A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2020. március 24-i (EU) 2020/441 HATÁROZATA

a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2016/948 határozat módosításáról (EKB/2020/18) * 

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsa,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdésének első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikke második albekezdésére, a 3.1. cikke első francia bekezdésével és a 18.1. cikkével együttesen,

mivel:

(1) A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkével összhangban az Európai Központi Bank (EKB) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek pénzneme az euro (a továbbiakban: NKB-k), műveleteket végezhetnek a pénzügyi piacokon többek között forgalomképes eszközök végleges eladása és vásárlása révén, a Központi Bankok Európai Rendszere céljainak elérése érdekében.

(2) Az (EU) 2016/948 európai központi banki határozat (EKB/2016/16) *  létrehozta a vállalati szektort érintő vásárlási programot (CSPP). A CSPP a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program, az eszközfedezetűértékpapír-vásárlási program és a közszektor eszközeinek másodlagos piacon történő megvásárlására irányuló vásárlási program mellett az EKB kibővített eszközvásárlási programjának részét képezi. Az eszközvásárlási program célja a monetáris politika transzmissziójának előmozdítása, az euroövezet gazdaságának történő hitelezés megkönnyítése, a háztartások és cégek hitelfelvételi feltételeinek enyhítése és annak támogatása, hogy az inflációs ráták középtávon tartósan a 2% alatti, azonban ahhoz közeli szintek felé közelítenek, az EKB árstabilitás fenntartására irányuló elsődleges céljával összhangban.

(3) Figyelemmel a 2019-es koronavírus betegség (COVID-19) terjedésével összefüggő kivételes gazdasági és pénzügyi körülményekre, 2020. március 18-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy kiterjeszti a CSPP keretében elfogadható eszközök sorát a nem pénzügyi kereskedelmi értékpapírokra, a CSPP keretében történő vásárlás céljára elfogadhatóvá téve minden kellő hitelminőségű kereskedelmi értékpapírt.

(4) A jelenlegi pandémiás helyzetre azonnal adandó válaszként e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie.

(5) Ezért az (EU) 2016/948 határozatot (EKB/2016/16) megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Módosítás

Az (EU) 2016/948 határozat (EKB/2016/16) 2. cikkének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2. Ha a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eredeti futamideje 365/366 nap vagy kevesebb, akkor a hátralévő futamideje az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárláskor legalább 28 nap.

Ha a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eredeti futamideje 367 nap vagy több, akkor a hátralévő futamideje az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárláskor legalább 6 hónap és legfeljebb 30 év és 364 nap.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2020. március 24-én.

az EKB elnöke

Christine LAGARDE


  Vissza az oldal tetejére