A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 19. Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 126 706 191 858 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 68 956 853 395 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletre - elrendeli 1 140 900 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. felhívja a belügyminisztert, hogy a 3. pont alapján a 19. Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása cím javára biztosított forrás terhére, a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Karcag Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően

6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 5. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat részére;

7. *  egyetért a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezésével, és ennek érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján - gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartás szerinti Karcag belterület 154/2 helyrajzi számú, természetben az 5300 Karcag, Kossuth tér 5. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a tulajdonossal történő megegyezést követően, a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján - gondoskodjon a 7. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

1. melléklet az 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
háztartási egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 900 000 000
198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 2 590 000 000
K6 Beruházások 10 439 700 000
K7 Felújítások 4 766 000 000
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K3 Dologi kiadások 3 178 000 000
K7 Felújítások 2 056 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 353 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 800 000
K3 Dologi kiadások 280 200 000
K7 Felújítások 111 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok
342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 673 035 266
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 30 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 700 000
K3 Dologi kiadások 45 300 000
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-
zatok
351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 224 200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 224 200 000
379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 350 000 000
375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 500 000 000
385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000 000
8 Központi kezelésű előirányzatok
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 14 300 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 679 249 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351051 38 Veszprémi uszoda beruházás
K1 Személyi juttatások 15 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 625 000
K3 Dologi kiadások 25 000 000
K6 Beruházások 2 173 492 592
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
376251 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 580 750 000
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
1 Egyedi magasépítési beruházások
386117 15 Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése
K6 Beruházások 142 940 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -126 706 191 858
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
háztartási egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Állam-
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
háztartási egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek 900 000 000
198291 2 Magyar Honvédség 17 795 700 000
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 5 234 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 806 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok
342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások 673 035 266
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 80 000 000
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirány-zatok
351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 448 400 000
379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás 6 350 000 000
375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 18 500 000 000
385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás 50 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 6 679 249 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
351051 38 Veszprémi uszoda beruházás 2 216 117 592
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 126 706 191 858 126 706 191 858
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
388184 19 Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 733 822 839
XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 650 000 000
K6 Beruházások 292 100 000
198291 2 Magyar Honvédség
K3 Dologi kiadások 13 918 436 316
K6 Beruházások 52 954 787 166
XIV. Belügy-
minisztérium
001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 120 000 000
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 142 844 790
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 975 788
K3 Dologi kiadások 26 179 422
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 79 942 295
K6 Beruházások 464 779
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
K3 Dologi kiadások 15 300 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -68 956 853 395
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek 942 100 000
198291 2 Magyar Honvédség 66 873 223 482
XIV. Belügy-
minisztérium
001580 7 Rendőrség 120 000 000
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 192 000 000
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 80 407 074
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 15 300 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 68 956 853 395 68 956 853 395
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 95 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 625 000
K3 Dologi kiadások 912 970 000
K6 Beruházások 116 305 000
XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 140 900 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Állam-
háztartási
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
Jog-
cím
Kiemelt
előir.
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
Jog-
cím
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás
(+/-)
A
módosítás
A
módosítást
egyedi
azonosító
csop.
szám
szám szám csop.
név
név Kiemelt előirányzat
neve
következő
évre
áthúzódó
hatása
elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XV. Pénzügy-
minisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1 140 900 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)
Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
Magyar Államkincstár 1 példány teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 140 900 000 1 140 900 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére