A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 18-i (EU) 2020/858 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2018/732 végrehajtási rendeletnek az alkalmazása kezdőnapjának elhalasztása érdekében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre *  és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2018/732 bizottsági végrehajtási rendelettel *  összhangban a töltőállomásokon közzé kell tenni az üzemanyagárak összehasonlítását, méghozzá olyan személygépkocsik mintája alapján, amelyek legalább a súlyukat és a teljesítményüket tekintve hasonlóak. A tagállamoknak lehetőségük van a digitalizáció nyújtotta lehetőségek, például online eszközök használatára a piacon elérhető járművek típusaira vonatkozó és egyéb kiegészítő információk közzétételéhez. Ezért a különböző üzemanyagok összehasonlító egységárának a töltőállomásokon való megjelenítése mellett elfogadható egy olyan link megjelenítése, ahol teljesebb vagy további információk találhatók. E link feltüntetése azonban nem helyettesíti a töltőállomásokon való megjelenítést.

(2) A tagállamoknak kell meghatározniuk, hogy mely töltőállomásokon kell megjeleníteni az alternatív üzemanyagoknak az (EU) 2018/732 végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt közös módszertan szerint kiszámított egységárai összehasonlítását. Az információk megjelenítésének biztosítania kell a fogyasztók megfelelő tájékoztatását. Használhatók plakátok, táblák vagy kijelzők. Ezek felszerelése bizonyos munkálatokat tesz szükségessé a töltőállomásokon. Mindazonáltal a kis- és középvállalkozások számára e kötelezettség nem keletkeztethet terhet.

(3) Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében az EU egy külön programtámogatási intézkedést hozott létre, hogy támogassa a tagállamokat a 2014/94/EU irányelv 7. cikke (3) bekezdésének a végrehajtásában, és ajánlásokat is ígért a tájékoztató táblák harmonizált bevezetéséhez. Az ajánlások azonban még nem készültek el amiatt, hogy a helyszíni vizsgálatokat el kellett halasztani, hiszen a Covid19-világjárványhoz kapcsolódó kijárási korlátozások kezdete óta nagyon megnehezedett a töltőállomásokon való tesztelés lehetősége. A Bizottság ezért a programtámogatási intézkedésben részt vevő tagállamok kérésére módosította a támogatási megállapodást és 2020. szeptember 30-ig meghosszabbította annak időtartamát. Ez a programtámogatási intézkedés részét képező, a 2014/94/EU irányelv 7. cikke (3) bekezdésének harmonizált végrehajtására vonatkozó ajánlások megjelenésének késedelmét is maga után vonja.

(4) Az alternatív tüzelőanyagok infrastruktúrájával foglalkozó bizottság 2020. április 3-i ülésén a tagállamok megjegyezték, hogy a Covid19-világjárvány terjedésének megakadályozását célzó intézkedések korlátozzák a töltőállomásokhoz való hozzáférést. Emiatt nem végezhetők el a programtámogatási intézkedés ajánlásainak megfelelően a tájékoztató táblák felszereléséhez szükséges munkálatok. A plakátok, táblák vagy kijelzők elhelyezése fizikai munkavégzést tesz szükségessé az üzemanyagtöltő állomásokon, ez pedig kockázatokkal járhat a fogyasztókra és a dolgozókra nézve is a távolságtartási kötelezettség betartása tekintetében. A tagállamok ezért kérték az (EU) 2018/732 végrehajtási rendelet alkalmazása kezdőnapjának elhalasztását.

(5) Az említett korlátozó tényezők miatt nem lehet kialakítani az ahhoz szükséges infrastruktúrát, hogy a töltőállomások az (EU) 2018/732 végrehajtási rendelet 2. cikkében előírt alkalmazási időponttól alkalmazzák az annak mellékletében meghatározott módszertant. Továbbá a tagállamok számára a szükséges adatok összegyűjtése is gondot okoz. Ezért az (EU) 2018/732 végrehajtási rendelet alkalmazásának kezdőnapját indokolt 6 hónappal elhalasztani, hogy a tagállamok kezelhessék a Covid19-válság okozta késedelmek által az említett rendeletben előírt intézkedések gyakorlati végrehajtására gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.

(6) A Covid19-válság kontextusában az azonnali segítségnyújtás, valamint a tagállamok és érdekeltek számára a módosításnak megfelelő tervezés lehetővé tétele érdekében e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon hatályba kell lépnie.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2014/94/EU irányelv 9. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/732 végrehajtási rendelet 2. cikke második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a rendelet 2020. december 7-től alkalmazandó.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére