A jogszabály mai napon ( 2024.07.24. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés a)–e), g), h)–k) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alapértelmezett érték: a jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával származtatott, rendeletben meghatározott érték, amely az e rendeletben megállapított feltételek mellett a tényleges érték helyett alkalmazható;

2. alapértelmezett terület: a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termelésére vonatkozó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti érzékenynek nem minősülő terület;

3. bérfeldolgozás: a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Büat.) 8/A. § (1) bekezdése szerinti BIONYOM nyilvántartásban szereplő biomassza-feldolgozó által más természetes személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában álló biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából előállított tüzelőanyag – fizikai vagy kémiai eljárás útján – köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá vagy biomasszából előállított tüzelőanyaggá történő feldolgozása;

4. biomassza-feldolgozó: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot vagy biomasszából előállított tüzelőanyagot fizikai vagy kémiai eljárással köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá vagy biomasszából előállított tüzelőanyaggá feldolgoz azzal a kitétellel, hogy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti teljes és részleges denaturálási eljárás nem minősül ilyen tevékenységnek;

5. biomassza igazolás: a biomassza-termelő által megtermelt vagy általa térítésmentesen begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkező termesztett és nem termesztett biomasszára – a biomassza-termelő által kiállított –, a biomassza fenntarthatósági és üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat;

6. biomassza-kereskedő: aki biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy biomasszából előállított tüzelőanyagot átalakítás nélküli vagy bérfeldolgozással történő átalakíttatást követően továbbértékesítés céljából átvesz;

7. biomassza-termelő: a biomasszát előállító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, valamint az, aki továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt;

8. BIONYOM nyilvántartás: a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, felhasznált, forgalmazott és Magyarországra importált, vagy Magyarországról exportált termesztett és nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás;

9. BIONYOM ügyfél: a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagok – Büat. 8/A. § (1) bekezdése szerinti – nyomon követhetőségi nyilvántartásból (a továbbiakban: BIONYOM nyilvántartás) nyilvántartási számmal rendelkező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó;

10. *  bioüzemanyagnak minősülő termék: az 1. melléklet 3–15. és 17–32. pontjában felsorolt üzemanyagok;

11. bioetanol: megújuló forrásokból előállított etanol;

12. biogáz: gáznemű, bioüzemanyagként felhasználható üzem-, tüzelő- vagy fűtőanyag, melyet biomasszából vagy hulladékok (ideértve a szennyvíztisztító telepeken belül keletkező szennyvíziszapot is) biológiailag lebomló részéből állítanak elő, amelyből tisztítás útján földgázminőség érhető el, továbbá a fagáz;

13. BÜHG nyilvántartás: a biomassza-kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az ÜHG értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás;

14. élelmiszer- és takarmánynövények: mezőgazdasági területen elsődleges terményként termesztett magas keményítőtartalmú haszonnövények, cukor- vagy olajnövények, kivéve a maradványanyagokat, a hulladékot és a lignocellulóz-tartalmú anyagokat, valamint a köztes kultúrákat, így különösen a másodvetésű növényeket és a takarónövényzetet, feltéve, hogy ezen köztes kultúrák termesztése nem igényel további földterületet;

15. energiatartalom: az üzemanyag és a bioüzemanyag egységnyi térfogatából, vagy tömegéből az 1. melléklet szerint számított fűtőérték, mértékegysége MJ/l vagy MJ/kg;

16. érzékeny terület: a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termelésére vonatkozó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet szerinti érzékenynek minősülő terület;

17. EUTR nyilvántartás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott, az erdészeti hatóság által a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete érdekében vezetett hatósági nyilvántartás;

18. fenntarthatósági bizonyítvány: a kérelmező által benyújtott fenntarthatósági nyilatkozatban és az annak mellékletét képező egyéb dokumentumokban, továbbá a Büat. 11. § (1) bekezdése szerinti hatóságok, vagy szervek által kezelt adatbázisokban elérhető adatokról kiállított hatósági bizonyítvány a termesztett és nem termesztett biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfeleléséről és nyomon követhetőségéről;

19. fenntarthatósági igazolás: a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó vagy a biomassza-energiatermelő által kiállított nyilatkozat, a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó és a biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelőségéről;

20. fenntarthatósági nyilatkozat: a biomassza igazolás, a fenntarthatósági igazolás, a fenntarthatósági bizonyítvány, a szállítójegy, az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29–31. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentum, az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentum és az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentum;

21. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

21a. *  hidrogénnel kezelt növényi olaj: az 1. melléklet 8. és 12. pontjában felsorolt termékek;

22. *  jellemző érték: az üvegházhatású gázok jellemző kibocsátásának becsült elkerülési értéke egy adott bioüzemanyag-, folyékony bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag-előállítási mód esetében;

23. kibocsátási érték: biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítása, tárolása, szállítása során keletkező, szén-dioxid egyenértékben kifejezett energiatartalomra vagy tömegre vetített fajlagos üvegházhatású gázkibocsátás;

24. kibocsátási komponens: a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítása során keletkező, a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabály szerint meghatározott üvegházhatású gázkibocsátási forrás;

25. kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely üzemanyagot üzemanyagtöltő-állomáson fogyasztónak kiszolgál;

25a. *  külföldi erdei biomassza: olyan erdei biomassza, amelynek kitermelés szerinti területe nem Magyarországon található, de forgalmazása, felhasználása, feldolgozása Magyarországon történik;

26. nem termesztett biomassza: a hulladék és feldolgozási maradvány (kivéve a faipari maradvány), valamint az állattenyésztésből származó maradványanyagok biológiailag lebontható része;

27. regionális átlagérték: a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott NUTS 2 szintű régiókban jellemző, az egyes bioüzemanyag fajtákra vagy folyékony bio-energiahordozóra vagy biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási átlagértékek, a végtermék végső fogyasztóhoz történő átadásáig keletkező kibocsátásra, vagy az alapanyag megtermelése során keletkező kibocsátásra vonatkoztatva;

28. regisztrációs szám: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám vagy az adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma;

29. széntartalom újrahasznosításával nyert üzemanyag: meg nem újuló eredetű, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 7. §-ával összhangban történő hasznosításra nem alkalmas folyékony vagy szilárd hulladékáramokból, vagy meg nem újuló eredetű, ipari létesítmények gyártási folyamatainak elkerülhetetlen, nem szándékos következményeként kibocsátott hulladék-technológiai gázokból és égéstermékekből előállított folyékony és gáznemű üzemanyagok;

30. termesztett biomassza: a mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység keretében a termőföld védelméről szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza, és a növénytermesztésből származó mezőgazdasági maradványok, kivéve a fásszárú biomassza;

31. tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-, folyékony bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítási folyamat egyes vagy összes lépéséből eredő elkerülése, amelyet a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőüzemanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott módszerrel kell kiszámítani.

2. § (1) *  Az 1. §-ban nem szereplő fogalmakat a Büat.-ban, a Jöt.-ben, valamint az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikkében megállapított, erdei biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok teljesülését igazoló bizonyítékok összeállítására vonatkozó gyakorlati iránymutatás meghatározásáról szóló, 2022. december 13-i (EU) 2022/2448 bizottsági végrehajtási rendeletben (a továbbiakban: bizottsági végrehajtási rendelet) meghatározottak szerint kell értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában az E85 bioüzemanyagnak minősül.

2. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntartható módon történő előállításával elért üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás követelményei

3. § (1) A bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok akkor vehetők figyelembe az (EU) 2018/2001 parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 1. albekezdés a), b) és c) pontjaiban meghatározott célok tekintetében, ha az ezek alapanyagaként felhasznált biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül megtermelésre vagy előállításra, és

a) a 2015. október 5-én vagy annál korábban üzembe helyezett létesítmények esetében a bioüzemanyagok, a közlekedési ágazatban használt biogáz és folyékony bio-energiahordozók használatával elért üvegházhatású gázkibocsátás (a továbbiakban: ÜHG) elkerülés mértéke esetében legalább 50%;

b) a 2015. október 6. és 2020. december 31. között üzembe helyezett létesítményekben előállított bioüzemanyagok, a közlekedési ágazatban használt biogáz és a folyékony bio-energiahordozók esetében legalább 60% az ÜHG elkerülés mértéke;

c) a 2021. január 1-jét követően üzembe helyezett létesítményekben előállított bioüzemanyagok, a közlekedési ágazatban használt biogáz és folyékony bio-energiahordozók esetében legalább 65% az ÜHG elkerülés mértéke;

d) a 2021. január 1. és 2025. december 31. között üzembe helyezett létesítményekben biomasszából előállított tüzelőanyagokból előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia esetében legalább 70% az ÜHG elkerülés mértéke;

e) a 2026. január 1-jét követően üzembe helyezett létesítményekben biomasszából előállított tüzelőanyagokból előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia esetében 80% az ÜHG elkerülés mértéke.

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátásában a nem biológiai eredetű, megújuló energiaforrásokból származó, folyékony vagy gáznemű, közlekedési célú üzemanyagok használatából eredően elért megtakarításnak 2022. január 1-jétől el kell érnie legalább a 70%-ot.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ÜHG elkerülés mértékét a 21. §-ban rögzített fosszilis komparátorhoz kell viszonyítani.

(4) A hulladékból és – a mezőgazdasági, akvakultúrából származó, halászati és erdészeti maradványanyagoktól eltérő – maradványanyagokból előállított bioüzemanyagoknak, folyékony bio-energiahordozóknak és biomasszából előállított tüzelőanyagoknak csak az (1) bekezdésben meghatározott üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumnak kell megfelelniük ahhoz, hogy azokat az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban említett célokhoz figyelembe vegyék. Ez a rendelkezés azon hulladékokra és maradványanyagokra is vonatkozik, amelyeket a bioüzemanyaggá, folyékony bio-energiahordozóvá vagy biomasszából előállított tüzelőanyaggá való további átalakítás előtt valamilyen egyéb termékké dolgoznak fel.

(5) Egy létesítmény üzemel, ha már ténylegesen megkezdte a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók, vagy a biomasszából előállított tüzelőanyagok előállítását.

(6) A bioüzemanyagok vagy a folyékony bio-energiahordozók vagy a biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeit abban az esetben kell teljesíteni, ha azokat bármely, az Európai Unió által kitűzött cél elérése érdekében, a 9. § (3) és (4) bekezdésében vagy a 9. § (5) bekezdésében meghatározott bioüzemanyag bekeverési kötelezettség teljesítése érdekében figyelembe veszik.

(7) A biomasszából előállított tüzelőanyagoknak akkor kell megfelelniük az e rendeletben meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek, ha

a) azokat biomasszából előállított szilárd halmazállapotú tüzelőanyag esetén legalább 20 MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű villamos energiát, hőt vagy hűtőenergiát, vagy üzemanyagot előállító létesítményben, biomasszából előállított gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetén pedig legalább 2 MW teljes névleges bemenő hőteljesítményű létesítményben használják fel, és

b) azok az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 1. albekezdés a), b) és c) pontjaiban kitűzött cél eléréséhez figyelembe vételre kerülnek.

(8) A Büat. 2. §-ában meghatározott tagállami cél teljesítésének a közlekedési szektorban történő meghatározásához a 3. mellékletben meghatározott számítási szabályok alkalmazandóak.

(9) *  A települési hulladékból előállított villamos energiára, fűtőenergiára és hűtőenergiára nem vonatkoznak az (1) bekezdésben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási kritériumok.

3. Biomassza fenntartható termelésének követelményei és igazolása

4. § *  (1) A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok előállításához felhasznált termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha a termesztés helye alapján

a) alapértelmezett területről származik vagy

b) érzékeny területről származik, és azon a terület védelmi céljával összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival.

(2) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló erdei biomassza, fásszárú biomassza és külföldi erdei biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha eleget tesz az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikkének

a) fakitermelésre vonatkozó (6) bekezdésében, és

b) a földhasználatból, földhasználat-megváltoztatásból és erdőgazdálkodásból (a továbbiakban: LULUCF) eredő kibocsátásokra vonatkozó (7) bekezdésében

meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak.

(3) A (2) bekezdés a) pontja vonatkozásában a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló erdei biomassza, fásszárú biomassza és külföldi erdei biomassza a fenntarthatósági kritériumoknak akkor felel meg, ha a gazdasági szereplő

a) auditált információkat szolgáltat a kitermelés helye szerinti országra, vagy régióra, valamint a kitermelési területre alkalmazandó nemzeti vagy annál alacsonyabb szintű kitermelési kritériumoknak való megfeleléséről, és pontos, naprakész, ellenőrizhető bizonyítékokkal alátámasztott kockázatalapú értékelést végzett a bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdés a)–d) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséről, vagy

b) a saját döntése alapján a bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikkével összhangban közvetlenül bizonyítja a forrásterületi szintű kitermelési kritériumok teljesülését.

(4) A (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló erdei biomassza, fásszárú biomassza és külföldi erdei biomassza a fenntarthatósági kritériumoknak akkor felel meg, ha a gazdasági szereplő

a) auditált információkat szolgáltat, amelyek megerősítik a LULUCF-ra vonatkozó nemzeti szintű kritériumoknak való megfelelést, és pontos, naprakész, ellenőrizhető bizonyítékot szolgáltat a bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikkében foglalt feltételek teljesítéséről, vagy

b) az a) pont szerinti bizonyíték hiányában olyan erdei forrásterületi szintű gazdálkodási rendszerek meglétét és végrehajtását alátámasztó auditált információkat szolgáltat, amellyel bizonyítja, hogy e gazdálkodási rendszerek hosszú távon megőrzik és megerősítik az erdő szénkészletét és szénelnyelő képességét, valamint pontos, naprakész, ellenőrizhető bizonyítékot szolgáltat a bizottsági végrehajtási rendelet 6. cikkében foglalt követelmények teljesítéséről.

(5) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló erdei biomassza – a (2) bekezdésben foglaltak mellett – csak akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott erdőrészletből jogszerűen termelték ki.

(6) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló fásszárú biomassza – a (2) bekezdésben foglaltak mellett – csak akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha

a) a faanyagot jogszerűen termelték ki és

b) olyan területről származik, ahol

ba) a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet szerinti ültetvény területére egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtottak be vagy az ültetvény ismételt telepítését vagy megújítását az erdészeti hatóságnak bejelentették,

bb) a kitermelt szabad rendelkezésű erdő felújítását az erdészeti hatóságnak bejelentették és a szabad rendelkezésű erdő mezőgazdasági művelésbe vonását nem kezdeményezték,

bc) az ingatlan-nyilvántartás szerint fásított terület művelési ágú területre – ide nem értve a szabad rendelkezésű erdőt – vonatkozóan a földhasználatra jogosult nyilatkozik, hogy a faállomány felújításáról 2 éven belül gondoskodik, vagy

bd) a földhasználó nyilatkozik, hogy a fakitermelés a termőföld művelési ágának – az ingatlan-nyilvántartás szerint fásított terület művelési ágú területet ide nem értve – megfelelő használata érdekében történik.

(7) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló erdei biomassza, fásszárú biomassza és külföldi erdei biomassza akkor is fenntarthatóan előállítottnak minősül, ha nem áll rendelkezésre a bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti megfelelő nemzeti vagy annál alacsonyabb szintű kitermelési feltétel teljesítésére bizonyíték, de a gazdasági szereplő

a) auditált információkat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy a bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikk (1) bekezdés a)–d) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek a forrásterület szintjén meglévő és végrehajtott gazdálkodási rendszereken keresztül tettek eleget, és

b) pontos, naprakész és ellenőrizhető bizonyítékot szolgáltat a bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesítéséről.

(8) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó és a biomasszából előállított tüzelőanyag nem minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha az előállításához felhasznált erdei biomassza olyan erdőrészletből származik, amely erdőrészlet fátlan állapotban tartását vagy igénybevételét az erdészeti hatóság csereerdősítési kötelezettség előírása vagy az igénybe vevőnek a hatóság felé tett, csereerdősítésre irányuló kötelezettségvállalása nélkül engedélyezte.

(9) A bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló erdei biomassza, fásszárú biomassza és külföldi erdei biomassza fenntarthatósága igazolására benyújtott információknak pontosnak, megbízhatónak és csalásbiztosnak kell lennie.

(10) A külföldi erdei biomassza eredetének, előállítása fenntarthatóságának, nyomon követhetőségének, valamint az (EU) 2018/2001 parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk (1) bekezdés első albekezdés a)–c) pontjában meghatározott célokra való alkalmasságának vizsgálatát, a megfelelés igazolását, az ezekre irányuló hatósági ellenőrzést, jogsértés esetén a szankcionálást – a Büat. vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Magyarországon előállított erdei biomasszára és fásszárú biomasszára vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell végrehajtani.

5. § (1) Termesztett biomassza esetén a biomassza-termelő a 4. melléklet 1. pontja szerinti, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha

a) a biomassza teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze,

b) a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtott be, és

c) az igazoláson a 4. melléklet 1. pontja szerinti minimális adattartalmat maradéktalanul feltünteti.

(2) Nem termesztett biomassza esetében a fenntarthatóság a 4. melléklet 2. pontjában meghatározott tartalmú, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolható, ha a biomassza-termelő az igazoláson a 4. melléklet 2. pontja szerinti minimális adattartalmat maradéktalanul feltünteti.

(3) A termesztett biomassza a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfeleléséről a biomassza-termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év végétől számított harmadik év végéig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (9) és a (11) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.

(4) A biomassza-termelő biomassza igazolást az általa megtermelt vagy térítésmentesen begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett és a tulajdonában lévő biomassza mennyiségre állíthat ki.

(5) A biomassza-termelőnek rendelkeznie kell a biomassza igazolásban szereplő mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a termesztett biomasszára kiállított biomassza igazolásban feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal, amelyeket a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására annak mellékleteivel együtt mutat be.

(6) A biomassza-termelő a biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám) rendel hozzá. Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a biomassza-termelő regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele,

b) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és

c) a kiállítás évszáma.

(7) A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza-termelő a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

(8) A mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzés alá vont biomassza-termelőt az általa kiállított biomassza igazolással összefüggésben, a tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel.

(9) A biomassza igazolás kiállítója az (1) és (2) bekezdés szerinti biomassza tulajdonjoga átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont biomassza igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti. A termesztett vagy nem termesztett biomassza tulajdonjog átruházás meghiúsulásának minősül az is, ha a termék vevője személyében változás áll be.

(10) Ha a biomassza igazolás a (9) bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termesztett vagy nem termesztett biomassza mennyiségre vonatkozóan csak más biomassza igazolás sorszámon állítható ki új biomassza igazolás.

(11) Ha a biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült vagy megrongálódott biomassza igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.

(12) A biomassza igazolás fenntarthatósági nyilatkozat kiállításához nem használható fel

a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,

b) a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy

c) ha a biomassza igazoláson a 4. mellékletben meghatározott valamely adat nincs feltüntetve.

(13) A biomassza igazolással kísért, erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék és maradványanyag tekintetében az igazolás kiállítójának az érintett területre vonatkozóan rendelkeznie kell külön jogszabályban meghatározott tápanyag-gazdálkodási tervvel.

6. § (1) A biomassza-termelő az erdei, valamint fásszárú biomassza eredetét és előállításának fenntarthatóságát szigorú számadású szállítójegy kiállításával, és a 4. § szerint szükséges okiratokkal igazolja.

(2) Erdei biomassza esetén a szállítójegyen az erdei biomassza eredetét, nyomonkövethetőségét

a) a műveleti lap,

b) az erdei faválaszték előállítását szolgáló erdei haszonvétel gyakorlására jogosító okirat, vagy

c) a telephelyi nyilvántartás megfelelő hivatkozásával

kell meghatározni.

(3) Az erdőgazdálkodó kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszere, eljárása és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszere biztosítja

a) az erdei biomassza erdőrészlet szintű nyomonkövethetőségét,

b) a mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumok és átváltási tényezők rendelkezésre állását, valamint

c) a fenntarthatóan és nem fenntarthatóan előállított erdei faválaszték elkülönítését.

(4) Fásszárú biomassza esetén a szállítójegyen a fásszárú biomassza eredetét, nyomonkövethetőségét

a) a fás szárú ültetvény kitermelésére vonatkozó erdészeti hatósági bejelentés iktatószáma,

b) a fásításból tervezett fakitermelésről benyújtott bejelentés iktatószáma,

c) a fakitermelés gyakorlására jogosító egyéb okirat megnevezése, kiállítója és kelte, vagy

d) a telephelyi nyilvántartás megfelelő hivatkozásával

kell meghatározni.

(5) A fásszárú biomassza kitermelésére jogosult kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszere, eljárása és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszere biztosítja

a) a fásszárú biomassza földrészlet szintű nyomonkövethetőségét,

b) a mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumok és átváltási tényezők rendelkezésre állását, valamint

c) a fenntarthatóan és nem fenntarthatóan előállított erdei faválaszték elkülönítését.

(6) Ha a szállított erdei faválasztékhoz termesztett vagy nem termesztett biomasszát kevernek, annak termékmegnevezését, minőségét, mennyiségét a szállítójegyen fel kell tüntetni.

(7) A faipari maradványanyag szállításához szállítójegyet kell kiállítani, melyen annak termékmegnevezését, minőségét, mennyiségét fel kell tüntetni.

4. Fenntarthatósági igazolás

7. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett BÜHG nyilvántartásba bejegyzett

a) biomassza-kereskedő az általa értékesített vagy bérfeldolgozásra átadott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő termesztett és nem termesztett biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra,

b) biomassza-feldolgozó a saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy általa fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra,

c) üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített vagy más üzemanyag-forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra

a termék birtokba adását – ha a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdon átruházását – követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás

a) termesztett és nem termesztett biomasszára a fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján,

b) köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, valamint termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék mennyiségre vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján

állítható ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplő mennyiség egy fenntarthatósági igazolás kiállításához használható fel.

(4) A kibocsátási komponens tényleges értékét a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, és az üzemanyag-forgalmazó a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott diszaggregált alapértelmezett érték, a miniszteri rendeletben meghatározott regionális átlagérték, illetve tényleges érték kombinációjával határozhatja meg a biomasszára, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy a folyékony bio-energiahordozóra vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan.

(5) A BÜHG nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó az 5. melléklet 1–5. pontja szerinti, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett fenntarthatósági igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot. Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás azt követően állítható ki, hogy a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy a kiállítani kívánt fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló fenntarthatósági igazolás kiállítója az általa kiadott igazolás kiállításakor szerepelt a BÜHG nyilvántartásban vagy rendelkezik a BÜHG nyilvántartásba vételről szóló határozat eredeti példányával vagy annak hitelesített másolatával.

(6) A fenntarthatósági igazolás kiállítója a fenntarthatósági igazoláshoz egyedi azonosító számot rendel hozzá. Egy igazolás azonosítószámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon állítható ki. A fenntarthatósági igazolás azonosítószáma egymást követő sorrendben a következő adatokat tartalmazza:

a) a biomassza-kereskedő esetében a „BK”, biomassza-feldolgozó esetében a „BF”, az üzemanyag-forgalmazó esetében pedig az „ÜF” betűkód,

b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma,

c) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és

d) a kiállítás évszáma.

(7) A fenntarthatósági igazolás másodpéldányát az igazolás kiállítója a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatja.

(8) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a termesztett és nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag, amelyre a biomassza igazolás vagy a fenntarthatósági igazolás kiállításra került, nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek, az igazolással érintett biomassza vagy köztes termék mennyiségéből igazoltan előállított bioüzemanyag-mennyiséget, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy biomasszából előállított tüzelőanyagot Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, de a Büat. 12. §-a szerinti jelentésben a Magyarországon felhasznált fenntartható bioüzemanyagokra, valamint folyékony bio-energiahordozókra és biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó jelentéstétel során a jelenteni kívánt mennyiséget a fenntarthatósági követelményt ki nem elégítő mennyiséggel csökkenteni kell.

(9) A (8) bekezdésben foglaltak megállapítása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv a döntés véglegessé válását követően – a vonatkozó döntés megküldésével – haladéktalanul értesíti bioüzemanyag esetében az állami adó- és vámhatóságot, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából előállított tüzelőanyag esetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: MEKH).

(10) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az (1) bekezdés szerinti biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, biomasszából előállított tüzelőanyag tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett termék vevője személyében változás áll be, a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül – a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett – erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont fenntarthatósági igazolás másodpéldányának csatolásával a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenti.

(11) Ha a fenntarthatósági igazolás a (10) bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás állítható ki, továbbá az új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának feltüntetésével.

(12) Ha a fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a korábbi címzettnek.

