A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG 2020. július 23-i (EU) 2020/1087 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletnek a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek külön felhatalmazással rendelkező természetes személyek általi elvégzése, analízis, teszt vagy diagnosztika elvégzése és az átmeneti intézkedések alkalmazásának időtartama tekintetében történő módosításáról * 

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre *  (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) és különösen annak 141. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg többek között a tagállamok illetékes hatóságai által végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében. Felhatalmazza továbbá a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén megfelelő átmeneti intézkedéseket fogadjon el az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok visszaszorítása érdekében, amennyiben a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy tagállam ellenőrzési rendszerében súlyos zavar áll fenn.

(2) A koronavírus-betegség (Covid19) okozta jelenlegi válság miatti különleges körülmények kezelése érdekében az (EU) 2020/466 bizottsági végrehajtási rendelet *  lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel kapcsolatban átmeneti intézkedéseket alkalmazzanak.

(3) A tagállamok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a Covid19-válság következtében 2020. augusztus 1. után is fenn fognak állni bizonyos, az ellenőrzési rendszereik működésében bekövetkezett súlyos zavarok, az állatoknak és áruknak az Unióba történő behozatalához és az Unión belüli szállításához szükséges hatósági bizonyítványokkal és hatósági tanúsítványokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzésében tapasztalt nehézségek, valamint a hatósági ellenőrzések vonatkozásában a vállalkozókkal és személyzetükkel való személyes találkozók megszervezésében tapasztalt nehézségek. E súlyos zavarok kezelése, valamint a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tervezésének és elvégzésének a Covid19-válság alatt történő megkönnyítése érdekében az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet alkalmazási időszakát 2020. október 1-jéig meg kell hosszabbítani.

(4) A tagállamok arról is tájékoztatták a Bizottságot, hogy a hatósági ellenőrzésekkel összefüggésben a személyzet rendelkezésre állásával és a hatósági laboratóriumok kapacitásával kapcsolatos egyéb fennakadások 2020. augusztus 1. után nem állnak fenn. Ezért az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet azon vonatkozó rendelkezéseit, amelyek az említett területeken rendkívüli intézkedéseket tesznek lehetővé, el kell hagyni.

(5) Az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikket el kell hagyni.

2. A 5. cikk a) pontját el kell hagyni.

3. A 6. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2020. október 1-jéig kell alkalmazni.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. augusztus 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. július 23-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


  Vissza az oldal tetejére