A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet

a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15., 16., 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. és 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya az 1. mellékletben meghatározott gép kezelőjének képzésére és vizsgáztatására, továbbá a gép kezeléséhez a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 19. § (5) bekezdése alapján szükséges szakmai képesítés megszerzését tanúsító igazolvány (a továbbiakban: gépkezelői jogosítvány) kiadására terjed ki.

(2) E rendeletet nem kell alkalmazni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a hivatásos tűzoltóság és a Magyar Honvédség által üzemeltetett gépek, továbbá az egyes technológiai műveletekben részfeladatokat ellátó, stabil kivitelezésű – telepített – gépsorok részét képező gépeket működtető gépkezelők képzésére és vizsgáztatására.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. anyakönyvi szám: a vizsgajegyzőkönyvön szereplő, a tanulót azonosító sorszámból, a vizsga évszámából és a vizsgajegyzőkönyv számából képzett egyedi azonosító,

2. gépcsoport: az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzői alapján kialakított, négyjegyű számkóddal azonosított csoport,

3. gépfőcsoport: a munkavégzés szakmai irányán belüli, kétjegyű számkóddal azonosított csoport,

4. gépkategória: a munkavégzés szakmai irányának és a gép konstrukciója által meghatározott munkavégző képességének megfelelő, egyjegyű számkóddal azonosított csoport.

2. A szaktanfolyami képzés és a gépkezelői vizsga megszervezése

3. § (1) A képző szerv az lehet, amely igazolja, hogy

a) arra a gépcsoportra, amelyre a szaktanfolyami képzés irányul, működőképes és jogszabályban előírt műszaki ellenőrzés alapján érvényes igazolással rendelkező gépet,

b) olyan gyakorlóterületet, ahol a személy- és vagyonbiztonság veszélyeztetése és a rendeltetésszerű használat mértékét meghaladó környezetszennyezés nélkül biztosítható a gép kezelésének és a hibaelhárításnak a gyakorlása – ideértve a géphez tartozó különböző tartozékok, szerelékek fel- és leszerelését is –,

c) a gép kezeléséhez, karbantartásához és tartozékcseréjéhez előírt munka- és védőruhát, valamint

d) az elméleti tantárgyak tanítására olyan oktatót, aki megfelel – az adott képzésre vonatkozóan – jogszabályban és a tantervi és vizsgakövetelményben meghatározott személyi feltételeknek, biztosít.

(2) *  Az 1. mellékletben foglalt táblázat 20–31. sora, 33., 63. és 68. sora szerinti géphez tartozó képzést a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

4. § (1) A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelyben a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal

a) az elméleti oktatási rész keretében

aa) általános munkavédelmi és elsősegélynyújtási ismereteket,

ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket és

ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket,

b) a gyakorlati oktatási rész keretében

ba) gépkezelési gyakorlatot és

bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket kell oktatni.

(2) A képzés

a) elméleti oktatási részébe tartozó tantárgyat az oktathatja, aki legalább középfokú végzettséggel és az adott tantárgy szakmai tartalmához igazodó, a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott szakképesítéssel rendelkezik, továbbá

b) *  gyakorlati oktatási részébe tartozó tantárgyat az oktathatja, aki legalább középfokú végzettséggel, továbbá az adott gépkategória (1–5) bármely gépcsoportjába tartozó gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal vagy szakirányú OKJ szakképesítéssel és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlattal rendelkezik.

5. § A gépkezelői vizsga a 4. § (1) bekezdésében meghatározott ismeretek szintjének felmérését biztosító elméleti és gyakorlati vizsgafeladatból áll, amelynek keretében a vizsgázó a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint ad számot az általános és a gépcsoportra vonatkozó ismereteiről.

6. § (1) Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyal, mentesül a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.

(2) A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

(3) A külföldön megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén a közlekedési hatóság az egyes gépek tekintetében a munkavégzés célja és módja, valamint a gép szerkezeti kialakításának meghatározó jellemzőivel megfeleltethető képesítése figyelembevételével határozatban határozza meg, hogy a 4. és 5. §-ban előírt kötelezettségek közül melyek teljesítését követően adható ki gépkezelői jogosítvány.

3. A gépkezelői jogosítvány kiadása és nyilvántartása

7. § (1) A vizsgázó a számára meghatározott valamennyi vizsgakötelezettség teljesítése esetén az adott gépcsoportra érvényes gépkezelői jogosítványt kap.

(2) A gépkezelői jogosítványra a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló rendelet gépjárművezetői képesítési igazolvány kiadására és nyilvántartására vonatkozó szabályait kell alkalmazni az e §-ban meghatározott eltéréssel. A gépkezelői jogosítvány kiadása, pótlása, cseréje, visszavonása és nyilvántartása a Kkt. szerinti vizsgaközpont (a továbbiakban: vizsgaközpont) feladata.

(3) A gépkezelői jogosítvány tartalmazza

a) a gépkezelői jogosítvány sorszámát,

b) a kiállító szerv megnevezését,

c) a jogosult természetes személyazonosító adatait és arcképének másolatát,

d) a gépkezelői vizsga dátumát és az anyakönyvi számot,

e) a gépkezelői jogosítvánnyal érintett gépcsoport e rendelet szerinti kódszámát,

f) a gépkezelői jogosítvány kiállításának helyszínét és időpontját,

g) a gépkezelői jogosítvány kiállítójának aláírását és a kiállító szerv bélyegzőlenyomatát, valamint

h) az orvosi alkalmassággal kapcsolatos, (4) bekezdés szerinti adatokat.

(4) A gépkezelői jogosítványba az előzetes orvosi alkalmasságot a vizsgaközpont, az időszakos orvosi alkalmasságot a vizsgálatot végző orvos jegyzi be. A bejegyzés tartalmazza

a) a gépkezeléshez szükséges egészségügyi feltételnek való megfelelés tényét és záró időpontját,

b) a bejegyzés keltét,

c) az időszakos orvosi alkalmasság bejegyzése esetén az alkalmasságot megállapító orvos nevét és orvosi pecsétszámát, valamint

d) a bejegyzést végző aláírását és bélyegzőlenyomatát.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

9. § (1) E rendelet hatálybalépése nem érinti az azt megelőzően a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megszerzett vagy elismert gépkezelői jogosítványban meghatározott gépcsoport kezelésére vonatkozó jogosultságot.

(2) *  Az R. 6. §-a szerinti gépkezelői vizsgabizottság elnökének és tagjának 2022. december 31-éig az is jelölhető, akit az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján kiadott közlekedési országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékben az építő- és anyagmozgató gép kezelője vizsgáztatási szakterületre nyilvántartásba vettek.

(3) E rendelet hatálybalépése nem érinti az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM–KPM rendelet alapján megszerzett, de a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet 2. mellékletében nem szabályozott géptípusok, gépcsoportok tekintetében megszerzett kezelői jogosultságokat.

(4) A képzés gyakorlati oktatási részébe tartozó tantárgyat az e rendelet hatálybalépését követő egy év leteltéig az is oktathatja, aki az adott gépkategória bármely gépcsoportjába tartozó gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvánnyal és legalább kétéves időtartamú gépkezelési gyakorlattal rendelkezik.

(5) Az „alapozás, közmű- és fenntartási gépek” gépkategóriába tartozó gépcsoportok esetén a képzés gyakorlati oktatási részébe tartozó tantárgyat a jelen rendelet hatálybalépését követő egy év leteltéig az is oktathatja, aki az adott gépcsoportba tartozó gép kezelésében legalább kétéves időtartamú gyakorlattal rendelkezik.

5. Egyes miniszteri rendeletek módosítása és hatályon kívül helyezése

10. § * 

11. § * 

12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelethez

Gépkezelői jogosítvány alapján kezelhető gépek

A B C D
1. Kódszám Gépkategória Gépfőcsoport Gépcsoport
2. 1 Földmunkagépek
3. *  11 Univerzális földmunkagépek
4. *  1111 1 Traktor alapú univerzális földmunkagép
5. 12 Kotrógépek
6. 1212 Gumikerekes kotró
7. 1222 Lánctalpas kotró
8. 1223 Teleszkópos kotró
9. 1311 Vedersoros kotró és árokásó
10. 14 Földtolók (dózerek)
11. 1412 Földtoló
12. 15 Földgyaluk (gréderek)
13. 1522 Földgyalu
14. 16 Földnyesők (szkréperek)
15. 1612 Földnyeső
16. 17 Tömörítőgépek
17. 1712 Statikus henger
18. 1722 Vibrációs henger
19. 1732 Gumihenger
20. 2 Alapozás, közmű- és fenntartási gépek
21. 21 Alapozás gépei
22. 2131 Kőzet- és talajfúró berendezés
23. 2132 Cölöp és szádfal verő berendezés
24. 22 Közműépítés gépei
25. 2218 Talajvízszint süllyesztő aggregát
26. 2222 Dréncső, kábel és komplett csőfektető berendezés
27. 2243 Csősajtoló berendezés
28. 2244 Alagcsövező gép
29. 26 Fenntartás gépei
30. 2632 Földmű fenntartó gép
31. 2655 Nyesedékaprító berendezés
32. 2654 Önjáró fűnyíró és fűkasza
33. 2684 Csatornavizsgáló és tisztító berendezés
34. 3 Targoncák és szállítógépek
35. 33 Targoncák
36. 3312 Gyalogkíséretű targoncák
37. 3313 Vezetőállásos targoncák
38. 3324 Vezetőüléses targoncák
39. 3327 Vontató targoncák
40. 3336 Autonóm komissiózó targoncák
41. 34 Dömperek
42. 3411 Dömper (kerekes anyagszállító)
43. 3412 Önrakodó dömperek
44. 36 Szivattyúk és folyadékszállító gépek
45. 3624 Betonszállító mixer gépkocsi
46. 3626 Betonszállító mixer gépkocsi betonszivattyúval
47. 3627 Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek
48. 3628 Szennyvízszállító és szippantó járművek
49. 3652 Víz-, szennyvíz, zagy- és iszapszivattyú
50. 3681 Beton-, bitumen, habarcsszivattyú és szivattyú aggregát
51. 4 Emelő- és rakodógépek (kivéve targonca)
52. 41 Emelőszerkezetek
53. 4111 Járműemelő
54. 4121 Emelő asztal és felrakógép
55. 4141 Parkoló emelő
56. 4191 Szintkülönbség kiegyenlítő
57. 42 Személyemelők és szerelőállványok
58. 4211 Ollós emelőállvány
59. 4213 Gépjármű emelő-hátfalak
60. 4221 Mobil szerelő állvány
61. 4223 Mobil szerelő kosár
62. 4224 Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű és utánfutó
63. 4225 Hídvizsgáló
64. 4226 Építési személy- és teherfelvonók
65. 4227 Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
66. 4228 Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
67. 43 Járműves emelőszerkezetek, berendezések
68. 4329 Reptéri catering jármű
69. 4374 Konténer emelő
70. 44 Járműves daruk
71. 4411 Autódaru
72. 4412 Emelve szállító gépjárművek
73. 4431 Lánctalpas daru
74. 4451 Járműre szerelt daru
75. 43 Toronydaruk és kötöttpályás daruk
76. 4341 Toronydaru
77. 4351 Árbócdaru
78. 4371 Bakdaru
79. 4372 Forgódaru
80. 4391 Födémdaru
81. 4361 Híddaru, futódaru
82. 4362 Portáldaru
83. 4373 Ablakdaru
84. 4375 Konzoldaru
85. 45 Rakodógépek
86. 4511 Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodó
87. 4572 Kompaktor
88. 4593 Vagonkirakó
89. 5 Útépítő- és karbantartógép
90. 53 Útépítő gépek
91. 5316 Talajstabilizátor
92. 5323 Betonbedolgozó finischer
93. 5339 Aszfalt újrahasznosító berendezés
94. 5341 Aszfaltbedolgozó finischer
95. 5344 Aszfaltburkolat maró
96. 5361 Emulziószóró berendezés
97. 55 Alagútépítés gépei
98. 5599 Alagútépítő gépek
99. 56 Útburkolat javító gépek és karbantartó gépek
100. 5623 Hómaró és hótoló gépek
101. 5625 Só- és homokszóró gép
102. 5631 Útfenntartó- és karbantartó gépek
103. 5633 Önjáró útburkolati jelfestő
104. 5636 Kátyúzó gép
105. 5643 Szalagkorlát-, oszlop-, táblamosó gép
106. 5652 Ároktisztító-maró munkagép
107. 5672 Önjáró seprőgép
108. 5680 Aszfalt- és betonburkolat bontó és vágó gép
109. 5681 Útkorona átfúró berendezés