A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

626/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet

a webarchiválás részletes szabályairól

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A webtartalom begyűjtése

1. § (1) A nemzeti könyvtár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 61. § (4) bekezdés p) pontja szerinti feladatkörében a webtartalom begyűjtése érdekében a Kultv. 59/A. § (3) bekezdése szerinti webtartalomról jegyzéket (a továbbiakban: jegyzék) vezet.

(2) A jegyzék tartalmazza a webtartalom

a) egyedi azonosítóját,

b) URL-címét,

c) kiemelkedő minősítését,

d) elnevezését és

e) jegyzékbe történő felvételének időpontját.

2. § (1) A nemzeti könyvtár a webaratás során a jegyzékben szereplő

a) valamennyi webtartalom kezdőlapjáról és legfeljebb 10 linkmélységgel mélyebb tartalmáról az adott időpontot tükröző tartalmú adatfelvételt készít (a továbbiakban: teljes körű webaratás),

b) webtartalomnak - a (2) bekezdésben meghatározott szempontok szerint válogatott köréről - a webtartalom teljességének letöltésére irányuló adatfelvételt készít (a továbbiakban: válogatott webaratás).

(2) A nemzeti könyvtár válogatott webaratást akkor végez, ha a webtartalmat oktatási, tudományos, kulturális, társadalmi, történeti vagy egy adott eseménnyel, történéssel összefüggésben meghatározott kutatási szempontból kiemelkedőnek minősítette. A minősítést évente felül kell vizsgálni és a minősítés eredményétől függően a változást a jegyzéken átvezetni.

(3) A nemzeti könyvtár teljes körű webaratást évente két alkalommal végez.

(4) A nemzeti könyvtár válogatott webaratást negyedévente végez, kivéve, ha egy adott eseményre vonatkozó webtartalom esetében az esemény jellegére és aktualitására tekintettel ennél nagyobb gyakoriságot tart indokoltnak.

3. § (1) A nemzeti könyvtár a webaratás során begyűjtött webtartalom minőségét ellenőrzi, gondoskodik annak archiválásáról és az archivált webtartalom feltárásáról.

(2) A nemzeti könyvtár és a tartalomszolgáltató megállapodást köthet a tartalomszolgáltató válogatott webaratás szempontjainak nem megfelelő webtartalmának válogatott webaratás során történő archiválása céljából. A nemzeti könyvtár a megállapodás alapján az archiválást szabad kapacitása terhére végezheti.

2. A webarchiválás alóli kivételek

4. § Nem kell archiválni a folyamatosan vagy alkalomszerűen sugárzott online rádió-, televízió-, videó-, podcast- vagy egyéb audiovizuális webtartalmat, valamint a feltört, vírussal vagy más rosszindulatú kóddal fertőzött webtartalmat.

3. A tartalomszolgáltató és a nemzeti könyvtár együttműködése

5. § A tartalomszolgáltató a nemzeti könyvtárral történő Kultv. 59/A. § (4) bekezdése szerinti együttműködés keretében köteles

a) a nemzeti könyvtár megkeresésére írásban nyilatkozni a bejelentett webtartalom nyilvános hozzáférésű archívumban történő hozzáférhetővé tételére vonatkozóan,

b) hozzáférési jogosultságot adni az általa közzétett webtartalom archiválási célú begyűjtéséhez és lemásolásához.

4. Az archivált webtartalom használatának feltételei és lehetőségei

6. § (1) A nemzeti könyvtár a begyűjtött és archivált webtartalom megismerhetőségét és használatát a szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával ingyenesen biztosítja helyben használat vagy interneten történő hozzáférhetővé tétel formájában.

(2) Az interneten az az archivált webtartalom tehető hozzáférhetővé, amelyre vonatkozóan a nemzeti könyvtár a tartalomszolgáltatóval felhasználási szerződést kötött.

(3) A nemzeti könyvtár jogosult a kormányzati és önkormányzati tartalomszolgáltató és az állami vagy önkormányzati fenntartású intézmény tartalomszolgáltató archivált webtartalma, valamint a költségvetési támogatás igénybevételével létrehozott archivált webtartalom nyilvános szolgáltatására.

(4) Az archivált webtartalom felhasználója felelős a webtartalom jogszerű felhasználásáért.

(5) A könyvtárak az archivált webtartalom használatát a nemzeti könyvtár által biztosított formában teszik lehetővé a felhasználók számára.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

(2) A nemzeti könyvtár teljes körű webaratást első alkalommal 2021. január 31-ig, válogatott webaratást 2021. június 30-ig végez.