A jogszabály mai napon ( 2024.06.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2022. (III. 25.) AM rendelet

a tenyészkoca tartása után igénybe vehető jövedelempótló támogatás részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) átmeneti támogatás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § b) pontja szerinti támogatás;

b) kapcsolt vállalkozás: a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 1. § i) pontja szerinti vállalkozás;

c) tartási hely: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 2. § 15. pontja szerinti létesítmény, építmény vagy hely;

d) tenyészkoca: a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 1. § 7. pontja szerinti tenyészkoca és tenyészkoca süldő.

2. A támogatás formája és összege

2. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás keretösszege 4000 millió forint.

(3) A támogatás alapja

a) a kérelmező tenyészetében a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet alapján az ENAR adatbázisban 2021. december 31-én nyilvántartott tenyészkoca-állománya; és

b) a 2021. évben hatósági intézkedés miatt felszámolt állományok esetében a hatóság leölést elrendelő határozatával (a továbbiakban: leölési határozat) érintett tenyészkoca-állomány.

(4) A támogatás mértéke tenyészkoca egyedenként 20 000 forint.

3. A támogatás igénybevételének általános feltételei

3. § (1) A támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységet végző tenyészkocatartó (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, akinek a 2021. december 31. napján rendelkezésre álló állományát a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége (a továbbiakban: MSTSZ) igazolja, vagy a 2021. évben hatósági intézkedés miatt felszámolt állományok tekintetében a leölési határozattal rendelkezik, továbbá aki vagy amely

a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

aa) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,

ab) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,

ac) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel; és

b) a támogatási kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ba) arról, hogy középvállalkozásként 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

bb) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa vagy vele kapcsolt vállalkozói kapcsolatban álló vállalkozás által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

bc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,

bd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),

be) arról, hogy a kérelem benyújtásának időpontjáig nem számolta fel a kocaállományát, vagy a 2021. évben hatósági intézkedés miatt felszámolt állomány ismételt letelepítésére a 2021. évben nem került sor, és

bf) az a) pont aa) és ab) alpontjaiban foglaltakról.

(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az MSTSZ közvetlenül küldi meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére. Az MSTSZ azon kérelmező vonatkozásában állítja ki az igazolást, akinek a nevén az említett időpontban legalább egy tenyészkoca szerepelt az ENAR adatbázisban. Az igazolás tartalmazza a kérelmező

a) azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító);

b) tenyészkoca-állományának tartási helyét;

c) tenyészetében 2021. december 31. napján nyilvántartott tenyészkoca-állomány egyedszámát.

(3) A 2. § (3) bekezdés b) pontja vonatkozásában az Agrárminisztérium közvetlenül megküldi a Kincstár részére a kérelmező

a) azonosító adatait (név, ügyfél-azonosító);

b) tenyészkoca-állományának tartási helyét és

c) a leölési határozat szerinti tenyészkoca-állomány egyedszámát.

4. A támogatási kérelem

4. § (1) A támogatási kérelem 2022. március 28-a és 2022. április 1-je között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Kincstárhoz, azzal, hogy egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját,

b) a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatokat.

(3) A 3. § (2) és (3) bekezdése szerinti adatokat az MSTSZ és az Agrárminisztérium legkésőbb 2022. március 26. napjáig elektronikus formában megküldi a Kincstár részére. Az MSTSZ által kiállított igazolással vagy leölési határozattal nem rendelkező kérelmező támogatási kérelmet nem nyújthat be. Az igazolás vagy a leölési határozat vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetőség.

(4) A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

(5) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a Támogatási törvény meghatalmazottra vonatkozó rendelkezéseit, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(6) A támogatási kérelem legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés

5. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmekről legkésőbb 2022. június 30-áig döntést hoz, és a forrás rendelkezésre állása esetén intézkedik a támogatás kérelmező részére történő folyósításáról, azzal, hogy a hiánytalan kérelmek vonatkozásában a döntést 2022. április 14-ig kell kiadni.

(2) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.

6. § A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó támogatási igényt elutasítja, illetve annak összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel állapítja meg.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülő, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i európai bizottsági közlemény (HL C 91/I., 2020. 03. 20., 1. o.) 3.1. szakasza szerinti támogatást tartalmaz.