A jogszabály mai napon ( 2022.08.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2020. április 17-i (EU) 2020/546 HATÁROZATA

a Rugalmassági Eszköznek a COVID-19-járvánnyal összefüggésben hozott azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről * 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra *  és különösen annak 12. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A Rugalmassági Eszköz azon pontosan meghatározott kiadások finanszírozásának lehetővé tételére szolgál, amelyeket más fejezethez vagy fejezetekhez tartozó felső határok korlátai között nem lehetne finanszírozni.

(2) Az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet *  11. cikke értelmében a Rugalmassági Eszköz céljára rendelkezésre álló éves összeg felső határa (201 l-es árakon) 600 000 000 EUR, amelyet adott esetben az említett cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban rendelkezésre bocsátott, megszűnt összegek növelnek.

(3) A COVID-19-járvánnyal összefüggésben felmerülő kihívások kezelése érdekében sürgősen mozgósítani kell a megfelelő intézkedések finanszírozásához szükséges összegeket.

(4) A3, fejezet (Biztonság és uniós polgárság) kiadási felső határán belül az előirányzatok átcsoportosítására nyíló valamennyi lehetőség vizsgálatát követően, igénybe kell venni a Rugalmassági Eszközt annak érdekében, hogy az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében rendelkezésre álló finanszírozást a 3. fejezet felső határán felül 243 039 699 EUR összeggel ki lehessen egészíteni a COVID-19-járvánnyal összefüggésben hozott azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljára. Ez az összeg kiegészíti az Unió 2020. évi általános költségvetésére vonatkozó 1. sz. költségvetés-módosítással összefüggésben igénybe vett finanszírozást.

(5) A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatokat több pénzügyi évre kell elosztani.

(6) Ez a határozat az Unió 2020. évi általános költségvetésére vonatkozó 2. sz. költségvetésmódosítás szerinti finanszírozáshoz kapcsolódik. Az említett költségvetés-módosítással való összhang biztosítása érdekében ez a határozat az elfogadása napjától kezdődően alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az Unió 2020-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése vonatkozásában a Rugalmassági Eszközt igénybe kell venni, hogy a 3. fejezetet (Biztonság és uniós polgárság) kötelezettségvállalási előirányzatok formájában 243 039 699 EUR összeggel egészítse ki.

Ezt az összeget a COVID-19-járvány okozta jelenlegi egészségügyi válság kezelésére irányuló azonnali intézkedések finanszírozására kell felhasználni.

(2) A várható kifizetési profil alapján a Rugalmassági Eszköz igénybevételének megfelelő kifizetési előirányzatok a becslések szerint a következőképpen alakulnak:

a) 123 950 247 EUR 2020-ban;

b) 71 453 672 EUR 2021-ben;

c) 23 817 890 EUR 2022-ben;

d) 23 817 890 EUR 2023-ban.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot 2020. április 17-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2020. április 17-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről
az elnök az elnök
D. M. SASSOLI G. GRLIC RADMAN

  Vissza az oldal tetejére