A jogszabály mai napon ( 2024.05.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2022. (I. 11.) IM rendelet

a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazási eljárások határidőinek és határnapjainak megállapításáról

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § c) pontjában és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A megfigyelők

1. § A külképviseleti megfigyelőt, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 245. § (2) bekezdése szerinti megfigyelőt, valamint a Ve. 281. § (3) bekezdése szerinti megfigyelőt legkésőbb 2022. március 24-én 16.00 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. [Ve. 5. § (3) bekezdés, 245. § (3) bekezdés, 281. § (3) bekezdés]

2. A választási bizottságok

2. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb 2022. február 20-án 16.00 óráig választja meg. [Ve. 22. §]

(2) A szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2022. március 14-én 16.00 óráig választja meg. [Ve. 24. § (1) bekezdés]

3. § A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. [Ve. 30. § (2) bekezdés]

4. § (1) A szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai 2022. április 4-én mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. [Ve. 15. § (1) bekezdés]

(2) A munkáltató a választási szerv (1) bekezdés szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2022. április 4-től 2022. április 8-án 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. [Ve. 15. § (2) bekezdés]

3. A szavazókörök

5. § 2022. április 3-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni. [Ve. 79. § (2) bekezdés]

4. A központi névjegyzék

6. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők általános választásán és az országos népszavazásokon való részvétele érdekében névjegyzékbe vételét, névjegyzékbe vételének meghosszabbítását, illetve a névjegyzékben szereplő adatai módosítását 2022. március 9-én 16.00 óráig kérheti. [Ve. 84. § (1) bekezdés]

7. § A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget 2022. március 25-én 16.00 óráig igényelheti. [Ve. 88. § c) pont, Ve. 167. § (5) bekezdés]

5. A szavazóköri névjegyzék

8. § (1) Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. január 26-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. [Ve. 115. § (1) bekezdés]

(2) Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2022. február 11-ig kell megküldeni. [Ve. 115. § (2) bekezdés]

(3) A választópolgár részére - a Ve. 88. § a) pontja szerinti, legkésőbb 2022. január 25-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére - Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (1) bekezdés]

(4) A választópolgár részére - a 88. § b) pontja szerinti, legkésőbb 2022. január 25-én 16.00 óráig benyújtott kérelmére - könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda. [Ve. 117. § (2) bekezdés]

9. § A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2022. január 26-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. [Ve. 116. § (1) bekezdés]

10. § (1) Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2022. március 18-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. [Ve. 248. §]

(2) A szavazóköri névjegyzékből a választópolgár nemzetiségi adatát törölni kell, ha

a) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. április 1-jén 16.00 óráig,

b) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig

beérkezett kérelme alapján a választópolgár nemzetiséghez tartozását a választási iroda törli a központi névjegyzékből, vagy a választási iroda úgy módosítja a választópolgár adatait a központi névjegyzékben, hogy nemzetiségi választópolgárként történt névjegyzékbe vételének hatálya az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére nem terjed ki. [Ve. 249. § (1) bekezdés]

11. § (1) Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. [Ve. 250. § (2) bekezdés]

(2) Az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét

a) 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja,

b) 2022. április 1-jén 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja. [Ve. 250. § (5) és (8) bekezdés]

12. § Ha az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az ezerötszázat, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb 2022. március 29-én dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre osztja. [Ve. 257/A. § (1) bekezdés]

13. § Ha a helyi választási iroda vezetője a névjegyzéket a Ve. 257/A. §-a szerint több részre osztja, az érintett szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt 2022. április 1-jén 16.00 óráig további tagokat bízhat meg a szavazatszámláló bizottságba. [Ve. 245. § (4) bekezdés]

14. § A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 1-jén 16.00 óráig,

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2022. április 3-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 2022. április 3-án 12.00 óráig

kell megérkeznie. [Ve. 103. § (2) bekezdés]

15. § A 14. § a) pont aa) és ab) alpontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 2022. április 1-jén, a 14. § a) pont ac) alpontja és b) pontja szerinti kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. [Ve. 113. § (2) bekezdés]

16. § (1) A 2022. április 1-jén 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét lezárja. [Ve. 106. § (1) bekezdés]

(2) A helyi választási iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2022. április 2-án kinyomtatja. [Ve. 106. § (2) bekezdés]

6. A külképviseleti névjegyzék

17. § (1) A 2022. március 18-át követő lakcímváltozást a külképviseleti névjegyzéken nem kell átvezetni. [Ve. 262. § (2) bekezdés]

(2) A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie. [Ve. 259. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdése szerinti adatot. [Ve. 261. § (1) bekezdés]

(4) A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2022. március 30-án 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből. [Ve. 261. § (2) bekezdés]

7. A levélben szavazók névjegyzéke

18. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki a legkésőbb 2022. március 9-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. [Ve. 266. §]

19. § A Nemzeti Választási Iroda a levélben szavazók névjegyzékének azon választópolgárokat tartalmazó részét, akik a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérték, 2022. március 18-ig hozzáférhetővé teszi, illetve - a Ve. 263. §-ában foglalt rendelkezés alkalmazásával - továbbítja az illetékes választási iroda részére. [Ve. 267/A. §]

20. § A levélben szavazók névjegyzékéből a Ve. 267. § a) pontja alapján törölni kell azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2022. március 27-én magyarországi lakcímet létesített. [Ve. 267. § a) pont]

8. A jelölt- és listaállítás

21. § A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2022. február 12-én adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. [Ve. 121. § (2) bekezdés]

22. § A névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számának megállapításakor nemzetiségi választópolgárként a 2022. február 12-én a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni. [Ve. 255. § (2) bekezdés]

23. § Az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2022. február 25-én 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 252. § (1) bekezdés]

24. § Az országos listát legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 253. § (1) bekezdés]

25. § A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig vonhatja vissza. [Ve. 130. § (3) bekezdés]

26. § (1) A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet az ajánlóíveket 2022. február 25-én 16.00 óráig köteles átadni az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának. [Ve. 124. (2) bekezdés]

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a bírság kiszabásáról legkésőbb 2022. március 5-én dönt. [Ve. 124. § (4) bekezdés]

9. A kampány

27. § A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig tart. [Ve. 139.]

28. § (1) Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2022. január 18-án 16.00 óráig juttatja el az Állami Számvevőszékhez. [Ve. 148. § (3) bekezdés]

(2) A politikai hirdetést közzétevő sajtótermék az Állami Számvevőszéket 2022. április 19-én 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről. [Ve. 148. § (5) bekezdés, Ve. 11. § (2) bekezdés]

29. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. január 18-án határozza meg, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban milyen időtartamban köteles közzétenni a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 69. § (1) bekezdése szerinti jogosultak politikai reklámjait. [Nsztv. 69. § (2) bekezdés]

(2) A Ve. 147/A-147/E. §-ának szabályozása alá nem tartozó, országosan elérhető lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató legkésőbb 2022. február 12-én 16.00 óráig közli a Nemzeti Választási Bizottsággal, ha biztosítani kívánja politikai reklám közzétételének lehetőségét. [Ve. 147/F. § (1) bekezdés]

30. § A Nemzeti Választási Iroda a jelölő szervezet kérésére 2022. február 24-én és 2022. március 21-én adja át ingyenesen a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat számára a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok adatait, a Ve. 89. § (1) bekezdése szerint adatai kiadását megtiltó választópolgárok adatainak kivételével. [Ve. 255. § (3) bekezdés b) pont]

31. § A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok adatait - a Ve. 89. §-ának rendelkezéseire is figyelemmel - a kezdeményezés szervezői, továbbá a kezdeményezés szervezésében részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok kérésére a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2022. február 26-án adja át. [Nsztv. 70. § (3) bekezdés]

32. § (1) 2022. április 3-án nem folytatható kampánytevékenység

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon. [Ve. 143. § (1) bekezdés]

(2) A 2022. április 3-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét. [Ve. 143. § (2) bekezdés]

(3) 2022. április 3-án választási gyűlés nem tartható. [Ve. 145. § (2) bekezdés]

(4) 2022. április 3-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. [Ve. 147. § (4a) bekezdés]

(5) A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2022. április 3-án nem léphet be. [Ve. 150. §]

(6) A Ve. 153. §-a és az Nsztv. 70. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek és listát állító jelölő szervezetnek, valamint az Nsztv. 70. § (4) bekezdése szerinti jogosultnak legkésőbb 2022. április 3-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2022. április 3-án történő megsemmisítés esetén 2022. április 6-án 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés]

(7) A Ve. 255. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzatnak legkésőbb 2022. április 3-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2022. április 3-án történő megsemmisítés esetén 2022. április 6-án 16.00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának. [Ve. 155. § (2) bekezdés, 255. § (4) bekezdés]

(8) A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2022. május 3-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. [Ve. 144. § (7) bekezdés]

10. A szavazás előkészítése

33. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a bejelentett jelöltek - annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. február 25-én 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

(2) A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák - annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását 2022. február 26-án 16.00 óra után végzi el. [Ve. 160. § (2) bekezdés]

34. § A országos népszavazások szavazólapjának adattartalmát a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. február 17-én hagyja jóvá. [Nsztv. 71. § (3) bekezdés]

35. § Az a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár, aki a Ve. 92. § (2) bekezdés b) pontja szerint 2022. március 9-én 16.00 óráig a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérte, 2022. március 19-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított idősávban, valamint 2022. április 3-án a szavazás ideje alatt veheti át a szavazási levélcsomagot. [Ve. 277. § (2) bekezdés]

36. § (1) A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2022. április 2-án adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 164. § (1) bekezdés]

(2) Az iratok és kellékek őrzését 2022. április 3-ig a helyi választási iroda biztosítja. [Ve. 164. § (2) bekezdés]

37. § (1) Abban a szavazóhelyiségben, amelynek szavazóköri névjegyzékében olyan választópolgár szerepel, aki legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig a Ve. 88. § c) pontja szerinti segítséget igényelte, Braille-írással ellátott szavazósablont kell biztosítani. [Ve. 167. § (5) bekezdés]

(2) Ha egy, az egyéni szavazólapon szereplő jelölt vagy egy lista 2022. március 20. után, de 2022. április 3-át megelőzően kiesett - és a szavazólapokat már ezt megelőzően előállították -, e tényről a szavazatszámláló bizottság köteles a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen, valamint szükség szerint szóban tájékoztatni a választópolgárokat. A kiesett jelölt vagy lista nevét a szavazólapon 2022. április 3-át megelőzően a helyi választási iroda vagy 2022. április 3-án a szavazatszámláló bizottság húzza át. [Ve. 178. § (3) bekezdés]

11. A szavazás

38. § A szavazóhelyiségben szavazni 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. [Ve. 169. §]

39. § A külképviseleten 2022. április 3-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken 2022. április 2-án, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. [Ve. 269. § (2) bekezdés]

40. § (1) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. § (4) bekezdés a) pontja szerinti válaszborítékot

a) a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy az 2022. április 3-án 19.00 óráig megérkezzen,

b) 2022. március 19-től a Nemzeti Választási Iroda elnöke által megállapított idősávban, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt

ba) személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével, vagy

bb) a külképviseletnek címzett külső borítékba helyezve postai szolgáltató útján

eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

c) 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (1) bekezdés]

(2) A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó, a Ve. 278. § (4) bekezdés b) pontja szerinti válaszborítékot személyesen vagy egyéb - meghatalmazással nem rendelkező - személy általi kézbesítésével

a) 2022. március 19-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy

b) 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába. [Ve. 279. § (2) bekezdés]

(3) A postai szolgáltató a legkésőbb 2022. március 31-én belföldön felvett vagy átvett válaszborítékot 2022. április 2-án 24.00 óráig kézbesíti a Nemzeti Választási Iroda részére. [Ve. 280. § (2) bekezdés]

41. § A szavazási iratok ellenőrzését a Nemzeti Választási Iroda legkorábban 2022. március 28-án kezdheti meg. [Ve. 288. § (2) bekezdés]

42. § (1) A helyi választási iroda a Ve. 282. § (1) bekezdése szerinti szállítóborítékot az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának 2022. április 4-én adja át. [Ve. 282. § (2) bekezdés]

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda 2022. április 4-én a Nemzeti Választási Irodához szállítja a Ve. 283. § (1) bekezdése szerinti, valamint a helyi választási irodától átvett szállítóborítékokat. [Ve. 283. § (2) bekezdés]

(3) A külképviseleti választási iroda a külképviseleten leadott szavazatokat tartalmazó lezárt urnát, valamint a külképviseleten levélben leadott szavazatokat tartalmazó válaszborítékokat 2022. április 7-én 24.00 óráig szállítja a Nemzeti Választási Irodához. [Ve. 284. §]

(4) A Nemzeti Választási Iroda valamennyi urna beérkezését követően, de legkésőbb 2022. április 8-án bontja fel a külképviseleteken leadott szavazatokat tartalmazó urnákat. [Ve. 285. § (1) bekezdés]

12. Az eredmény megállapítása

43. § A szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2022. április 6-án 16.00 óráig tekinthető meg. [Ve. 204. §]

44. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 2022. március 26-ig jelöli ki a külképviseleteken leadott szavazatok, valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságot. [Ve. 292. § (1) bekezdés]

(2) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője legkésőbb 2022. április 9-én adja át az urnát és a Ve. 287. § (1) bekezdése szerinti csomagot az (1) bekezdés szerinti szavazatszámláló bizottság elnökének. [Ve. 292. § (3) bekezdés]

45. § A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben leadott szavazatainak megszámlálását 2022. április 3-án 19.00 órát megelőzően nem lehet megkezdeni. [Ve. 293. § (1) bekezdés]

46. § (1) Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság legkésőbb 2022. április 9-én állapítja meg az országgyűlési képviselők választásának egyéni választókerületi eredményét. [Ve. 294. § (2) bekezdés]

(2) A területi választási bizottság az országos listás szavazás eredményéről kiállított szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb 2022. április 9-én megállapítja az országos listás választás területi részeredményét. [Ve. 294. § (3) bekezdés]

(3) A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb 2022. április 22-én állapítja meg az országgyűlési képviselők választásának országos listás eredményét. [Ve. 296. § (2) bekezdés]

47. § (1) A szavazólapokat - ha az országgyűlési képviselők általános választása vagy a népszavazások eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban - a helyi választási irodában 2022. július 3-ig kell megőrizni. [Ve. 205. § (1) bekezdés]

(2) A választási és népszavazási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2022. július 2-át követően kell átadni. [Ve. 205. § (2) bekezdés]

13. Választási iratok megsemmisítése

48. § 2022. július 4-én meg kell semmisíteni

a) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket,

b) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a Ve. 267/A. §-a szerinti jegyzék elektronikus és kinyomtatott példányát,

c) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,

d) az ajánlóíveket,

e) a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat, a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat. [Ve. 13/C. §]

14. Záró rendelkezések

49. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.