A jogszabály mai napon ( 2023.11.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében - a 3. § (1) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában - kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (a továbbiakban: Nyilvántartás) vezetésére és az ezzel összefüggő adatfeldolgozói feladatok ellátására a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) jelöli ki.

2. § (1) A nyilvántartó szerv az adatkezelő számára az adatkezelés megkezdését megelőzően a Nyilvántartáson keresztül igazolja az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására megfelelő garanciák nyújtását.

(2) A nyilvántartó szerv a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság adatfeldolgozójaként

a) a Nyilvántartásba bejegyzett személyes adatokat kizárólag a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság írásbeli utasítása alapján kezeli,

b) tevékenysége során biztosítja azt, hogy a Nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatkörében eljáró személyek - ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak - az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak,

c) meghozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 32. cikkében meghatározott intézkedéseket,

d) a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság által előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe,

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságot abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet az általános adatvédelmi rendelet III. fejezete szerint megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit,

f) segíti a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságot - az adatkezelés jellegét és a rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve - az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében,

g) az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a kezelt személyes adatokkal és azok másolataival kapcsolatban a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa a személyes adatok további tárolását írja elő,

h) a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is,

i) haladéktalanul tájékoztatja a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóságot arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

3. § (1) Az ügyfél részére személyes ügyintézés során, az erre irányuló kérelme alapján, a Nyilvántartásban tárolt rá vonatkozó döntés adatairól vagy arról, hogy rá vonatkozóan a Nyilvántartásban adat nem szerepel, a kormányablak azonnal tájékoztatást nyújt.

(2) A nyilvántartó szerv természetes személy és gazdálkodó szervezet ügyfél részére az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon hozzáférést biztosít a Nyilvántartás (1) bekezdés szerinti adataihoz, valamint az arra vonatkozó adatokhoz, hogy melyik hatóság mely időpontban kérdezett le a Nyilvántartásból rá vonatkozó adatokat.

4. § Ha hivatalból indított jogorvoslati eljárás vagy rendkívüli perorvoslat eredményeként a Nyilvántartásba bejegyzett szankciót alkalmazó határozat visszavonásra kerül, vagy más szankció kerül alkalmazásra, a közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság azonnal intézkedik a Nyilvántartásba bejegyzett adatok törléséről vagy módosításáról.

5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.