A jogszabály mai napon ( 2022.07.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 23-i (EU) 2020/879 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 897/2014/EU végrehajtási rendeletnek az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek a Covid19-világjárványra válaszul hozott egyedi intézkedésekkel való összehangolását célzó egyedi rendelkezések tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a külső tevékenységek finanszírozására vonatkozó uniós eszközök végrehajtására vonatkozó közös szabályok és eljárások megállapításáról szóló, 2014. március 11-i 236/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A határokon átnyúló együttműködési programoknak mind az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz, mind pedig az európai területi együttműködés (ETE) keretében - a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelettel *  összhangban - történő végrehajtását soha nem látott módon befolyásolták a Covid19-világjárvány következményei. Ezt a kivételes helyzetet olyan konkrét intézkedésekkel kell kezelni, amelyek lehetővé teszik az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programok számára, hogy rugalmas és hatékony módon járulhassanak hozzá a leginkább érintett ágazatok, például az egészségügy, a vállalkozások -köztük a kis- és középvállalkozások - és a munkaerőpiac gyorsan felmerülő igényeire való reagáláshoz, és elősegítsék a társadalmi-gazdasági fellendülést a programok területein.

(2) Az (EU) 2020/460 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  és az (EU) 2020/558 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  által bevezetett, az európai területi együttműködés célkitűzése keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programokra jelenleg alkalmazandó intézkedésekhez hasonló intézkedéseket az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programokra is indokolt alkalmazni.

(3) A Covid19-világjárvány miatt a részt vevő országokra vagy az uniós támogatás kedvezményezettjeire háruló költségvetési terhek enyhítése érdekében a társfinanszírozási szabály nem alkalmazandó a 2020. július 1-jén kezdődő és 2021. június 30-ig tartó számviteli év tekintetében felmerült és kifizetett, a programra vonatkozó éves beszámolóban szereplő kiadásokhoz nyújtott uniós hozzájárulásra.

(4) A programozási időszak elején felhalmozódó késedelmek és a projektek végrehajtásának a Covid19-világjárvány okozta további lassulása miatt a már megkötött nagyszabású infrastrukturális projektektől eltérő szerződések aláírásának 2021. december 31-i határidejét további egy évvel, 2022. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Ugyanezen okokból nem várható, hogy a programok által finanszírozott projekttevékenységek 2022. december 31-én befejeződnek. Ezt a határidőt ezért további egy évvel, 2023. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(5) A részt vevő országokban a járvány megfékezése céljából végrehajtott különböző intézkedések miatt az ellenőrző hatóságok számára egy ideig nehéz vagy akár lehetetlen lehet, hogy helyszíni ellenőrzéseket végezzenek és statisztikai mintavételi módszert alkalmazzanak. Ezért a 2019. július 1-jétől 2020. június 30-ig tartó számviteli év tekintetében lehetővé kell tenni az ellenőrző hatóságok számára, hogy nem statisztikai mintavételi módszert alkalmazzanak.

(6) Kivételes esetekben és a Covid19-világjárvánnyal összefüggő megfelelő indokolással a projektek kiválasztása pályázati felhívás nélkül, odaítéléssel is történhet. A Bizottság által követendő eljárási lépéseket le kell rövidíteni oly módon, hogy a Bizottság eltekint azon követelmény teljesítésétől, miszerint a projekt értékelése céljából a teljes projektpályázatot be kell nyújtani.

(7) A 897/2014/EU végrehajtási rendeletben a „zárójelentések” kifejezés két különböző összefüggésben használatos. Az említett végrehajtási rendeletnek tehát egyértelműen különbséget kell tennie a programra vonatkozó zárójelentések és azon zárójelentések között, amelyek egy konkrét projekt végrehajtására vonatkoznak.

(8) A Covid19-világjárvány miatt 2020. február 1-jétől kivételesen elszámolhatónak kell minősíteni a válsághelyzetre való reagálási képességet javító kiadásokat.

(9) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet *  65. cikkének (2) bekezdésétől eltérően, amely az európai területi együttműködési célkitűzés keretében finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok tekintetében a kiadások támogathatóságának végső határidejeként 2023. december 31-ét határozza meg, a 897/2014/EU végrehajtási rendelet nem állapít meg határidőt az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programokhoz kapcsolódó kiadásokkal kapcsolatosan, hanem a projektciklushoz és a projekttevékenységekhez kapcsolódó határidőket határoz meg. Az 1303/2013/EU rendelet és a 897/2014/EU végrehajtási rendelet rendelkezései közötti összhang biztosítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben össze kell hangolni a határokon átnyúló együttműködési programok mindkét típusának a végrehajtását. A jogbiztonság érdekében ugyanakkor célszerű eltekinteni annak a 2024. január 1-től 2024. szeptember 30-ig tartó időszaknak a lerövidítésétől, amely alatt a program és a projektek lezárásához kapcsolódó tevékenységeket végre lehet hajtani. Ezért helyénvaló 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között továbbra is lehetővé tenni az ilyen tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó kiadások támogathatóságát. Ezen időszakokat illetően helyénvaló a programok végrehajtási időszakát egy évvel, azaz 2025. december 31-ig meghosszabbítani.

(10) A részt vevő országok jogbiztonságának biztosítása érdekében helyénvaló összehangolni az utolsó számviteli évre és a programok lezárására vonatkozó egyedi rendelkezéseket és eljárásokat az európai területi együttműködési célkitűzés keretében a határokon átnyúló együttműködési programokra alkalmazandó rendelkezésekkel. Emellett az egyenlegkifizetés kiszámításához biztosított további rugalmasság kihasználása érdekében lehetővé kell tenni az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében - a határokon átnyúló együttműködési programokon keresztül - nyújtott uniós hozzájárulás teljes körű felhasználását a programozási időszak végén.

(11) A Covid19-világjárványhoz kapcsolódó helyzet sürgőssége miatt helyénvaló rendelkezni az e rendeletben előírt intézkedések haladéktalan alkalmazásáról, ezért a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(12) A 897/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(13) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 232/2014/EU rendelettel létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 897/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérve és összhangban a 6. cikk (1) bekezdésével a program 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó számviteli évre vonatkozó éves beszámolójában szereplő, felmerült és kifizetett kiadások esetében nem szükséges az uniós hozzájárulás társfinanszírozása.”

2. A 15. cikkben a „2024. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2025. december 31-ig” szöveg lép.

3. A 18. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdésben a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép;

b) a (3) bekezdésben a „2022. december 31.” szövegrész helyébe a „2023. december 31.” szöveg lép.

4. A 19. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1) 2024. január 1. és 2024. szeptember 30. között kizárólag a projektek kedvezményezettek általi, a 48. cikk (2) bekezdése a) pontjának iii. alpontja szerinti lezárásához vagy a technikai segítségnyújtás keretében megvalósuló programok lezárásához kapcsolódó tevékenységek végezhetők.”

5. A 28. cikk a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Covid19-világjárvány olyan kellően indokolt esetnek minősül, amellyel az ellenőrző hatóság szakmai megítélése alapján indokolhatja nem statisztikai mintavételi módszer alkalmazását a 2019. július 1-jétől 2020. június 30-ig tartó számviteli év tekintetében.”

6. A 41. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

c) a projektet annak érdekében hajtják végre, hogy a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatban megerősítsék a válsághelyzetekre való reagálási képességeket.”;

b) a cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdésben meghatározott eljárástól eltérve az (1) bekezdés c) pontja szerinti, pályázati felhívás nélküli kiválasztásra javasolt projekteket a Bizottság a projektek összefoglalója alapján értékeli. A Bizottság a dokumentum benyújtási dátumától számított két hónapon belül értesíti értékeléséről az irányító hatóságot. Szükség esetén ez a határidő meghosszabbítható. Negatív értékelés esetén a Bizottság értesíti az irányító hatóságot ennek okairól.”

7. A 48. cikk a következőképpen módosul:

a) a (2) bekezdés a) pontjának ii. és iii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii. A felmerült költségeket a projekt zárójelentésének benyújtását megelőzően kell kifizetni. A költségek ezt követően is kifizethetők, amennyiben azokat a kifizetés becsült időpontjával együtt feltüntetik a projekt zárójelentésében.

iii. Kivételt képeznek a projekt zárójelentéséhez - ideértve a projekthez kapcsolódó kiadások igazolását, ellenőrzését és végleges értékelését - kapcsolódó olyan költségek, amelyek a projekt végrehajtási időszakát követően merülhetnek fel”;

b) a cikk a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A 19. cikk (1) bekezdésétől eltérve a kiadások nem jogosultak uniós hozzájárulásra, amennyiben kifizetésükre 2023. december 31. után kerül sor.”;

c) a cikk a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) „A (3) bekezdéstől eltérve a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatban a válsághelyzetekre való reagálási képességek megerősítését célzó projektek költségei 2020. február 1-jétől kezdődően számolhatók el.”

8. A 64. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„64. cikk

Egyenlegkifizetés

(1) Az irányító hatóság benyújtja az egyenlegkifizetésre vonatkozó kérelmet a 68. cikkben és a 77. cikk (5) bekezdésében említett dokumentumokkal együtt.

(2) Az egyenlegkifizetésre legkésőbb három hónappal az utolsó számviteli év záróelszámolásának időpontját követően vagy egy hónappal a végrehajtási zárójelentés elfogadását követően, a két időpont közül a későbbi figyelembevételével.

(3) A program vonatkozásában teljesített egyenlegkifizetés mértéke az utolsó számviteli évben a program jóváhagyásáról szóló bizottsági végrehajtási határozatban meghatározott egyes tematikus célkitűzések esetében legfeljebb 10%-kal haladhatja meg az uniós hozzájárulás összegét.

Az utolsó számviteli évben az egyenlegkifizetés útján nyújtott uniós hozzájárulás nem haladhatja meg az egyes programokhoz nyújtott, a programot jóváhagyó bizottsági végrehajtási határozatban megállapított teljes uniós hozzájárulást.”

9. A 77. cikk a következőképpen módosul:

a) az (5) bekezdésben a „2024. szeptember 30-ig” szövegrész helyébe a „2025. február 15-ig” szöveg lép;

b) a szöveg a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Bizottság az érintett irányító hatóság tájékoztatása nyomán az (1) és az (5) bekezdésben meghatározott határidőt kivételes esetben március 1-jéig meghosszabbíthatja.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére