A jogszabály mai napon ( 2022.06.29. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)-c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,

a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 12-13. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) és b) pontjában,

a 14-16. § tekintetében a különleges gazdasági övezetről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi LIX. törvény 7. § (1) bekezdés a)-c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) *  a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő - közterület- és zöldfelület-rendezési, közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési - munkákra vonatkoznak,

c) a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

(2a) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket is, amelyek a (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkoznak, és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22., 23., 56., 63., 64. és 84. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat is érintik.

(3) *  A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 7., 10., 12., 13., 19., 20., 22., 23., 24., 43., 45-50., 52., 53-56., 58., 59., 60., 63., 64., 66., 67., 70-73. és 81-85. sora szerinti beruházást.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 10., 19., 24., 56., 63., 64. és 84. sora szerinti beruházás tekintetében az építési tevékenységgel érintett ingatlanok közvetlen környezetét és az építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5) *  A 2. melléklet 12., 13. és 19. sora szerinti beruházások megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6-8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(5a) *  A 2. melléklet 84. sora szerinti beruházás megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, a fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6-8. §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása az ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a Pest Megyei Kormányhivatal által kijelölt, a kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Vác ugyanazon településrészén elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.

(6) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 22., 23. és 67. sora szerinti beruházások tekintetében a beruházások építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

(7) *  A 2. melléklet 11., 46., 63., 64. és 82. sora szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telekalakítás és annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése még nem történt meg.

(8) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. és 24. sora szerinti beruházás időtartama alatt a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelője által a vagyonkezelt vagyonnal kapcsolatos tevékenység - ideértve a vagyonelemek hasznosítását is - közfeladatnak minősül.

(9) *  A 2. melléklet 57. sora szerinti beruházás tekintetében a beruházás építési műszaki ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben a 2. melléklet szerinti kormánymegbízottakat jelöli ki koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként.

3. § (1) *  A Kormány - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 4., 5., 6., 11., 12., 13., 14. és 45-49. sora szerinti beruházás kivételével a Beruházásokkal összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(3) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 8., 9., 12., 13., 14., 19., 20., 22., 23., 24-50., 52., 53-55., 58., 59., 60., 61., 68., 69., 71-73., 79., 84. és 85. sora szerinti beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

(4) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7-9., 43., 50., 51., 63., 64., 69., 71., 79. és 80. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.

(5) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 22., 23., 58., 66. és 79. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(1a) *  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. melléklet 74-78. sora szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárások és a természetvédelmi eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - tizenöt nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő - a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg - nyolc nap.

5. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.

(2) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 3., 45-50., 56., 58. és 81-85. sora szerinti beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházás esetében az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésében és a feltárási projekttervben foglalt régészeti feladatok ellátásában a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.

6. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) *  az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 15%.

6/A. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 55. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási és kulturális célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy a beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, az alábbiak szerint:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK előírásait nem lehet alkalmazni.

(2) A beruházással érintett ingatlanokon

a) az építési hely az ingatlanok teljes területe,

b) a telek terepszint feletti beépítettségének megengedett legnagyobb mértéke 80%,

c) a telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,5 m2/m2,

d) a telek legkisebb zöldfelületi aránya 10%,

e) az épület legnagyobb épületmagassága 7,5 méter,

f) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt - az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú - személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható.

6/B. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési tervek vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, kulturális, igazgatási, iroda, szállás, nevelési, oktatási, sport, ipari és közlekedési rendeltetésű, geotermikus erőműhöz kapcsolódó létesítmények és épületek helyezhetőek el az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

1. az építési hely az ingatlan teljes területe,

2. a kialakítható legkisebb telekméret 500 m2,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb értéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb értéke 80%,

5. az épületmagasság megengedett legnagyobb értéke 40 méter,

6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

7. a beépítés módja nem korlátozott, megengedett a szabadon álló és a zártsorú beépítési mód,

8. a tereprendezés mértéke nem korlátozott,

9. a telekszélesség mértéke nem korlátozott,

10. az utcai párkánymagasság, a homlokzatmagasság nem korlátozott.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 58. sora szerinti beruházással összefüggésben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. rész 1. pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyéb rendeltetésű épületeknél a minimálisan alkalmazandó megújulóenergia-részaránynak nem kell meghaladnia a 10 kWh/m2-évet.

6/C. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. és 60. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési terv és az OTÉK ezzel ellentétes rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat

a) 59. sora szerinti ingatlan tekintetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke az ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet,

b) 60. sora szerinti ingatlan tekintetében gépjárműparkolót nem kell létesíteni.

6/D. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 63. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 11 méter,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

c) az oldalkert legkisebb szélessége 6,5-6,5 méter, az előkert legkisebb mérete 10 méter.

6/E. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítés módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb telekterülete 15 000 m2,

c) a kialakítható új telek legkisebb szélessége 50 méter, legkisebb mélysége 50 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

e) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

g) az előkert legkisebb mélysége 5 méter, az oldalkert legkisebb szélessége 6 méter, a hátsókert legkisebb mélysége 6 méter,

h) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter.

6/F. § *  (1) *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató, kereskedelmi szállásszolgáltató és azokat kiegészítő egyéb rendeltetésű építmények, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv, településképi rendelet, egyéb önkormányzati rendelet, továbbá az OTÉK a (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályokkal ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet, településképi rendeletet, egyéb önkormányzati rendeletet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott tagozatok visszaépítése, illetve a meglévő épületek felújítása, új épületek kialakítása, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, alábbi sajátos beépítési szabályok alkalmazandók:

1. az ingatlanon új épület, építmény elhelyezhető, korábbi épület, építmény elbontható, bővíthető és átalakítható,

2. a beruházás során rekonstrukcióra kerülő épület eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó beruházások során nem kell a helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

3. az előkert, oldalkert, hátsókert mérete 0 méter,

4. a magánút telekszélessége legalább 5 méter,

5. a beépítésnek nem akadálya a közvetlen közterületről vagy magánútról gépjárművel történő közvetlen megközelítés hiánya,

6. kerítés a bekötő vagy összekötő út úttengelyétől számított legalább 6 méterre helyezhető el,

7. az épület- és építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,

8. az építmény megengedett legmagasabb pontja 15 méter,

9. a beruházással érintett ingatlanok esetében a szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak meghatározásánál figyelembe kell venni az eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények eredeti terveit, maradványait, a meglévő földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is,

10. a beruházással érintett épületek, építmények a telekhatárokat keresztezhetik a telekalakítási engedélyek ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,

11. legnagyobb beépítési mérték a Szentendre külterület 0231, 0232/2, 0232/3 helyrajzi számú ingatlanok esetében 10%,

12. terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke a Szentendre külterület 0231, 0232/2, 0232/3 helyrajzi számú ingatlanok esetében 10%,

13. lapos, vagy 15 foknál alacsonyabb hajlásszögű tető esetén zöldtetőt, vagy más, táji karakterbe, illetve az épület eredeti architektúrájához illő anyagú tetőzetet lehet kialakítani,

14. az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

15. a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

16. a közművesítettség követelménye közműpótlók alkalmazásával biztosítható.

(3) A helyi településrendezési tervben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó építési- és használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

(4) Az egy időben vagy több ütemben megvalósuló építési tevékenység vonatkozásában több ingatlanra is kiadható az építési engedély.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43. § (5c) bekezdésében foglaltakon kívül a műemlék részlegesen lebontható akkor is, ha az ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az ingatlan méltó és fenntartható használatához, valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek aránytalan sérelme nélkül, a műemléki jelleg megtartása és a védelmet megalapozó általános műemléki érték érvényesülése mellett elvégezhetők.

6/G. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 67. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter.

6/H. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sorában megjelölt beruházás esetében a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, valamint

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sora szerinti beruházással kapcsolatban a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) 114 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

b) a beruházás eredményként megvalósuló felépítmény használatbavételi engedélyének véglegessé válását követő 5 éven belül - az a) pontban foglaltakon túl - további 50 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani az ingatlan határvonalától számított 1000 méter távolságon belül.

6/I. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra a beépítés egyedi szabályait a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésében meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, azzal, hogy az ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények a következők:

a) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

b) az épületmagasság nem haladhatja meg a meglévő épületmagasságot,

c) az épületeken síktáblás napelem, napkollektor szabadon helyezhető el, az attika rátakarásának figyelembevétele nélkül.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 69. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) a telken belül elhelyezendő parkolóhelyek száma legfeljebb 23 darab,

b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

6/J. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sora szerinti ingatlan tekintetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 70. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségei nettó alapterületének minden megkezdett 80 m2-e után.

6/K. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 71. sora szerinti telken művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,

d) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 15 méter,

e) az előkert minimális mértéke telekhatártól mért 10 méter,

f) a telek területén az ivóvízellátás, csapadékvíz-elvezetés, illetve -kezelés, a gázellátás biztosítása a közüzemi közműhálózat kialakításáig a vonatkozó hatósági előírások megtartásával egyedi módon, műszakilag megfelelő helyettesítő berendezéssel pótolható, a szennyvíz időszakos tárolása egyedi, zárt szennyvíztároló műtárggyal is történhet legkésőbb az épületek használatbavételi engedélyezésének megkezdéséig.

6/L. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 72. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan

a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%, azzal, hogy amennyiben a Helyi Építési Szabályzat 25%-nál kisebb minimálisan kialakítandó zöldfelület mértéket engedélyez, úgy a kisebb érték alkalmazása lehetséges,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%.

6/M. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokra a beépítés egyedi szabályait és követelményeit a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésében meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti beruházással érintett, Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter,

b) a telek megosztása esetén a helyi építési szabályzatban az építési övezetre megállapított megengedett legkisebb zöldfelületi mértéket a Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válást követően kialakuló ingatlanokra együttesen kell teljesíteni,

c) az ingatlan megosztható, a legkisebb telekméret 10 000 m2,

d) a telek kialakítható abban az esetben is, amennyiben a meglévő épületek között az OTÉK legkisebb telepítési távolságra vonatkozó előírásai nem teljesülnek, az építmények telekhatáron is csatlakozhatnak egymáshoz,

e) az ingatlan e rendelkezés hatálybalépésekor meglévő, közterületekkel határos telekhatárait rendezettnek kell tekinteni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79. sora szerinti ingatlan és az abból telekalakítás során létrejövő ingatlanok tekintetében az egyes építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek elhelyezését az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) összesen 1400 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani,

b) az a) pontban foglaltakat - a telek megosztása esetén - a Győr belterület 5761/5 helyrajzi számú ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válást követően kialakuló ingatlanokra együttesen kell teljesíteni.

6/N. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 81. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

b) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 17 méter,

c) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

d) a beruházással összefüggésben összesen 22 darab új személygépkocsi-parkolóhelyet kell biztosítani.

6/O. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,

b) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 16 méter,

c) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

d) a beruházással összefüggésben nem kell új személygépkocsi-parkolóhelyet megvalósítani.

6/P. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 83. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) az építési hely az ingatlan teljes területe,

b) a hatályos településrendezési terv szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 65%,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint alatt 85%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a térszint felett legfeljebb 7 szint létesíthető,

g) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

h) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter,

i) a párkánymagasság megengedett legnagyobb mértéke 23 méter,

j) a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározottakkal ellentétben 70 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

6/Q. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlan a) alrészletén és az ebből telekalakítással létrejövő ingatlanon a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)-(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlan a) alrészletén és az ebből telekalakítással létrejövő ingatlanon oktatási, köznevelési, kereskedelmi, iroda-, szálláshely-, sport- és közlekedési célú építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:

a) a kialakítható telek legkisebb területe 8000 m2,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 20%,

c) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 25%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,75 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 55%,

f) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 22 méter,

g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

h) épület, önálló rendeltetési egység létesítésének lehetősége vagy tilalma a meglévő rendeltetés módosítására nem vonatkozik,

i) kiszolgáló épület terepszint feletti kialakítása nem korlátozott,

j) a telken belüli parkolási kötelezettség biztosítása nem korlátozott,

k) a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken közhasználat céljára szolgáló területet, illetve közhasználat elől el nem zárható területet nem kell kialakítani;

l) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 60%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a telekalakítás az alrészlet határok mentén korlátozás nélkül megengedett.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a főépület hátsó homlokzati vonalától nyugati irányban emelkedő természetes terepalakulat felé a sportfunkció kialakítása érdekében kis mértékű terepalakítás megengedett, a természetes terepszint tartós, végleges kialakítással legfeljebb a terepszinttől lefelé és felfelé mért 1 méterrel változtatható meg.

(6) A 2. mellékletben foglalt táblázat 85. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a történeti kert területén a műemléki értékek sérelme nélkül futókör kialakítható.

7. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja zártsorú,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6,0 m2/m2,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a földszinti szinten 100%,

e) az ingatlanon oktatási, iroda-, sport-, kollégium- és apartmanfunkciók is elhelyezhetők,

f) gépjárműparkolót nem kell létesíteni,

g) felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 300 m2 alapterületű, ideiglenes ideig fennálló építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb 2026. december 31. napjáig kötelező,

h) *  a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 95%,

i) *  az épület tetőterében két szint létesíthető,

j) *  az épület tetőzetén - a telek belső oldalán - napelem elhelyezhető.

7/A. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)-(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)-(3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 60%,

e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,

h) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.

(3) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e rendelet hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

7/B. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltéréssel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató-, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után,

b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani irodai funkció nettó alapterületének minden megkezdett 50 m2-e után, valamint

d) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani kulturális, galéria-, könyvtárfunkció nettó alapterületének minden megkezdett 100 m2-e után.

7/F. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 11., 12., 13., 14., 20., 25-42., 44., 53-55., 58., 63., 64., 65. és 66. sora szerinti beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján - indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

7/G. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,

b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 85%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

7/H. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,

b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,

d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.

