A jogszabály mai napon ( 2024.04.24. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet

a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Vasúti Műszaki Bizottság

1. § (1) A közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Vasúti Műszaki Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre és működtet.

(2) A Bizottság

a) az e rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kidolgozza, szükség szerint felülvizsgálja a jogszabályban kihirdetett vasúti műszaki előírást;

b) az e rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kidolgozza, szükség szerint felülvizsgálja és módosítja vagy visszavonja a nem jogszabályban kihirdetett vasúti műszaki előírást, valamint gondoskodik azok kiadásáról;

c) közreműködik a vasúti műszaki előírásoknak a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv [a továbbiakban: (EU) 2016/797 irányelv] 14. cikke és a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv [a továbbiakban: (EU) 2016/798 irányelv] 8. cikke szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésében;

d) az e rendeletben meghatározott eljárásrendben a vasúti tervezésben, gyártásban, építésben vagy üzemeltetésben érintett természetes vagy jogi személy, a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság), az államigazgatási szerv vezetője vagy képviseletre jogosult tisztségviselője vagy önálló szervezeti egységének vezetője megkeresésére egyedi szakmai állásfoglalást alakít ki a nemzeti szabály szakmai értelmezésével kapcsolatban, továbbá a nemzeti szabályokban nem vagy nem teljeskörűen szabályozott műszaki megoldások tekintetében arra vonatkozóan, hogy a nemzeti szabály módosítása, vagy új nemzeti szabály kiadása szükséges-e;

e) figyelemmel kíséri a vasúti műszaki és vasútbiztonsági előírásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, a műszaki haladás vívmányait;

f) javaslatot tesz a vasúti műszaki és vasútbiztonsági szabályozást érintő, az a) pontba nem tartozó jogszabályokra;

g) közreműködik a vasúti műszaki előírásokkal összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében.

(3) A Bizottság működésének részletes szabályait az általa elfogadott ügyrend (a továbbiakban: Ügyrend) tartalmazza.

(4) A Bizottság munkáját a vasúti szakterületen működő, a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakmai irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a vasúti közlekedéssel összefüggő kutatási vagy kutatás-fejlesztési tevékenységet ellátó, a miniszter által meghatalmazott gazdasági társaság mint koordináló szerv (a továbbiakban: koordináló szerv) segíti.

2. § (1) A Bizottság egy-egy szavazati joggal rendelkező tagja a Bizottság elnöke, valamint

a) a hatóság,

b) a miniszter által felkért szakirányú felsőfokú képzést folytató egyetem,

c) a miniszter által felkért vasúti szakmai érdekképviseleti szervezet,

d) az országos vasúti pályahálózatot működtető társaságok,

e) városi vasúti pályahálózatot működtető társaságok,

f) elővárosi vasúti pályahálózatot működtető társaságok,

g) vasúti műszaki vizsgálóközpont

által delegált 1–1 személy azzal, hogy a b)–c) pontokban meghatározott intézmények, szervezetek közül a miniszter legalább 2–2 szervezetet kér fel tag delegálására. A delegált személyeket a miniszter nevezi ki a bizottság tagjává.

(2) Ha a miniszter által felkért szervezet 60 napon belül nem válaszol a felkérésre, azt elutasítottnak kell tekinteni. A részvételt elutasító szervezet helyett a miniszter egy ízben új szervezetet kér fel tag delegálására. Ha ez a szervezet is elutasítja a delegálást, a Bizottság a delegált tagok részvételével működik. A Bizottság elnöke új tag felvételét legkorábban az elutasítást követő egy év elteltével kezdeményezheti a hatóság útján a miniszternél.

(3) *  A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki az általa vezetett minisztérium, a minisztérium háttérintézménye vagy a minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó közvetlen vagy közvetett állami tulajdonban lévő vasúti társaság azon szakmai vezetői közül, akik a vasúti közlekedési területen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

(4) Az elnök és a Bizottság tagjai a Bizottságban végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem részesülnek.

(5) A Bizottság ülésére tanácskozási joggal az elnök meghívása alapján a miniszter által vezetett minisztérium munkatársai, valamint a vasúti tervezésben, gyártásban, építésben vagy üzemeltetésben érintett szervezet által delegált személy és szakértő is részt vehet.

(6) A Bizottság munkájának elősegítése érdekében témakörönként albizottságot működtethet. Az albizottság tagjait az elnök kéri fel, az albizottság megalakítására, működésére vonatkozó szabályokat az Ügyrend tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott társaságok képviselői akkor gyakorolhatják a Bizottság ülésein a szavazati jogukat, ha az üzemeltetésük alatt álló pályahálózatra vagy azon a pályahálózaton üzemeltetett járműre vonatkozik a vasúti műszaki előírás.

(8) A Bizottság munkájában részt vevő tagok vasúti alrendszerenként egy-egy póttagot jelölhetnek. A póttag a tag nevében jár el, és teljes jogkörrel helyettesíti a Bizottság tagját. A póttagok jelölésére vonatkozó szabályokat az Ügyrendben kell szabályozni.

3. § (1) A Bizottság határozatképes, ha legalább a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van a Bizottság ülésén, vagy részt vesz az elektronikus szavazásban. Ha a Bizottság valamely tagja akadályoztatás miatt nem tud részt venni a Bizottság ülésén, intézkedik a helyettesítéséről az Ügyrendben előírt módon.

(2) A Bizottság ülésén az elnök akadályoztatása esetén az általa írásban meghatalmazott tag végzi az elnöki teendőket. Ez a meghatalmazás az adott ülésre szól.

(3) A Bizottság a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) A hatóság egyetértő szavazata nélkül vasúti műszaki előírást nem lehet elfogadni. Ha a hatóság nem ért egyet a vasúti műszaki előírás tervezetével, a hatóság képviselője a szavazást követően szóban, majd 10 munkanapon belül írásban indokolja döntését.

(5) A Bizottság ülését az elnök a koordináló szerv útján hívja össze. Az ülést legalább félévente egyszer össze kell hívni az Ügyrendben meghatározott módon.

(6) A Bizottság ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is hozhat döntést (a továbbiakban: elektronikus határozathozatal).

(7) Az Ügyrendben meg kell határozni az elektronikus tanácskozáshoz és határozathozatalhoz igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint alkalmazásuk feltételeit és módját úgy, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és befolyásmentes kommunikáció biztosított legyen. Az elektronikus határozathozatal során is biztosítani kell a tanácskozási joggal rendelkező személyek tanácskozási jogának gyakorlását.

(8) Az elektronikus határozathozatal során a szavazásban részt vevők személyének és a határozatképességnek hitelt érdemlően megállapíthatónak kell lennie. A határozatképesség és a szavazásban részt vevők hitelt érdemlő megállapításának módját az Ügyrend szabályozza.

(9) A Bizottság bármely tagja – legkésőbb a szavazás megkezdését megelőzően – az ok megjelölésével javasolhatja elektronikus határozathozatal helyett a Bizottság ülésének összehívását.

(10) A Bizottság üléséről és az elektronikus határozathozatalról a koordináló szerv jegyzőkönyvet készít.

4. § (1) A Bizottság munkaterv alapján látja el feladatát. A tárgyévre vonatkozó munkatervet legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig fogadja el.

(2) Ha a Bizottság a vasúti műszaki előírást és indokolását nem fogadja el, a tervezetet – az elutasítás indokaival – visszaadja a koordináló szerv részére átdolgozásra (javításra, kiegészítésre) új határidő tűzésével, egyidejűleg az érintett munkatervet is módosítja.

(3) A Bizottság feladatainak koordinálását, a titkársági feladatokat, működésével és a feladatok ellátásával összefüggő egyéb feltételeinek biztosítását a koordináló szerv látja el.

2. A vasúti műszaki előírások kidolgozása és kiadása

5. § A vasúti műszaki előírások kidolgozására és felülvizsgálatára a Bizottság jogosult.

6. § A vasúti műszaki előírások megalkotása során a következő alapelveket kell érvényesíteni:

a) a szakmai elkötelezettség és szakmai pártatlanság,

b) a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó alapvető követelmények teljesítésének biztosítása,

c) a vasúti közlekedésbiztonság elsődlegessége,

d) a felelősségtudat és a szakszerűség,

e) a tárgyszerűség,

f) az egységesség és ellentmondásmentesség,

g) a közérdek képviselete,

h) az áttekinthetőség és a nyilvánosság,

i) az érdekeltek bevonása lehetőségének biztosítása és az együttműködés,

j) a közmegegyezés,

k) a társadalmi egyeztetés és véleményezés, valamint

l) alkalmazkodás a tudomány, a műszaki gyakorlat az innováció és a tapasztalat általános eredményeihez, figyelembe véve a gazdasági és környezeti adottságokat.

7. § (1) A vasúti műszaki előírás megalkotását és felülvizsgálatát természetes, vagy jogi személy indokolással ellátott szabályozási javaslat – a koordináló szerv útján történő – benyújtásával kezdeményezheti.

(2) Ha a szabályozási javaslat nem felel meg az (EU) 2016/798 irányelvben meghatározott alkalmazhatósági feltételeknek, a Bizottság a szabályozási javaslatot elutasítja.

(3) A Bizottság a munkaterv végrehajtása érdekében a vasúti műszaki előírások megalkotásával és felülvizsgálatával kapcsolatos tervezet (a továbbiakban: a vasúti műszaki előírások tervezete) előkészítésével és kidolgozásával a koordináló szervet bízza meg.

8. § (1) A vasúti műszaki előírások tervezetének előkészítése az Ügyrendben foglalt eljárásrend szerint történik.

(2) A vasúti műszaki előírás kidolgozásának folyamatát – a koordináló szerv belső szabályzatai rendelkezéseinek megfelelően – részletesen dokumentálja és archiválja oly módon, hogy az eljárásrendben foglaltak betartása ellenőrizhető legyen.

9. § A Bizottság – a koordináló szerv útján – gondoskodik arról, hogy a szakmai közvélemény az adott témával kapcsolatban a javaslatait kifejthesse. A koordináló szerv a vasúti műszaki előírás tervezetét véleményezés céljából a Bizottság intranet felületén a koordináló szerv tagjai és a Bizottság tagjai számára az Ügyrendben foglaltak szerint közzéteszi.

10. § A Bizottság a felterjesztést követő ülésén vagy szükség szerint elektronikus határozathozatal útján dönt a koordináló szerv által előkészített vasúti műszaki előírásnak és indokolásának elfogadásáról.

11. § (1) A Bizottság – a jogszabályként kihirdetendő – vasúti műszaki előírás tervezetét és indokolását megküldi a miniszter részére azzal a javaslattal, hogy azt a miniszter rendeletben adja ki.

(2) Ha a vasúti műszaki előírás bejelentési kötelezettség alá eső nemzeti szabályt tartalmaz, a tervezetet és annak indokolását a rendelettervezet közigazgatási egyeztetését követően az (EU) 2016/797 irányelv 14. cikke és az (EU) 2016/798 irányelv 8. cikke szerint bejelenti az Európai Unió Bizottsága és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) részére az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2016/796 rendelet] 27. cikkében szabályozott módon, a 25. és 26. cikk előírásai szerinti értékelés céljából.

(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti értékelést követően, az értékelésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a hatóságot és a Bizottságot az értékelés eredményéről.

(4) Kedvező értékelés esetén, vagy ha a vasúti műszaki előírás nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá, a miniszter intézkedik a vasúti műszaki előírást megállapító jogszabály kihirdetése iránt. Ha vasútbiztonsági okokból sürgős megelőző intézkedésként szükséges, a miniszter a hatóság javaslatára a (2) bekezdés hatálya alá tartozó vasúti műszaki előírást a (2) bekezdésben rögzített értékelés megtörténtét megelőzően, a (2) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg is közzé teheti.

(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott értékelés kedvezőtlen eredménnyel zárul, az (EU) 2016/796 rendelet 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott véleménycserét a hatóság folytatja le az Ügynökséggel a Bizottsággal történő egyeztetést követően, továbbá az (EU) 2016/796 rendelet 25. cikk (4) bekezdésében meghatározott álláspontot a hatóság alakítja ki a Bizottsággal történő egyeztetést követően, és arról értesíti az az Európai Unió Bizottságát.

(6) A rendeletben kihirdetett vasúti műszaki előírást a kormányzati honlapon – a koordináló szerv és a hatóság oldalán – is közzé kell tenni.

12. § (1) A jogszabályi kihirdetést nem igénylő azon vasúti műszaki előírás tervezetét, amely bejelentési kötelezettség alá tartozó nemzeti szabály a tervezet indokolásával együtt a hatóság az (EU) 2016/797 irányelv 14. cikke és az (EU) 2016/798 irányelv 8. cikke szerint bejelenti az Európai Unió Bizottsága és az Ügynökség részére az (EU) 2016/796 rendelet 27. cikkében szabályozott módon, a 25. és 26. cikk előírásai szerinti értékelés céljából.

(2) A hatóság az (1) bekezdés szerinti értékelést követően, az értékelésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a Bizottságot és a koordináló szervet az értékelés eredményéről. Az (1) bekezdés szerinti kedvező értékelés esetén, valamint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vasúti műszaki előírás esetén a hatóság a vasúti műszaki előírást – a koordináló szerv tárhelyére utaló hivatkozással – a honlapján közzéteszi, és erről tájékoztatja a minisztert. Ha vasútbiztonsági okokból sürgős megelőző intézkedésként szükséges, a hatóság a vasúti műszaki előírást az (1) bekezdésben rögzített értékelés megtörténtét megelőzően, a bejelentéssel egyidejűleg is közzéteheti.

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott értékelés kedvezőtlen eredménnyel zárul, az (EU) 2016/796 rendelet 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott véleménycserét a hatóság folytatja le az Ügynökséggel a Bizottsággal történő egyeztetést követően, továbbá az (EU) 2016/796 rendelet 25. cikk (4) bekezdésében meghatározott álláspontot is hatóság alakítja ki a Bizottsággal történő egyeztetést követően, és arról értesíti az az Európai Unió Bizottságát.

(4) A közzétett vasúti műszaki előírás a hatóság és a koordináló szerv internetes oldalán térítésmentesen hozzáférhető.

3. Szakmai állásfoglalás kiadása

13. § (1) Az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott személy és szervezet a nemzeti szabály értelmezésével kapcsolatban, továbbá a nemzeti szabályokban nem vagy nem teljeskörűen szabályozott műszaki megoldásokról, valamint a szabályozást érintő más kérdésekben egyedi szakmai állásfoglalást kérhet a Bizottságtól. A megkeresést a koordináló szervhez kell benyújtani.

(2) A Bizottság állásfoglalását a koordináló szerv készíti elő, és a Bizottság dönt annak elfogadásáról.

(3) A Bizottság állásfoglalásáról a koordináló szerv tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti állásfoglalás-kérőt.

4. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

15. § (1) A Bizottság az alakuló ülését az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a miniszter hívja össze.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a Bizottság 2. § (1) bekezdése szerinti tagjai meghatározzák azokat a személyeket, akiket delegálni kívánnak a Bizottságba. A miniszter a tagok kinevezéséről 15 napon belül gondoskodik.

(3) A Bizottság az Ügyrendet és az első munkatervét az alakuló ülésén fogadja el. Az Ügyrend és a munkaterv tervezetét e rendelet hatálybalépésétől számított 45 napon belül a koordináló szerv készíti el és küldi meg a tagok részére.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követően a 11. § szerint közzétett vasúti műszaki előírásokat a közzétételt követő 30. naptól kell alkalmazni, kivéve azokat a vasúti műszaki előírásokat, amelyek az előírások alkalmazására ennél későbbi kezdő időpontot tartalmaznak. A közzétételt követő 30. napnál korábbi időpontot akkor lehet megállapítani, ha a közlekedés biztonsága vagy a közlekedésben részt vevők egészsége és testi épsége érdekében az elkerülhetetlen, de ilyen esetben is biztosítani kell a vasúti műszaki előírás alkalmazásához szükséges megfelelő felkészülési időt.

(5) A jogszabályként kihirdetésre kerülő vasúti műszaki előírások hatálybalépésére vonatkozóan a Bizottság javaslatot tesz a miniszternek. A jogszabályi kihirdetést nem igénylő vasúti műszaki előírások hatálybalépésére a hatóság tesz javaslatot a Bizottság részére.

16. § Ez a rendelet az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 25. cikk (3)–(4) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.