A jogszabály mai napon ( 2024.03.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2022. (III. 25.) AM rendelet

a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti támogatás;

2. dohánytermelő: aki vagy amely a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet] alapján megállapított Burley, illetve Virginia dohány szerkezetátalakítási támogatási jogosultsággal rendelkezik;

3. dohányterület: a dohánytermelő egységes kérelmében DBU01 és DVI02 hasznosítási kódszámon megjelölt terület;

4. elsődleges feldolgozó: az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 1. § 12. pontja szerinti feldolgozó;

5. *  kapcsolt vállalkozás: az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet [a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet] 1. § 7. pontja szerinti vállalkozás;

6. *  referencia terület: az a hektárban kifejezett, a dohánytermelő 2023. évi egységes kérelmében - az egységes kérelemre vonatkozó uniós jogi aktusban foglalt késedelmes benyújtási határidőig - bejelentett dohány területméret és a dohánytermelőnek az elsődleges feldolgozóval a 2023. évre kötött felvásárlási szerződésben szereplő dohánymennyiség megtermelésére szolgáló, az elsődleges feldolgozó által a 2023. évre vonatkozóan előzetesen igazolt területméret közül a kisebb terület;

7. *  válságtámogatás: a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 1. § 13. pontja szerinti támogatás.

2. A támogatás formája és keretösszege

2. § (1) *  E rendelet alapján a dohánytermelő legfeljebb a referencia területe után - vissza nem térítendő támogatásként - támogatást vehet igénybe.

(2) *  A támogatás keretösszege legfeljebb 2700 millió forint.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A támogatás igénybevételére az a dohánytermelő jogosult, aki vagy amely

a) a támogatás iránti kérelem (a továbbiakban: támogatási kérelem) benyújtásának időpontjában

aa) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt, és

ab) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek, valamint

b) *  a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa vagy kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozásai által korábban már igénybe vett egyéb válságtámogatás összegéről euróban kifejezve,

bb) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bc) a kapcsolt vállalkozások nevéről, adóazonosító számáról és ügyfél-azonosítójáról,

bd) arról, hogy a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal, és

be) az a) pontban foglaltakról.

(2) *  A dohánytermelőt megillető támogatás összege a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeg és az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésekben megállapított összes figyelembe vehető referencia terület hányadosának (a továbbiakban: fajlagos támogatási összeg) az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben a dohánytermelő részére megállapított referencia területtel való szorzata. A fajlagos támogatás összege hektáronként legfeljebb 1 300 000 forint lehet.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) *  A támogatási kérelem 2023. május 15. és június 5. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár), azzal, hogy egy dohánytermelő egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító) és a 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt nyilatkozatokat.

(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az elsődleges feldolgozó igazolásának a másolatát, amely tartalmazza

a) a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító),

b) *  az elsődleges feldolgozó részére 2023. évben értékesítésre kerülő dohány fajtáját, tervezett mennyiségét és

c) *  a dohányterület nagyságát (hektárban kifejezve négy tizedesjegyig), amelyen a dohánytermelő az elsődleges feldolgozóval a 2023. évre kötött felvásárlási szerződésben szereplő dohánymennyiséget megtermeli.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat - a felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó kérelmek kivételével - és a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az értesítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus úton közli a dohánytermelővel vagy meghatalmazottjával.

(6) *  Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a dohánytermelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvénynek a meghatalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2023. (IV. 19.) AM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A támogatási kérelem a benyújtását követően legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

(8) *  A Kincstár - az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában - a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

5. § (1) *  A Kincstár legkésőbb 2023. december 31-éig dönt a támogatás szempontjából figyelembe vehető referencia terület hektárban kifejezett nagyságáról és a támogatás összegéről.

(2) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

(3) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kell felosztani.

(4) * 

(5) * 

5. A kifizetési kérelem

6. § (1) *  A dohánytermelő az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben megállapított támogatási összeget a 2024. február 1. és 15. között benyújtott támogatás kifizetése iránti kérelmével (a továbbiakban: kifizetési kérelem) igényelheti.

(2) A kifizetési kérelem benyújtására a 4. § (1) és (4)-(7) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási módot kell alkalmazni.

(3) A kifizetési kérelem tartalmazza a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító), valamint szükség esetén a (6) bekezdésben foglalt nyilatkozatokat.

(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell az elsődleges feldolgozó igazolásának másolatát, amely tartalmazza

a) a dohánytermelő azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító),

b) *  a 2023. évi dohányfelvásárlási szerződés szerinti dohánytermelést és

c) a dohánytermelő által a dohánytermelésre hasznosított hektárban kifejezett terület nagyságát.

(5) *  A kifizetési kérelem alapján jóváhagyható támogatási összeg a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott fajlagos támogatási összeg és a (4) bekezdés c) pontja szerinti terület szorzata, azzal, hogy a kifizetési kérelem legfeljebb az 5. § (1) bekezdése szerinti döntésben megállapított összeg erejéig hagyható jóvá.

(6) *  A dohánytermelő - ha a támogatási kérelem benyújtását követően a kapcsolt vállalkozási minőségében változás következett be - a kifizetési kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik a 3. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontjában foglaltakról.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

9. § *  Ez a rendelet az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret című, 2022. október 28-i 2022/C 426/01 számú európai bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. § *