A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. július 15-i (EU) 2020/1040 RENDELETE

az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére * ,

rendes jogalkotási eljárás keretében * ,

mivel:

(1) Az (EU) 2016/1628 európai parlamenti és tanácsi rendelet *  követelményeket állapít meg a nem közúti mozgó gépek motorjai különböző kategóriáinak gáz- és szilárd halmazállapotú szennyező anyag-kibocsátási határértékeire és EU-típusjóváhagyási eljárásaira vonatkozóan.

(2) Az (EU) 2016/1628 rendeletben az „V. szakasz szerinti”-ként említett új kibocsátási határértékekre vonatkozó időpontok meghatározására annak érdekében került sor, hogy a gyártók egyértelmű és átfogó tájékoztatást kapjanak és megfelelő időtartam álljon a rendelkezésükre az V. szakaszba való átmenethez, és hogy ugyanakkor jelentősen csökkenjenek a jóváhagyó hatóságokra háruló adminisztratív terhek.

(3) A Covid19-járvány zavart okozott a kritikus alkatrészek és alkotóelemek értékesítési láncában, ami késedelemhez vezetett az olyan motorokkal felszerelt gépek esetében, amelyek az V. szakasz kibocsátási határértékeinél kevésbé szigorú határértékeknek felelnek meg, és amelyeket az (EU) 2016/1628 rendeletben meghatározott időpontok előtt forgalomba kell hozni.

(4) A Covid19-járvány okozta zavar eredményeképpen nagyon valószínű, hogy a nem közúti mozgó gépek gyártói -amelyeket az (EU) 2016/1628 rendelet eredetiberendezés-gyártóként vagy OEM-ként említ - komoly gazdasági veszteség elszenvedése nélkül - nem tudják majd biztosítani az (EU) 2016/1628 rendelet szerint az átmeneti időszak hatálya alá tartozó motorokra és az azokkal felszerelt gépekre vonatkozóan az említett rendeletben meghatározott határidők betartását.

(5) A jelenlegi körülmények között, valamint a belső piac zavartalan működésének biztosítása, a jogbiztonság garantálása és az esetleges piaci zavarok elkerülése érdekében meg kell hosszabbítani az (EU) 2016/1628 rendelet bizonyos átmeneti rendelkezéseit.

(6) Figyelembe véve, hogy az átmeneti rendelkezések meghosszabbítása - mivel az érintett átmeneti motorokat már legyártották - nem jár környezeti hatással, valamint azt, hogy nehéz előrejelezni a Covid19-járvány által okozott késedelmek pontos időtartamát, a vonatkozó időszakokat 12 hónappal meg kell hosszabbítani.

(7) mivel e rendelet célját, nevezetesen az (EU) 2016/1628 rendelet bizonyos átmeneti rendelkezéseinek meghosszabbítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedések terjedelme és hatása miatt e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(8) Tekintettel a Covid19-járvány okozta rendkívüli körülmények által előidézett sürgősségre, helyénvalónak tűnt kivételt biztosítani a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló, az EUSZ-hez, az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkében említett nyolchetes időszak alól.

(9) Az (EU) 2016/1268 rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Tekintettel arra, hogy az (EU) 2016/1628 rendeletben bizonyos motor-alkategóriákra vonatkozóan meghatározott átmeneti időszak 2020. december 31-én lejár, és az eredetiberendezés-gyártóknak 2020. június 30-ig volt lehetőségük az említett alkategóriákba tartozó átmeneti motorokkal felszerelt nem közúti mozgó gépek gyártására, e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie, és e rendeletet 2020. július 1-jétől alkalmazni kell. Ezt az alkalmazást a COVID-19 járvány kitörésének előre nem látható és hirtelen jellege indokolja, valamint az, hogy garantálni kell a jogbiztonságot és az eredetiberendezésgyártók egyenlő bánásmódját függetlenül attól, hogy e rendelet hatálybalépésének időpontja előtt vagy után gyártanak-e nem közúti mozgó gépeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2016/1628 rendelet 58. cikke a következőképpen módosul:

1. Az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

a) a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az NRE kategóriájú motorok azon alkategóriái esetében, amelyek tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2020. január 1., a tagállamok engedélyezik az első albekezdésben említett átmeneti időszak és 18 hónapos időszak további 12 hónappal való meghosszabbítását az olyan eredetiberendezés-gyártók számára, akik/amelyek évente összesen kevesebb mint 100 egységet gyártanak a belső égésű motorral felszerelt nem közúti mozgó gépekből. Az említett teljes éves termelés kiszámításához az ugyanazon természetes vagy jogi személy ellenőrzése alatt álló összes eredetiberendezés-gyártót egy eredetiberendezés-gyártónak kell tekinteni.”;

b) a harmadik albekezdés helyébe a következő szövegrész lép:

„Az NRE kategóriájú motorok mobil darukban használt azon alkategóriái esetében, amelyek tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2020. január 1., az első albekezdésben említett átmeneti időszakot és 18 hónapos időszakot 12 hónappal meg kell hosszabbítani.”;

c) a szöveg a következő albekezdéssel egészül ki:

„A negyedik albekezdésben említett motorok kivételével az összes olyan alkategóriájú motor esetében, amely tekintetében az V. szakasz szerinti motorok forgalomba hozatalára a III. mellékletben meghatározott időpont 2019. január 1., az első albekezdésben említett átmeneti időszakot és 18 hónapos időszakot 12 hónappal meg kell hosszabbítani.”;

2. A (7) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„d) az (5) bekezdés ötödik albekezdésében meghatározott esetben a motorok forgalomba hozatalára vonatkozóan a III. mellékletben foglalt, alkalmazandó időponttól számított 36 hónap.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 15-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI J. KLOECKNER

  Vissza az oldal tetejére