A jogszabály mai napon ( 2022.07.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. június 26-i (EU) 2020/891 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

a 447/2014/EU végrehajtási rendeletének az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) révén finanszírozott, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó rendelkezések és a Covid19-világjárványra adott egyedi válaszintézkedések összehangolását célzó egyedi rendelkezések tekintetében történő módosításáról * 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az IPA II Előcsatlakozási Támogatási Eszköz létrehozásáról szóló, 2014. március 11-i 231/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  és különösen annak 12. cikkére,

mivel:

(1) A 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet *  33. cikke értelmében az 1303/2013/EU rendeletben *  és az 1299/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben *  foglalt, európai területi együttműködési célkitűzésekre (ETE) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Covid19-világjárvány következményei rendkívüli mértékben befolyásolják mind az európai területi együttműködési célkitűzés, mind az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtását. Ezáltal egy olyan kivételes helyzet állt elő, amely egyedi intézkedéseket kíván. Ezen intézkedéseknek lehetővé kell tenniük, hogy az IPA II keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programok hozzájáruljanak ahhoz, hogy a hirtelen felmerülő igényekre rugalmas és hatékony válaszintézkedések szülessenek a leginkább érintett ágazatokat, többek között az egészségügyet, a vállalkozásokat - beleértve a kis- és középvállalkozásokat - és a munkaerőpiacot illetően. Mindez a programok által érintett területeken megkönnyíti a társadalmi-gazdasági helyreállítást is.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/460 rendelete *  és (EU) 2020/558 rendelete *  révén bevezetett egyedi intézkedések mind az európai területi együttműködési célkitűzés, mind az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA II) keretében megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési programokra alkalmazandók abban az esetben, ha a 447/2014/EU végrehajtási rendelet 33-48. cikke az (EU) 2020/460 és az (EU) 2020/558 rendelettel módosított rendelkezésekre hivatkozik. Helyénvaló azonban a 447/2014/EU végrehajtási rendelet egyes olyan rendelkezéseit is módosítani, amelyek nem tartoznak az említett egyedi intézkedések körébe.

(4) A Covid19-világjárvány miatt komoly teher nehezedik az állami költségvetésekre, ezért ezek enyhítése érdekében az irányító hatóságok számára kivételesen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy - a költségvetési előirányzatoknak megfelelően és a rendelkezésre álló finanszírozási eszközök függvényében - a 2020-2021-es pénzügyi évre 100%-os társfinanszírozási arányt kérhessenek.

(5) A Covid19-világjárvány kezeléséhez szükséges fokozott rugalmasság biztosítása érdekében a tagállamok számára nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a programok végrehajtása terén, továbbá a Bizottság határozatát nem igénylő, egyszerűsített eljárásról kell rendelkezni a határokon átnyúló együttműködési programok módosításához. Meg kell határozni, hogy az ilyen módosításokról milyen információkat kell benyújtani a Bizottság számára.

(6) Tekintettel a Covid19-világjárvány összefüggésében kialakult helyzet sürgősségére, lehetővé kell tenni az e rendeletben előírt intézkedések mielőbbi alkalmazását, ezért a rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(7) A 447/2014/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 231/2014/EU rendelettel létrehozott IPA II-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 447/2014/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 28. cikk az alábbi új (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A (2) bekezdéstől eltérve az irányító hatóság kérése alapján 100%-os társfinanszírozási arány alkalmazható egy vagy több prioritási tengely tekintetében a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó pénzügyi év során benyújtott kifizetési kérelmekben bejelentett kiadásokra.

A társfinanszírozási arány módosítására irányuló kérelmeket a programok módosítására vonatkozó, a 31. cikk (5a) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban kell benyújtani, és azokhoz csatolni kell a módosított programot. A 100%-os társfinanszírozási arány csak akkor alkalmazandó, ha a Bizottság az utolsó időközi kifizetési kérelemnek az 1303/2013/EU rendelet 135. cikke (2) bekezdésével összhangban történő benyújtása előtt jóváhagyja az együttműködési program releváns módosítását.

A 2021. július 1-jétől 2022. június 30-ig tartó pénzügyi év első napján a társfinanszírozási arány automatikusan visszaáll arra a szintre, amelyet azon a napon kellett alkalmazni, amikor a társfinanszírozási arány módosítására irányuló, második albekezdésben említett kérelmet a Bizottságnak benyújtották.”

2. A 31. cikk az alábbi új (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdéstől eltérve a 27. cikk a) pontja szerinti, határokon átnyúló együttműködési programok esetében az irányító hatóság 2020. február 1-jétől kezdődően a programozási időszak során egy prioritás forrásainak legfeljebb 8%-át, de az adott program költségvetésének legfeljebb 4%-át átcsoportosíthatja ugyanazon program egy másik prioritásához. Az ilyen átcsoportosítások nem érinthetik a korábbi éveket.

Az ilyen átcsoportosításokat úgy kell tekinteni, hogy azok nem jelentősek, és az ilyen átcsoportosításokhoz nem szükséges a program módosításáról szóló bizottsági határozat. Meg kell azonban felelniük minden szabályozási követelménynek, és a közös monitoringbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia őket. A tagállam megküldi a Bizottságnak a módosított pénzügyi tervet.

A (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó az e bekezdés szerinti programmódosításokra.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. június 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére