A jogszabály mai napon ( 2024.07.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet

a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány

a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 16. § (1) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5., 6., 24. pontjában és 110/A. §-ában,

a 11. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 12. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 13. § tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 14. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 15. § (1) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 15. § (2) és (3) bekezdése tekintetében a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 16. § (2) bekezdésében,

a 16. § tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés a)–e), h)–k) és m) pontjában,

a 17. § b) pontja tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 17. § c) pontja tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f) pontjában,

a 17. § d) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 17. § e) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartása

1. § (1) A családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott őstermelői nyilvántartás a mezőgazdasági őstermelő tevékenységére és az őstermelői tevékenysége során előállított termékre (a továbbiakban: őstermelői termék) vonatkozóan az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(2) A mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdasága a nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott adatokkal, valamint az őstermelői tevékenységére vonatkozó, az 1. mellékletben meghatározott tartalommal és az adatok igazolásával nyújtja be a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (a továbbiakban: Agrárkamara).

(3) Az Agrárkamara nyilvántartásba vételi eljárása során hozott bejegyző határozata tartalmazza a mezőgazdasági őstermelő részére megállapított FELIR azonosítót és a tevékenységek azonosítóját.

2. § (1) Az őstermelők családi gazdaságának képviselője a nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a családi gazdaságokról szóló törvénynek megfelelően a 2. mellékletben meghatározott igazolással, valamint a tagok FELIR azonosítójával és tevékenység azonosítójával együtt terjeszti elő az Agrárkamarához.

(2) Az Agrárkamara nyilvántartásba vételi eljárása során hozott bejegyző határozata tartalmazza a mezőgazdasági igazgatási szerv által a képviselő részére megállapított őstermelők családi gazdaságának képviseletére vonatkozó tevékenység azonosítóját is.

2. Az őstermelői nyilvántartás üzemeltetése

3. § A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el országos illetékességgel az őstermelői nyilvántartásnak a FELIR-rel kapcsolatos következő feladatait:

a) az őstermelői nyilvántartás országos központi adatbázisának üzemeltetése;

b) az őstermelői nyilvántartásból adatleválogatás és adatátadás törvényben meghatározott szervezetek részére;

c) az őstermelői nyilvántartáshoz a hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása;

d) adatlekérdezések jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése.

3. A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának hatósági ellenőrzése

4. § A mezőgazdasági igazgatási szerv az őstermelői tevékenység jogszerűségének, a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített őstermelői termék származásának, valamint az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának a piacon, vásáron, helyi termelői piacon vagy a termelés helyén történő személyes ellenőrzése, továbbá adminisztratív úton történő ellenőrzése (a továbbiakban együttesen: ellenőrzés) során jogosult

a) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;

b) a mezőgazdasági őstermelő értékesítésének helyszínéül szolgáló piac, vásár, helyi termelői piac üzemeltetőjétől adatot kérni, a piaci, vásári, helyi termelői piaci árusító hely használatának szabályszerűségét vizsgálni;

c) az ellenőrzés során próbavásárlást végezni.

5. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv az őstermelői tevékenységet jogszerűtlenül folytató személlyel és őstermelői családi gazdaságokkal szemben a következő esetekben az alább meghatározott őstermelői ellenőrzési bírságot szabja ki:

a) az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirat hiánya, a FELIR és a tevékenységének azonosítója feltüntetésének hiánya esetén legfeljebb 100 000 forintig;

b) az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatok és az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok eltérése esetén legfeljebb 500 000 forintig;

c) egyéni vállalkozói tevékenysége között az őstermelői nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel legfeljebb 200 000 forintig;

d) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal több mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni legfeljebb 500 000 forintig;

e) az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett termék értékesítése esetén legfeljebb 500 000 forintig;

f) az őstermelői nyilvántartásban szereplő termék felvásárlása esetén legfeljebb 500 000 forintig.

(2) Ha az őstermelői nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér, a mezőgazdasági igazgatási szerv elrendeli az őstermelői termék értékesítésének felfüggesztését az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára irányuló eljárás végleges lezárásáig.

(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv eltiltja a mezőgazdasági őstermelőt az őstermelői tevékenységtől, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő

a) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatoktól,

b) egyéni vállalkozói tevékenysége között a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott, az őstermelői nyilvántartásban is szereplő őstermelői tevékenység is szerepel,

c) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal több, mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,

d) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit az őstermelői nyilvántartásba nem jelentett be,

e) ha a nyilvántartásba vételének a feltételei már nem állnak fenn,

f) ha a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben meghatározott üzemeltető adatszolgáltatása alapján jogsértést állapít meg.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv az őstermelői tevékenységtől való eltiltásáról szóló döntésében meghatározza az új őstermelői jogviszony alapításának legkorábbi időpontját a jogsértés súlyától függően öt évig terjedő időtartamra. Az eltiltás időtartamába az őstermelői tevékenység gyakorlására való jog felfüggesztésének időtartamát be kell számítani.

(5) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv eltérést talál a mezőgazdasági őstermelő által megadott, és

a) a hatósági ellenőrzésen megállapított, vagy

b) a közhiteles nyilvántartásban szereplő adat között,

akkor a hatósági ellenőrzésen megállapított vagy a közhiteles nyilvántartásban szereplő adat átvezetése érdekében 5 napon belül értesíti az Agrárkamarát, az Agrárkamara az értesítését követő 8 napon belül az értesítésben meghatározott adatokat rögzíti a nyilvántartásban.

6. § (1) Az 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv a határozat véglegessé válását követő 5 napon belül értesíti az Agrárkamarát, az Agrárkamara az értesítését követő 8 napon belül a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott adatokat rögzíti a nyilvántartásban.

(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az 5. § (3) bekezdésében meghatározott intézkedést 6 hónapon belül már alkalmazta, akkor a családi gazdaságokról szóló törvény alapján az Agrárkamara a mezőgazdasági igazgatási szerv értesítését követő 5 napon belül határozatot hoz a mezőgazdasági őstermelő törléséről.

(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv az 5. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmények megállapításáról szóló határozatot a véglegessé válást követő 5 napon belül megküldi az állami adó- és vámhatóság részére, továbbá a jogszerűtlen értékesítés helyéül szolgáló piac, vásár, helyi termelői piac, közterület területileg illetékes üzemeltetőjét a döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg felhívja a jogszerű állapot helyreállítására.

4. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vétele

7. § (1) A kérelmező a nyilvántartásba vételét az Agrárkamara honlapján közzétett formanyomtatványon kérheti. A kérelemhez mellékelni kell a családi mezőgazdasági társaság tagjai között fennálló hozzátartozói láncolat fennállásának igazolását, a 2. melléklet szerint.

(2) A kérelmező gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a családi mezőgazdasági társaság minőségét a családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásába történő bejegyzése napjától használhatja.

(3) Ha az Agrárkamara tudomására jut, hogy a nyilvántartásában szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak, megkeresi a családi mezőgazdasági társaság képviselőjét az adatok tisztázása érdekében.

5. A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásának ellenőrzése

8. § (1) Az Agrárkamara a családi mezőgazdasági társaság minősítése jogszerűségének, valamint a családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásában szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:

a) a családi mezőgazdasági társaság minősítést felfüggeszteni, jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás végleges lezárásáig, ha az ellenőrzés során tapasztalt adatok alapján a családi mezőgazdasági társaság nem felel meg a családi gazdaságokról szóló törvényben meghatározott feltételeknek;

b) a családi mezőgazdasági társaságot a nyilvántartásból törölni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy

ba) a tagok között a hozzátartozói láncolat nem áll fenn, és a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül azt nem igazolják,

bb) bármely tag több családi mezőgazdasági társaságban is tag, és a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem szünteti meg a többes tagsági jogviszonyát,

bc) a családi mezőgazdasági társaságban csak egy tag van, és a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül az nem egészül ki legalább egy taggal,

bd) mező-, erdőgazdasági tevékenységen és kiegészítő tevékenységen kívül más tevékenységet folytat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés hatálya alatt a családi mezőgazdasági társaság tevékenységét folytathatja, de családi mezőgazdasági társaságként történő elismeréshez kapcsolódó kedvezményeket nem veheti igénybe. Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés tényét az Agrárkamara haladéktalanul rögzíti a családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásában.

(3) Az Agrárkamara az (1) bekezdés szerinti döntését annak véglegessé válásától számított 5 napon megküldi az állami adó- és vámhatóság részére.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (3) bekezdés b) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

10–17. § * 

1. melléklet a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő, a tevékenységre és az előállított termékre vonatkozó adatok

1. a használt földterületek adatai:

1.1. a földterület használatának jogcíme

1.2. a földterület helye, címe, helyrajzi száma

1.3. a földterület nagysága hektárban

1.4. a földterület művelési ága

2. az állattartásra vonatkozó adatok:

2.1. az állattartó épület használati joga

2.2. az állattartó épület helye (helyrajzi száma, címe)

2.3. az állattartó épület alapterülete négyzetméterben

2.4. az állattartó épület férőhelye

2.5. az állatfaj megnevezése

3. a termesztett növénykultúrák, -fajok és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok:

3.1. a növénykultúra, -faj megnevezése

3.2. a kultúránkénti, fajonkénti termőterület hektárban

3.3. a termék megnevezése

4. az állati termék előállítására és értékesítésére vonatkozó adatok:

4.1. a faj megnevezés

4.2. a termék megnevezése

5. a vadon gyűjthető termékek körére vonatkozó adatok:

5.1. a termék megnevezése

5.2. erdőgazdálkodó neve

5.3. gyűjtési engedély száma (amennyiben rendelkezik vele)

5.4. gyűjtési terület megnevezése, helye

6. a kiegészítő tevékenységre és előállított termékekre vonatkozó adatok:

6.1. a kiegészítő tevékenység megnevezése

6.2. a növényi, illetve állati eredetű termék megnevezése

7. az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód)

8. tevékenység azonosítója

2. melléklet a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A hozzátartozó láncolat igazolása

A B
1 Hozzátartozó minőség Igazolása
2 Közeli hozzátartozó
3 házastárs házassági anyakönyvi kivonat
4 bejegyzett élettárs bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
5 egyeneságbeli rokon születési anyakönyvi kivonat(ok)
6 örökbefogadott gyerek születési anyakönyvi kivonat(ok)
7 örökbefogadó szülő születési anyakönyvi kivonat(ok)
8 mostohagyermek házassági és anyakönyvi kivonat
9 mostohaszülő házassági és anyakönyvi kivonat
10 nevelt gyermek gyámhatóság határozata
11 nevelőszülő gyámhatóság határozata
12 testvér születési anyakönyvi kivonatok
13 Hozzátartozó
14 élettárs az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/G. §-a alapján kiállított tanúsítvány vagy az élettársak közös nyilatkozata
15 egyeneságbeli rokon házastársa születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat
16 házastárs egyeneságbeli rokona és testvére születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat
17 testvér házastársa születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat