A jogszabály mai napon ( 2022.08.11. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi XVIII. törvény

a Makovecz Campus Alapítványról, a Makovecz Campus Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról, valamint állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról * 

A magyar humán- és élettudományok fejlesztése, nemzeti tudáspark keretében a Collegium Professorum Hungarorum és a Piliscsabai Collegium létrehozása, a pedagógus, egészségügyi és szociális kötelező ágazati továbbképzések fejlesztése, a továbbképzéseken részt vevők támogatása, a piliscsabai egykori egyetemi campus épületeinek megóvása a nemzeti identitástudatot és összetartozást erősítő, értékmegőrző, tudományos és társadalmi feladatok érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. A Makovecz Campus Alapítvány

1. § (1) Az Országgyűlés felhívja - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény (a továbbiakban: KEKVA tv.) alapján - a Kormányt, hogy az állam nevében tegye meg a szükséges intézkedéseket a Makovecz Campus Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) létrehozására. * 

(2) Az Alapítvány alapítása során az állam képviseletében a társadalompolitika összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jár el. * 

(3) Az Alapítvány alapító okiratában gondoskodni kell arról, hogy az alapítói jogok teljes körének gyakorlására az Alapítvány kuratóriuma kerüljön kijelölésre.

(4) Az Alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait a miniszter jelöli ki.

2. Az Alapítvány részére történő vagyonjuttatás

2. § (1) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése és a KEKVA tv. 12. §-a alapján az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása érdekében, a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladata ellátásához szükségessé váló, az 1. mellékletben felsorolt ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok), a közfeladat-ellátásra rendelkezésre álló Ingatlanokon található ingóságok, valamint az Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok az állam tulajdonszerzését követően ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken történő átvezetéssel az Alapítvány tulajdonába adhatóak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról (a továbbiakban: ingyenes tulajdonba adás) - a miniszter által az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter bevonásával előkészített javaslat alapján - a Kormány nyilvános határozattal dönt.

(3) Ha az Alapítvány a tulajdonába adott Ingatlanokat el kívánja idegeníteni, akkor az államot elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog biztosítására az államot elidegenítési és terhelési tilalom illeti meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti elidegenítésből származó bevételnek az elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően fennmaradó részét az Alapítvány a KEKVA tv. 1. mellékletében meghatározott közfeladatai ellátására, közérdekű céljai megvalósítására köteles fordítani. Az Alapítvány az értékesítésből származó bevételt az Alapítvány működési költségeinek finanszírozására nem használhatja fel.

(5) Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése vagy megszüntetése esetén az Ingatlanok tulajdonjoga az államra száll vissza, azzal, hogy az érintett Ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat a miniszter gyakorolja.

3. § (1) Az ingyenes tulajdonba adás során átadásra kerülő ingóságokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a tulajdonosi joggyakorló mint átadó és az átvevő Alapítvány képviseletére jogosult személy ír alá. Az átszálló ingó vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott vagyonelemre vonatkozó, a tulajdonosi joggyakorló könyveiben szereplő nyilvántartási értékkel.

(2) Az ingyenes tulajdonba adás során a vagyonelemek átadására per-, teher- és igénymentesen kerül sor, ide nem értve a hatályban lévő bérleti szerződéseket, valamint az érintett ingatlanokon esetlegesen fennálló, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezeték-, szolgalmi és használati jogokat.

3. Állami tulajdonban álló ingatlan ingyenesen történő tulajdonba adásáról

4. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján ingyenesen és illetékmentesen az állam kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest XI. kerület belterület 4568/211 helyrajzi számú, természetben az 1113 Budapest, Aga u. 6. szám, illetve a 1113 Budapest, Tardoskedd u. 2-6. szám alatti, kivett kutatóintézet megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Vezetőképző Alapítvány (székhelye: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1.; nyilvántartási száma: 19-01-0001842) (a továbbiakban: MVA) tulajdonába kell adni, a (2) bekezdésben meghatározott közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében, azzal a feltétellel, hogy az MVA az érintett vagyonelemeket terhelő - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) által a tulajdonátruházás teljesítése érdekében kötendő szerződésben meghatározott - kötelezettségeket teljeskörűen vállalja.

(2) Az MVA az Ingatlant az oktatási, képzési, továbbképzési, kollégiumi, szakkollégiumi tevékenység, illetve diákotthon megvalósításával kapcsolatos közfeladatai ellátásához használja.

5. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti elő és köti meg.

(2) A szerződésben az érintett vagyonelem forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

6. § A 4. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatást úgy kell tekinteni, hogy az az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti juttatással esik egy tekintet alá.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Az 1. § (3) és (4) bekezdése, a 2. §, a 3. § (2) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 38. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2021. évi XVIII. törvényhez

Az Alapítvány részére tulajdonba adható állami tulajdonú ingatlanok

A B C D
1. TELEPÜLÉS HELYRAJZI SZÁM TULAJDONI HÁNYAD MEGNEVEZÉS
2. PILISCSABA 1602/2 1/1 kivett egyetem
3. PILISCSABA 1602/15 1/1 kivett egyetem
4. PILISCSABA 952 1/1 kivett egyetem, diákotthon

  Vissza az oldal tetejére