8. § (1) Az EUTR nyilvántartásba bejegyzett

a) biomassza-kereskedő az általa értékesített, vagy bérfeldolgozásra átadott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra,

b) biomassza-feldolgozó a saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti, faipari maradvány anyagra,

a termék birtokba adását – ha a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdon átruházását – követő 30 napon belül az 5. melléklet 6. pontja szerinti minimális adattartalommal fenntarthatósági igazolást állíthat ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás a szállítójegyeken szereplő adatok és a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben szereplő kibocsátási komponensek alapján állítható ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti szállítójegyeken szereplő adatok egy fenntarthatósági igazolás kiállításához használható fel.

(4) A kibocsátási komponens tényleges értékét a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, a biomassza-energiatermelő a biomassza fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott diszaggregált alapértelmezett érték, a miniszteri rendeletben meghatározott regionális átlagérték, vagy tényleges érték kombinációjával határozhatja meg az erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti, faipari maradvány anyagra, vonatkozóan.

(5) A fenntarthatósági igazolás kiállítója a fenntarthatósági igazoláshoz egyedi azonosító számot rendel hozzá. Egy igazolás azonosítószámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból álló – fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon állítható ki. A fenntarthatósági igazolás azonosítószáma egymást követő sorrendben a következő adatokat tartalmazza:

a) a biomassza-kereskedő esetében a „BK”, biomassza-feldolgozó esetében a „BF”, biomassza-energiatermelő esetében „ET”,

b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának EUTR technikai azonosító száma,

c) igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik, és

d) a kiállítás évszáma.

(6) A fenntarthatósági igazolás másodpéldányát az igazolás kiállítója a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi, és felhívásra az erdészeti hatóságnak bemutatja.

(7) Ha az erdészeti hatóság megállapítja, hogy az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag, amelyre a szállítójegy vagy a fenntarthatósági igazolás kiállításra került, nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek, az igazolással érintett erdei biomasszát, fásszárú biomasszát, erdészeti-, faipari maradvány anyagot Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, de a Büat. 12. §-a szerinti jelentésben a Magyarországon felhasznált fenntartható bioüzemanyagokra, valamint folyékony bio-energiahordozókra és biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozó jelentéstétel során a jelenteni kívánt mennyiséget a fenntarthatósági követelményt ki nem elégítő mennyiséggel csökkenteni kell.

(8) A (7) bekezdésben foglaltak megállapítása esetén az erdészeti hatóság a döntés véglegessé válását követően – a vonatkozó döntés megküldésével – haladéktalanul értesíti bioüzemanyag esetében az állami adó és vámhatóságot, folyékony bio-energiahordozó és biomasszából előállított tüzelőanyag esetében a MEKH-et.

(9) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti, faipari maradványanyag átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett termék vevője személyében változás áll be, a már kiállított igazolást visszavonja.

(10) Ha a fenntarthatósági igazolás a (9) bekezdés szerinti vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás állítható ki, továbbá az új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az igazolással érintett termék mennyiségre vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának feltüntetésével.

(11) Ha a fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a korábbi címzettnek.

5. Üzemanyagok kötelező bioüzemanyag-részaránya és a folyékony bio-energiahordozók felhasználása

9. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó köteles a (3) és (4) bekezdésben meghatározott bioüzemanyag-részarányra vonatkozó forgalmazási kötelezettségnek eleget tenni.

(2) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyag összetételének megfelelően, az egyes, 1. melléklet szerinti összetevők energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.

(3) *  A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban 8,4%, ezen belül * 

a) a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke minimum 6,1%, amelyből legfeljebb 1 százalékpont teljesíthető biometanollal vagy bio-metil-tercier-butiléterrel;

b) a dízelgázolaj esetében a hidrogénnel kezelt növényi olajok részarányának mértéke minimum 0,2%;

c) *  a 2. melléklet 1. és 3. pontjában felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagok, biogázok kötelező minimális részaránya 0,5%.

(4) A kötelező bioüzemanyag-részarányon belül az üzemanyag-forgalmazó a 2. melléklet 1. és 3. pontjában felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagokat, biogázokat is köteles tisztán vagy üzemanyagba keverve forgalomba hozni úgy, hogy ezek részesedése elérje a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségének a 2025. évben 1%-át, a 2030. évben pedig 3,5%-át. A részesedés teljesítésének feltételeit a Kormány évente felülvizsgálja.

(5) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértékének számításakor a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni a Büat. 1. § 5. pontjában meghatározottak szerint.

(6) *  A megújuló forrásokból származó, teljes bruttó energiafogyasztásnak, valamint a kötelező bioüzemanyag-részarány kiszámításához ILUC-kockázatot jelentő anyagokból történő kiszámításához használt hozzájárulás mértéke, amely élelmiszer- vagy takarmánynövények esetében jelentős a nagy szénkészletekkel rendelkező földterületekre való termőterület-kiterjesztés megfigyelt mértéke, nem haladhatja meg ezen üzemanyagok 2019-es fogyasztási szintjét. Kivételt képez ez alól, ha az adott bioüzemanyagokat, folyékony bio-energiahordozókat vagy biomasszából előállított tüzelőanyagokat a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében alacsony kockázatot jelentőnek minősítette a Bizottság 2019. március 13-i (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendelete.

(6a) *  Az üzemanyag-forgalmazó által forgalomba hozott, ILUC-kockázatot jelentő anyagok energiatartalomban számított aránya a forgalmazott összes üzemanyag (fosszilis- és bioüzemanyagok) mennyiségéhez viszonyítva nem haladhatja meg

a) 2023. évben a 0,08%-ot,

b) 2024–2025. években a 0,06%-ot,

c) 2026–2027. években a 0,04%-ot,

d) 2028–2029. években a 0,02%-ot.

(6b) *  A 2030. évben, és ezt követően a fogyasztási szint 0% lehet.

(6c) *  Az ILUC-kockázatot jelentő anyagok legfeljebb a (6a) és (6b) bekezdésekben meghatározott mennyiségben vehetők figyelembe a kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítésében.

(7) Naptári évi teljesítésnek minősül, ha az üzemanyag-forgalmazó a naptári évet megelőző évben a kötelező bioüzemanyag-részarány mértékét meghaladó bioüzemanyag-részarányt, továbbá ezen belül a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott részarányt teljesít, és a kötelező bioüzemanyag-részarányt, továbbá ezen belül a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott részarányt meghaladó mértéknek megfelelő, MJ-ban meghatározott bioüzemanyag-mennyiséget a rákövetkező naptári évben számolja el. 2020-ban az üzemanyag-forgalmazó a korábbi naptári évből származó kötelező bioüzemanyag-részarányt meghaladó mértéket nem számolhat el.

(8) Az érintett üzemanyag-forgalmazó a kötelező bioüzemanyag-részarányát csökkenteni kell a valótlan tartalmú biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott, valótlan tartalmú igazolással (e bekezdés alkalmazásában együtt: igazolás) beszerzett biomasszából, köztes termékből előállított bioüzemanyag, továbbá a valótlan tartalmú igazolással beszerzett bioüzemanyag mennyiségével, ha az üzemanyag-forgalmazó az így beszerzett mennyiséget már szabadforgalomba bocsátotta, és * 

a) *  a 19. § (1) bekezdés a) pontja szerinti fenntarthatósági igazolás esetében az azt kiállító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, az igazolás kiadásakor a BÜHG nyilvántartásban szerepelt és erről az üzemanyag-forgalmazó a tőle elvárható gondossággal meggyőződött,

b) *  a 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29–31. cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek és az igazolás kiállítóját más tagállam nyilvántartásba vette,

c) *  a 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek, vagy

d) *  a 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján kiállított igazolás eleget tesz az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentumok tartalmi és formai követelményeinek.

(9) Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét +15 °C-ra átszámított térfogaton, a Jöt. 109. § (2) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.

(10) Több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkező üzemanyag-forgalmazó esetében a mennyiséget összesítve kell meghatározni.

(11) Azon üzemanyag-forgalmazó, amely a 2. melléklet szerinti alapanyagból származó bioüzemanyagot hoz szabad forgalomba, annak mennyiségét a kötelező bioüzemanyag-részarány teljesítés vonatkozásában kétszeres energiaértéken számolhatja el.

(12) Az üzemanyag-forgalmazó a 6. melléklet 4. pontja szerinti jelentéstétel során beszámol a 7. melléklet 1. pontjában szereplő alapanyag kategóriákhoz tartozó, a bioüzemanyagok alapanyagainak előállításához kapcsolódó, a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült gCO2/MJ-ban számított középértékéről.

(13) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzinnek az a benzin minősül, amelynek a minősége megfelel az ESZ–95-ös minőségi fokozatok valamelyikének, de nem teljesíti az ESZ–98-as fokozatok követelményeit.

(14) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában bioetanol-részarány a forgalomba hozott bioetanol energiatartalomban kifejezett mennyiségének – ideértve a forgalomba hozott bio-etil-tercier-butiléter és bio-tercier-amil-etil-éter energiatartalmából a megújulónak minősülő részt – és a forgalomba hozott 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin energiatartalomban kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben, egy tizedesjegy pontossággal meghatározva.

(15) *  E § alkalmazásában ILUC-kockázatot jelentő anyag: a Bizottság 2019. március 13-i (EU) 2019/807 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott, a földhasználat közvetett megváltozása tekintetében magas kockázatot jelentő, azon élelmiszer- vagy takarmánynövény-alapú bioüzemanyagokból, folyékony bio-energiahordozókból és biomasszából előállított tüzelőanyag.

6. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követése és jelentése

10. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó által előállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges dokumentumok:

a) a bioüzemanyag vagy a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának írásos nyilatkozata a bioüzemanyagok alapanyagának fajtájáról, és az E85 előállításához felhasznált bioetanol esetében a biomassza Európai Gazdasági Térségben történő termeléséről,

b) a bioüzemanyag vagy a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója által kiállított fenntarthatósági nyilatkozata,

c) az üzemanyag gyártmánylapja, az üzemanyag minőségi bizonyítványa vagy az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag, illetve a bioüzemanyag előállítását végző ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező előállító laboratóriuma által kiállított igazolás, amelyből megállapítható az üzemanyagban lévő bioüzemanyag – térfogatszázalékban (bioüzemanyagonként) vagy az energiatartalom százalékában (összesen) kifejezett – aránya, valamint a bekevert üzemanyag 15 °C hőmérséklethez tartozó sűrűsége és térfogata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok hiányában a bioüzemanyag a kötelező bioüzemanyag-részarány forgalmazási kötelezettség teljesítésébe nem számítható be.

(3) *  Ha a bioüzemanyag vagy a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyag-forgalmazó a tárolás vagy szállítás során különböző bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a keverést követően az üzemanyag bioüzemanyag-tartalmát térfogatszázalékban, valamint az energiatartalom százalékában – az összekevert üzemanyag hitelesített mérőeszközökkel mért mennyisége és dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján – számítással vagy méréssel kell meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévő üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során számítással került meghatározásra, az értéket az 1. melléklet 8–15. pontjaiban felsorolt termékek kivételével minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium vagy az üzemanyag előállítását végző, ISO 9001 minőségirányítási rendszerrel rendelkező laboratórium vizsgálata alapján aktualizálni kell.

(4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 6. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) *  Ha a motorbenzin előállítója a motorbenzinbe bioetanolt, bio-etil-tercier-butilétert, bio-tercier-amil-etil-étert kever, nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, bioetanol-egyenértékben is megadhatja. A bioetanol-egyenérték meghatározásához a bio-etil-tercier-butiléter literben meghatározott mennyiségének 47,57%-a, a bio-tercier-amil-etil-éter literben meghatározott mennyiségének 40%-a vehető figyelembe.

(5a) *  Ha a motorbenzin előállítója a motorbenzinbe biometanolt, bio-metil-tercier-butilétert kever, nyilvántartásaiban, bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, biometanol-egyenértékben is megadhatja. A biometanol-egyenérték meghatározásához a bio-metil-tercier-butiléter literben meghatározott mennyiségének 35,75%-a vehető figyelembe.

(6) Az állami adó- és vámhatóság az üzemanyag-forgalmazók által a Büat. 6. § (2) bekezdése alapján tett jelentésekből készített összesített adatokról minden év április 30-ig tájékoztatja az energiapolitikáért felelős minisztert.

(7) Az üzemanyag-forgalmazó elektronikus úton, évente frissülő honlapon a fogyasztók tájékoztatása céljából a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok földrajzi származására és alapanyagtípusára vonatkozó, üzleti titoknak nem minősülő információkat közzéteszi.

(8) A kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazó minden év január 15-ig a tárgyév január 1-jén fennálló állapotnak megfelelően, az e célra rendszeresített formanyomtatványon adatot szolgáltat a közlekedési hatóság részére az általa üzemeltetett töltőállomások számáról, valamint azon töltőállomások számáról, amelyeken E85-öt, vagy olyan üzemanyagot forgalmaz, amelynek a bioüzemanyag-részaránya meghaladja a 10 térfogatszázalékot.

7. A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó és a biomassza-energiatermelő által vezetett nyilvántartás szabályai

11. § (1) A biomassza-kereskedő és biomassza-feldolgozó a 16. és 17. §, valamint a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás, a biomassza-energiatermelő a (9) bekezdés szerinti felhívás teljesítése érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(2) Az üzemanyag-forgalmazó a 16. és 17. §, valamint a 6. és a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás céljára nyilvántartást vezet. A nyilvántartás biztosítja az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5 évig, de legfeljebb a BIONYOM nyilvántartásból, valamint a BÜHG nyilvántartásból való törlés tényéről szóló értesítés kézhezvételétől vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejártát követő öt évig kell megőrizni.

(4) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó az általa kiállított, illetve felhasznált 16. és 17. §, a 4. melléklet és az 5. melléklet 1–5. pontja szerinti, továbbá a 9. és 10. melléklet 1–5. pontja szerinti dokumentumokat a mezőgazdasági igazgatási szerv kérésére bemutatja.

(5) Ha a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó felhagy e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységgel, ennek tényét haladéktalanul közli a mezőgazdasági igazgatási szervvel, amely ezen tényt a bejelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül rögzíti az e rendelet hatálya alá tartozó nyilvántartásokban.

(6) A biomassza-termelő az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal értékesített biomassza hatósági nyomon követhetősége érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartás biztosítja az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(7) A biomassza-termelő által vezetett nyilvántartás tartalmazza az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozatok és nyomonkövetési dokumentumok másolati példányát, az azokban feltüntetett mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve a termesztett biomasszára kiállított fenntarthatósági nyilatkozatban feltüntetett mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal együtt.

(8) A (6) és (7) bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5 évig kell megőrizni és a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására annak mellékleteivel együtt bemutatni.

(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő és a biomassza-feldolgozó hatósági felügyeletének ellátáshoz kapcsolódóan, a biomassza-energiatermelőt az általa felhasznált fenntarthatósági nyilatkozatokkal összefüggésben, a tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel. A mezőgazdasági igazgatási szerv felszólítására, a folyékony bio-energiahordozót, vagy a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot felhasználó biomassza-energiatermelő igazolja továbbá, hogy az általa felhasznált alapanyagok megfelelnek a fenntarthatósági és nyomon követhetőségi követelményeknek.

8. A BÜHG nyilvántartás

12. § (1) A BÜHG nyilvántartásba vételt az érintett kérelmezi. A biomassza-feldolgozó az általa üzemeltetett feldolgozói létesítményenként kérelmezi a BÜHG nyilvántartásba vételét. A BÜHG nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet tevékenységi körönként kell a mezőgazdasági igazgatási szervhez benyújtani. A kérelem formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.

(2) A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói vagy üzemanyag-forgalmazói tevékenységi körben kéri a nyilvántartásba vételét, a nyilvántartásba vétel hatályának meghosszabbítását vagy a nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételét,

b) természetes személy erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetében a természetes személy azonosító adatait, a lakcímét és telephelyét, gazdálkodó szervezet és egyéni cég esetében a cég nevét, székhelyét, telephelyét, cégjegyzék számát, adószámát és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati példányát,

c) egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,

d) a kérelmező regisztrációs számát,

e) biomassza-feldolgozó esetében a kérelemmel érintett létesítményre vonatkozóan:

ea) a köztes terméket, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot előállító létesítmény címét, ahol a biomassza-feldolgozói tevékenység folyik,

eb) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a létesítmény mikor kezdte meg fizikailag az adott köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag előállítását, valamint a létesítmény üzembe helyezésének időpontját igazoló okirat egyszerű másolati példányát,

ec) az alkalmazott technológia szöveges leírását,

ed) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a feldolgozási eljárás során keletkezett végtermék, a melléktermék és a hulladék megnevezését és KN-kódját,

ee) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék és a hulladék közötti számszerű összefüggést leíró technológiai együtthatókat,

ef) a köztes terméket, bioüzemanyagot, folyékony bio-energiahordozót vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot előállító üzem maximális éves kapacitását végtermék szerinti bontásban,

eg) a gyártáshoz kapcsolódóan arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja alapján történik-e,

eh) alapértelmezett értékek alkalmazása esetén azok értékét,

ei) tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges érték kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit, valamint

f) a 11. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetés módjának leírását, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedések bemutatását.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) biomassza-feldolgozó esetében a kérelemmel érintett létesítményre vonatkozóan ha a biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan a kérelmező a (2) bekezdés eg)–ei) pontja alapján a kibocsátási komponensek meghatározásához a miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra, feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, az ügyfélnek a számításra vonatkozó független szakértő által ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét, és

b) jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány lehetővé teszi, hogy a kérelmező nyilatkozzon arról, hogy hozzájárul-e a személyes adatainak a BÜHG nyilvántartásban történő kezeléséhez, valamint nevének a (9) bekezdés szerinti közzétételéhez.

(5) Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem vehető vagy BÜHG nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a 16. és 17. §, valamint a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy hiányosan teljesíti.

(6) A (2) bekezdésben foglalt adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BÜHG nyilvántartásba.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti határidő lejártát megelőző 30 napon belül a nyilvántartott kéri, a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát egy évvel meghosszabbítja, ha a nyilvántartott továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:

a) az ügyfél BÜHG nyilvántartási számát, valamint regisztrációs számát,

b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nevét,

c) a nyilvántartásba vett természetes személy nevét, ha ehhez az ügyfél a (4) bekezdés szerint hozzájárult,

d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját,

e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként vagy üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván, valamint

f) a BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét.

9. Az EUTR nyilvántartás

13. § (1) Az EUTR nyilvántartásban nyilvántartott adatokban bekövetkező változást 15 napon belül elektronikusan be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.

(2) Az erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra vonatkozóan vezetett naprakész dokumentációs rendszernek biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartást megalapozó dokumentumokat, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, azok keltétől számított 5 évig meg kell őrizni.

14. § (1) Az EUTR nyilvántartás tartalmazza a Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag nyomon követésére szolgáló adatokat.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó erdei biomasszával, fásszárú biomasszával, erdészeti-, faipari maradvány anyaggal folyatott tevékenység során, az adott termék hatósági nyomon követhetőségét, fenntarthatóságát csak az EUTR technikai azonosító szám megszerzését követően lehet fenntarthatósági nyilatkozattal, valamint a 10. melléklet 6. pont szerinti nyomonkövetési dokumentummal jogszerűen igazolni.

(3) Az erdészeti hatóság a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, biomassza-energiatermelő erdei biomasszával, fásszárú biomasszával, erdészeti-, faipari maradvány anyaggal folytatott e rendelet szerinti tevékenységét határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggeszti, korlátozza, a működést megtiltja, az újbóli működést feltételhez köti; a tilalom betartásához szükséges kísérő intézkedéseket vezet be, ha az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségét nem, vagy hiányosan teljesíti.

(4) Ha az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a közigazgatási bíróság által el nem bírált, a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, biomassza-energiatermelő EUTR nyilvántartásba való felvételről szóló döntése jogszabályt sért, a döntést annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja abban az esetben is, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.

(5) A 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentummal kísért, importált erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradványanyag esetén az első magyarországi forgalomba hozó * 

a) biztosítja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 90/A. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, azzal az eltéréssel, hogy az adott szállítmányhoz kapcsolható exportőri nyilatkozatnak az erdei biomassza fenntartható kitermelésére vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell, továbbá

b) a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentumot állít ki.

(6) A nyomonkövetési kritériumok teljesülését

a) a műveleti lap, az erdei faválaszték előállítását szolgáló fakitermelés gyakorlására jogosító okirat vagy a telephelyi nyilvántartás alapján kiállított szigorú számadású szállítójeggyel; vagy

b) exportőri nyilatkozattal és a nyomonkövethetőséget biztosító import dokumentumokkal, és

c) kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszeren, eljárásokon alapuló naprakész dokumentációs rendszerrel

kell igazolni.

(7) *  A 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termék nyomon követhetőségének igazolására biomassza igazolás és fenntarthatósági igazolás nem szolgálhat.

15. § (1) A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, a biomassza-energiatermelő, ha e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét Magyarország területén végzi az erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására

a) az üzleti év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban,

b) az előző üzleti évben importált, exportált, termelt, előállított, feldolgozott, felhasznált, forgalmazott erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány mennyiségét telephelyenkénti bontásban, valamint az erdei biomassza fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradványanyag mennyiségéhez tartozó ÜHG komponensek értékét

az üzleti év első hónapjának végéig az EUTR rendszerben elektronikusan rögzíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapját képező nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását, valamint az adatok strukturált kereshetőségét.

10. Bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagok nyomon követhetőségi nyilvántartása és a nyomonkövetési kritériumok teljesítése

16. § (1) *  Ha a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet kíván folytatni, az általa kiállított 19. § (1) bekezdés szerinti dokumentumokkal kísért termesztett és nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, valamint termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag hatósági nyomon követhetőségének biztosítása és igazolása céljából kérelmezi a mezőgazdasági igazgatási szervnél a BIONYOM nyilvántartásba történő felvételét.

(2) A BIONYOM nyilvántartásba vételt az érintett kérelmezi. A BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet – a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon, tevékenységi körönként – a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani. A biomassza-feldolgozó az általa üzemeltetett feldolgozói létesítményenként kérelmezi a BIONYOM nyilvántartásba vételét.

(3) A BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelem tartalmazza a 12. § (2) bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat. Ha a BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet Magyarországon székhellyel, telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkező természetes személy vagy gazdálkodó szervezet nyújtja be, a kérelemben a 12. § (2) bekezdés d) pontja szerinti regisztrációs számot nem kell feltüntetnie, de nyilatkoznia kell arról, hogy Magyarországon székhellyel, telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkezik. Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselő igazolja, hogy jogosult a kérelmező nevében eljárni.

(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv, nyilvántartásba veszi a kérelmezőt, és ezzel egyidejűleg BIONYOM nyilvántartási számot állapít meg, ha a kérelem megfelel az előírt követelményeknek.

(5) Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a BIONYOM nyilvántartásba ismételten nem vehető fel vagy a BIONYOM nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a 16. és 17. §, valamint a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem, vagy hiányosan teljesíti.

(6) A BIONYOM ügyfél a (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkező változást 15 napon belül bejelenti a mezőgazdasági igazgatási szervnek, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(7) A mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a BIONYOM nyilvántartásba.

(8) Ha a (7) bekezdés szerinti nyilvántartási idő lejártát megelőző 30 napon belül a BIONYOM ügyfél kéri, a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát egy évvel meghosszabbítja, ha a BIONYOM ügyfél továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

(9) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált, a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba vételéről, és a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő meghosszabbításáról, valamint a BIONYOM nyilvántartásba vételről és a BIONYOM nyilvántartásba vétel hatályának további egy évvel történő meghosszabbításáról szóló döntése jogszabályt sért, a döntést annak közlésétől számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja abban az esetben is, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.

(10) *  Ha a BIONYOM ügyfél Magyarország területén végzi biomasszával, köztes termékkel, bioüzemanyaggal, folyékony bio-energiahordozóval, valamint termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyaggal (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: termék) kapcsolatos, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét, annak nyomon követhetősége érdekében az általa értékesített, bérfeldolgozásra átadott vagy bérfeldolgozás keretében előállított, és a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentummal kísért termék vonatkozásában köteles az általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz – ha az a 10. melléklet szerinti adatokat maradéktalanul nem tartalmazza – a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentumot kiállítani, és azt az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal együtt a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba, a tárgyévet követő év március 20. napjáig feltölteni.

(11) Exportált termék esetén a BIONYOM ügyfél megadja az általa exportált termék értékesítési célországát, valamint annak a természetes személynek vagy gazdálkodó szervezetnek a nevét, és címét, akinek a terméket exportálja.

(12) A BIONYOM ügyfél (10) és (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatása kiterjed az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozat, valamint az ahhoz esetlegesen kapcsolódó nyomonkövetési dokumentum benyújtására is.

(13) Ha a BIONYOM ügyfél által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapjául szolgáló fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az azzal kísért termék vonatkozásában a 9. és a 10. melléklet szerinti adatokat, a BIONYOM ügyfél a 9. és a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentumot a partnertől beszerzi és a (11) és (12) bekezdésben foglalt dokumentáció benyújtásának kiegészítéseként az általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz és nyomonkövetési dokumentumhoz egyértelműen hozzárendelve, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba a tárgyévet követő év március 20. napjáig feltölti.

(14) *  Ha a biomassza-termelő a BIONYOM ügyfél részére értékesített biomassza fenntarthatóságát a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentum nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, a biomassza-termelő köteles az általa kiállított dokumentum mellékleteként a BIONYOM ügyfél részére – a 9. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumot kiállítani és átadni.

(15) *  Ha biomassza-termelő az általa értékesített termék fenntarthatóságát a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentumon nem szerepel egyedi azonosítószám, a biomassza-termelő köteles a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendelni, valamint a dokumentum mellékletét képező – a 9. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumra is felvezetni.

(16) A (15) bekezdés szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott dokumentum rendelhető. A (15) bekezdés szerinti egyedi azonosítószámmal jelölt 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia: * 

a) a biomassza megtermelőjének regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,

b) dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

c) a (14) bekezdés szerinti dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.

(17) *  Ha a BIONYOM ügyfél az általa értékesített, feldolgozott vagy forgalmazott termék fenntarthatóságát a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentum kiállításával igazolja és a dokumentum nem tartalmaz egyedi azonosítószámot, a BIONYOM ügyfél a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendel, valamint a dokumentum mellékletét képező – a 10. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumra felvezeti.

(18) A (17) bekezdésben foglaltak szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott dokumentum rendelhető. A (17) bekezdés szerinti egyedi azonosítószámmal jelölt 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia: * 

a) a BIONYOM ügyfél regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,

b) dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

c) a (17) bekezdés szerinti dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.

(19) A nyomonkövetési kritériumok teljesülését az alábbi dokumentumok egyikével kell igazolni:

a) BIONYOM ügyfél esetében, az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében előállított termék vonatkozásában

aa) termesztett biomassza tekintetében a 10. melléklet 1. pontja,

ab) nem termesztett biomassza tekintetében a 10. melléklet 2. pontja,

ac) köztes termék tekintetében a 10. melléklet 3. pontja,

ad) bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tekintetében a 10. melléklet 4. pontja,

ae) biomasszából előállított tüzelőanyag tekintetében a 10. melléklet 5. pontja

szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági nyilatkozat kiállításával, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat,

b) biomassza-termelő esetében az általa értékesített biomassza vonatkozásában

ba) termesztett biomassza tekintetében a 9. melléklet 1. pontja,

bb) nem termesztett biomassza tekintetében a 9. melléklet 2. pontja

szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági nyilatkozattal, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat.

(20) *  A 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termék nyomon követhetőségének igazolására biomassza igazolás és fenntarthatósági igazolás nem szolgálhat.

17. § (1) A BIONYOM ügyfél az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott, felhasznált vagy a forgalmazott termesztett és nem termesztett biomasszára, a köztes termékre, a bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHG rendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a fenntarthatóság igazolására is évente a tárgyévet követő év március 20. napjáig adatot szolgáltat a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Ha a BIONYOM ügyfél a tárgyévben nem állított ki fenntarthatósági nyilatkozatot, abban az esetben az éves adatszolgáltatás részeként a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásban az erre vonatkozó nyilatkozatát rögzíti.

(2) A BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatást a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett 8. melléklet szerinti nyomtatvány felhasználásával a BIONYOM nyilvántartásba teljesíti.

(3) *  Ha a BIONYOM ügyfél által felvásárolt, térítésmentesen begyűjtött vagy bérfeldolgozásra átvett biomasszához, köztes termékhez, bioüzemanyaghoz, folyékony bio-energiahordozóhoz vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyaghoz kapcsolódó, a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott dokumentum nem tartalmaz egyedi azonosítószámot, a BIONYOM ügyfél azt egyedi azonosítószámmal látja el, és az azonosítószámot el nem távolítható módon a részére átadott fenntarthatósági nyilatkozatra, valamint az annak mellékletét képező – a 9. és a 10. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési dokumentumra felvezeti, továbbá a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozatok azonosítószámához hozzárendeli.

(4) *  Ha a BIONYOM ügyfél által vásárolt, térítés menetesen begyűjtött vagy bérfeldolgozásra átvett biomasszához, köztes termékhez, bioüzemanyaghoz, folyékony bio-energiahordozóhoz vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyaghoz kapcsolódó – a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott – fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az azzal kísért termék vonatkozásában a 9. és a 10. melléklet szerinti adatokat, és a fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként nem kerül az eladó vagy a bérfeldolgozást megrendelő részéről átadásra a 9. vagy a 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentum, a BIONYOM ügyfél a nyomonkövetési dokumentumot az eladótól vagy a bérfeldolgozást megrendelőtől bekért adatok alapján kiállítja és az átvett fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás részeként a BIONYOM nyilvántartásba feltölti.

(5) A (3) bekezdés szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy, a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott dokumentum rendelhető. A (3) bekezdésben foglalt egyedi azonosítószámmal ellátott 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági dokumentum azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia: * 

a) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó vagy a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag előállítójának, értékesítőjének vagy a bérfeldolgozás megrendelőjének regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele,

b) fenntarthatósági dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,

c) a fenntarthatósági dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele és

d) a kiállítás évszáma.

(6) Ha a BIONYOM ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.

(7) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés és a 8. melléklet szerinti követelményeknek, a mezőgazdasági igazgatási szerv megfelelő határidő tűzésével a BIONYOM ügyfelet hiánypótlásra kötelezi.

(8) A (7) bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a mezőgazdasági igazgatási szerv a BIONYOM ügyfelet törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.

(9) Ha az ügyfél a fenntarthatósági nyilatkozatot és a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumot a hatósági eljárás során – mint bizonyítékot – nem tudja a hatóság részére bemutatni, az ügyfél nyilatkozata a hiányzó bizonyítékot nem pótolja.

(10) *  Ha a BIONYOM ügyfél azért nem tud eleget tenni a 16. § (13) bekezdése szerinti kötelezettségének, mert nem rendelkezik az általa kiállított 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozattal, abban az esetben a mezőgazdasági igazgatási szerv tájékoztathatja a 22. § szerinti, a BIONYOM ügyfelet tanúsító szerv magyarországi képviseletét a fenntarthatóságot igazoló dokumentáció hiányosságának tényéről, az érintett fenntarthatósági nyilatkozat adatairól, valamint a BIONYOM ügyfél részére kiadott tanúsítvány adatairól.

11. Fenntarthatósági bizonyítvány

18. § (1) A biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó kérelmére a mezőgazdasági igazgatási szerv a termesztett és nem termesztett biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó és a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésének és nyomon követhetőségének hatósági igazolására fenntarthatósági bizonyítványt ad ki.

(2) *  A termesztett biomassza vonatkozásában a fenntarthatósági bizonyítványt a kérelem mellékleteként becsatolt a termesztett biomassza fenntarthatóan történt megtermelését igazoló fenntarthatósági nyilatkozatban vagy az ahhoz esetlegesen kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumban foglalt mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vármegyei eloszlása alapján, vármegyénként összesítve adja ki a mezőgazdasági igazgatási szerv.

(3) A nem termesztett biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag vonatkozásában a fenntarthatósági bizonyítványt, a nem termesztett biomasszára, a köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra és biomasszából előállított tüzelőanyagra a kérelem mellékleteként csatolt fenntarthatósági nyilatkozatonként adja ki a mezőgazdasági igazgatási szerv.

(4) Fenntarthatósági bizonyítvány biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó részére akkor adható ki, ha

a) a kérelmező szerepel a BIONYOM nyilvántartásban, és

b) a termesztett és nem termesztett biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag megfelel a fenntarthatósági és nyomon követhetőségi feltételeknek.

(5) Fenntarthatósági bizonyítvány a biomassza-termelőnek akkor adható ki, ha a termesztett és nem termesztett biomassza megfelel a fenntarthatósági és nyomon követhetőségi feltételeknek.

(6) A mezőgazdasági igazgatási szerv a fenntarthatósági bizonyítvány kiállításához a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre, valamint a 10. és 11. § szerinti dokumentumok becsatolására hívhatja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező számára biztosított nyilatkozattételi határidő eredménytelenül telt el, a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárást a mezőgazdasági igazgatási szerv megszünteti.

(7) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelmet a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatványon a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani.

(8) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező nevét, a lakcímét vagy székhelyét, gazdálkodó szervezet esetében a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati példányát,

b) a kérelmező regisztrációs számát, ennek hiányában BIONYOM nyilvántartási számát, és

c) a kérelmezett fenntarthatósági bizonyítvány felhasználási céljára vonatkozó nyilatkozatot.

(9) A fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a fenntarthatósági bizonyítvánnyal kísérni kívánt termesztett és nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag tételhez kapcsolódó fenntarthatósági nyilatkozatok és az azokhoz esetlegesen kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok másolati példányait és

b) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat másolati példányát.

12. A fenntarthatósági kritériumok teljesítése

19. § *  (1) A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható:

a) biomassza igazolással, szállítójeggyel, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,

b) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29–31. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentummal,

c) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított dokumentummal,

d) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított dokumentummal, vagy

e) a bizottsági végrehajtási rendeletben lehetővé tett egyéb bizonyítási eszközökkel.

(2) Ha a nyomonkövethetőség a teljes szállítási, feldolgozási láncban biztosított, és az (1) bekezdés alapján kiállított fenntarthatósági követelményeket igazoló dokumentumok és bizonyítékok rendelkezésre állnak, akkor

a) a fenntarthatósági kritériumok teljesítettnek minősülnek, és

b) az adatszolgáltatásra kötelezett ügyfél nem kötelezhető arra, hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további bizonyítékkal támassza alá a biomassza fenntarthatósági és üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelését.

(3) Az (1) bekezdés szerint igazolt bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók figyelembe vétele más fenntarthatósági indokok alapján nem utasítható el az (EU) 2018/2001 parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk (1) bekezdés első albekezdés a)–c) pontjában meghatározott célok teljesítésénél.

13. Jogkövetkezmények

20. § (1) Valótlan tartalmú fenntarthatósági igazolás vagy biomassza igazolás kiállítása esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját – ha az igazolás kiállítója a BÜHG nyilvántartásban szerepel – törli a BÜHG nyilvántartásból. A BÜHG nyilvántartásból való törlést a mezőgazdasági szakigazgatási szerv mellőzi, ha az ügyfél bizonyítja, hogy:

a) az igazolás valótlanságát az annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan igazolás eredményezte, vagy

b) a valótlan adattartalom nem szándékos számítási hibából származik.

(2) *  A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi, valamint az alábbi adatok megküldésével tájékoztatja a valótlan tartalmú fenntarthatósági igazolás vagy biomassza igazolás kapcsán az Európai Unió tagállamainak nemzeti hatóságát:

a) partner neve,

b) székhelye,

c) cégjegyzékszáma és

d) törlés indoklása.

14. A fosszilis komparátor kibocsátási értéke

21. § A fosszilis komparátor kibocsátási értéke a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, illetve a biomasszából előállított tüzelőanyagok felhasználási céljának megfelelően

a) 94 gCO2eq/MJ a közlekedésben,

b) 183 gCO2eq/MJ a villamosenergia-termelésben,

c) 80 gCO2eq/MJ a hasznos hő, fűtő- és hűtőenergiatermelésben,

d) 124 gCO2eq/MJ hasznoshő-termelésre használt, olyan biomasszából előállított üzemanyagok esetében, amelyeknél bizonyítható, hogy azokkal közvetlenül szén került felváltásra.

15. Az önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer akkreditálása és nyilvántartása

22. § (1) Az önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer keretében független auditot végző tanúsító szerv köteles akkreditálni a Nemzeti Akkreditálási Rendszerbe. Az akkreditálást a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény, az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv és e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell elvégezni.

(2) Ha a fenntarthatósági nyilatkozatot kiállító biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó vagy biomassza-energiatermelő az általa felvásárolt vagy bérfeldolgozásra átvett, forgalmazott, feldolgozott, felhasznált vagy előállított biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag esetében a termelésére, feldolgozására, szállításra és elosztására vonatkozó részekre bontott (diszaggregált) értéket vagy a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás értéket nem a miniszteri rendeletben meghatározott alapértelmezett értéken, regionális átlagértéken vagy diszaggregált alapértelmezett értéken határozza meg, akkor az általa benyújtott információk tekintetében független auditot biztosít, és ahhoz mellékeli az audit elvégzésével kapcsolatos dokumentumokat.

(3) Más tagállamban akkreditált, auditot végző tanúsító szerv Magyarországon auditálási tevékenységet akkor folytathat, ha

a) szerepel a más tagállamban akkreditált tanúsítói névjegyzékben és

b) az akkreditált státusz elismerése iránti kérelem a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján a magyarországi akkreditáló szervnél benyújtásra és elfogadásra került.

(4) A tanúsító szervek a Nemzeti Akkreditáló Hatóság kérésére benyújtják a felügyelet elvégzéséhez szükséges összes releváns információt, így például az auditok pontos dátumára és idejére, valamint helyszínére vonatkozó információkat. Ha a Nemzeti Akkreditáló Hatóság meg nem felelési problémákat fedez fel, arról haladéktalanul értesíti az önkéntes rendszer működtetőit.

16. Hatósági feladatok

23. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el a termesztett és nem termesztett biomasszát, köztes terméket, folyékony bio-energiahordozót, bioüzemanyagot, valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot fenntarthatósági nyilatkozattal értékesítő, feldolgozó, forgalmazó

a) biomassza-termelőre, biomassza-feldolgozóra és biomassza-kereskedőre vonatkozó előírások ellenőrzését,

b) a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó jelentései alapján a biomassza igazolás és a fenntarthatósági igazolás ellenőrzését,

c) a BÜHG nyilvántartás és a BIONYOM nyilvántartás vezetését, és

d) a biomassza-termelő, a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó tevékenységének felügyeletét.

(2) Az erdészeti hatóság látja el az erdei biomasszából, fásszárú biomasszából, erdészeti-, faipari maradványokból vagy fásszárú biomasszából előállított tüzelőanyagot, és ezek alapanyagait megvásárló, értékesítő, feldolgozó, felhasználó,

a) biomassza-termelőre, a biomassza kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, a biomassza energia termelőre vonatkozó e rendelet szerinti fenntarthatósági és nyomonkövethetőségi előírások ellenőrzését,

b) az a) pontban meghatározott személyekre vonatkozó nyilvántartás vezetését.

(3) Az állami adó- és vámhatóság látja el az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek ellenőrzését.

17. Az eljáró hatóságok kijelölése

24. § A Kormány a Büat.-ban meghatározott mezőgazdasági igazgatási szervként és erdészeti hatóságként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt jelöli ki.

18. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § és a 13–15. § 2022. március 31-én lép hatályba.

(3) A 28. § az Európai Bizottság – az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti – esetleges elutasító döntésének meghozatalát követő év január 1. napján, de legkorábban 2023. január 1. napján lép hatályba.

(4) A 28. § hatálybalépésének naptári napját az energiapolitikáért felelős miniszter az Európai Bizottság (3) bekezdés szerinti döntése ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

26. § A 12. § (1) bekezdésében, valamint a 16. § (2) bekezdésében meghatározott feldolgozó létesítményenkénti nyilvántartásba vételt a biomassza-feldolgozó első alkalommal 2022. április 1-jétől kérelmezi.

27. § (1) Ez a rendelet

a) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának,

c) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1513 európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,

d) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EK tanácsi rendelet,

b) a bioüzemanyagokra és a folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó, a gazdasági szereplők által a tagállamokhoz eljuttatandó bizonyos típusú információkról szóló, 2011. január 12-i 2011/13/EU bizottsági határozat 1. cikk c) és d) pontja,

c) *  az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikkében megállapított, erdei biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok teljesülését igazoló bizonyítékok összeállítására vonatkozó gyakorlati iránymutatás meghatározásáról szóló, 2022. december 13-i (EU) 2022/2448 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

28. § * 

29. § Hatályát veszti a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok energiatartalma

A B C

1.

Üzemanyag
Energiatartalom
tömegre vetítve
(alsó fűtőérték, MJ/kg)
Energiatartalom
térfogatra vetítve
(alsó fűtőérték, MJ/l)
2. BIOMASSZÁBÓL ÉS/VAGY BIOMASSZA–FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁSOK SORÁN ELŐÁLLÍTOTT ÜZEMANYAGOK)
3. Biopropán, bio-LPG 46 24
4. Tiszta növényi olaj (sajtolással, extrahálással, illetve hasonló eljárásokkal olajos magvakból nyert nyers vagy finomított, de kémiailag változatlan állapotú olaj) 37 34
5. Biodízel – zsírsav-metil-észter (biomassza eredetű olajból előállított metilészter) 37 33
6. Biodízel – zsírsav-etil-észter (biomassza eredetű olajból előállított etilészter) 38 34
7. Biogáz, amely tisztítás útján földgázminőségűvé tehető 50
8. Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel kezelt), biomassza eredetű olaj dízelolaj kiváltására 44 34
9. Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel kezelt), biomassza eredetű olaj benzin kiváltására 45 30
10. Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel kezelt), biomassza eredetű olaj sugárhajtómű-üzemanyag kiváltására 44 34
11. Hidrogénnel kezelt (termokémiai úton hidrogénnel kezelt), biomassza eredetű olaj cseppfolyósított szénhidrogéngáz kiváltására 46 24
12. Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza vagy pirolizált biomassza eredetű olaj dízelolaj kiváltására 43 36
13. Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza vagy pirolizált biomassza eredetű olaj benzin kiváltására 44 32
14. Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza vagy pirolizált biomassza eredetű olaj sugárhajtómű-üzemanyag kiváltására 43 33
15. Egyidejűleg feldolgozott (fosszilis üzemanyagokkal egyidejűleg finomítóban feldolgozott), biomassza vagy pirolizált biomassza eredetű olaj cseppfolyósított szénhidrogéngáz kiváltására 46 23
16. KÜLÖNFÉLE MEGÚJULÓ FORRÁSOKBÓL, TÖBBEK KÖZÖTT BIOMASSZÁBÓL ELŐÁLLÍTHATÓ, MEGÚJULÓ ÜZEMANYAGOK
17. Megújuló forrásokból előállított metanol 20 16
18. Megújuló forrásokból előállított etanol 27 21
19. Megújuló forrásokból előállított propanol 31 25
20. Megújuló forrásokból előállított butanol 33 27
21. Fischer–Tropsch-dízelolaj (szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék dízelolaj kiváltására) 44 34
22. Fischer–Tropsch-benzin (biomasszából nyert szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék benzin kiváltására) 44 33
23. Fischer–Tropsch-sugárhajtómű-üzemanyag (biomasszából nyert szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék sugárhajtómű-üzemanyag kiváltására) 44 33
24. Fischer–Tropsch-cseppfolyósított szénhidrogéngáz (szintetikus szénhidrogén vagy szintetikus szénhidrogén-keverék cseppfolyósított szénhidrogéngáz kiváltására) 46 24
25. DME (dimetil-éter) 28 19
26. Megújuló forrásokból előállított hidrogén 120
27. ETBE (etil-tercio-butil-éter etanol-alapon előállítva) 36 (ebből 37% megújuló energiaforrásból) 27 (ebből 37% megújuló energiaforrásból)
28. MTBE (metil-tercio-butil-éter metanol-alapon előállítva) 35 (ebből 22% megújuló energiaforrásból) 26 (ebből 22% megújuló energiaforrásból)
29. TAEE (tercier-amil-etil-éter etanol-alapon előállítva) 38 (ebből 29% megújuló energiaforrásból) 29 (ebből 29% megújuló energiaforrásból)
30. TAME (tercier-amil-metil-éter metanol-alapon előállítva) 36 (ebből 18% megújuló energiaforrásból) 28 (ebből 18% megújuló energiaforrásból)
31. THxEE (tercier-hexil etil-éter etanol-alapon előállítva) 38 (ebből 25% megújuló energiaforrásból) 30 (ebből 25% megújuló energiaforrásból)
32. THxME (tercier-hexil-metil-éter metanol-alapon előállítva) 38 (ebből 14% megújuló energiaforrásból) 30 (ebből 14% megújuló energiaforrásból)
33. FOSSZILIS ÜZEMANYAGOK
34. Benzin 43 32
35. Dízelolaj 43 36

2. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok és üzemanyagok

1.1. Tavakban vagy fotobioreaktorokban termesztett algák;

1.2. Vegyes települési hulladék biomasszahányada, amelynek nem képezi részét a külön gyűjtött háztartási hulladék, amelyre a hulladékról szóló törvényben [92. § (1) bekezdése] az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra meghatározott célértékek vonatkoznak;

1.3. Magánháztartásokból származó, a hulladékról szóló törvényben [2. § (1) bekezdés 3. pontjában] meghatározott biohulladék, amelyre a hulladékról szóló törvény [2. § (1) bekezdés 5. pontja] szerinti elkülönített gyűjtés vonatkozik;

1.4. Ipari hulladék biomasszahányada, amely nem alkalmas az élelmiszer- vagy takarmány-láncban való felhasználásra, ideértve a kis- és nagykereskedelemből, valamint az agrár-élelmiszeriparból, a halászatból és akvakultúrából származó anyagokat is, az e melléklet 2. pontjában felsorolt alapanyagok kivételével;

1.5. Szalma;

1.6. Állati eredetű trágya és szennyvíziszap;

1.7. Pálmaolajprés effluense és pálmatermés üres héja;

1.8. Tallolaj-szurok;

1.9. Nyers glicerin;

1.10. Kipréselt cukornád;

1.11. Szőlőtörköly és borseprő;

1.12. Diófélék- és egyéb magvak héjai;

1.13. Háncs és héj;

1.14. Lemorzsolt kukoricacső;

1.15. Az erdőgazdálkodásból és az erdőgazdálkodással kapcsolatos iparágakból származó hulladékok és maradványanyagok biomasszahányada, azaz fakéreg, ágak, ritkításból visszamaradt hulladékfa, levelek, tűlevelek, lombkorona, fűrészpor, faforgács, feketelúg, acetátoldat, rostiszap, lignin és tallolaj;

1.16. Egyéb nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok;

1.17. Egyéb lignocellulóz-tartalmú anyagok a fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;

2. Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok

2.1. Használt sütőolaj;

2.2. Az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 1. és 2. kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

3. Kétszeres energiaértéken beszámítható alapanyagok

3.1. Sütőipari és édesipari maradványanyagok és hulladékok;

3.2. Ital maradékok;

3.3. Nem megfelelő minőségű gyümölcs/zöldség feldolgozásból származó hulladék;

3.4. Burgonya / cukorrépa pép;

3.5. Keményítő tartalmú hulladékvizek;

3.6. Száraz keményítő;

3.7. Cukrok finomításának maradványanyagai;

3.8. Melasz;

3.9. Vinasz;

3.10. Alkohol lepárlás maradványanyagai és hulladékai;

3.11. Gabona törköly;

3.12. Savó permeátum;

3.13. Olívapogácsa;

3.14. Magas forráspontú növényolaj frakció (FAV);

3.15. Nyers metanol;

3.16. Gabona, keményítő, cukor, olaj, babok és őrleményeik vetésforgó betakarításokból;

3.17. Parlagon hagyott földről származó biomassza;

3.18. Alacsony minőségű / szennyezett földről származó biomassza;

3.19. Kaszálóról származó keverék;

3.20. Sérült termények;

3.21. Állati eredetű maradványanyagok (nem zsír) 2–3 kategória;

3.22. Állati eredetű zsírok 3-as kategória;

3.23. Városi szennyvíz és maradványanyagai (az iszap kivételével);

3.24. Szappancsapadék és származékai;

3.25. Barna zsír / zsírfogókból származó zsiradékok;

3.26. Zsírsav desztillátumok;

3.27. Technikai / kukorica törköly (TCO);

3.28. Oldott anyagot tartalmazó szárított gabonatörköly (DDGS);

3.29. Egyéb biohulladék.

3. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A megújuló energia részarányának kiszámítási szabályai a közlekedési szektorban

1. A megújuló energiaforrásokból előállított energia közlekedési célra felhasznált részarányának kiszámítása a közlekedés végső energiafogyasztásán belül az alábbiak szerint számítható ki:

1.1. A nevező, vagyis a közlekedésben felhasznált energia teljes mennyiségének kiszámításához a közúti és vasúti közlekedésben felhasznált motorbenzin, dízelgázolaj, földgáz, bioüzemanyag, biogáz, nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból származó üzemanyagok, széntartalom újrahasznosításával nyert üzemanyagok és villamos energia számítandó be, beleértve a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó, közlekedési célú üzemanyagok előállítására használt villamos energiát is.

1.2. A számláló kiszámításánál, vagyis a közlekedésben felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia mennyiségének kiszámításánál a közlekedés valamennyi formájában felhasznált, megújuló energiaforrásokból előállított energia minden típusát be kell számítani, figyelembe véve a 2–3. pontban leírtakat.

1.3. Mind a nevező, mind a számláló értékének kiszámításához a közlekedési célú üzemanyagok 1. mellékletben szereplő energiatartalmát kell figyelembe venni. Az 1. mellékletben nem említett közlekedési célú üzemanyagok energiatartalmának meghatározásához az üzemanyagok nettó fűtőértékének kiszámítására vonatkozó megfelelő ESO-szabványt kell használniuk. Amennyiben ilyen ESO-szabvány nem került elfogadásra, a megfelelő ISO-szabvány használandó.

2. A számláló kiszámításhoz figyelembe vehető bioüzemanyagokra vonatkozó előírások:

2.1. A számlálóban foglalt bioüzemanyagok kiszámításánál az élelmiszer- és takarmánynövényekből előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a közlekedésben használt, biomasszából előállított tüzelőanyagok által képviselt energia-részarány nem haladhatja meg Magyarországon a közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztás 4,0%-át.

2.2. A 2. mellékletben meghatározott alapanyagokból előállított bioüzemanyagok nem számítanak bele a 2.1. alpontban említett korlátozásba.

2.3. A 2. melléklet 2. pontjában felsorolt alapanyagokból előállított bioüzemanyagok és biogázok aránya nem lehet több a piacon fogyasztás vagy használat céljára elérhetővé tett közlekedési célú üzemanyagok energiatartalmának 4%-ánál (az energiatartalom kétszeresének beszámítása után mindösszesen 8%-ánál).

2.4. A légiközlekedési és a tengerhajózási ágazatok számára elérhetővé tett üzemanyagok részesedését – az élelmiszer- vagy takarmánynövény-alapú bioüzemanyagok kivételével – az energiatartalmuk 1,2-vel szorzott értékén kell figyelembe venni.

3. A számláló kiszámításhoz figyelembe vehető villamos energiára vonatkozó előírások:

3.1. Az 1. pont alkalmazásában a megújuló energiaforrásból előállított és bármilyen típusú elektromos közúti jármű által fogyasztott, illetve a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból származó, közlekedési célú üzemanyagok előállítására felhasznált villamos energia hozzájárulásának kiszámításánál egyaránt választható a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átlagos uniós részaránya vagy a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia átlagos magyarországi, a szóban forgó évnél két évvel korábbi részaránya.

3.2. Az elektromos vasúti járművek által fogyasztott, megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kiszámításakor a fogyasztás a megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia-input energiatartalma 1,5-szeresének tekintendő. Az 1.2. alpont szerinti elektromos közúti járművek által fogyasztott, megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kiszámításakor a fogyasztás a megújuló energiaforrásból előállított villamosenergia-input energiatartalmának négyszerese.

3.3. A villamos energia részarányának az 1. pont alkalmazása céljából történő meghatározásához a megújuló forrásból származó villamos energiát termelő létesítményhez való közvetlen kapcsolódásból a közúti járművek számára biztosított villamos energia esetében az említett villamos energiát teljes egészében megújuló forrásból származóként kell beszámítani.

3.4. Amennyiben a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból előállított, közlekedési célú üzemanyagok előállításához akár közvetlenül, akár köztes termékek előállítása során villamos energiát használnak, a megújuló forrásokból előállított villamos energia részarányának meghatározásához a megújuló forrásokból előállított villamos energia két évvel korábbi átlagos, a termelés szerinti országban fennálló részarányát kell figyelembe venni.

3.5. A valamely megújuló forrásokból villamos energiát előállító létesítménnyel való közvetlen kapcsolatból származó villamos energiát teljes mértékben bele lehet számítani az adott nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló forrásokból származó, közlekedési célú üzemanyagok előállításához felhasznált megújuló villamos energia mennyiségébe, feltéve, hogy a létesítmény:

3.5.1. a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásokból származó, közlekedési célú üzemanyagokat előállító létesítménnyel egyidejűleg vagy annak működésbe lépése után kezdte meg működését, és

3.5.2. nem kapcsolódik a hálózathoz, vagy kapcsolódik a hálózathoz, de bizonyítható, hogy a szóban forgó villamos energiát a hálózatból való villamosenergia-vétel nélkül biztosítják.

3.6. Teljes mértékben megújuló forrásból származó energiaként vehető figyelembe az a villamos energia, amelyet a hálózatból vontak el, de az előállítására kizárólag megújuló forrásokból került sor, és bizonyították mind a megújuló tulajdonságokat, mind pedig az esetleges egyéb megfelelő kritériumok teljesülését, gondoskodva arról, hogy az adott villamos energia megújuló tulajdonságait csak egyszer és csak egy végfelhasználói ágazatban vegyék figyelembe.

4. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A biomassza igazolás minimális adattartalma

1. Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalma:

1.1. biomassza igazolás sorszáma és keltezése;

1.2. a biomassza igazolás kiállítójának neve, székhelye, regisztrációs száma;

1.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma, vagy nyilatkozat arról, hogy az igazolás címzettje megegyezik az igazolás kiállítójával;

1.4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

1.5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

1.6. a biomassza igazolásban szereplő termesztett biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

1.7. a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza mennyiség betakarításának éve;

1.8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

1.9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

1.10. ha a termesztésre, termőterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem alapértelmezett értéken történt, akkor az egy tonna terménymennyiségre vetített, a termesztéséből eredő közvetlen és a termesztés során a talaj kötöttszén-készletváltozásából eredő ÜHG kibocsátás mértéke (kgCO2eq/tonna);

1.11. a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerinti blokkazonosítója és táblasorszáma;

1.12. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.13. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

1.13.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

1.13.2. cukornövény,

1.13.3. olajnövény,

1.13.4. 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

1.13.5. egyéb (alapanyag megnevezése);

1.14. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó maradványanyag esetében nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv;

1.15. amennyiben a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével olyan termőterületek is érintettek, amelyek vonatkozásában nem az igazolás kiállítója, hanem annak családtagja (mint őstermelő, vagy őstermelők családi gazdaságának tagja) nyújtotta be egységes területalapú támogatási kérelmet, akkor azok regisztrációs száma.

2. Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalma:

2.1. biomassza igazolás sorszáma és keltezése;

2.2. a biomassza igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

2.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma vagy nyilatkozat arról, hogy az igazolás címzettje megegyezik az igazolás kiállítójával;

2.4. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

2.5. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

2.6. a nem termesztett biomassza forrására és a begyűjtés helyére vonatkozó címadatok, amennyiben a biomassza forrása vagy a begyűjtés helye nem egyezik meg az igazolás kiállítójának székhelyével, vagy lakcímével;

2.7. ha a nem termesztett biomassza lakossági forrásból származik, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele mellett a biomassza begyűjtésére szolgáló gyűjtőpont vagy hulladékudvar címadatait, még a lakosságtól gépjárművel, tehergépkocsival történő körjáratos begyűjtés esetében az érintett település nevét;

2.8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag érték, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

2.9. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

2.10. nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

2.10.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

2.10.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

2.10.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

2.10.4. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

2.11. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék esetében nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

5. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A fenntarthatósági igazolás minimális adattartalma

1. A termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:

1.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

1.2. a termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

1.3. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

1.4. a termesztett biomassza betakarításának éve;

1.5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

1.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

1.7. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

1.8. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

1.9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

1.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

1.10.2. cukornövény,

1.10.3. olajnövény,

1.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

1.10.5. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

1.11. az igazolással érintett biomassza származási országának megnevezése;

1.12. az igazolással érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése;

1.13. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó maradványanyag esetében nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással kísért biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:

2.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

2.2. a nem termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

2.3. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

2.4. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

2.5. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

2.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

2.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

2.8. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

2.8.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

2.8.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

2.8.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

2.8.4. egyéb (alapanyag megjelölésével);

2.9. az igazolással érintett biomassza származási országának megnevezése;

2.10. az igazolással érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése;

2.11. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék esetében nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással kísért biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

3. A köztes termékre vonatkozó adattartalom:

3.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

3.2. a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

3.3. a köztes termék megnevezése és KN-kódja;

3.4. a köztes termék mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

3.5. az igazolással érintett köztes termék mennyiségre vonatkozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

3.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt

3.7. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

3.8. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

3.9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett köztes termék mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

3.10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett köztes termék teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

3.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

3.10.2. cukornövény,

3.10.3. olajnövény,

3.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

3.10.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

3.10.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

3.10.7. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

3.11. az igazolással érintett köztes termék alapanyaga származási országának megnevezése;

3.12. az igazolással érintett köztes termék értékesítési iránya, célország megnevezése;

3.13. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladékból vagy maradványanyagból gyártott köztes termék esetében nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással kísért köztes termék alapanyagául szolgáló biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e jogszabályban meghatározott tápanyaggazdálkodási terv.

4. A bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó adattartalom

4.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

4.2. a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó megvásárlójának, áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;

4.3. a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó megnevezése és KN-kódja;

4.4. a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó tonnában és literben kifejezett mennyisége két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;

4.5. a fenntarthatósági igazolásban szereplő bioüzemanyag-mennyiséghez, folyékony bio-energiahordozó-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított ÜHG elkerülés értéke százalékban kifejezve, az ÜHG elkerülési érték számításához alkalmazott fosszilis komparátor értéke,valamint az ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

4.6. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

4.7. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma és keltezése;

4.8. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

4.9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó mekkora része (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag konkrét megjelölésével;

4.10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó teljes mennyisége (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

4.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

4.10.2. cukornövény,

4.10.3. olajnövény,

4.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

4.10.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

4.10.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

4.10.7. egyéb (alapanyag megnevezésével);

4.11. az igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó alapanyaga származási országának megnevezése;

4.12. az igazolással érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó értékesítési iránya, célország megnevezése;

4.13. az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladékból vagy maradványanyagból gyártott bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag esetében nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással kísért bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag alapanyagául szolgáló biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyag-gazdálkodási terv;

4.14. nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó előállítására szolgáló létesítmény mikortól üzemel (év/hónap/nap).

5. Termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra (a továbbiakban: tüzelőanyag) vonatkozó adattartalom:

5.1 a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

5.2. a tüzelőanyag megvásárlójának, felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma;

5.3. a tüzelőanyag megnevezése és KN-kódja;

5.4. tüzelőanyag mennyisége

5.4.1. szilárd tüzelőanyag esetében tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve,

5.4.2. gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetében tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;

5.5. a fenntarthatósági igazolásban szereplő, előállított tüzelőanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított ÜHG elkerülés értéke százalékban kifejezve, az ÜHG elkerülési érték számításához alkalmazott fosszilis komparátor értéke, valamint az ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

5.6. nyilatkozat arról, hogy a tüzelőanyag előállítására szolgáló létesítmény mikortól üzemel (év/hó/nap);

5.7. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

5.8. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

5.9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

5.10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett tüzelőanyag mekkora része (tonnában kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag konkrét megjelölésével;

5.11. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással érintett tüzelőanyag teljes mennyisége (tonnában kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

5.11.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

5.11.2. cukornövény,

5.11.3. olajnövény,

5.11.4. a 2. melléklet 1. részében meghatározott alapanyag,

5.11.5. a 2. melléklet 2. részében meghatározott alapanyag,

5.11.6. a 2. melléklet 3. részében meghatározott alapanyag,

5.11.7. egyéb (alapanyag megnevezésével);

5.12. az igazolással érintett tüzelőanyag alapanyaga származási országának megnevezése;

5.13. az igazolással érintett tüzelőanyag értékesítési iránya, célország megnevezése;

5.14. ha a tüzelőanyag alapanyaga Magyarországon került betakarításra vagy összegyűjtésre, abban az esetben az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladékból vagy maradványanyagból gyártott tüzelőanyag esetében nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági igazolással kísért tüzelőanyag alapanyagául szolgáló biomassza előállításával érintett területekre vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyag-gazdálkodási terv.

6. Erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradvány anyagra vonatkozó adattartalom:

6.1. a fenntarthatósági igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, EUTR technikai azonosító száma;

6.2. az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében EUTR technikai azonosító száma;

6.3. az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megnevezése és KN-kódja;

6.4. a fenntarthatósági igazolással érintett erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag nyomonkövethetőségét biztosító dokumentumok azonosítója;

6.5. az erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag mennyisége tömör köbméterben, űrméterben vagy atrotonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6.6. a fenntarthatósági igazolással érintett erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag mennyiséghez tartozó ÜHG komponensek értéke (gCO2eq/MJ);

6.7. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett, regionális átlag, illetve tényleges érték kombinációja alapján történt;

6.8. a fenntarthatósági igazolás azonosítószáma, és keltezése;

6.9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás elkerülést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;

6.10. az igazolással érintett biomassza származási országának megnevezése;

6.11. az igazolással érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.

6. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az üzemanyag-forgalmazó jelentésének minimális adattartalma

1. Az üzemanyag-forgalmazó azonosító adatai

1.1. Név, cégnév, székhely, telephelye;

1.2. Adószám;

1.3. Adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői, jövedéki engedély száma.

2. Forgalomba hozott üzemanyag mennyisége (literben és MJ-ban kifejezve), ide nem értve annak az üzemanyagnak a mennyiségét, amelyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni:

2.1. Motorbenzin;

2.2. Dízelgázolaj;

2.3. E85.

3. *  A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége az 1. melléklet 3–15. és 17–32. sorában meghatározott fajtánkénti bontásban, és összesen (literben és MJ-ban kifejezve), ide nem értve annak a bioüzemanyagnak a mennyiségét, melyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni, valamint a forgalomba hozott bioüzemanyag előállításának módjáról.

4. A forgalomba hozott bioüzemanyag alapanyagainak előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült középértéke, amennyiben az az alábbi alapanyag kategóriákba tartozik:

4.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

4.2. cukornövény,

4.3. olajnövény.

5. A naptári évet megelőző évben a kötelező bioüzemanyag-részarány mértéket meghaladóan teljesített, és a tárgyévben elszámolni kért bioüzemanyag-mennyisége (MJ-ban kifejezve).

6. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (literben és MJ-ban kifejezve)

6.1. Motorbenzin;

6.2. Dízelgázolaj;

6.3. E85.

7. A kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (literben és MJ-ban kifejezve).

8. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozat adatai:

8.1. a dokumentum kiállítójának neve és regisztrációs száma;

8.2. a dokumentum azonosítószáma;

8.3. a dokumentum kiállításának dátuma;

8.4. a dokumentumban szereplő bioüzemanyag megnevezése, mennyisége (literben és MJ-ban kifejezve).

9. Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag mekkora része – fajtánként, literben meghatározva – származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével.

10. Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag teljes mennyisége (literben meghatározva) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

10.2. cukornövény,

10.3. olajnövény,

10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

10.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

10.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

10.7. egyéb (alapanyag megnevezésével).

7. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

1. A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagainak előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült mértéke (gCO2/MJ)

A B C
1 Alapanyagcsoport Középérték Az érzékenységi elemzésből származó százalékosztályközi tartomány
2 Gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növények 12 8–16
3 Cukornövények 13 4–17
4 Olajnövények 55 33–66

2. A földhasználat közvetett megváltozása kapcsán kibocsátás semlegesnek tekinthető bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok

Az alábbiakban felsorolt alapanyag-kategóriákból előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok kapcsán úgy kell tekinteni, hogy nem keletkezik kibocsátás a földhasználat közvetett megváltozásából eredően:

2.1. az 1. pontban nem szereplő alapanyagok;

2.2. a földhasználat közvetlen megváltozását okozó alapanyagok, azaz amelyek termesztésekor az IPCC szerinti következő földterület-kategóriák: erdőterület, füves terület, vizes élőhely, település és egyéb földterület egyikének helyébe a szántó, illetve évelő növényekkel borított szántó lép. Ebben az esetben a földhasználat közvetlen megváltozásából eredő kibocsátás értékét (el) a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletnek (1. melléklet 1.7. alpontjának) megfelelően kellett kiszámítani.

8. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A BIONYOM ügyfél éves adatszolgáltatásának minimális adattartalma

1. A biomassza-kereskedő adatszolgáltatásának adattartalma:

1.1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában, BIONYOM nyilvántartási száma;

1.1.1. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra, fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumokban foglaltak alapján:

1.1.2. a fenntarthatósági nyilatkozat és annak kiállítási dátuma;

1.1.3. a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

1.1.4. *  ha a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

1.1.5. *  ha a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az 10. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

1.1.6. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével és a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

1.1.7. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

1.1.8. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 9. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban meghatározott adatok a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

1.1.9. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai és a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

1.1.10. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok;

1.1.11. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az 10. melléklet szerinti adatokat, a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban meghatározott adatok;

1.2. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az azokhoz kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

2. A biomassza-feldolgozó adatszolgáltatásának adattartalma:

2.1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában BIONYOM nyilvántartási száma;

2.2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra, fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumokban foglaltak alapján:

2.2.1. fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának dátuma;

2.2.2. a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;

2.2.3. *  ha a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza az 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

2.2.4. *  ha a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban szereplő adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével;

2.2.5. a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével és a biomassza igazolás kiállításának dátuma;

2.2.6. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-termelő által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 9. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

2.2.7. *  ha a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező a biomassza-termelő által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 9. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított 9. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentum adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével;

2.2.8. a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vonatkozásában a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolás adatai és a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;

2.2.9. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok;

2.2.10. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított, 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentum adatai;

2.2.11. nyilatkozat arról, hogy a gyártással vagy feldolgozással érintett biomassza vagy köztes termék milyen technológiai eljárások segítségével került átalakításra.

2.3. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az azokhoz kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

3. Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatásának adattartalma:

3.1. az adatszolgáltató neve, lakcíme vagy székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában BIONYOM nyilvántartási száma;

3.2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági nyilatkozatra fenntarthatósági nyilatkozatonként, továbbá a 9. és a 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumokban foglaltak alapján:

3.2.1. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának dátuma,

3.2.2. a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével,

3.2.3. *  ha a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével,

3.2.4. *  ha a 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított, 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentumban szereplő adatok, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója adatainak kivételével,

3.2.5. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat maradéktalanul tartalmazza a 10. melléklet szerinti adatokat, fenntarthatósági nyilatkozatban meghatározott adatok,

3.2.6. *  ha a fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapját képező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul a 10. melléklet szerinti adatokat, úgy a fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan kiállított, 10. melléklet szerinti nyomonkövetési dokumentum adatai.

3.3. Az adatszolgáltató által a tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok, és az azokhoz kapcsolódó nyomonkövetési dokumentumok adattartalmát köteles rendezetten, egymáshoz hozzárendelve e melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével benyújtani a mezőgazdasági igazgatási szervhez, az éves adatszolgáltatás részeként.

9. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Biomassza-termelő által termesztett és nem termesztett biomasszára kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentumokhoz tartozó nyomonkövetési dokumentum minimális adattartalma * 

1. Termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:

1.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

1.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

1.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma, vagy nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója és annak címzettje megegyezik;

1.4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

1.5. a termesztett biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

1.6. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

1.7. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza betakarításának éve;

1.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termesztett biomassza megtermelésével érintett termőterület MePAR szerinti blokkazonosítója és táblasorszáma;

1.9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.10. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

1.10.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

1.10.2. cukornövény,

1.10.3. olajnövény,

1.10.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

1.10.5. egyéb (alapanyag megnevezése).

2. Nem termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:

2.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

2.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

2.3. a biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma vagy nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítója és annak címzettje megegyezik;

2.4. nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

2.5. nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

2.6. nem termesztett biomassza forrására és a begyűjtés helyére vonatkozó címadatok, amennyiben a nem termesztett biomassza forrása vagy a begyűjtés helye nem egyezik meg a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának székhelyével, vagy lakcímével;

2.7. ha a nem termesztett biomassza lakossági forrásból származik, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat megtétele mellett a biomassza begyűjtésére szolgáló gyűjtőpont vagy hulladékudvar címadatai, még a lakosságtól gépjárművel, tehergépkocsival történő körjáratos begyűjtés esetében az érintett település nevét kell feltüntetni;

2.8. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

2.9. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

2.9.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

2.9.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

2.9.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

2.9.4. egyéb (alapanyag megjelölésével).

10. melléklet a 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó kiállított 19. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti dokumentumokhoz kiállítandó nyomonkövetési dokumentum minimális adattartalma * 

1. A termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:

1.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

1.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

1.3. a termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

1.4. a termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

1.5. a termesztett biomassza betakarításának éve;

1.6. a termesztett biomassza mennyisége két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

1.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza mekkora része (tonnában, két tizedes jegyig meghatározva) származik a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével;

1.8. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal meghatározva) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

1.8.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

1.8.2. cukornövény,

1.8.3. olajnövény,

1.8.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

1.8.5. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

1.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza származási országának megnevezése;

1.10. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.

2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó adattartalom:

2.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

2.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

2.3. a nem termesztett biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

2.4. a nem termesztett biomassza megnevezése és KN-kódja;

2.5. a nem termesztett biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

2.6. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért nem termesztett biomassza mekkora része (tonnában vagy literben, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezéssel;

2.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért nem termesztett biomassza teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

2.7.1. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

2.7.2. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

2.7.3. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

2.7.4. egyéb (alapanyag megnevezéssel);

2.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza származási országának megnevezése;

2.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett nem termesztett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.

3. A köztes termékre vonatkozó adattartalom:

3.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

3.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, címe, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

3.3. a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;

3.4. a köztes termék megnevezése és KN-kódja;

3.5. a köztes termék mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

3.6. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék mekkora része (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) származik a 2. melléklet meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével;

3.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék teljes mennyisége (tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

3.7.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

3.7.2. cukornövény,

3.7.3. olajnövény,

3.7.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

3.7.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

3.7.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

3.7.7. egyéb (alapanyag megjelölésével);

3.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék alapanyaga származási országának megnevezése;

3.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett köztes termék értékesítési iránya, célország megnevezése.

4. A bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó adattartalom:

4.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

4.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

4.3. a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megvásárlójának, áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;

4.4. a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó megnevezése és KN-kódja;

4.5. a bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó tonnában és literben kifejezett mennyisége két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;

4.6. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó mekkora része (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megnevezésével;

4.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó teljes mennyisége (tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

4.7.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

4.7.2. cukornövény,

4.7.3. olajnövény,

4.7.4. a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag,

4.7.5. a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott alapanyag,

4.7.6. a 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag,

4.7.7. egyéb (alapanyag megnevezésével);

4.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó alapanyaga származási országának megnevezése;

4.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó értékesítési iránya, célország megnevezése.

5. Termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra (a továbbiakban: tüzelőanyag) vonatkozó adattartalom:

5.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat azonosítószáma és keltezése;

5.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, regisztrációs száma;

5.3. a tüzelőanyag megvásárlójának, felhasználójának regisztrációs száma;

5.4. a tüzelőanyag megnevezése és KN-kódja;

5.5. tüzelőanyag mennyisége

5.5.1. szilárd tüzelőanyag esetében tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve,

5.5.2. gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetében tonnában és literben kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal +15 °C-ra átszámított térfogaton;

5.6. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett tüzelőanyag mekkora része (tonnában kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) származik a 2. mellékletben meghatározott alapanyagból, az alapanyag konkrét megjelölésével;

5.7. nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett tüzelőanyag teljes mennyisége (tonnában kifejezett mennyisége, két tizedes jegy pontossággal) mely alapanyagcsoporthoz tartozik az alábbiak közül:

5.7.1. gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény,

5.7.2. cukornövény,

5.7.3. olajnövény,

5.7.4. a 2. melléklet 1. pontban meghatározott alapanyag,

5.7.5. a 2. melléklet 2. pontban meghatározott alapanyag,

5.7.6. a 2. melléklet 3. pontban meghatározott alapanyag,

5.7.7. egyéb (alapanyag megnevezésével).

5.8. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag alapanyaga származási országának megnevezése;

5.9. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett tüzelőanyag értékesítési iránya, célország megnevezése;

6. Erdei biomasszára, fásszárú biomasszára, erdészeti-, faipari maradványanyagra vonatkozó adattartalom:

6.1. a nyomonkövetési dokumentummal kísért fenntarthatósági nyilatkozat egyedi azonosítószáma és keltezése;

6.2. a fenntarthatósági nyilatkozat kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, EUTR technikai azonosító száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító jele;

6.3. erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében EUTR technikai azonosító száma;

6.4. erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag megnevezése és KN-kódja;

6.5. erdei biomassza, fásszárú biomassza, erdészeti-, faipari maradvány anyag mennyisége tömör köbméterben, űrméterben vagy atrotonnában két tizedes jegy pontossággal kifejezve;

6.6. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett biomassza származási országának megnevezése;

6.7. a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett biomassza értékesítési iránya, célország megnevezése.