7/I. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,5 m2/m2,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 40 méter,

d) az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 65 métert,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények esetében, amennyiben az alapterületi bővítés mértéke nem haladja meg a bruttó 75 m2-t, az OTÉK 42. §-át nem kell alkalmazni.

7/J. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%.

7/K. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 65%.

7/L. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2)-(5) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)-(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a telek beépítési módja nem korlátozott,

b) az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 6 m2/m2,

c) a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 90%,

f) a párkánymagasság megengedett legnagyobb értéke 27 méter,

g) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

h) az ingatlanokon megvalósítandó új beépítés során legfeljebb három szint mélygarázs létesíthető.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon álló épületek tetőtere a tetőidom megtartása mellett beépíthető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

b) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 200 m2 nettó alapterülete után,

c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 100 m2 nettó alapterülete után,

d) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység esetén az iroda- vagy ellátóterület minden megkezdett 500 m2 alapterülete után,

e) új épület, vagy meglévő épület bővítésének építési helyén a meglévő gépjármű várakozó helyek megszüntethetőek, azzal, hogy azok eltérő helyen történő biztosítása nem szükséges.

(5) Bővítés, átalakítás és rendeltetésmódosítás esetén a parkolóférőhelyek számának meghatározásakor a teljes ellátandó rendeltetés képezi az alapot, azzal, hogy a keletkező többlet személygépjármű elhelyezési kötelezettséget a (4) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott mértékben kell biztosítani.

7/M. § * 

7/N. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkeire vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,

b) a zöldfelület legkisebb mértéke 10%.

7/O. § *  (1) A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás tekintetében az 1. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a továbbiakban: EOV koordináták) által lehatárolt részén megvalósuló beruházás telkére a beépítés szabályait a (3) és (4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) az OTÉK előírásait a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (3) és (4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt részre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 2,25 m2/m2, terepszint alatt 0,9 m2/m2,

c) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 26,5 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 50%,

e) új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, kivéve, ha a 4. mellékletben megjelölt földrészletek terepszint alatti beépítésének megengedett legnagyobb mértéke 100%, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt részére vonatkozóan a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:

a) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani,

b) a kerékpártárolók kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete alapján számított kerékpárok számának 10%-os elhelyezését kell biztosítani.

(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt, EOV koordináták által lehatárolt építési területen bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető, azzal, hogy a tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.

7/P. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 24. sora szerinti beruházással (e § alkalmazásában a továbbiakban: beruházás) érintett ingatlanon intézményi, rekreációs, kulturális, művelődési, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkoló, parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgálóépítményei helyezhetőek el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az eredeti architektúra visszaállítása érdekében az eredeti építészeti arculat alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az elbontott tagozatok visszaépítése, valamint az ezzel összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó, alábbi sajátos beépítési szabályok alkalmazandóak:

a) a beruházás során rekonstrukcióra kerülő műemlék épületek eredeti építészeti arculatának kialakítása és a hozzá kapcsolódó beruházások során nem kell a helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet készíteni,

b) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az e § szerint megvalósítandó építmény magasságával,

c) a beruházással érintett ingatlanok esetében a szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak meghatározásánál figyelembe kell venni az eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények eredeti terveit, maradványait, a meglévő földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is, a helyi építési szabályzat ezzel ellentétes előírásait nem kell alkalmazni,

d) a beruházással érintett épületek energetikai rendszerének kialakítása során az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. pont 1. alpontját nem kell alkalmazni,

e) a beruházással érintett épületek, építmények a telekhatárokat keresztezhetik a telekalakítási engedélyek ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,

f) legnagyobb beépítési mérték: 100%,

g) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,

h) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani,

i) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

j) a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a beruházással összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele.

(3) A beruházás tárgyát képező eredeti épület megvalósításához szükséges építési telek kialakítása, telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül elvégezhető.

7/Q. § *  A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 9. sora szerinti beruházás tekintetében az 1. melléklet 1. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

7/R. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 43. sora szerinti beruházással közmű- és energiaszolgáltató, valamint a közút- és a vízilétesítmény-kezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, a közút- vagy vízilétesítmény-kezelő öt munkanapon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

7/S. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 7,5 méter,

3. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 45. sorában meghatározott beruházással kapcsolatban a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározottakkal ellentétben 30 darab személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani.

7/T. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) és (3) bekezdésben meghatározott sajátos szabályával ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a telek beépítési módja zártsorú,

2. a kialakítható telek legkisebb telekterülete 3 000 m2,

3. a terepszint feletti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 60%,

4. a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke 90%,

5. az általános célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,4 m2/m2,

6. a parkolóterületi szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,1 m2/m2,

7. *  a Budapest belterület 13319 és 13323 helyrajzi számú ingatlanok telekegyesítését követően kialakuló ingatlan esetében a zöldfelület mértéke a Budapest belterület 13319 helyrajzi számú ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet,

8. az utcai párkánymagasság vonalának megengedett legnagyobb magassági értéke 17 méter,

9. a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

10. gépjárműtároló épületben és terepszint alatti építményben vagy felszíni parkolóként alakítható ki, azzal, hogy terepszint alatti építmény zárófödémén létesítendő felszíni parkolót 20 férőhelyig nem kell fásítani, terepszint alatti építmény zárófödéme fölött zöldtető kialakítása nem szükséges,

11. a vízzáróan burkolt felületek megengedett legnagyobb mértéke 90%,

12. az épületben készülhetnek mélyen üvegezett nyílászárók, ezek törésvédelmét biztonsági üvegezéssel, fóliával vagy mechanikai védelemmel biztosítani kell,

13. a telek természetes terepszintjének megváltoztatása során az eredeti terepfelszín és a végleges rendezett terep szintkülönbsége a telek határától számított 3,0 méteres sávban nem haladhatja meg az 1,0 métert, ezen kívül eső területen nem haladhatja meg a 2,0 métert, kivéve, ha az épület rendeltetésszerű használata vagy műszaki, biztonsági követelmények biztosítása ezt megkívánja,

14. nem utcafronti homlokzaton erkélyt, zárterkélyt és loggiát a telek oldalhatárától legalább 75 cm távolságban szabad csak létesíteni,

15. a létesíthető támfal legnagyobb magassága legfeljebb 4,50 méter lehet,

16. az utcai párkánymagasság vonalának magasságát az utcafronti járdavonal alacsonyabb pontjától kell mérni, és 9 méterenként ismételten kell megállapítani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 46. sorában meghatározott beruházással kapcsolatban a személygépkocsi-parkolóhelyek kialakítása során az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott személygépkocsik számának legalább 35%-a elhelyezését kell biztosítani.

7/U. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 47. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a telek beépítési módja szabadon álló,

2. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%, 50 cm feletti biológiailag aktív feltöltést tartalmazó intenzív zöldtető teljes értékűen beleszámolható a zöldfelületi számításba,

3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 35%,

4. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

5. a kialakítandó parkoló darabszám lakásonként 0,5 db,

6. a kialakítandó parkoló darabszám szállás jellegű, önálló rendeltetés minden szobája után 0,5 db,

7. a kialakítandó parkoló darabszám kollégium, diákszálló, minden 15 férőhely után 1 db,

8. a kialakítandó parkoló darabszám felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység minden megkezdett 50 m2 után 1 db,

9. a parkoló szám előbbi pontok alapján számítandó, azzal, hogy a telken felszín alatti, mély-, illetve teremgarázsban elhelyezhető parkolóhelyek száma legfeljebb 50 db lehet, a felszíni parkolóhelyek darabszámára nincsen korlátozás,

10. törekedni kell a meglévő homlokzat megtartására az energetikai követelmények figyelembevétele mellett, homlokzati hőszigetelés, illetve egyéb energiahatékonyságot és megújuló energiahasznosítást célzó beruházási elem engedélyezett, amennyiben műszaki indokoltság és megvalósíthatóság alátámasztott,

11. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,1 m2/m2,

12. hátsó és oldalkertben építési helyen kívül terepszint alatt kertészeti tároló és karbantartó helyiség létesíthető, maximum 200 m2-es alapterülettel.

7/V. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 85%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 12,5 méter,

3. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 5%,

4. a hátsó kert mérete 0,0 méterre csökkenthető a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása esetén,

5. a 6183 helyrajzi számú ingatlan felőli oldalhatár felől létesülő térelhatároló falban a vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett legalább 1,80 méter mellvédmagasságú nyílászáró létesíthető,

6. a beruházással összefüggésben összesen 10 új parkolóhelyet kell megvalósítani.

7/W. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon hitéleti, oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 70%,

2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke legfeljebb 10,5 méter,

3. a telken a zöldfelület mértéke nem csökkenhet,

4. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,

5. a beruházással összefüggésben nem kell új parkolóhelyet megvalósítani.

7/X. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül a 24746 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a meglévő építmény átalakítható, bővíthető, az udvar lefedhető és belső udvar új épületrésszel kiegészíthető,

b) a meglévő tetőszerkezet részbeni elbontásával az épület a tetőszinten bővíthető, azzal, hogy az új szintet lezáró tető kialakítható 10%-ot meg nem haladó lejtéssel is, illetve a tetőszerkezet legmagasabb pontja nem lehet magasabb, mint a meglévő épület Szabadság téri homlokzatán elhelyezkedő két torony legmagasabb pontja, továbbá az eredeti tetőszint területén tetőterasz kialakítható,

c) a visszahúzott tetőelem egyes részei, épületszerkezetei a meglévő épület jelenlegi túlnyúlásának mértékével egyezően, függőlegesen legfeljebb 5,5 métert, vízszintesen legfeljebb 7,5 métert túlnyúlhatnak a meglévő épület közterület felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 45°-os érintősíkon, a meglévő épület udvar felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 60°-os érintősíkon és a magassági idomon,

d) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja, de nem haladhatja meg a jelenleg kialakult 25 métert,

e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett általános szinten 85%,

f) a terepszint alatti építés megengedett legnagyobb mértéke 100%,

g) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,8 m2/m2,

h) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,

i) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,

j) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, berendezések az építményen és a 24746 helyrajzi számú ingatlan teljes területén elhelyezhetők,

k) az ingatlanon álló épületen tetőablak, tetőbevilágítási és a tetőfedéshez illeszkedő lamellázattal takart gépészeti szellőzőfelület létesíthető,

l) közterületről nem látható módon távközlési, adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető.

(3) A parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,

a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell biztosítani,

b) az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár elhelyezését nem kell biztosítani.

(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 43. § (5c) bekezdésében foglaltakon kívül a műemlék részlegesen lebontható akkor is, ha az ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az ingatlan méltó és fenntartható használatához, valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek aránytalan sérelme nélkül, a műemléki jelleg megtartása és a védelmet megalapozó általános műemléki érték érvényesülése mellett elvégezhetőek.

7/Y. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló építményei helyezhetők el a (2) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:

a) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,

b) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani.

7/Z. § *  (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló-építményei helyezhetők el a (2)-(4) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)-(4) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlan vonatkozásában az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet nem kell biztosítani.

(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlannal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben - a (4) bekezdés figyelembevételével - az ingatlan telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

10. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (2) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 4., 5. és 6. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

11-13. § * 

14. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

15. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított 3. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 10. sorát a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

16. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. § (3) és (5) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/G. §-át, 7/H. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sorát a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

17. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2021. (V. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított 3. § (2)-(3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 14. sorát a Módr9. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

18. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (1) és (4) bekezdését, 7/A. és 7/B. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

19. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 296/2021. (V. 31.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjét a Módr11. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

20. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 338/2021. (VI. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 7/I. §-át, 7/J. §-át, 7/K. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 15., 16., 17. és 18. sorát a Módr12. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

21. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 383/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított 1. § (3)-(5) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6. § (1) bekezdés a) alpontját, 7/L. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 19. sorát és a 3. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát a Módr13. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

22. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 384/2021. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 20. sorát a Módr14. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

23. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/M. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

24. § *  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított 1. § (2a), (3), (6) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 7/N. §-át, 1. mellékletét és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sorát a Módr16. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

25. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 401/2021. (VII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított, 3. § (3) bekezdését, 7/O. §-át és 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Módr17. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

26. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 411/2021. (VII. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított 1. § (3), (4) és (8) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/P. §-át, a 2. mellékletében foglalt táblázat 24. sorát, valamint a 3. mellékletében foglalt táblázat 4. sorát a Módr18. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

27. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 426/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/Q. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sorát a Módr19. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

28. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 427/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 25-42. sorát a Módr20. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

29. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sorát a Módr21. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

30. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 498/2021. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr22.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 30., 34., 35., 37. és 41. sorát a Módr22. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

31. § *  E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.) módosított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 44. sorát a Módr23. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

32. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 525/2021. (IX. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr24.) megállapított 1. § (3) és (7) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7. § (2) bekezdés h)-j) pontját, 7/S-7/W. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 45-49. sorát a Módr24. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

33. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr25.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 7/X. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a Módr25. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

34. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr26.) megállapított 3. § (4) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 51. sorát a Módr26. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

35. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 566/2021. (X. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr27.) megállapított 1. § (3) és (4) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat 52. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr27. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

36. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Y. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sorát a Módr28. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

37. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Z. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 54. sorát a Módr29. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

38. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 587/2021. (X. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr30.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6/A. §-át, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 55. sorát a Módr30. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

39. § *  E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr31.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 7/O. §-át és 4. mellékletét a Módr31. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

40. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr32.) módosított 1. § (2) bekezdés b) pontját, (2a), (3) és (4) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 56. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr32. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

41. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 595/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr33.) megállapított 1. § (9) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 57. sorát a Módr33. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

42. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 596/2021. (X. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr34.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat 33. sorát a Módr34. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

43. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 622/2021. (XI. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr35.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, 6/B. §-át, 7/F. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 58. sorát és 3. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr35. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

44. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr36.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 6/C. §-át, 7/T. § (2) bekezdés 7. pontját, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 59. és 60. sorát a Módr36. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

45. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr37.) megállapított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 61. sorát a Módr37. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

46. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 728/2021. (XII. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr38.) megállapított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 62. sorát a Módr38. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

47. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 779/2021. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr39.) módosított 1. § (2a)-(4) és (7) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 6/D., 6/E., 7/F. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 63., 64. és 65. sorát, valamint 3. mellékletében foglalt táblázat 8. és 9. sorát a Módr39. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

48. § *  E rendeletnek az egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr40.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 6/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 66. sorát a Módr40. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

49. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr41.) megállapított 1. § (3) és (6) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 6/G. §-át, 1. mellékletét és 2. mellékletében foglalt táblázat 67. sorát a Módr41. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

50. § *  E rendeletnek az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 30/2022. (II. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr42.) módosított 3. § (3) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 68. sorát a Módr42. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

51. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 32/2022. (II. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr43.) megállapított 6/H. §-át és módosított 7/F. §-át a Módr43. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

52. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2022. (II. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr44.) módosított 3. § (3) és (4) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat A:66 mezőjét, megállapított 6/I. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 69. sorát a Módr44. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

53. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2022. (III. 8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr45.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3)-(4) bekezdését, 6/J-6/L. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 70-73. sorát a Módr45. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

54. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 131/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr46.) megállapított 4. § (1a) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 74-78. sorát a Módr46. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

55. § *  E rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2022. (IV. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr47.) megállapított 6/F. § (1) bekezdését és 7/F. §-át a Módr47. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) módosított 3. § (3)-(5) bekezdését, megállapított 6/M. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 79. sorát a Módr48. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

57. § *  E rendeletnek az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 144/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr49.) módosított 3. § (4) bekezdését és 2. mellékletében foglalt táblázat 80. sorát a Módr49. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

58. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr50.) megállapított 1. § (5a) bekezdését, 6/N-6/P. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 81-84. sorát, 3. mellékletében foglalt táblázat 10. sorát, továbbá módosított 1. § (2a), (3), (4) és (7) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, valamint 5. § (2) bekezdését a Módr50. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

59. § *  E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 159/2022. (IV. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr51.) megállapított 6/Q. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 85. sorát, továbbá módosított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, valamint 5. § (2) bekezdését a Módr51. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

7. tűzvédelmi hatósági eljárások,

8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. környezetvédelmi hatósági eljárások,

11. természetvédelmi hatósági eljárások,

12. útügyi hatósági eljárások,

13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

19. közegészségügyi hatósági eljárások,

20. területrendezési hatósági eljárások,

21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

22. *  földvédelmi hatósági eljárások,

23. *  erdészeti hatósági eljárások,

24. *  bányahatósági engedélyezési eljárások,

25. *  hulladékgazdálkodási hatósági eljárás,

26. *  azok az 1-25. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

27. *  az 1-26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

2. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak

A B C
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott
2. Nagyboldogasszony templom és környezete rekonstrukciója Bélapátfalva külterület 0185/2 helyrajzi számú ingatlan Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
3. Képzési központ létrehozása Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VIII. kerület, belterület 36548 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
4. *  Szakrális projekt Badacsonytördemic belterület 414, 585 és Badacsonytördemic külterület 043/6 helyrajzi számú ingatlanok;
Badacsonytomaj belterület 642, 701/4, 702, 705, 709, 725/1, 725/2, 726, 727, 738, 975, 2373/1 és 2373/2 helyrajzi számú ingatlanok;
Badacsonytomaj külterület 021/11, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/22, 058/1, 061/72, 063/2, 064/6 és 064/7 helyrajzi számú ingatlanok.
Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
5. *  Badacsonytomaj turisztikai attraktivitásának javítása Badacsonytomaj belterület 37 és 542/4 helyrajzi számú ingatlanok. Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
6. *  Badacsonytördemic turisztikai attraktivitásának javítása Badacsonytördemic belterület 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33, 234/1, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 414 és 1016/3 helyrajzi számú ingatlanok. Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
7. *  Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítése Budapest belterület 38257/5 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
8. *  Nemzeti Védelmi Szolgálat új irodaépület fejlesztése Budapest belterület 38897 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
9. *  Kormányzati Adattrezor georedundáns kialakítása Budapest I. kerület, belterület
14372 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
10. *  A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges, továbbá a kórházfejlesztési pályázat keretében megvalósuló beruházások Hódmezővásárhely belterület 1371/4 helyrajzi számú ingatlan Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
11. *  A Bicskei Egészségügyi Központ teljes körű rekonstrukciója Bicske belterület 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/9 és 1582 helyrajzi számú ingatlanok Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
12. *  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztése Budapest VIII. kerület, belterület
36539 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
13. *  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumhoz kapcsolódó fejlesztések Budapest VIII. kerület, belterület
36540 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
14. *  Balatonfüred Alkony Program előkészítése Balatonfüred belterület 633/1 helyrajzi számú ingatlan Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
15. *  Szilágyi Dezső téri református templom rekonstrukciója és bővítése Budapest belterület 14431 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
16. *  Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása Budapest belterület 11618/9 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
17. *  Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítése, a templom és a rendház felújítása Budapest belterület 11648/3 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
18. *  Tihanyi Bencés Apátság műemléki és kiegészítő fejlesztései Tihany belterület 1/1, 1/2, 4, 5 és 6 helyrajzi számú ingatlanok Veszprém Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
19. *  Semmelweis Egyetem, Anatómiai Tömb, Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építése Budapest IX. kerület, belterület 37192 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
20. *  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház telephelyén lévő Mosdósi kastély és környezetének felújítását és funkcióváltását célzó beruházás Mosdós, belterület 172/4, 172/5 és 179 helyrajzi számú ingatlanok Somogy Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
21. * 
22. *  A korábbi Büntetés-végrehajtási Központi Kórház átalakítása Tököl külterület 0165/5 helyrajzi számú ingatlan Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
23. *  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén könnyűszerkezetes épületegyüttesek telepítése Szirmabesenyő külterület 0124/16 helyrajzi számú ingatlan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
24. *  A „Visegrád 700” fejlesztési programmal összefüggő beruházások Visegrád külterület 0108/5, 0125/5, 0125/8, 0125/9, 0131/1 helyrajzi számú, valamint
Visegrád belterület 1/4, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 56, 61, 169/2, 353, 354 helyrajzi számú ingatlanok
Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
25. *  Baktalórántházai sportkomplexum beruházás Baktalórántháza belterület 573/1, 573/2, 572, 571, 570, 544/1 és 544/5 helyrajzi számú ingatlanok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
26. *  Balassagyarmati atlétikai létesítmény-együttes beruházás Balassagyarmat belterület 3192/1 helyrajzi számú ingatlan Nógrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
27. *  Csornai sportcsarnok beruházás Csorna belterület 228/4 helyrajzi számú ingatlan Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
28. *  Debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésé Debrecen belterület 14142/66 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
29. *  Dévaványai sportcsarnok beruházás Dévaványa belterület 897/10 helyrajzi számú ingatlan Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
30. *  Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum beruházás Dombóvár belterület 85, 1356/3, 1357, 1358/2, 1359, 1414/35 és 1414/37 helyrajzi számú ingatlanok Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
31. *  Gödöllői jégcsarnok beruházás Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számú ingatlan Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
32. *  Kisújszállási sportcélú beruházás Kisújszállás belterület 31, 32, 38/2, 39, 40/1, 40/2 és 2213 helyrajzi számú ingatlan Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
33. *  Új körmendi sportcsarnok építése Körmend belterület 1566/3 és 1567/2 helyrajzi számú ingatlanok Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
34. *  Körösladányi sportcsarnok és uszoda beruházás Körösladány belterület 1847 helyrajzi számú ingatlan Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
35. *  Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba-beruházás Ladánybene belterület 3/3 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
36. *  Lajosmizsei sportcsarnok beruházás Lajosmizse belterület 700/2 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
37. *  Mélykúti Kulturális és Sportközpont beruházás Mélykút belterület 57/10 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
38. *  Nagyvarsányi tanuszoda-beruházás Nagyvarsány belterület 208 helyrajzi számú ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
39. *  Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ Bicske külterület 0171/3 helyrajzi számú ingatlan Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
40. *  Sárbogárdi sportcsarnok beruházás Sárbogárd belterület 1083/1 helyrajzi számú ingatlan Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
41. *  Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása Szalkszentmárton belterület 104 helyrajzi számú ingatlan Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
42. *  Vajszlói Sportkomplexum beruházás Vajszló belterület 31, 33, 34, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 47/1, 48, 49, 50, 52/1, 921/1 és 922 helyrajzi számú ingatlanok Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
43. *  MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósítására irányuló beruházás Hajdúnánás külterület 0543/4, 0543/8, 0543/9, 0543/14, 0543/15, 0543/16, 0545, 0554/2, 0552/3, 0554/10, 0554/11, 0554/12, 0554/13, 0554/14, 0554/18, 0554/19, 0554/20, 0554/21, 0555, 0556, 0557/12, 0557/60, 0557/62, 0557/64, 0557/71, 0557/72, 0557/73, 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/78, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 0557/83, 0557/84, 0557/85, 0557/86, 0557/87, 0558/2, 0558/11, 0558/17, 0558/20, 0559, 0560, 0563, 0564, 0565/8, 0565/33, 0565/34, 0565/35, 0565/36, 0565/46, 0565/47, 0565/48, 0566, 0569/1, 0569/3, 0569/4, 0569/5, 0570, 0571, 0573, 0572/2, 0572/3, 0572/4, 0572/5, 0572/6, 0572/8, 0572/10, 0572/12, 0572/14, 0572/15, 0572/16, 0572/17, 0572/18, 0572/19, 0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 0572/30, 0572/31, 0572/32, 0572/33, 0572/34, 0572/35, 0572/36, 0572/37, 0572/38, 0572/39, 0572/40, 0572/41, 0574/5, 0574/6, 0574/13, 0574/15, 0574/16, 0574/17, 0574/18, 0574/19, 0574/20, 0574/21, 0574/22, 0574/23, 0574/24, 0574/25, 0574/26, 0574/27, 0574/28, 0576/10, 0576/18, 0576/19, 0576/20, 0576/21, 0576/22, 0576/23, 0576/29, 0578/3, 0612 és 0614 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
44. *  Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztését célzó beruházás Paks belterület 5144 helyrajzi számú ingatlan Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
45. *  A körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületének és tornatermének építése, berendezése és meglévő épületének felújítása Köröm belterület 59, 108/1, 108/2, 109, 110/1, 110/2 és 111 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
46. *  A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium fejlesztésének támogatása Budapest belterület 13319 és 13323 helyrajzi számú ingatlanok Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
47. *  Az 1138/2020. (IV. 8.) Korm. határozat alapján a történelmi egyházak bázisán létrejövő, egészségügyi szakképzés szakmai és infrastrukturális alapjainak megteremtését célzó beruházás Budapest belterület 11077 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
48. *  Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás Gyula belterület 6184 és 6186 helyrajzi számú ingatlanok Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
49. *  Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás Gyula belterület 4507 helyrajzi számú ingatlan Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
50. *  A Magyar Nemzeti Bank székházának felújítása, átalakítása és bővítése Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24746 helyrajzi számú ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó, Budapest V. kerület, belterület 24780, 24745, 24747/1, 24747/2 és 24625 helyrajzi szám alatti közterületek. Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
51. *  Nitril orvosi vizsgálókesztyű gyártására alkalmas gépsorok befogadására alkalmas ipari üzemcsarnok kialakítása Mátészalka belterület 544/83 helyrajzi számú ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
52. *  Az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának és toldalék épületrészeinek felújítása, átalakítása Budapest VIII. kerület, belterület
34637/0/A/107 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
53. *  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort-kerti Campus infrastrukturális fejlesztése Budapest VIII. kerület, belterület
36558/5 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
54. *  Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus Déli épületének bővítése és molekuláris biomarker laboratórium építése, valamint a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése Budapest XI. kerület, belterület 4082/31 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
55. *  „Kovács Sándor - Törőcsik Mari Ház (Pély)” beruházás Pély belterület 108/1 és 108/2 helyrajzi számú ingatlanok Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
56. *  A Károlyi-palota részleges belső felújítása és udvarának felújítása Budapest V. kerület belterület,
24166/1 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
57. *  Központi államigazgatási szerv központi létesítményén főépület fejlesztése Budapest belterület 10900 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
58. *  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ megvalósítása Budapest belterület
4107/24 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
59. *  Csornai Járásbíróság épületének
átalakítása
Csorna belterület
2620/1 helyrajzi számú ingatlan
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
60. *  Balatonfüredi Törvénykezési Hely
elhelyezésének megvalósítása
Balatonfüred belterület
1552/1 helyrajzi számú ingatlan
Veszprém Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
61. *  Fiatalokért Központ kialakítása és kapcsolódó közmű- és útfejlesztési infrastrukturális fejlesztések, valamint Sukoró Község külterület Velencei-tóval érintett parti területeinek integrált fejlesztése Sukoró külterület 018/1, 019/1,
019/3, 019/13, 021/13, 021/15,
022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/7,
022/8, 022/10, 022/11, 022/13,
022/14, 024/5, 026/1, 026/2,
026/3, 026/4, 026/5, 029/2, 030/5,
030/6, 030/28, 030/29, 030/30,
032/5, 038/5, 039, 044 és 045 helyrajzi számú ingatlanok
Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
62. *  A Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programja („Honvéd Város Fejlesztési Program”) keretében
a) meglévő sportlétesítmények és kiszolgáló épületek felújítása és korszerűsítése,
b) új sportlétesítmények és sportinfrastruktúra létesítése, sporthotel és kollégium, sportóvoda, kapcsolódó kiszolgáló létesítmények építése,
c) a telephelyek infrastruktúrájának fejlesztése.
Budapest XIII. kerület, belterület 27913/1, 27950/6 és 27999 helyrajzi számú ingatlanok

Budapest III. kerület, belterület 23796/29 helyrajzi számú ingatlan
Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
63. *  Református iskola építése Biatorbágyon Biatorbágy külterület 0313/5 helyrajzi számú ingatlan Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
64. *  Református iskola építése Szigetszentmiklóson Szigetszentmiklós belterület 5601/2, 5601/3, 5604/4, 5604/5, 5604/6, 5604/7, 5604/8, 5604/9, 5604/10, 5605/1, 5605/2, 5615, 5616, 5617/2, 5617/3, 5618/2, 5619/3, 5620/14, 5620/15, 5620/21, 5620/22, 5921, 5924, 5925, 5926, 5927 helyrajzi számú ingatlanok Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
65. *  Új konferenciaközpont építésére irányuló beruházás Hajdúszoboszló belterület 3529 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
66. *  Hauszmann Emlékház/ Annavölgyi szakiskola/turistaház fejlesztési programmal összefüggő beruházások Szentendre külterület 0220/1, 0231, 0232/2, 0232/3, 0600/3, 0600/6, 0603/3, 0603/3/A, 0603/3/B, 0603/3/C, 0603/3/D, 0603/3/F, 0603/4 és 0603/5 helyrajzi számú ingatlanok Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
67. *  Csenger településen új büntetés-végrehajtási intézet megvalósítása Csenger külterületi 0149/41 helyrajzi számú ingatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
68. *  A Károli Gáspár Református Egyetem oktatási feladatai ellátásának elősegítése érdekében átfogó egyetemi campus céljára történő funkcióbővítő felújítás és átalakítás Budapest IX. kerület belterület, 36971 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
69. *  Budapesti oktatási célú beruházás Budapest XI. kerület belterület, 5063 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott
70. *  Debreceni Egyetem Műszaki Kar „A” és „B” épületének komplex infrastrukturális fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás Debrecen belterület 5844 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
71. *  A Debreceni Egyetem Járműlabor épületének létrehozására, valamint az Innovációs Park területén innovációs célú épületek létrehozására irányuló beruházás Debrecen külterület 0181/7 és 0181/8 helyrajzi számú ingatlanok Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
72. *  Debreceni Egyetem UniGreen Projekttel (UniGreen Hotel - innovációs oktatószálloda, tankonyha és tanétterem) összefüggő beruházások Debrecen belterület 22232/2 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
73. *  Debrecen megyei jogú város közigazgatási területén fejlesztési terület kialakításával és az ezen a területen megvalósítandó oktatás-kutatás-fejlesztési célú és azokat kiszolgáló beruházások Debrecen belterület 22246/1 helyrajzi számú ingatlan Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
74. *  Gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (CCGT) és a hozzá tartozó nyomvonal jellegű építmények (HM) Visonta külterület 0158/21 és 0158/32 helyrajzi számú ingatlanok;
Halmajugra külterület 07/52, 07/53, 07/54, 07/133, 07/135, 07/136, 07/137, 010/2, 098/1, 098/2, 0106/3, 0106/9, 0107/1, 0107/2, 0108, 0109, 0110, 0136 és 0137/1 helyrajzi számú ingatlanok;
Detk külterület 02/3, 06/2, 07/2, 0121/56, 0121/57 és 0121/58 helyrajzi számú ingatlanok; Ludas külterület 02/2, 03/5, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 03/17, 03/23, 04/1, 067/75, 067/76, 067/79, 073/7, 073/8, 073/11, 077/1, 077/5, 077/8, 077/11, 077/14, 077/15 és 085/2 helyrajzi számú ingatlanok
Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
75. *  Vegyes tüzelésű (RDF és biomassza) kiserőmű és a hozzá tartozó nyomvonal jellegű építmények Halmajugra külterület 012/2, 013/10, 013/11, 015/4, 017/7, 017/8, 017/9 és 017/10 helyrajzi számú ingatlanok Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
76. *  Visonta térségi PV park Halmajugra külterület 07/135, 0106/9, 0106/16, 0109, 0110, 0112/26, 0112/27, 0112/29, 0136, 0137/1, 0137/2 és 0137/4 helyrajzi számú ingatlanok;
Ludas külterület 077/1 helyrajzi számú ingatlan;
Detk külterület 0127/25 helyrajzi számú ingatlan;
Aldebrő külterület 0152/4 helyrajzi számú ingatlan
Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
77. *  Bükkábrányi térségi PV park Bükkábrány külterület 028/174, 028/178, 028/179, 028/180, 028/181, 066/96, 066/132, 066/180, 066/182, 028/183 és 066/192 helyrajzi számú ingatlanok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
78. *  Gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (CCGT) a hozzá tartozó nyomvonal jellegű építmények (BAZ) Tiszaújváros belterület 2132, 2133, 2134, 2135, 2151, 2153, 2154, 2156, 2157, 2160, 2161, 2162, 2180/4, 2180/8, 2181, 2196, 2200/3, 2200/4, 2200/5, 2200/6, 2200/7, 2200/8, 2200/9, 2200/10, 2200/11, 2201/1, 2201/2, 2201/3, 2202, 2346/2, 2347, 2348, 2349/2, 2350, 2351, 2352/4, 2352/6, 2355/3, 2356, valamint külterület 07, 08/1, 09/1, 09/2, 012/6, 012/7, 015/15, 016/1/A, 016/3/A, 018, 062/1, 062/2, 084, 085/1, 085/2, 085/3, 086, 087/3, 087/4, 088, 089/1, 090, 091, 092/1, 0146/5, 0146/6, 0146/7, 0147/2, 0148/10, 0148/11, 0149/2, 0150/4, 0150/8, 0150/9, 0150/10, 0150/11, 0150/12, 0150/13, 0150/14, 0150/18, 0150/19, 0150/20, 0150/21, 0150/22, 0150/23 és 0150/24 helyrajzi számú ingatlanok;
Tiszapalkonya külterület 012/16, 012/17, 012/24, 012/26, 012/28, 012/29, 012/30, 012/31, 012/32, 012/33, 012/34, 015, 016/6, 016/7, 016/8 és 018/13 helyrajzi számú ingatlanok
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
79. *  Győr ETO Park sportcélú létesítmények fejlesztése, a sportcélú létesítmények működési feltételeinek a biztosítása, kapcsolódó területek, építmények és infrastruktúra átalakítása, fejlesztése Győr belterület 5761/5, 5761/5/A, 5761/5/B, 5761/5/C, 5761/5/D, 5761/5/F és 5761/5/G helyrajzi számú ingatlanok Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
80. *  Paks II. beruházás megvalósításához kapcsolódó terület- és infrastruktúra fejlesztési feladatok, szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási, vízellátási és csapadékvíz elvezetési, útépítési, útfelújítási, szennyvíziszap feldolgozási feladatainak hatékonyabb és célszerűbb megoldását, a közszolgáltatás színvonalának javítását szolgáló fejlesztések tervezése és megvalósítása A Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulásban részt vevő - Paks Város Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Fadd Nagyközség Önkormányzata, Gerjen Község Önkormányzata - települési önkormányzatok/tagok közigazgatási területére, valamint Fácánkert Község Önkormányzatának, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának, Tolna Város Önkormányzatának beruházással érintett területére terjed ki. Tolna Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
81. *  Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás (gimnázium és óvoda) Győr belterület 6763 helyrajzi számú ingatlan Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
82. *  Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházás (általános iskola) Győr belterület 6758 helyrajzi számú ingatlan Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
83. *  Vitalitas Katolikus Rendezvényközpont fejlesztését célzó beruházás Győr belterület 6531 helyrajzi számú ingatlan Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
84. *  Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztése Vác belterület 1899/9, 1901/1, 1901/2 és 1902/3 helyrajzi számú ingatlanok Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
85. *  Budapesti nevelési-oktatási célú beruházás Budapest II. kerület belterület, 11186/6 helyrajzi számú ingatlan Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott

3. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A B C
1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne A beruházás megvalósításához szükséges közterület-használat időtartama
2. Képzési központ létrehozása Budapest 36548 helyrajzi számú ingatlan a kivitelezés megkezdésétől - 2026. december 31.
3. *  Semmelweis Egyetem, Anatómiai Tömb, Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézet Nemzeti Orvosi Innovációs Képző Központ építése Budapest IX. kerület, belterület 37192 helyrajzi számú ingatlan 2022. 01. 01. - 2025. 12. 31.
4. *  A „Visegrád 700” fejlesztési programmal összefüggő beruházások Visegrád külterület 0108/5, 0125/5, 0125/8, 0125/9 és 0131/1 helyrajzi számú ingatlanok 2023. január 1.-2032. december 31.
Visegrád belterület 1/4, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29/1, 29/3, 56, 61, 169/2, 353, 354 helyrajzi számú ingatlanok 2022. január 1.-2032. december 31.
5. *  A Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges, továbbá
a kórházfejlesztési pályázat keretében megvalósuló beruházások
Hódmezővásárhely belterület
1371/4 helyrajzi számú ingatlan
2021. október 5. - 2022. május 15.
6. *  A Károlyi-palota részleges belső felújítása és udvarának felújítása Budapest V. kerület belterület, 24166/1, 24166/2, 24167, 24164, 24016 helyrajzi számú ingatlanok a kivitelezés megkezdésétől - 2023. március 31.
7. *  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ megvalósítása Budapest belterület
4107/24 helyrajzi számú ingatlan
2023. november 1. -
2026. november 8.
8. *  Református iskola építése Biatorbágyon Biatorbágy külterület 0313/5 helyrajzi számú ingatlan 2022. január 1. - 2024. július 31.
9. *  Református iskola építése Szigetszentmiklóson Szigetszentmiklós belterület 5601/2, 5601/3, 5604/4, 5604/5, 5604/6, 5604/7, 5604/8, 5604/9, 5604/10, 5605/1, 5605/2, 5615, 5616, 5617/2, 5617/3, 5618/2, 5619/3, 5620/14, 5620/15, 5620/21, 5620/22, 5921, 5924, 5925, 5926, 5927 helyrajzi számú ingatlanok 2022. január 1. - 2024. július 31.
10. *  Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközépiskola fejlesztése Vác belterület 1899/9, 1901/1, 1901/2 és 1902/3 helyrajzi számú ingatlanok 2023. január 1. - 2025. január 1.

4. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez * 

A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan
Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része

X Y
001 654 620,484 239 481,346
002 654 620,048 239 483,997
003 654 618,822 239 491,447
004 654 618,229 239 495,385
005 654 616,860 239 503,595
006 654 616,234 239 507,354
007 654 614,421 239 518,408
008 654 613,524 239 523,926
009 654 612,909 239 527,674
010 654 612,269 239 531,629
011 654 611,055 239 538,850
012 654 610,996 239 539,083
013 654 608,969 239 551,515
014 654 619,283 239 565,829
015 654 620,621 239 567,679
016 654 621,549 239 562,017
017 654 621,235 239 561,966
018 654 623,250 239 549,632
019 654 623,570 239 549,684
020 654 624,592 239 543,379
021 654 637,232 239 545,478
022 654 635,662 239 555,013
023 654 636,785 239 555,197
024 654 636,437 239 557,325
025 654 636,299 239 557,302
026 654 636,036 239 558,913
027 654 636,174 239 558,935
028 654 635,825 239 561,070
029 654 634,703 239 560,887
030 654 633,212 239 570,004
031 654 640,460 239 571,205
032 654 640,477 239 571,086
033 654 645,540 239 571,937
034 654 645,520 239 572,062
035 654 652,532 239 573,215
036 654 653,198 239 569,145
037 654 658,483 239 570,064
038 654 657,825 239 573,943
039 654 664,441 239 575,014
040 654 666,466 239 562,911
041 654 677,516 239 564,738
042 654 677,724 239 563,477
043 654 679,983 239 563,851
044 654 679,960 239 563,989
045 654 681,585 239 564,258
046 654 681,608 239 564,120
047 654 683,902 239 564,499
048 654 683,694 239 565,760
049 654 694,749 239 567,587
050 654 692,694 239 579,795
051 654 694,171 239 580,040
052 654 694,456 239 578,235
053 654 702,048 239 579,414
054 654 703,790 239 566,914
055 654 705,083 239 559,075
056 654 712,110 239 560,234
057 654 712,447 239 558,418
058 654 727,768 239 560,989
059 654 727,887 239 560,320
060 654 740,537 239 562,508
061 654 740,227 239 564,456
062 654 742,674 239 564,909
063 654 745,278 239 564,482
064 654 745,837 239 561,128
065 654 747,999 239 551,983
066 654 734,598 239 550,123
067 654 734,181 239 549,578
068 654 734,542 239 547,568
069 654 732,764 239 547,259
070 654 732,567 239 548,464
071 654 718,486 239 546,150
072 654 719,744 239 538,446
073 654 720,868 239 531,567
074 654 722,848 239 531,904
075 654 724,112 239 524,171
076 654 723,960 239 524,146
077 654 724,640 239 519,988
078 654 724,792 239 520,013
079 654 726,059 239 512,261
080 654 724,092 239 511,944
081 654 726,489 239 497,371
082 654 728,463 239 497,695
083 654 728,530 239 496,502
084 654 725,541 239 496,075
085 654 712,987 239 493,594
086 654 711,821 239 499,277
087 654 704,668 239 497,620
088 654 703,875 239 502,374
089 654 694,061 239 500,789
090 654 693,612 239 503,545
091 654 677,277 239 500,878
092 654 677,729 239 498,084
093 654 670,550 239 496,883
094 654 670,521 239 497,052
095 654 667,432 239 496,545
096 654 664,922 239 495,961
097 654 656,028 239 494,474
098 654 655,520 239 497,235
099 654 639,255 239 494,575
100 654 639,723 239 491,792
101 654 632,985 239 490,687
102 654 633,033 239 490,392
103 654 630,108 239 489,907
104 654 631,095 239 483,919

5-6. számú melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére