A jogszabály mai napon ( 2022.05.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2022.VI.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére és 51/A. §-ára,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Kvtv. 5. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2022. évben 5000,0 millió forint lehet.

3. § A Kvtv. 5. § (6) bekezdésétől eltérően a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, a honvédelemért felelős miniszter döntése alapján honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséből származó, 2022. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím bevételeként kell elszámolni. E bevétel a 2022. évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, a technikai eszközök fenntartására és javítására, képesség- és hadfelszerelés fejlesztésre, az értékesítési eljárások során felmerült kiadások fedezetére, valamint a honvédelmi szervezeteknél keletkezett hulladékok kezelésének, ártalmatlanításának kiadásainak fedezetére használható fel. E bevétel együttes összege 3000,0 millió forintot meg nem haladó részének felhasználásáról a honvédelemért felelős miniszter dönt, a bevétel együttes összege 3000,0 millió forint feletti részének felhasználását az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti a honvédelemért felelős miniszter javaslata alapján.

4. § (1) A Kvtv. 9. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Kormány a központi költségvetési szervek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szervek intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatok munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatain a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarításának befizetési, illetve átcsoportosítási kötelezettségét rendeli el.

(2) E § alkalmazásában a szociális hozzájárulási adó 2022. évi csökkentéséből származó megtakarítás összegén a központi költségvetési szerveknek, az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületeknek és a köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerveknek az intézményi és a fejezeti kezelésű előirányzatain a 2022. évi elemi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett személyi juttatáshoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban közölt, az államháztartásért felelős miniszter által elfogadott összeget kell érteni.

(3) A fejezetet irányító szerv - költségvetési szervenkénti és fejezeti kezelésű előirányzatonkénti bontásban, az államháztartásért felelős miniszter által kért formában - 2022. február 15-ig tájékoztatja az államháztartásért felelős minisztert a megtakarítás összegéről.

(4) A megtakarítás összegét a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2022. március 10-ig kötelesek befizetni a Magyar Államkincstár „Szociális hozzájárulási adó csökkentéséből származó megtakarítás” megnevezésű, 10032000-01033986-00000000 számú számlájára.

(5) A megtakarítás összegét a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervek további intézkedésig nem használhatják fel, illetve - a feladatátadás esetét kivéve - nem csoportosíthatják át.

(6) A feladatok intézmények közötti átadás-átvétele esetén a befizetési kötelezettséggel érintett megtakarítást az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

5. § (1) A Kvtv. VI. Fejezetében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által vállalt, az alapul szolgáló pénzügyi kötelezettség 80%-át meg nem haladó mértékű kezesség mögött - jogszabályban meghatározott feltételek mellett - a (2)-(6) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.

(2) Az állami viszontgarancia mértéke a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által - befektetési és beruházási célú finanszírozáshoz kapcsolódóan - vállalt kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettség

a) hitel- és kölcsönügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 85%-a,

b) kötvényügyletekhez kapcsolódó kezességvállalás esetében 100%-a.

(3) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával vállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, továbbá az általuk kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(4) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a (2) bekezdés szerinti viszontgaranciával alternatív befektetési alapok által kibocsátott, legfeljebb 25 év lejáratú kötvényekből eredő kötelezettségéért vállalhat kezességet.

(5) A kezesi szerződés jogosultja lehet

a) pénzügyi intézmény vagy

b) kötvénytulajdonos.

(6) A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt kezesség állománya 2022. december 31-én nem haladhatja meg a 3 000 000,0 millió forintot.

6. § A Kvtv. 68. § (4) bekezdésétől eltérően a 2022. évben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakirányú oktatás valamint duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a kötelezettség-csökkentő tétel kiszámításához tartozó

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

7. § A Kvtv. 73. §-ától eltérően a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 2022. évben magyar filmalkotás esetén 370,6 millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 640,9 millió forint.

8. § (1) Az Áht. 33. §-ában meghatározottaktól eltérően az Országos Atomenergia Hivatal Kvtv.-ben meghatározottól eltérő címrendi besorolásához szükséges előirányzatok létrehozására az államháztartásért felelős miniszter jogosult.

(2) Az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a Kormánynak a 2021. évben nem kell kiadnia.

(3) A Kvtv. 1 melléklet XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 1. cím, 1. alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport előirányzat terhére előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül az eredeti előirányzaton felül kiadás teljesíthető a Kormány jóváhagyásával az energiahordozók áremelkedéséből fakadó kedvezőtlen gazdasági következmények megelőzése és csökkentése, valamint az állami vagyon gyarapodása céljából, amennyiben e túllépéssel is teljesül az államadósság-mutató csökkenése a 2022. évben. * 

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-7. §, a 8. § (1) és (3) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § 2022. január 14-én lép hatályba.

10. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére