A jogszabály mai napon ( 2022.07.04. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2025.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

aa) XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások jogcímcsoportnak a 3. Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások jogcímmel, valamint

ab) XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcímnek a 9. Kistelepülési fejlesztési támogatások jogcímcsoporttal

történő kiegészítését;

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 29 926 770 667 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke

a miniszterelnök általános helyettese

családokért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 321 327 558 920 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

d) a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a c) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további - 321 327 558 920 forinttal történő túlteljesülését;

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 217 538 569 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

f) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 437 802 316 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2022. február 28.

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 79 735 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

h) a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a rendkívüli migrációs nyomás kezeléséhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósításához a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 21. Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások alcím 11 034 100 000 forinttal történő túllépését;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

i) tudomásul veszi, hogy a h) alpontban biztosított többlettámogatásból - az Ávr. 39. §-ában foglaltak figyelembevételével - 1 090 600 000 forint a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím 2021. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.

2. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről szóló 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1601/2017. (VIII. 31.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

4. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második üteméről szóló 1763/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 2. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

6. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

7. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program harmadik üteméről, az ahhoz szükséges források biztosításáról, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első és második üteméről szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1661/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31., a Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport javára biztosított 688 623 000 forint tekintetében 2021. december 31.” szöveg lép.

9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 1. pont h) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

10. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2022. december 31.” szöveg lép.

11. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1178/2021. (IV. 14.) Korm. határozat 1. pont 1.2. alpontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 2 520 245 143 forint tekintetében 2022. december 31.” szöveg lép.

12. A központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2021. (VIII. 2.) Korm. határozat 5. pontjában a „2021. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított 5 000 000 000 forint tekintetében 2022. december 31.” szöveg lép.

1. melléklet az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások -332 540 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -80 047 817
K3 Dologi kiadások -279 415 005
K6 Beruházások -160 450 000
K7 Felújítások -44 450 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
385584 5 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -62 440 000
296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -114 997 022
XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 52 251 302
K6 Beruházások 204 900 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások -87 635 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -16 300 393
K3 Dologi kiadások -15 942 149
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
348273 2 Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 25 207 911 000
348284 3 Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 236 000 000
359595 5 Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 172 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 5 000 000
K3 Dologi kiadások 13 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
K1 Személyi juttatások 245 160 625
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 956 200
K3 Dologi kiadások 271 291 040
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K1 Személyi juttatások 17 700 072
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 567 718
K3 Dologi kiadások 42 172 210
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 96 532 909
4 Köznevelési feladatok támogatása
386362 4 Köznevelés speciális feldatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 23 345 333
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 17 641 581
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
380539 2 ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek
K3 Dologi kiadások 99 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások -28 615 911 000
42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 40 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 641 581
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 74 997 022
387806 5 Fővárosi fejlesztések
K3 Dologi kiadások 33 655
K5 Egyéb működési célú kiadások 67 310 000
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -99 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 40 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 40 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -896 902 822
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
20 Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
385584 5 Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok -62 440 000
296668 2 Fejezeti általános tartalék -114 997 022
XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 257 151 302
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok -119 878 242
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 18 000 000
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztései
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
243634 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 554 407 865
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 62 440 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Normatív finanszírozás
244234 3 Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás 96 532 909
4 Köznevelési feladatok támogatása
386362 4 Köznevelés speciális feldatainak támogatása 23 345 333
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295268 7 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása 17 641 581
XXXVI. Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
380539 2 ELKH Kutatóközpontok, kutatóintézetek 99 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program -17 641 581
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 74 997 022
387806 5 Fővárosi fejlesztések 67 343 655
7 Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
386162 2 Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok -99 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 29 926 770 667 29 926 770 667
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2. melléklet az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 7 237 606
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 228 770
K3 Dologi kiadások 32 175 563
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 209 009 844
K6 Beruházások 100 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
367206 28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
K3 Dologi kiadások 27 053 743
K5 Egyéb működési célú kiadások 5 410 748 573
XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Mezőgazdasági feladatok
386917 2 Mezőgazdasági szakmai feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 857 500 000
XIV. Belügyminisztérium
294479 4 Terrorelhárítási Központ
K1 Személyi juttatások 27 900 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 300 000
001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 1 074 900 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 157 200 000
K3 Dologi kiadások 75 800 000
K6 Beruházások 1 300 000
K7 Felújítások 17 000 000
XV. Pénzügyminisztérium
26 Központi kezelésű előirányzatok
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
393339 3 Egyéb tulajdonosi részesedésekkel kapcsolatos kiadások jogcím
K6 Beruházások 150 000 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák
K3 Dologi kiadások 271 653 522
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok
K5 Egyéb működési célú kiadások 416 793 617
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386695 2 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 285 800 000
386973 3 Kormányzati szakpolitikák
K3 Dologi kiadások 6 221 530 255
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 563 710 536
67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
K3 Dologi kiadások 108 936
K5 Egyéb működési célú kiadások 217 872 114
21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése
303868 1 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 402 100 000
3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
393184 1 ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 894 995 500
7 NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
393051 2 NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 1 500 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 706 300 000
8 Központi kezelésű előirányzatok
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
393373 1 A KKM egyéb tulajdonosi részesedéseivel kapcsolatos kiadások
K6 Beruházások 100 800 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K6 Beruházások 919 102 047
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 60 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -5 437 802 316
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 217 538 569
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
296335 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
K6 Beruházások 559 800 000
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 136 000 000
4 A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
380251 2 A regionális víziközmű társaságok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 326 898 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -321 327 558 920
4 Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
330017 2 A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 536 000 000
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K3 Dologi kiadások 1 607 965
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 215 930 604
376217 6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása
K3 Dologi kiadások 1 899 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 798 101 000
393417 9 Kistelepülési fejlesztési támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 30 000 000 000
386906 3 Nemzeti agrártámogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 500 000 000
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések
K3 Dologi kiadások 121 610
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 243 221 000
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 400 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 349 651 783
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
367206 28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások 5 437 802 316
XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Mezőgazdasági feladatok
386917 2 Mezőgazdasági szakmai feladatok 857 500 000
XIV. Belügyminisztérium
294479 4 Terrorelhárítási Központ 32 200 000
001580 7 Rendőrség 1 326 200 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák 271 653 522
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 32 Közlekedési ágazati programok 416 793 617
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
386695 2 Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása
1 285 800 000
386973 3 Kormányzati szakpolitikák 7 785 240 791
67 Felsőoktatási feladatok
386340 1 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 217 981 050
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
255389 3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 3 706 300 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 919 102 047
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása
386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 60 000 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 3 217 538 569
376217 6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 3 800 000 000
393417 9 Kistelepülési fejlesztési támogatások 30 000 000 000
386906 3 Nemzeti agrártámogatások 1 500 000 000
6 Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések 243 342 610
9 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 1 400 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 329 982 899 805 329 982 899 805
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. melléklet az 1692/2021. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2021.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 6 050 265
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 937 791
K3 Dologi kiadások 72 747 444
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap
271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -79 735 500
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme A A
Állam-
háztar-
tási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jogszabály/
határozat
száma
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 79 735 500
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 79 735 500 79 735 500
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

  Vissza az oldal tetejére