A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

586/2021. (X. 14.) Korm. rendelet

a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában,

a 4. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,

a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, illetve az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok), a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest vármegyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseit célzó beruházások (a továbbiakban: Beruházások) megvalósításával összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. § *  A Kormány a Beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó főispánként a Pest Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispánt jelöli ki.

3. § (1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

4. § (1) A Beruházásokkal összefüggésben

a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

(2) *  A Kormány a Beruházásokkal összefüggő, 1. melléklet szerinti Ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

5. § (1) A Beruházásokkal érintett, 1. melléklet szerinti Ingatlanok telkére a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2)–(13) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy

a) a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2)–(13) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) amennyiben a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(13) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) az ingatlanon új építmény övezeti besorolás figyelembevétele nélkül elhelyezhető,

b) a telek beépítési módja oldalhatáron álló,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 60%,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%.

(3) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) az ingatlanon új építmény övezeti besorolás figyelembevétele nélkül elhelyezhető,

b) a telek beépítési módja szabadon álló,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 35%,

e) a kialakítható telek legkisebb területe 15 000 m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%.

(4) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti ingatlan tekintetében az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9 méter.

(5) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) az ingatlanon új építmény övezeti besorolás figyelembevétele nélkül elhelyezhető,

b) a telek beépítési módja szabadon álló,

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 8 méter,

d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,

e) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,

f) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

g) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1 m2/m2.

(6) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

d) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 0,7 m2/m2.

(7) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) a telek beépítési módja szabadon álló,

b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12 méter,

c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

d) a szintterületi mutató nem korlátozott.

(8) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 11. sora szerinti ingatlan tekintetében a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%.

(9) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 8,5 méter,

b) az oldalkert legkisebb mérete 3 méter,

c) az előkert legkisebb mérete 4 méter.

(10) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 10,5 méter,

b) az oldalkert legkisebb mérete 3,5 méter,

c) a kerítésmagasság megengedett legnagyobb mértéke 3 méter,

d) a lapostető hajlásszöge 7–30 fok,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,

f) a vízáteresztő burkolatok zöldfelületbe való beszámíthatósága 15%.

(11) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 55%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

c) a vízáteresztő burkolatok zöldfelületbe való beszámíthatósága 30%.

(12) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora szerinti ingatlan tekintetében a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%.

(13) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sora szerinti ingatlan tekintetében

a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,

b) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%.

6. § A Beruházások megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet az 586/2021. (X. 14.) Korm. rendelethez * 

A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest vármegyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztései és a beruházások helyszínei

A B C
1. Település/Intézmény Fejlesztés Fejlesztés helyszíne
2. Nagykovácsi új 8 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Nagykovácsi belterület 939/1, 4560, 4561/5 és 4561/7 helyrajzi számú ingatlanok
3. Veresegyház új 24 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Veresegyház belterület 3348, 3349/2, 8831/8, 8831/9,
8831/10, 8832/92 és 8832/94 helyrajzi számú ingatlanok
4. Gyömrő új 16 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Gyömrő belterület 1051, 1079, 1087, 1088, 1089, 1158 és 1159 helyrajzi számú ingatlanok
5. Inárcs új 8 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Inárcs belterület 983, 1148, 1149/1, 1149/3, 1149/9 és 1149/12 helyrajzi számú ingatlanok
6. Dunaharaszti új 24 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Dunaharaszti belterület 7844/1, 7309, 7843, 7846, Dunaharaszti zártkert 6001, valamint Dunaharaszti külterület 0146/8 helyrajzi számú ingatlanok
7. Szigethalom új 16 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Szigethalom külterület 038/34, 038/35, 038/37, 038/59, 038/65, 038/72, 038/80, valamint Szigethalom belterület 3169 és 5359 helyrajzi számú ingatlanok
8. Kistarcsa új 16 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Kistarcsa belterület 1848/5, 3144/36, 3144/28, 3144/29, 3144/35 és 3145 helyrajzi számú ingatlanok
9. Csömör új 16 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Csömör külterület 0163/11, 0163/12, 0163/13, valamint Csömör belterület 889/2 helyrajzi számú ingatlanok
10. Diósd új 8 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Diósd belterület 2537, 2538, 2539, 2540, 2541/1, 2542, 2543/1, 2554, 2894 és 3279/1 helyrajzi számú ingatlanok
11. Dunavarsány új 8 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Dunavarsány belterület 4509, 4627, 4659, 4667, 4674, 4809, 4888/13, valamint Dunavarsány külterület 0131, 0132/2, 0132/15, 0132/16, 0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20, 033, 0134/13, 036/9 és 036/57 helyrajzi számú ingatlanok
12. Délegyháza új 8 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Délegyháza belterület 75/4, 131, 139, 141, 142 és 143 helyrajzi számú ingatlanok
13. Kismaros új 16 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Kismaros belterület 1906/6, 1907, 1910, 1942, 1961 és 1962 helyrajzi számú ingatlanok
14. Sződ új 8 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Sződ belterület 158, 239, 599, 600 és 601 helyrajzi számú ingatlanok
15. Vácduka új 8 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Vácduka belterület 193, 202, 203, 204, 205, 206 és 207 helyrajzi számú ingatlanok
16. Őrbottyán új 24 osztályos iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Őrbottyán belterület 1292/4, 1292/5, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1302, 1379, valamint Őrbottyán külterület 0191 helyrajzi számú ingatlanok
17. Tahitótfalu új 8 tantermes iskola és a hozzá kapcsolódó út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés Tahitótfalu belterület 1620, 1772, 2424, 2509, 2510, 2516 és 2526 helyrajzi számú ingatlanok

2. melléklet az 586/2021. (X. 14.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,

3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások,

5. útügyi hatósági eljárások,

6. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. földmérési hatósági eljárások,

12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

13. földmérési hatósági eljárások,

14. hírközlési hatósági eljárások,

15. bányahatósági engedélyezési eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19. területrendezési hatósági eljárások,

20. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,

21. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások,

22. azok az 1–21. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.