A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. április 17-i (EU) 2020/545 HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a COVID-19-járvánnyal összefüggésben hozott azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása és az Európai Ügyészség megerősítése céljából történő igénybevételéről * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra *  és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Rugalmassági Eszköz azon pontosan meghatározott kiadások finanszírozásának lehetővé tételére szolgál, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehetne finanszírozni.

(2) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet *  11. cikke értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (201 l-es árakon) 600 000 000 EUR, amelyet adott esetben az említett cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, megszűnt összegek növelnek.

(3) A COVID-19-járvánnyal összefüggésben felmerülő kihívások kezelése érdekében sürgősen mozgósítani kell a megfelelő intézkedések finanszírozásához szükséges összegeket. Rendelkezni kell továbbá az Európai Ügyészség szükségessé vált megerősítésének finanszírozásáról is.

(4) A3, fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási felső határán belül az előirányzatok átcsoportosítására nyíló valamennyi lehetőség vizsgálatát követően, igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt annak érdekében, hogy az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást a 3. fejezet felső határán felül 73 300 000 EUR összeggel ki lehessen egészíteni a COVID-19-járvánnyal összefüggésben hozott azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása és az Európai Ügyészség megerősítése céljára.

(5) A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat két pénzügyi évre kell elosztani.

(6) Ez a határozat az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésére vonatkozó 1. sz. költségvetés-módosítás szerinti finanszírozáshoz kapcsolódik. Az említett költségvetésmódosítással való összhang biztosítása érdekében ez a határozat az elfogadása napjától kezdődően alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése vonatkozásában a Rugalmassági Eszközt igénybe kell venni, hogy a 3. fejezetet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatok formájában 73 300 000 EUR összeggel egészítse ki.

Ezt az összeget a COVID-19-járvánnyal összefüggésben hozott azonnali költségvetési intézkedések finanszírozására és az Európai Ügyészség megerősítése céljára kell felhasználni.

(2) A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a becslések szerint a következőképpen alakulnak:

a) 43 300 000 EUR 2020-ban;

b) 30 000 000 EUR 2021-ben.

Az egyes pénzügyi évekre vonatkozó kifizetési előirányzatok konkrét összegét az éves költségvetési eljárásnak megfelelően kell engedélyezni.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. április 17-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 17-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI G. GRLIC RADMAN

  Vissza az oldal tetejére