A jogszabály mai napon ( 2023.09.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2021. évi LXVII. törvény

a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt, a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. § és az 1. melléklet a Megállapodás 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba. * 

(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. * 

5. § Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1. melléklet a 2021. évi LXVII. törvényhez

„MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT, A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS ROMÁNIA KORMÁNYA KÖZÖTT BUKARESTBEN, 2014. JÚLIUS 24-ÉN ALÁÍRT, A MAGYAR-ROMÁN ÁLLAMHATÁRON ÁTVEZETŐ KÖZÚTI KAPCSOLATOKRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Magyarország Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek),

Figyelemmel a Szerződő Felek szándékára, hogy Dombegyház és Variaşu Mic (Kisvarjas), valamint Elek és Grăniceri (Ottlaka) között két új közúti határátkelőhelyet nyissanak meg,

Tekintettel arra, hogy a Dombegyház és Variaşu Mic (Kisvarjas), valamint az Elek és Grăniceri (Ottlaka) közötti határátkelőhelyek létrehozása a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt megállapodás módosítását jelenti,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt megállapodás 5. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés előírásaitól eltérően a Szerződő Felek megállapodnak határátkelőhelyek létrehozásáról a Dombegyház - Variaşu Mic (Kisvarjas) és az Elek - Grăniceri (Ottlaka) útkapcsolatoknál.”

2. cikk

(1) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól, és azon utolsó jegyzék kézhezvétele utáni harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások befejezésének.

(2) Jelen megállapodás a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, Bukarestben, 2014. július 24-én aláírt megállapodás érvényének megszűnésekor hatályát veszti.

Készült Gyulán, 2021. április hó 28. napján, két eredeti példányban, magyar és román nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.”