A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2020, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2020/C 102 I/02) KÖZLEMÉNYE

COVID-19 - Iránymutatás az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozásának végrehajtásáról, az uniós polgárok hazaszállítására vonatkozó átutazási megállapodások megkönnyítéséről, és a vízumpolitikára gyakorolt hatásokról * 

A koronavírus világszerte terjed, és ennek nyomán különböző intézkedések születnek a fertőzés sebességének korlátozása céljából. 2020. március 10-én az állam-, illetve kormányfők kiemelték, hogy közös európai megközelítésre és az Európai Bizottsággal való szoros koordinációra van szükség. Mindenekelőtt felkérték az egészségügyi minisztereket és a belügyminisztereket, hogy naponta egyeztessenek a megfelelő koordináció biztosítása és a közös európai iránymutatás kialakítása érdekében * .

A napjainkban jelentkező nagymértékű globális veszély rávilágít arra, hogy a nemzeti szinten hozott intézkedések lehetséges hatásának maximalizálása érdekében feltétlenül szükség van az uniós koordinációra.

A fentiek alapján a Bizottság 2020. március 16-án elfogadott egy, az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak címzett közleményt *  (a továbbiakban: a közlemény), amelyben a COVID-19-re tekintettel sürgette az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozását. A közlemény arra irányult, hogy biztosítsa az EU külső határain hozott intézkedések következetességét és célravezetőségét.

A közlemény kiegészíti Az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésére állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó bizottsági iránymutatásokat *  (a továbbiakban: az iránymutatások), amelynek célja a polgárok egészségének védelme, megfelelő bánásmód biztosítása azoknak, akiknek az utazása alapvető fontosságú és az alapvető áruk és szolgáltatások akadálytalan elérhetőségének biztosítása az EU-ban.

A közlemény hangsúlyozta, hogy az EU külső határának biztonsági határként kell működnie, továbbá hogy a tagállamoknak és a schengeni társult országoknak korlátozniuk kell a harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokat. Egyértelművé tette, hogy tagállamoknak lehetőségük van megtagadni a külső határokon „a nem honos harmadik országbeli állampolgárok beléptetését, amennyiben azok releváns tüneteket mutatnak, vagy különösen ki voltak téve a fertőzés kockázatának, és közegészségügyi veszélyt jelentenek” * .

2020. március 17-én az állam-, illetve kormányfők helyeselték azt a felhívást, hogy a Bizottság által javasolt megközelítés alapján erősítsék meg a külső határokat az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások 30 napig tartó összehangolt, ideiglenes korlátozása révén. Az állam-, illetve kormányfők ugyancsak helyeselték a határigazgatásra vonatkozó iránymutatást * .

Az EU külső határán történő összehangolt fellépés biztosítása érdekében elfogadott nemzeti intézkedések alapján a határőröknek - a Bizottság közleményével összhangban - meg kell tagadniuk a beléptetést minden olyan harmadik országbeli állampolgártól, akinek az utazása nem tekinthető alapvető fontosságúnak a jelenlegi körülmények között.

A külső határon történő említett fellépés támogatása érdekében az Európai Bizottság az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) szakmai hozzájárulása alapján, valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: ECDC) és az Europol támogatásával elkészítette ezt az iránymutatást (a továbbiakban: az iránymutatás).

Az iránymutatás emellett az Európai Tanács tagjainak 2020. március 26-i együttes nyilatkozatát követi nyomon, amely azt hangsúlyozta, hogy fokozni kell az annak biztosítására irányuló erőfeszítéseket, hogy a harmadik országban rekedt, hazatérni kívánó uniós polgárok ezt megtehessék.

Az iránymutatás tanácsokkal és gyakorlati utasításokkal szolgál a tagállamok *  és a schengeni társult országok által a közlemény nyomán elfogadott intézkedések végrehajtásához.

Mindenekelőtt a következők tekintetében nyújt iránymutatást:

- A harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, valamennyi nem alapvető fontosságú utazásra vonatkozó ideiglenes utazási korlátozás bevezetése;

- A harmadik országokban rekedt uniós polgárok és családtagjaik hazaszállítására vonatkozó átutazási megállapodások megkönnyítése;

- A vízumkérelmek konzulátusi feldolgozására vonatkozó minimális szolgáltatás; valamint

- Az engedélyezett tartózkodási idő utazási korlátozások miatti túllépésének kezelése, a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok esetét is beleértve.

1. A harmadik országokból az EU+ térségbe irányuló, valamennyi nem alapvető fontosságú utazásra vonatkozó ideiglenes utazási korlátozás bevezetése * 

a) Általános kérdések

A Schengeni határellenőrzési kódex *  és a COVID-19 elleni küzdelemben történő összehangolt fellépés érdekében elfogadott nemzeti jogszabályok lehetővé teszik a nem honos harmadik országbeli állampolgárok külső határokon való beléptetésének megtagadását, amennyiben azok releváns tüneteket mutatnak, vagy különösen ki voltak téve a fertőzés kockázatának, és közegészségügyi veszélyt jelentenek:

- A Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikke 21. pontjának meghatározása szerint „a közegészségügyi veszély”: bármely olyan betegség, amely az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Szabályzata szerint járvány lehetőségét rejti magában, valamint más fertőző betegségek vagy ragályos parazitás megbetegedések, ha a tagállamok állampolgáraira vonatkozó védelmi rendelkezések hatálya alá tartoznak.

- A Schengeni határellenőrzési kódex 6. cikkének (1) bekezdése meghatározza a harmadik országbeli állampolgárok beutazásának feltételeit, beleértve azt a feltételt is, hogy nem jelenthetnek veszélyt többek között a tagállamok közegészségügyére (a 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja) nézve.

- A Schengeni határellenőrzési kódex 14. cikke előírja, hogy meg kell tagadni annak a harmadik országbeli állampolgárnak a tagállamok területére történő beléptetését, aki nem teljesíti a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt, és nem tartozik a 6. cikk (5) bekezdésében említett személyek közé * .

A beléptetés megtagadására vonatkozó határozatnak arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, és az érintett személyek emberi méltóságának teljes tiszteletben tartásával kell azt végrehajtani. Egy intézkedés azzal a feltétellel tekinthető arányosnak, hogy azt az egészségügyi hatóságokkal folytatott konzultációt követően hozták meg, és azt a közegészségügyi cél elérésére alkalmasnak és ehhez szükségesnek ítélték meg * .

Gyakorlati iránymutatás:
A Schengeni határellenőrzési kódex V. mellékletének B. részében található, a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatványon szereplő „I)” elutasítási ok a közegészségügyi problémákat jelöli. Minden tagállamnak fel kell tüntetnie azon nemzeti jogszabályaira vonatkozó hivatkozásokat, amelyek alapján a Schengeni határellenőrzési kódex 6. cikkének (1) bekezdésére és 2. cikkének 21. pontjára való hivatkozással elrendeli a beléptetés megtagadását.
Ha az érvényes schengeni vízummal utazó harmadik országbeli állampolgárok (a Schengeni határellenőrzési kódex 6. cikke) beléptetését kizárólag a közegészségügyi veszéllyel (a népegészségügyi szükséghelyzetet elismerő nemzeti intézkedésekkel) alátámasztott indokokkal tagadják meg, a következő lépéseket kell tenni:
- Rendkívül fontos „a releváns tünetek” értelmezése, mivel a COVID-19 esetében a betegség kezdetén számos enyhe légúti tünet jelentkezhet. Ami azokat a személyeket illeti, akik különösen ki voltak téve a fertőzés kockázatának”, az ECDC technikai jelentésében szereplő „magas kockázatú kontaktszemélyek” besorolás szerint kell eljárni;
- Ki kell tölteni a határon a beléptetés megtagadásához használt formanyomtatványt (V. melléklet B. rész - Schengeni határellenőrzési kódex), megjelölve az „I)” elutasítási okot (a közegészségügyet fenyegetőnek tekintett személyek). Egyértelműen fel kell tüntetni az összehangolt fellépés biztosítása és a nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozás hatályának meghatározása érdekében elfogadott nemzeti intézkedésre való hivatkozást;
- A határőrnek a „Megjegyzések” rovatban meg kell adnia a beléptetés megtagadásának okát;
- A határforgalom-ellenőrzést végző határőr az útlevélbe beléptetőbélyegző-lenyomatot helyez el, és azt fekete okmánytintával, keresztirányú áthúzással érvényteleníti és azzal szemközt a jobb oldalon szintén fekete okmánytintával beírja az „I” betűt. A kizárólag az „I” ok alapján megtagadott beléptetés miatt az érvényes vízumban nem helyezhető el „VISSZAVONVA” vagy MEGSEMMISÍTVE” feliratú bélyegző-lenyomat;
- A nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó, a közegészségügyi veszély miatti korlátozásokkal kapcsolatos nyilvántartások javítása érdekében ezt rögzíteni kell a nemzeti „határforgalom-ellenőrzési” rendszerekben is, ha lehetőség van arra, hogy további információkat vigyenek be az ellenőrzött utasra vonatkozó bejegyezésbe;
- Az utasokat el kell látni COVID-19-cel kapcsolatos tájékoztató füzettel: Infografika, illetve tájékoztató füzet az ECDC honlapján érhető el;
- Az egészséges utazók esetében nincs szükség további egészségügyi értesítésre azon szomszédos harmadik ország hatóságai számára, ahová az utazó visszatér valamely uniós külső szárazföldi határátkelőhelyről (közúti vagy vasúti forgalom) vagy uniós külső tengeri határátkelőhelyről (például a rendszeres komp-összeköttetésre kijelölt kikötők, illetve üdülőhajókat vagy egyéni tengerészeket vagy halászhajókat fogadó egyéb kikötők).

b) Azon utazók esete, akik számára beléptetéskor engedélyezik a külső határok átlépését

(1) Uniós polgárok/a schengeni társult országok állampolgárai és - állampolgárságuktól függetlenül - azok családtagjai, valamint a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok és azok eltartott hozzátartozói

A közlemény előírja, hogy az ideiglenes utazási korlátozásoknak mentességet kell biztosítania az összes uniós tagállam és schengeni társult ország állampolgárai számára az otthonukba történő hazatéréshez. E mentességet az alábbiakra kell alkalmazni:

- az összes uniós polgár *  és a schengeni társult országok összes állampolgára, valamint családtagjaik, függetlenül az állampolgárságuktól;

- azon harmadik országbeli állampolgárok, akik a huzamos tartózkodásról szóló irányelv * ) értelmében huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon személyek, akik más uniós irányelvekből vagy nemzeti jogszabályokból eredően tartózkodási joggal, vagy pedig hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízummal rendelkeznek.

San Marino, Andorra, Monaco és a Vatikán/Szentszék állampolgárai a közleményben ismertetett, a nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozás alkalmazása tekintetében a tagállami állampolgárokkal esnek egy tekintet alá abban a vonatkozásban, hogy az uniós tagállamoknak engedélyezniük kell ezen államok állampolgárainak és az ott tartózkodó harmadik országbeli állampolgároknak a beutazását az otthonukba történő hazatérés céljából.

Mindenkit (az EU/a schengeni társult országok és a harmadik országok állampolgárai), aki a schengeni térségbe való belépés céljából lépi át a külső határokat, szisztematikus ellenőrzésnek vetnek alá a határátkelőhelyeken. A határforgalom-ellenőrzés az iránymutatás III. szakaszában meghatározott egészségügyi ellenőrzéseket is magában foglalhatja * .

A tagállamoknak mindig be kell engedniük saját állampolgáraikat és a területükön jogszerűen tartózkodó uniós polgárokat és harmadik országbeli állampolgárokat. A tagállamok azonban megtehetik a megfelelő intézkedéseket, például előírhatják a területükre belépő külföldi állampolgárok számára, hogy vállalják az önkéntes elszigetelődést vagy más hasonló intézkedéseket a COVID-19 által érintett területről való visszatérésükkor, feltéve, hogy a tagállamok ugyanazokat a követelményeket írják elő a saját állampolgáraik számára is.

(2) Más harmadik országbeli állampolgárok, akik számára az EU külső határának lezárása ellenére is engedélyezik az EU-ba való belépést

A nem alapvető fontosságú utazás ideiglenes korlátozása nem alkalmazandó az alapvető feladatot vagy szükségletet ellátó személyekre beleértve az alábbiakat:

- egészségügyi szakemberek, egészségügyi kutatók, idősgondozással foglalkozó szakemberek;

- határ menti ingázó munkavállalók;

- mezőgazdasági idénymunkások;

- szállítószemélyzet;

- diplomaták, nemzetközi szervezetek alkalmazottai, katonai személyzet és a humanitárius segítségnyújtásban dolgozók és polgári védelmi személyzet feladataik ellátása során;

- tranzitutasok * ;

- kényszerítő családi okokból utazó utasok;

- nemzetközi védelemre szoruló személyek vagy más, a visszaküldés tilalmának elvét tiszteletben tartó humanitárius célból megengedett tartózkodás céljából utazók.

Azon személyeket, akik beléphetnek az EU+ térségbe, összehangolt és megerősített egészségügyi ellenőrzéseknek kell alávetni.

Gyakorlati iránymutatás:
A nemzeti hatóságok szigorúan alkalmazzák a Schengeni határellenőrzési kódexet azon utazók határforgalom-ellenőrzése során, akik számára beléptetésekor engedélyezik a külső határok átlépését. Mindenekelőtt ellenőrzik az útlevelek, személyazonosító igazolványok, tartózkodási engedélyek és bármely más támogató dokumentum hitelességét. A nemzeti hatóságok rendszeres ellenőrzéseket végeznek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), mivel ez az intézkedés védelmet nyújt a schengeni térségnek a lehetséges terrorveszéllyel és a nemzetközi bűnözéssel szemben. A harmadik országbeli állampolgárok útleveleit le kell bélyegezni.
Az utazók COVID-19-re vonatkozó szűrése során hőszkennelést és/vagy tüneti szűrést végeznek. Alkalmazni kell a beléptetési eljárásra vonatkozó nemzeti határozatokat. Több ország például úgy döntött, hogy az országba belépő valamennyi személyt (saját állampolgárait is) 14 napos karanténba helyezik.
A tagállamok és a schengeni társult országok korlátozhatják azon határátkelőhelyek számát, amelyek változatlanul nyitva állnak az utazók azon kategóriái előtt, akik továbbra is beléphetnek a schengeni térségbe. Ezen intézkedés hozzájárulhat a COVID-19-cel kapcsolatban bevezetett népegészségügyi intézkedések teljes körű tiszteletben tartásához, valamint a külső határok megerősített és összpontosított ellenőrzésének megvalósításához. Ez elősegítheti, hogy a tagállamok olyan kiválasztott határátkelőhelyekre összpontosítsák a munkaerőt, amelyek megfelelő berendezésekkel vannak ellátva ahhoz, hogy maradéktalanul megfeleljenek a Schengeni határellenőrzési kódexnek és az egyedi egészségügyi intézkedéseknek.
A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy 2020. április 1-jéig közöljék ezeknek a határátkelőhelyeknek a jegyzékét a Bizottsággal.

(3) Biztonsági kérdések

Szükség esetén az Europol készen áll arra, hogy további tagállami vendégtisztek telepítését kezdeményezze a releváns adatbázisok (például Europol Információs Rendszer, Schengeni Információs Rendszer, Interpol) lekérdezésével végzett alapos biztonsági ellenőrzések elvégzésére.

Emellett egy adott tagállam kérésére bilaterális/regionális alapon a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés is megerősíthető, amennyiben arra a bűncselekmények megelőzése és ez ellenük folytatott küzdelem céljából szükség lenne. A prümi határozat 18. cikke jogalapot biztosít a határokon átnyúló együttműködésre a nagy tömegeket vonzó eseményekkel és hasonló nagyszabású eseményekkel, katasztrófákkal, valamint súlyos balesetekkel kapcsolatos helyzetekben a bűncselekmények megelőzése, illetve a közrend és a biztonság fenntartása céljából. A rendelkezés lehetővé teszi tisztviselők, szakértők és tanácsadók küldését, valamint felszerelés biztosítását azon tagállam kérelmére, amelynek területén az esemény bekövetkezett. Az Europol előmozdíthatná az e téren nyújtott támogatást. Az Europol továbbá fokozott segítségnyújtást biztosíthat a tagállamok számára a terrorizmussal, a szervezett és más súlyos, a közrend és a biztonság szempontjából kockázatot jelentő bűncselekményekkel kapcsolatban.

Gyakorlati iránymutatás:
A Bizottság emlékezteti a tagállamokat, hogy a külső határokon hozzáférést kell biztosítani az információcserére szolgáló következő információs rendszerekhez vagy közös keretekhez, valamint biztosítani kell azok használatát: Schengeni Információs Rendszer (SIS II), Vízuminformációs Rendszer, Eurodac. Ezenkívül lekérdezést kell végezni más nem uniós rendszerekben, így az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisában is.
Ami az alapos biztonsági ellenőrzéseket illeti, a magas kockázati profilok esetében a tagállamoknak folytatniuk kell az együttműködést és az információcserét az Europol, a SIS és az Interpol adatainak optimális felhasználása érdekében. A magas kockázati profilok azonosítása érdekében elő kell mozdítani az Europol és a Frontex által biztosított kockázati mutatók szisztematikusabb használatát. Következetes, hárompilléres információmegosztási megközelítést kell alkalmazni, különösen a külföldi terrorista harcosok tekintetében, mivel a SIS II-ben végzett lekérdezés nem fedi le a nem uniós származású, ismert gyanúsítottak teljes körét. Ezért az Europol adatbázisaiban végzett szisztematikus lekérdezésre van szükség ahhoz, hogy a határellenőrzés hatóköre a SIS II-ben nem jelzett személyekre is kiterjedjen.
A biztonsági ellenőrzések fokozása érdekében a tagállamok igénybe vehetik az Europol adatmegosztási, adatgyűjtési és adatelemzési képességeit, ideértve az Europol Információs Rendszert, az adatkezelési, illetve más képességeket és a kriminalisztikai eszközöket.

c) Kiléptetési ellenőrzések az EU-t elhagyni kívánó személyek esetében

A határforgalom-ellenőrzést végző hatóságoknak a kiléptetési ellenőrzés elvégzésekor az alábbiak szerint kell alkalmazniuk az iránymutatásokat:

- Tájékoztatniuk kell az utasokat az EU-ba irányuló nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozóan a COVID-19-járvánnyal összefüggésben bevezetett ideiglenes korlátozásokról. A COVID-19-hez kapcsolódó, aggodalomra okot adó eseteket haladéktalanul jelenteniük kell az illetékes egészségügyi szolgálatoknak.

- Kilépési szűrőintézkedéseket kell végezniük a tünetek jelenlétének és/vagy az érintett országokból induló utazók COVID-19-nek való kitettségének értékelése céljából. A COVID-19-nek kitettként vagy azzal fertőzöttként azonosított utazók utazását nem szabad engedélyezni.

Az EU-t elhagyni kívánó, az EU+ térségbeli polgárokat vagy harmadik országbeli állampolgárokat értesíteni kell az alábbiakról:

- Hivatalos figyelmeztetést kell kiadni a személyek számára, amelyben tájékoztatják őket a szomszédos uniós tagállamokban, schengeni társult országokban vagy harmadik országokban az utazással és egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban hozott lehetséges intézkedésekről, amennyiben ezekről az intézkedésekről értesítés érkezett a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül.

- Hivatalos figyelmeztetést kell kiadni az egy adott tagállamban tartózkodó uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok számára, amelyben tájékoztatják őket azokról a nemzeti egészségügyi intézkedésekről, amelyek egy harmadik országból érkezve az újbóli belépéskor alkalmazandók lehetnek rájuk nézve.

- Hivatalos figyelmeztetést kell kiadni a harmadik országbeli állampolgárok számára, amelyben tájékoztatják őket a bevezetett, belépéskor érvényesített egyedi intézkedésekről, amelyek így rájuk is vonatkoznak az újbóli belépéskor.

- Ezt a hivatalos figyelmeztetést az EU valamennyi hivatalos nyelvén és az érintett tagállammal határos ország vagy országok nyelvén (nyelvein), valamint egy olyan nyelven is elérhetővé kell tenni, amelyet a harmadik országbeli állampolgárok megértenek, vagy észszerűen feltételezhetően megértenek.

Gyakorlati iránymutatás:
Jóllehet a tagállamok és a schengeni társult országok korlátozhatják az utazók előtt belépésre változatlanul nyitva álló határátkelőhelyek számát, mégis lehetővé kell tenniük, hogy az utazók - amennyiben spontán jelennek meg - bármely szárazföldi vagy tengeri határátkelőhelyen kilépjenek, feltéve, hogy a szomszédos harmadik célország az érkezési határátkelőhelyen befogadja őket.
A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy állapodjanak meg a szomszédos harmadik országokkal arról, hogy mely szárazföldi vagy tengeri határátkelőhelyek álljanak változatlanul nyitva be- és/vagy kiléptetési ellenőrzés céljából. Ennek az intézkedésnek az a célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse azoknak az utazóknak a számát, akiktől az uniós/schengeni határforgalom-ellenőrzést végző hatóságok által elvégzett kiléptetési ellenőrzéseket követően megtagadják a beléptetést egy szomszédos harmadik országba. A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy 2020. április 1-jéig közöljék az erről született megállapodásokat a Bizottsággal.

d) A beléptetési ellenőrzések elsőbbségben részesítése a különleges egészségügyi helyzetre tekintettel

Figyelemmel arra, hogy a tagállamok korlátozhatják a külső határokon az utazók előtt nyitva álló határátkelőhelyek számát, a tagállamok a Schengeni határellenőrzési kódex 9. cikkére (a határforgalom-ellenőrzés ideiglenes könnyítése) hivatkozva a külső határokon végzett ellenőrzések során elsőbbségben részesíthetik a bejövő forgalom ellenőrzését a kilépő forgalom ellenőrzésével szemben. A Schengeni határellenőrzési kódexnek megfelelően a külső határokon végzett ellenőrzések ideiglenesen könnyíthetők olyan rendkívüli és előre nem látott körülmények esetén, amelyek a forgalom olyan mértékű megnövekedéséhez vezetnek, hogy annak következtében a határátkelőhelyeken a várakozási idő túl hosszúvá válik, és amikor már az összes személyzeti, létesítménybeli és szervezeti erőforrást kimerítették.

Ilyen körülmények esetén a következő pontokat kell figyelembe venni:

- Elsőbbséget kell biztosítani a belépő forgalom ellenőrzésének a kilépő forgalom ellenőrzésével szemben.

- A harmadik országbeli állampolgárok úti okmányait a határforgalom-ellenőrzések könnyítése ellenére is mind belépéskor, mind kilépéskor - a Schengeni határellenőrzési kódex 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően - bélyegezni kell.

- Az ellenőrzések könnyítését csak ideiglenes jelleggel lehet elrendelni, az elrendelést megalapozó körülményekhez kell igazítani, és fokozatosan kell megszüntetni.

A fent említett rendelkezések nem érintik a tagállamok nemzeti joga szerint hozott egészségügyi intézkedéseket.

A zöld sávoknak az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozó iránymutatások szerinti végrehajtásáról szóló bizottsági közleményben *  javasolt intézkedéseket megfelelően figyelembe kell venni.

Gyakorlati iránymutatás:
A Bizottság felkéri azokat a tagállamokat, amelyek kénytelenek a Schengeni határellenőrzési kódexnek megfelelően ideiglenesen megkönnyíteni a kiléptetési ellenőrzéseket, hogy továbbra is teljeskörűen hajtsák végre a belépéskor végzett határforgalomellenőrzést, a megfelelő egészségügyi intézkedésekkel kiegészítve. A külső határokon az utazók előtt változatlanul nyitva álló határátkelőhelyek számának korlátozása megkönnyíti majd ezt az intézkedést.
Az EU területének a jelenlegi helyzetben történő elhagyásával járó következményekre vonatkozó, a fenti c) pontban említett tájékoztatás a különböző helyszíneken és legalább az érintett tagállam és a szomszédos ország nyelvein, valamint angol nyelven rendelkezésre álló általános információ formájában is nyújtható.

e) A határőröket és a külső határra kirendelt más köztisztviselőket védő egészségügyi és biztonsági intézkedések

A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy a külső határokon határ-, vám-, egészségügyi vagy bármely más ellenőrzéseket végző köztisztviselőket lássák el egyéni védőeszközökkel, például maszkkal, kesztyűvel és fertőtlenítő géllel.

Gyakorlati iránymutatás:
Kézhigiénia alatt a szappannal és vízzel történő gyakori kézmosást, vagy a kéz alkoholos oldattal, géllel vagy törlőkendővel történő tisztítását kell érteni. Víz és szappan 20-40 másodpercig tartó használatával rendszeresen kezet kell mosni. Az alkoholos kézfertőtlenítők csak korlátozott többletelőnyöket hordoznak közösségi környezetben a szappanhoz és a vízhez képest, és használatuk 60-85%-os alkoholtartalom esetén ajánlatos. Az ECDC hatékony kézmosásra vonatkozó plakátja.
Nincs bizonyíték arra, hogy hatásos közösségi kockázatcsökkentő intézkedés lenne az, ha a nem beteg személyek szájmaszkot viselnének. Ugyanakkor az ügyfélszolgálatot teljesítő, nagy számú közvetlen emberi kapcsolatnak kitett személyek, így a határőrök nagyobb valószínűséggel találkoznak fertőzöttekkel. Maszk használata esetén követni kell a felvételre, levételre és ártalmatlanításra vonatkozó legjobb gyakorlatot. A maszk eltávolítása után mindig követni kell a fent részletezett kézhigiéniai intézkedéseket.
AZ ECDC TECHNIKAI JELENTÉSE - Iránymutatások a 2019-NCoV hatásának késleltetését és enyhítését célzó nem gyógyszerészeti intézkedések alkalmazásához.
Az ECDC a személyzet képzésére alkalmas mikrotanulási képzést dolgozott ki erre vonatkozóan.
Iránymutatás az egyéni védőeszközök viseléséhez és eltávolításához a feltételezetten vagy megerősítetten COVID-19-ben szenvedő betegek egészségügyi létesítményekben való ellátásához kapcsolódóan.

2. Átutazás és a hazaszállítás utáni átutazás megkönnyítése

Az Európai Tanács tagjainak 2020. március 26-i együttes nyilatkozatával összhangban fokozni kell az annak biztosítására irányuló erőfeszítéseket, hogy a harmadik országban rekedt, hazatérni kívánó uniós polgárok ezt megtehessék.

A tagállamoknak meg kell könnyíteniük a hazájukba vagy a lakóhelyük szerinti tagállamba visszatérő uniós polgároknak és - állampolgárságuktól függetlenül - azok családtagjainak, valamint a tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak és azok eltartott hozzátartozóinak hazatérési célú átutazását.

Ez különösen azokra a külföldön rekedt uniós polgárokra és családtagjaikra vonatkozik, akiket hazaszállítanak az EU-ba, függetlenül attól, hogy kereskedelmi járatokkal, chartergépekkel vagy nemzeti repülőgépekkel érkeznek.

Szerbia, Észak-Macedónia, Montenegró és Törökország állampolgárai a közleményben meghatározott, a nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozás alkalmazása során a tagállamokkal és a schengeni társult országokkal esnek egy tekintet alá, amikor az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében megvalósuló hazaszállítási műveletek során visszatérnek származási országukba, mivel ezek az országok a mechanizmus részt vevő államai. Biztosítani kell az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hazaszállított valamennyi személynek *  és családtagjaiknak a külső határon való belépésük helye szerinti tagállamból származási helyükre történő átutazását.

Gyakorlati iránymutatás:
A kereskedelmi járatok korlátozott rendelkezésre állása miatt a tagállamok repülőtereire érkező polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy bármely rendelkezésre álló szállítóeszközzel hazautazzanak. Az EU-n keresztüli átutazás nem tehető függővé attól, hogy a polgár állampolgársága vagy lakóhelye szerinti tagállam biztosít-e szállítóeszközöket. A cél a külföldön rekedt uniós polgárok rendelkezésére álló repülőjáratok optimális kihasználása azáltal, hogy az összes lehetséges uniós célállomásra visszatérő utasokat elszállítják.
A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy tájékoztassák a légitársaságokat a hazautazó uniós polgároknak az ideiglenes utazási korlátozás alóli mentességéről. Ezen túlmenően a Schengeni Egyezmény 26. cikkének megfelelően, az uniós polgárokat harmadik országokból a schengeni térségbe szállító légitársaságok nem viselhetnek fuvarozói felelőséget azokban az esetekben, amikor a repülőgépbe való beszállás előtt nem garantálják a járat célállomása szerinti tagállamon való átutazást. A fuvarozói felelősségre vonatkozó uniós rendelkezések nem alkalmazandók az uniós polgárokra és a beléptetés közegészségügyi okokból történő esetleges megtagadására.
Ha egy tagállam a hazautazásra vonatkozó bizonyíték, például lefoglalt vasúti menetjegy, bemutatását írja elő az uniós polgárok számára, ezt az információt elérhetővé kell tenni a tagállamok weboldalain annak érdekében, hogy a polgárok megfelelően tájékozottak legyenek. E követelményt közölni kell a többi tagállammal is, többek között a helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok harmadik országokban található nagykövetségeivel és konzulátusaival. A tagállamokokon keresztüli hazatérési célú átutazás megkönnyítése érdekében az uniós polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy a határon szerezzék be a szóban forgó bizonyítékot, például úgy, hogy közvetlenül a repülőtéren is megvehetik a vasúti menetjegyet vagy repülőjegyet.

3. A vízumkérelmek konzulátusi feldolgozására vonatkozó minimális szolgáltatás

A tagállamok és a schengeni társult országok jelenleg utazási korlátozásokat alkalmaznak külső határaikon. A COVID-19-járvány megfékezésére irányuló intézkedések részeként a legtöbb schengeni ország felfüggesztette a nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok iránti kérelmek feldolgozását. A Bizottság azonban felkéri a schengeni országok konzuli hatóságait, hogy kövessék a vízumkérelmezők különleges kategóriái által benyújtott vízumkérelmek feldolgozására vonatkozó, a COVID-19 nyomán kialakult szükséghelyzeti időszakban biztosított „minimális szolgáltatásról” szóló iránymutatásokat. A vízumkérelmek vizsgálatára vonatkozó általános szabályok alkalmazandók. Az iránymutatások akkor is alkalmazandók, ha hivatalos képviseleti megállapodás van érvényben.

