézet alkalmazottai felett a főigazgató gyakorolja.

2. Az Intézet feladatai

3. § A Kormány az Intézetet jelöli ki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 24/A. § (2) bekezdése, 58. § (1) bekezdése, valamint 131/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdése, 96. § (7) bekezdése, valamint 145/C. § (1) és (3) bekezdése szerinti

szociálpolitikai feladatok ellátására.

4. § Az Intézet a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása körében

a) ellátja a fogyatékos személyek rehabilitációjára irányuló szolgáltatások és ellátások tekintetében – ideérteve a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatást is – jogszabályban részére meghatározott feladatokat, és ehhez kapcsolódóan módszertani tevékenységet végez,

b) ellátja a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás működtetésével összefüggő, jogszabályban részére meghatározott feladatokat, és ehhez kapcsolódóan módszertani tevékenységet végez, továbbá ellátja a jelnyelvi tolmácsok továbbképzésével kapcsolatos, jogszabályban részére meghatározott feladatokat,

c) közreműködik a miniszter megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő szakmai irányítói feladatainak ellátásában, e területen jogszabályban meghatározott módszertani, szakmafejlesztési és koordinációs feladatokat lát el, ennek keretében szakmailag közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszer működtetésében és fejlesztésében,

d) ellátja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával, a foglalkozási rehabilitációval és a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott, valamint a szakmafejlesztési, koordinációs és tájékoztatási feladatokat,

e) a hazai autizmusellátás szereplői közötti koordinációs tevékenységet végez, részt vesz az autizmussal élők számára nyújtott szolgáltatások fejlesztésében és támogatásában,

f) a fogyatékos személyek egyenlő esélyű hozzáférése területén specifikus (pl. érzékenyítő, ismeretterjesztő) szolgáltatásokat biztosít.

5. § (1) Az Intézet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel és hálózatokkal kapcsolatos feladatai körében

a) ellátja az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzésével és vizsgakövetelményeivel kapcsolatos képzésszervezési és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzésével és a vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat,

b) vezeti a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartását,

c) ellátja a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyamot megelőző döntés-előkészítő program, valamint a helyettes szülői és a nevelőszülői tanfolyam bejelentésével és felügyeletével kapcsolatos feladatokat, továbbá a nevelőszülők részére a Központi Oktatási Program alapján szervezett képzések megvalósításával és szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,

d) az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló rendelet szerint felkészítő tanfolyamot szervez,

e) ellátja a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában szakmai munkakörben foglalkoztatott személyes gondoskodást nyújtó személyek számára felkészítő képzés szervezésével, a képzés tematikájának kidolgozásával és a felkészítő képzés elvégzéséről szóló igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló rendelet szerint a hivatásos gondnoki képzési tananyag kidolgozásával, rendelkezésre bocsátásával és a hivatásos gondnoki képzés nyilvántartásával összefüggő feladatokat,

g) ellátja a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott egyes kezelő szervi feladatokat,

h) ellátja a szociális szolgáltatások országos, rendszerszintű fogyatékosságspecifikus fejlesztésével, e szolgáltatások hálózatának kialakításával, illetve a szociális intézményi férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakításával és működtetésével kapcsolatos fejlesztési feladatokat,

i) hazai források felhasználásával nyújt támogatást a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek, javítóintézetek, valamint a fogyatékos személyeket tömörítő vagy azokat segítő civil szervezetek, intézmények részére,

j) módszertani feladatokat lát el, ennek keretében

ja) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok bejegyzése iránti eljárásban és a működést engedélyező szerv ellenőrzése során szakértői tevékenységet lát el a szakmai program megfelelőségének, a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében,

jb) szakértőt jelöl a komplex szükségletfelmérés elvégzésére, nyilvántartást vezet a komplex szükségletfelmérés végzésére kijelölhető személyekről,

jc) összesíti, kiértékeli és elemzi a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények által szolgáltatott, és más, az ellátórendszerrel kapcsolatos adatokat, javaslatokat, azokat megküldi a miniszternek, és a honlapján folyamatosan közzéteszi,

jd) *  a miniszter felkérésére szakmai célvizsgálatot végez a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, valamint a gyermekotthoni és a nevelőszülői ellátás szakmai megfelelőségének elősegítése érdekében,

je) közreműködik a krízishelyzetek megelőzése és kezelése érdekében működtetett észlelő- és jelzőrendszerben,

jf) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére, részt vesz a fejlesztéshez szükséges források tervezésében, módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti a szolgáltatók és intézmények szakmai feladatainak teljesítését, az aktív szociálpolitikai eszközök alkalmazását,

jg) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását, valamint kutatásokat folytat, illetve szervez,

jh) részt vesz a minőségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai ellenőrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,

ji) hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít a szociálpolitikai, stratégiai döntések megalapozására,

jj) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,

jk) közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek (szolgáltatói nyilvántartás, igénybevevői nyilvántartás) működtetésében és fejlesztésében.

(2) Az (1) bekezdés j) pont ja), jd), jf), jg), jh), ji) és jj) alpontja szerinti feladat ellátásába az Intézet bevonhatja a pályázat útján kiválasztott, területi szinten kijelölt szolgáltatástámogatási és szakmafejlesztési intézményeket.

(3) Az Intézet

a) együttműködik a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézményekkel,

b) az (1) bekezdés j) pont jd), jf), jg), jh), ji) és jj) alpontja szerinti feladat ellátásába bevonja a miniszter által kijelölt egyházi módszertani intézményeket.

6. § Az Intézet

a) működteti

aa) a szociális ágazat képzési, koordinációs és vizsgaközpontját,

ab) a Szociális Ágazati Portált, valamint közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében,

ac) *  az országos jelentkezési és képzésszervezői felületet,

b) ellátja a Szociálpolitikai Tanács és Kollégiumai, valamint a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum működésével kapcsolatos titkársági teendőket,

c) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott, feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

d) *  koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a miniszternek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 93. § (1) bekezdésében foglalt szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a Ktfr. 93. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását.

e) * 

6/A. § *  Az Intézet örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket – a miniszter egyidejű értesítése mellett – a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja.

6/B. § * 

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) mint kedvezményezett jogutódja 2021. január 1-jétől az Intézet

a) a TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 Szociális képzések rendszerének modernizációja,

b) a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése,

c) a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 „Együtt haladunk”,

d) a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0010 Zalai autista farm létrehozása,

e) az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása,

f) az EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése,

g) az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása,

h) az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése,

i) a VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 Szociális humán erőforrás fejlesztése,

j) az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

kiemelt projektek tekintetében.

(2) 2021. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFSZK) mint lebonyolító között fennálló együttműködési megállapodásokba az NFSZK helyébe az Intézet lép, az azokból származó – korábban az NFSZK-t megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az Intézetet illetik, illetve terhelik.

(3) 2021. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az SZGYF mint lebonyolító között fennálló, az Intézet feladatkörébe tartozó együttműködési megállapodásokba az SZGYF helyébe az Intézet lép, az azokból származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok és kötelezettségek az Intézetet illetik, illetve terhelik.

9. § *  A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 644/2021. (XI. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6. § e) pontjában foglaltakat a Módr. hatálybalépését megelőzően benyújtott támogatási kérelemre és pályázatra is alkalmazni kell.

10–29. § * 

1. melléklet a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelethez *