A jogszabály mai napon ( 2022.07.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. május 28-i (EU) 2020/866 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a prudens értékelésre alkalmazandó szabályozástechnikai standardok tekintetében a 105. cikk (14) bekezdése szerint történő kiegészítéséről szóló (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 105. cikke (14) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet *  9. cikkének (5) bekezdése, 10. cikkének (6) bekezdése és 11. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy azon intézmények tekintetében, amelyek az említett rendeletben meghatározott alapvető módszer alapján számítják ki a kiegészítő értékelési korrekciókat, a piaci ár bizonytalanságával, a pozíciózárási költségekkel és a modellkockázattal kapcsolatos egyedi kiegészítő értékelési korrekciókat a számítás időpontjában alkalmazandó piaci feltételek alapján 90%-os konfidenciaszint figyelembevételével kell meghatározni. Az említett rendelet emellett összesítési megközelítést határoz meg a teljes kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekciók ezen egyedi kiegészítő értékelési korrekciók alapján történő kiszámításához, amely figyelembe veszi azokat az egyedi kiegészítő értékelési korrekciók közötti átfedéseket, amelyek a kiegészítő értékelési korrekciók említett kategóriáinak összesítésében fordulnak elő.

(2) A Covid19-világjárvány terjedése világszerte szélsőséges mértékű volatilitást idéz elő a pénzügyi piacokon, ami több eszközosztályt is érint. Ez rendkívüli mértékben növeli az eszközárak szóródását, valamint a vételi és eladási ár közötti különbséget. Ezért az értékelési kitettségek szintjén kiszámított egyedi kiegészítő értékelési korrekciók várhatóan jelentősen emelkedni fognak a rendes időszakokban mért szintjükhöz képest.

(3) Az egyedi kiegészítő értékelési korrekcióknak az új piaci feltételekhez való igazítása bevett eljárás. Várható azonban, hogy a Covid19-világjárvány miatt, valamint a hatóságok azon döntése miatt, hogy számos területen leállítják a gazdasági tevékenységet, a jelentősen megnövekedő egyedi kiegészítő értékelési korrekciók összesítése aránytalan hatással lesz a kiegészítő értékelési korrekciók összesített összegére. A prudens értékelésre vonatkozó szabályokat tehát felül kell vizsgálni oly módon, hogy e szabályok a szokásos piaci feltételek mellett alkalmazandó összesítési tényező előírása mellett előírják azt is, hogy a piaci árak szélsőséges volatilitásával és a Covid19-világjárvány kiváltotta rendszerszintű sokkhatással jellemzett jelenlegi sajátos időszakban az intézményeknek magasabb összesítési tényezőt kell alkalmazniuk.

(4) A Covid19-világjárvány következtében kialakult szélsőséges piaci volatilitás a világjárvány visszaszorulásával a következő hónapokban várhatóan csökkenni fog. A magasabb összesítési tényezőt ezért csak a szélsőséges piaci volatilitás és a rendszerszintű sokkhatás várható időtartamára kell alkalmazni, amely a jelenlegi értékelés szerint 2020. december 31-ig tart.

(5) Az (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul. A Covid19-világjárvány okozta sürgető helyzet miatt az Európai Bankhatóság úgy ítélte meg, hogy aránytalan lenne nyilvános konzultációt folytatni és a költség-haszon elemzés végezni. Az Európai Bankhatóság mindazonáltal tájékoztatta az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  37. cikkével összhangban létrehozott banki érdekképviseleti csoportot.

(7) A Covid19-világjárvány következményeire való gyors reagálás érdekében e rendeletnek a kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/101 felhatalmazáson alapuló rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A kiegészítő értékelési korrekcióknak a 9. cikk (6) bekezdése, a 10. cikk (7) bekezdése és a 11. cikk (7) bekezdése szerinti összesítéséhez használt képletek

Az 1. módszer képlete

APVA = (FV – PV) – α · (FV – PV)

= (1 – α) · (FV – PV)

AVA = Σ APVA

A 2. módszer képlete

APVA = max {0, (FV – PV) – α · (EV – PV)}

= max {0, FV – α · EV – (1 – α) · PV} AVA = Σ APVA

Ahol:

FV = az értékelési kitettségi szintű valós érték az intézmény valós értékére alkalmazott bármely számviteli korrekciót követően, amelyről megállapítható, hogy ugyanarra az értékelési bizonytalansági forrásra vonatkozik, mint a releváns kiegészítő értékelési korrekció,

PV = az értékelési kitettségi szintű prudens érték, amelyet e rendelet szerint határoznak meg,

EV = a lehetséges értékek tartományából meghatározott várható érték, egy adott értékelési kitettségi szinten,

α = az összesítési tényező,

APVA = értékelési kitettségi szintű kiegészítő értékelési korrekció az összesítés céljából végzett korrekciót követően,

AVA = teljes kategóriaszintű kiegészítő értékelési korrekció az összesítés céljából végzett korrekciót követően.

Az intézmények az „α” összesítési tényezőt 2020. december 31-ig 66%-ban, ezt követően pedig 50%-ban állapítják meg.”


  Vissza az oldal tetejére