A jogszabály mai napon ( 2021.06.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról * 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni

a) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint

b) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet

rendelkezéseit.

(2) E rendelet alkalmazásában vásárlótér: az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás céljából belépnek.

2. A kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásához kapcsolódó rendelkezések

2. § * 

3. § (1) A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.

(2) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani.

(3) A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen - a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. §-ára figyelemmel - megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele.

4. § * 

5. § (1) *  Az üzlet az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtása és betartása esetén tarthat nyitva.

(2) Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések végrehajtását és betartását nem vállaló

a) üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni,

b) üzlet köteles zárva tartani.

(3) *  A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

(4) A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.

(5) A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.

(6) Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni.

(7) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt - a nyitvatartási idő mellett - mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy a (4)-(6) bekezdés szerinti számítás eredményeként egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

(8) A (2), valamint a (4)-(7) bekezdés szerinti ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról

a) az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője,

b) ha az üzlet bevásárlóközpont területén található, az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője mellett a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője is

köteles gondoskodni.

(9) Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

a) a bejutásra várakozók - a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,

b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,

c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és

d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

(10) A (4), valamint az (5) bekezdés alkalmazásában

a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,

b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és

c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét

nem kell figyelembe venni.

(11) Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók - a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

6. § (1) A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

(2) A Kormány felkéri a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát és a népegészségügyi szerveket olyan további ajánlások kidolgozására, amelyek a járványügyi védekezést elősegítik.

7. § (1) A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során - a közös háztartásban élők kivételével - mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti védelmi intézkedés betartásáról a bevásárlóközpont üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

3. Jogkövetkezmények

8. § Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását

a) a rendőrség, illetve

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal)

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzik.

9. § (1) Ha a rendőrség vagy a kormányhivatal az ellenőrzés során, vagy a rendőrség, vagy a kormányhivatal a katona értesítése alapján az 5. § (1), (2), (7)-(9) és (11) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától eltérően

a) 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

b) a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

(2) A rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha

a) a jogsértő személyt felszólította távozásra, és

b) azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette.

(5) Ha az üzemeltető vagy a vezető a (4) bekezdés szerinti, a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség vagy a kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.

(6) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség vagy a kormányhivatal hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.

(7) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.

(8) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(9) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója

a) az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság,

b) az ellenőrzés helye szerint illetékes kormányhivatal,

c) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság.

10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az 5. § (4) és (5) bekezdése, valamint a 7. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes védelmi intézkedést megszegi.

(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

4. Záró rendelkezések

10/A. § *  A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra és 5. §-ra tekintettel a 9. § és a 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. * 

(3) A 12. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

(4) A 2. alcím, a 3. alcím, a 13. § és a 14. § hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg. * 

12. § * 

13-14. § * 


  Vissza az oldal tetejére