Amennyiben nincs érvényben hivatalos képviseleti megállapodás, eseti képviseletet kell biztosítani a vízumkérelmek feldolgozására egyedi esetekben és rendkívüli körülmények között, például katonai/biztonsági csúcstalálkozókon részt vevő személyzet esetében, sürgős orvosi okokból stb. Az ügykezelő tagállamnak a vízum kiadása előtt konzultálnia kell a rendeltetési hely szerinti tagállammal.

A vízumbirtokosokat szisztematikusan emlékeztetni kell arra, hogy kérni fogják tőlük utazási céljuk indoklását és támogató dokumentumokat kell bemutatniuk a határátkelőhelyen. Arról is megfelelően tájékoztatni kell őket, hogy szűrésen kell átesniük, valamint ismertetni kell velük azt is, hogy milyen következményekkel jár az EU-ba való érkezésük (például lehet, hogy önkéntes elszigetelődést kell vállalniuk).

A közlemény felsorolja az utazók több olyan kategóriáit is, akik mentesülnek az ideiglenes utazási korlátozások alól, vagy akikre nem alkalmazandó az ideiglenes utazási korlátozás. E kategóriák némelyikébe olyan utazók is beletartozhatnak, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumkötelezettség hatálya alá tartozó harmadik országok állampolgárai.

A vízumosztályok ideiglenes részleges bezárása ellenére a tagállamok konzulátusainak (és adott esetben a kérelmeket fogadó külső szolgáltatóknak) ennélfogva nyitva kell maradniuk, és fogadniuk és kezelniük kell az utazók alábbi kategóriáiba tartozó kérelmezők vízumkérelmeit:

- az uniós polgárok 2004/38/EK irányelv hatálya alá tartozó családtagjai;

- egészségügyi szakemberek, egészségügyi kutatók, idősgondozással foglalkozó szakemberek;

- határ menti ingázó munkavállalók;

- szállítószemélyzet;

- diplomaták, nemzetközi szervezetek alkalmazottai, katonai személyzet és a humanitárius segítségnyújtásban dolgozók, feladataik ellátása során;

- a schengeni térségen kívüli csatlakozó járatok között a repülőterek nemzetközi tranzitterületeit használó tranzitutasok;

- kényszerítő családi okokból utazó utasok.

A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok és a repülőtéri tranzitvízum iránti kérelmek vizsgálatára vonatkozó általános szabályokat (Vízumkódex) kell alkalmazni.

A kiadott vízum érvényessége: a többszöri beutazásra jogosító vízumokat és a többszöri repülőtéri tranzitot lehetővé tevő vízumokat főszabály szerint legalább hat hónapos érvényességi idővel és (a repülőtéri tranzitvízum kivételével) 90 napos engedélyezett tartózkodási idővel ajánlott kiadni.

A nyilvánosság számára nyújtott tájékoztatás: a tagállamoknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot az érintett helyszíneken a követendő gyakorlatról. Előnyben kell részesíteni az összes tagállam által nyújtott közös tájékoztatást.

A fogadó ország számára nyújtott tájékoztatás: az iránymutatásokat megkapják az uniós küldöttségek helyi schengeni együttműködési kapcsolattartói, és azokat ajánlott a fogadó országok nemzeti hatóságaival is megosztani.

Gyakorlati iránymutatás:
A Bizottság felkéri a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy amennyiben ilyen eset merül fel, tájékoztassák annak az uniós/schengeni határátkelőhelynek a nemzeti hatóságait, ahova várhatóan rendkívüli körülmény miatt kiadott schengeni vízummal rendelkező utas érkezik.

4. Az engedélyezett tartózkodási idő utazási korlátozások miatti túllépésének kezelése, a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok esetét is beleértve

A kijelölt tagállami hatóságok *  legfeljebb 90/180 napos tartózkodásig meghosszabbíthatják azoknak a schengeni térségben tartózkodó vízumbirtokosoknak a tartózkodását, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumuk lejártakor nem tudják elhagyni az országot. Amennyiben a vízumbirtokosok kénytelenek a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, az illetékes nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiadniuk.

Azon vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok számára, akik kénytelenek a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, az illetékes nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiadniuk.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tekintsenek el a közigazgatási szankcióktól vagy büntetésektől azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik az utazási korlátozások miatt nem tudják elhagyni a tagállamok területét. Az engedélyezett tartózkodási idő utazási korlátozások miatti túllépését nem szabad figyelembe venni a jövőbeli vízumkérelmek feldolgozása során.


  Vissza az oldal tetejére