A jogszabály mai napon ( 2024.07.13. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.I.1. - 2026.I.1.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2022. évi XXI. törvény

a honvédelmi adatkezelésekről * 

Az Országgyűlés Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, a honvédelmi adatkezelésekbe tartozó személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések és általános szabályok

1. § (1) E törvény alkalmazásában

a) behívhatósági korhatár:

aa) a Magyar Honvédségnél (a továbbiakban: Honvédség) 2011. január 1-jét követően hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti katonai szolgálatot, illetve honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzést, alapfelkészítést vagy annak valamely modulját teljesített hadkötelesek esetén a katonai szolgálat felső korhatára,

ab) az aa) alpontba nem tartozó hadkötelesek esetén annak az évnek a december 31. napja, amelyben 50. életévüket betöltik,

b) biometrikus adat: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 3b. pontja szerinti adat,

c) honvédelemben közreműködő szerv: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 11. §-a szerinti, a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vevő szerv és szervezet,

d) honvédségi nyugdíjas: az a korábban kormányzati szolgálati-, közszolgálati-, állami vezetői szolgálati-, politikai szolgálati-, biztosi-, kormánytisztviselői-, közalkalmazotti-, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban vagy polgári alkalmazottként, kinevezett polgári alkalmazottként foglalkoztatott személy, aki a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium), a miniszter közvetlen alárendeltségében vagy fenntartói irányítása alatt álló szervezetben, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál (a továbbiakban: KNBSZ) vagy honvédségi szervezetnél állt foglalkoztatási jogviszonyban, és

da) akinek nyugdíjazását közvetlenül megelőző utolsó foglalkoztatási jogviszonya ezen szervezetek valamelyikével állt fent, vagy

db) aki ezen szervezetekkel fennálló jogviszonyának megszűnése és nyugdíjba vonulása között új jogviszonyt nem létesített, feltéve, hogy a két időpont között eltelt idő az 1 évet nem haladja meg,

e) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személy,

f) igénybevételi hatóság: a gazdasági és anyagi szolgáltatás a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Vbö.) 15. § (1) bekezdése szerinti igénybevételét elrendelő szerv vagy személy,

g) katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott: hadkötelezettség bevezetése esetére, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 3. § (2) bekezdése szerint a katonai szolgálat teljesítését önként vállaló honvédelmi alkalmazott,

h) képességkatalógus: a befogadó állam által összeállított, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) által vezetett művelet érdekében felajánlható polgári és katonai képességek adatai,

i) központi pénzügyi szervezet: a honvédelmi szervezetek központi pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatokat ellátó szervezete,

j) személyi állomány: a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerinti személyi állomány, a minisztériumban dolgozó kormánytisztviselők – ideértve a politikai szolgálati és a biztosi jogviszonyban állókat is –, a honvédelmi alkalmazottak, a munkavállalók, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, illetve a KNBSZ-nél foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak és az önkéntes tartalékos katonák,

k) veterán: az a volt katona, aki miniszteri rendeletben meghatározottak szerint

ka) 1988. augusztus 1-jét követően a Honvédség és jogelődje állományában szolgálatot teljesítve igazoltan harci cselekményben vett részt, és annak során kiemelkedő helytállást tanúsított,

kb) a Honvédség és jogelődje állományából méltó módon vált ki, erkölcsileg feddhetetlen, és

kc) ilyen személyként – miniszteri rendelet alapján létrehozott Veterán Grémium (a továbbiakban: Grémium) határozatával – elismerésre került,

l) *  nyugállományú katona: a honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Hjkr.) szerinti nyugállományú katona.

(2) Az e törvény által meghatározott adatokról az egyes nyilvántartások személyi köre tekintetében, törvényekben meghatározott jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése céljából elektronikus, illetve papíralapú nyilvántartást kell vezetni. Az adatkezelés alapelveinek megfelelően, különböző jogosultsági szintű hozzáféréssel biztosított az egyes szakterületek nyilvántartásai számára az azokban szereplő adatok kezelése.

(3) Az egyes adatkezelők az általuk nyilvántartott adatok alapjául szolgáló eredeti iratokat vagy másolatait kezelik.

(4) Az e törvény szerint kezelt adatokat a minisztérium adatvédelmi és információszabadsággal összefüggő feladatokat ellátó szervezeti egységének kijelölt állománya, valamint az adatkezelő honvédelmi szervezet adatvédelmi tisztviselője az adatkezelési szabályok betartásának ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismeri.

(5) Az e törvény szerint kezelt adatokat az államháztartási belső ellenőrzési tevékenységet végző honvédelmi szervezet kijelölt tagja, az adatkezelési szabályok betartásával, az ellenőrzéséhez szükséges mértékben megismeri.

(6) Az e törvény szerinti adatkezelés szempontjából személyi állományba tartozónak kell tekinteni azt a személyt is, aki jogszabály vagy az erre vonatkozó megállapodás szerint honvédelmi szervezeten kívüli szervezetnél teljesít szolgálatot vagy végez munkát.

(7) Ha a körülményekből más nem következik, vagy e törvény másként nem rendelkezik, akkor e törvény honvédelmi szervezetre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a miniszter által az állam nevében alapított, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő, többcélú szakképző intézménynél (a továbbiakban: szakképző intézmény) folytatott adatkezelésre is.

(8) Az e törvény szerinti adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra térítésmentesen át kell adni és azok a KSH által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

II. FEJEZET

A HONVÉDELEMBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERV HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSSEL, ORSZÁGVÉDELEMMEL ÉS EGYES HONVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSE

2. A honvédelmi adatkezelés szervei

2. § A honvédelmi adatkezelés szerve

a) a honvédelemben közreműködő szerv,

b) a honvédelemi igazgatás területi és helyi szervei,

c) a polgármester,

d) a befogadó nemzeti támogatás központi koordináló szerve,

e) a védelemgazdaság központi tervező szerve, valamint

f) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

3. § A honvédelmi adatkezelés szervei – hatáskörüknek és illetékességüknek megfelelően – együttműködnek egymással honvédelmi feladataik előkészítése, végrehajtása és ellenőrzése során.

3. A honvédelmi adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások köre

4. § A honvédelmi adatkezelés szervei a Hvt. 11. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott honvédelmi felkészülés egyes, a feladat- és hatáskörébe tartozó feladatai teljesítése céljából elektronikus nyilvántartás formájában

a) kiértesítési és riasztási nyilvántartást,

b) a polgármesterek, honvédelmi referensek, közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben közreműködő helyi szervek kijelölt állományáról kiértesítési nyilvántartást,

c) meghagyási nyilvántartást, és

d) befogadó nemzeti támogatás képességkatalógust vezetnek.

4. A honvédelmi adatkezelés szervei által foglalkoztatott kiértesítésével és a riasztásával kapcsolatos nyilvántartás

5. § (1) A honvédelmi felkészülés feladatai teljesítése érdekében a kiértesítés és a riasztás tervezése, gyakorlása és végrehajtása céljából a 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatottak 1. melléklet szerinti adatait a honvédelmi adatkezelő szerv kezeli.

(2) A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott az 1. melléklet szerinti adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül bejelenti a honvédelmi adatkezelő szerv vezetőjének. Az adatváltozást a honvédelmi adatkezelő szerv 8 napon belül átvezeti.

(3) Az 1. mellékletben meghatározott adatokat az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott célból a honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatottaknak a honvédelmi adatkezelő szervvel fennálló foglalkoztatási jogviszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

5. Adatszolgáltatás a kiértesítéssel és a riasztással kapcsolatos nyilvántartáshoz

6. § A honvédelem területi, helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében az 5. §-ban meghatározott célból, a kezelésében lévő, az 1. mellékletben meghatározott adatokról

a) a területi védelmi bizottság elnöke megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít annak elnöke részére

aa) a területi védelmi bizottságnak törvényben meghatározott tagja,

ab) a területi védelmi bizottságnak kormányrendeletben meghatározott állandó meghívottja,

ac) a területi védelmi bizottság illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,

ad) a területi védelmi bizottság illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles,

ae) a területi védelmi bizottság elnöke által annak munkacsoportjába kijelölt, beosztott személy foglalkoztatója, valamint

af) a területi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti helyi védelmi bizottság elnöke és titkára,

b) a helyi védelmi bizottság elnöke megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a helyi védelmi bizottság elnöke részére

ba) a helyi védelmi bizottságnak a törvényben meghatározott tagja,

bb) a helyi védelmi bizottságnak kormányrendeletben meghatározott állandó meghívottja,

bc) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,

bd) a helyi védelmi bizottság illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles,

be) a helyi védelmi bizottság elnöke által a helyi védelmi bizottság munkacsoportjába kijelölt, beosztott személy foglalkoztatója, valamint

bf) a helyi védelmi bizottság illetékességi területe szerinti polgármester,

c) a polgármester megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a polgármester részére

ca) a polgármester illetékességi területén a honvédelemben közreműködő szerv vezetője,

cb) a polgármester illetékességi területén minden olyan szerv vezetője, amely szerv jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles, valamint

cc) a polgármesteri hivatalnál, a közös önkormányzati hivatalnál honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott vonatkozásában a jegyző.

6. A polgármester, a honvédelmi referens, a közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és települési szerv által foglalkoztatott tartózkodási helyével kapcsolatos adatnyilvántartás

7. § (1) A honvédelem helyi és települési feladatainak végrehajtása érdekében a helyi védelmi bizottság egyedi határozata alapján történő kiértesítés tervezése, gyakorlása és végrehajtása céljából a helyi védelmi bizottság nyilvántartást vezet a helyi védelmi bizottság illetékességi területén a polgármesterek, a honvédelmi referensek, a közbiztonsági referensek, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és települési szervek honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatottjainak 2. melléklet szerinti adatairól.

(2) A 2. mellékletben meghatározott adatokat az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott célból a polgármester, a honvédelmi referens, a közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és települési szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott jogviszonyának a megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

7. Adatszolgáltatás a tartózkodási hellyel kapcsolatos nyilvántartáshoz

8. § (1) A 7. §-ban meghatározott adatkezelési cél megvalósulása érdekében a helyi védelmi bizottság részére, annak határozata alapján, a kezelésében lévő, 2. melléklet szerinti adatokról adatszolgáltatást teljesít a helyi védelmi bizottság illetékességi területén működő

a) polgármester,

b) honvédelmi referens,

c) közbiztonsági referens, továbbá

d) honvédelemben közreműködő helyi és települési szerv vezetője.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt adatszolgáltatásra kötelezett a bejelentett adatok változásáról, a jogviszony megszűnéséről vagy megszüntetéséről 8 napon belül, a változási adatok megküldésével értesíti a helyi védelmi bizottságot.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy akadályoztatása esetén a helyi védelmi bizottság részére az adatszolgáltatást az adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatója, irányítási vagy felügyeleti jogkört gyakorlója teljesíti.

8. A honvédelmi adatkezelő szerv meghagyással kapcsolatos adatnyilvántartása

9. § (1) A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv az általa jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal meghagyásba bevont személy és szerv adatszolgáltatása alapján a 3. melléklet szerinti adatairól, a meghagyás tervezése, végrehajtása és ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.

(2) A 3. melléklet szerinti adatokat az adatkezelő a meghagyásba bevont személy és szerv vonatkozásában a meghagyás fennállásának időtartama alatt kezeli.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatainak megismerésére jogosult

a) a miniszterelnök,

b) a miniszter,

c) a védelemgazdaság központi tervező szerve,

d) a védelmi és biztonsági igazgatás központi szervének vezetője,

e) a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) és

f) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

10. § A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv által jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal meghagyásba bevont személy és szerv a jogszabályban meghatározott meghagyási jegyzéket – a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül – megküldi a 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv részére.

11. § (1) A területi védelmi bizottság által egyedileg, határozattal meghagyásba bevont személyről és szervről a meghagyás tervezése és végrehajtása céljából a területi védelmi bizottság elnökének megkeresése alapján a 4. mellékletben meghatározott körben adatot szolgáltat illetékességi területe szerint

a) a helyi védelmi bizottság elnöke és

b) a polgármester.

(2) A helyi védelmi bizottság elnöke, valamint a polgármester megkeresése alapján a 4. mellékletben meghatározott körben adatot szolgáltat a honvédelmi feladatot ellátó vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésének végrehajtásába bevont személy, illetve szerv vezetője.

9. A honvédelmi adatkezelő szerv befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos nyilvántartása és adatszolgáltatása

12. § (1) A 2. § a)–c) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a befogadó nemzeti támogatás tervezése és végrehajtása céljából nyilvántartást vezet a képességkatalógusról.

(2) A képességkatalógus az 5. melléklet szerinti adatkörben tartalmazza:

a) Magyarország befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos ügyekben illetékes kapcsolattartó szervezeteit, azok elérhetőségét, a befogadó nemzeti támogatás nemzeti struktúráját, koordinációs és irányítási rendszerét,

b) a fogadó létesítményeket, különösen a vasúti ki- és berakóállomásokat, a folyami kikötőket, a repülőtereket és a határátkelőhelyeket,

c) az egészségügyi ellátás biztosításához felajánlható képességeket, valamint

d) a Honvédség, a rendvédelmi szerv, és az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: OGYŐ) befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos képességeit.

13. § (1) A befogadó nemzeti támogatással összefüggő adatokat az 5. melléklet szerinti adatkörben a honvédelemben közreműködő szerv – az irányítási, a felügyeleti, a tulajdonosi vagy résztulajdonosi jogkört gyakorló központi államigazgatási szerv útján – szolgáltatja a befogadó nemzeti támogatás központi koordináló szerve részére.

(2) A 2. § a) és b) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv a befogadó nemzeti támogatásra vonatkozó igény gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség elrendelésével történő biztosításának tervezése érdekében – adatszolgáltatás céljából – megkereséssel fordulhat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervéhez.

(3) A 2. § a) és b) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv megkeresése esetén a hatáskörrel rendelkező igénybevételi hatóság a megkeresés tartalmának megfelelően egyszeri adatszolgáltatást írhat elő a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett részére.

(4) A katonai igazgatás megkeresett illetékes területi szerve a megkereső, 2. § a) és b) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv részére – a megkeresés tartalmának megfelelően – adatot szolgáltat az egyszeri adatszolgáltatás alapján pontosított, nyilvántartásában szereplő, nemzeti igénybevételi célú kijelölés hatálya alatt nem álló technikai eszközökről, ingatlanokról és szolgáltatásokról.

(5) Az adatszolgáltatást a védelmi igazgatás zártkörű informatikai rendszerén, elektronikus úton kell teljesíteni.

(6) Az 5. melléklet szerinti adatokat az adatkezelő a befogadó nemzeti támogatással összefüggő gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezés időtartama alatt kezeli.

14. § (1) A honvédelmi adatkezelő szervek a 8. és ezen alcímben meghatározott feladataikat hatósági hatáskörben teljesítik.

(2) A 8. és ezen alcímben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért ellenérték nem számítható fel.

III. FEJEZET

A HADKÖTELES ÁLLOMÁNNYAL, VALAMINT A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK

10. A hadköteles nyilvántartás

15. § (1) A hadkötelezettség bevezetésének biztosítása, a fegyver nélküli szolgálattal kapcsolatos döntések meghozatala, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzásának, továbbá a hadkötelezetti jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása céljából a kiképzett hadkötelesekről és kiképzetlen hadkötelesekről békeidőszakban és különleges jogrendben, valamint a hadkötelezettség bevezetését követően a hadkötelesekről a katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása céljából hadköteles nyilvántartást kell vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a 6. melléklet 6. pont 6.1., 6.8–6.11. alpontja, 14. és 16. pontja vonatkozásában közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) Az állományba vétel végrehajtása céljából az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a honvédségi szervezetek megismerik, részükre a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete adatot továbbít.

16. § (1) A hadköteles nyilvántartás adatait a 6. melléklet határozza meg.

(2) A hadköteles nyilvántartás adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve kezeli.

(3) A 6. melléklet 7–10. pontjában meghatározott adatokat a kényszerintézkedés megszüntetése napjának hatályával, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés időpontjával törölni kell.

(4) A 19. § a) pont aa) alpontja szerint szolgáltatott adatok alapján a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelest abban az évben, amelyben a 18. életévét betölti, hadköteles nyilvántartásba veszi. A honosított, visszahonosított 18. életévét már betöltött, de katonai szolgálat felső korhatárát el nem ért, kiképzetlen hadkötelest a 19. § a) pont ab) alpontja szerint rá vonatkozó adatszolgáltatást követően utólagosan kell hadköteles nyilvántartásba venni.

(5) Békeidőszakban azon év december 31. napjáig, amelyben a hadköteles a katonai szolgálat felső korhatárát eléri, a hadköteles adatait a hadköteles nyilvántartásban a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet kezeli.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve minden év január 31-ig az előző évben a katonai szolgálat felső korhatárát elért személyek adatait átadja a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet részére.

(7) A hadköteles nyilvántartásban szereplő adatok az e törvényben meghatározott kivételekkel harmadik személynek vagy más szervnek nem adhatók át.

(8) A hadkiegészítő és toborzó központ a kiképzetlen hadkötelesek adatait, a katonai szolgálat előzetes tervezése érdekében, már békeidőszakban is kezeli.

(9) A hadkiegészítő és toborzó központ a (8) bekezdés szerinti adatokat

a) a kiképzetlen hadköteles 50. életéve eléréséig,

b) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálati viszony létesítéséig, vagy

c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig kezeli.

17. § (1) Azon kiképzett hadköteles adatait, akinek az életkora nem érte el a katonai szolgálat felső korhatárát és a szolgálati viszonyának megszűnésekor, a honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely moduljának teljesítésekor katonai szolgálatra alkalmas minősítéssel rendelkezett, – a Honvédség katonai szervezetei hadi beosztásába történő előzetes tervezése, valamint az önkéntes tartalékos állomány toborzása céljából – a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve alárendeltségébe tartozó, az érintett lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő és toborzó központ békeidőszakban is kezeli.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadi beosztásba betervezett kiképzett hadköteles 6. melléklet 1. pont 1.1–1.5. alpontja, 6. pont 6.2. alpontja és 14. pont 14.1–14.6. alpontja szerinti adatait a tervezett beosztás megjelölésével, a hadi beosztások feltöltésének tervezése céljából békeidőszakban továbbítja a katonai szervezet részére.

(3) A hadkiegészítő és toborzó központ és a katonai szervezet az (1) és a (2) bekezdés szerinti adatkezelés adatait

a) a kiképzett hadkötelesnek az utolsó önként vállalt szolgálati viszonya, illetve a katonai szolgálatként elismert hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti jogviszonya megszűnését, vagy a honvédelmi szervezetnél katonai alapkiképzés, felkészítés, vagy annak valamely moduljának teljesítését követő 10. év december 31-ig, de legfeljebb a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig,

b) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti szolgálati viszony létesítéséig, vagy

c) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig kezeli.

18. § (1) A hadkötelezettség fennállása idején a hadkötelesek adatait

a) a szükséges létszám biztosítása érdekében

aa) a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, és

ab) illetékességi területe vonatkozásában a rájuk vonatkozó behívhatósági korhatárig a hadkiegészítő központ,

b) a katonai szolgálat felső korhatárának betöltését követően az adatok tárolása érdekében a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet

kezeli.

(2) A hadkötelezettség fennállása idején a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelesek adatairól a katonai szolgálat időtartamára a hadköteles nyilvántartásból annak a katonai szervezetnek is adatot szolgáltat, amelynél a hadköteles a katonai szolgálatát teljesíti. A katonai szolgálat ellátásával összefüggő nyilvántartás adatait a katonai szervezet is kezeli.

11. Automatikus adatszolgáltatás a hadkötelesek nyilvántartásához

19. § A katonai szolgálat felső korhatárát a tárgyév december 31-ig el nem érő hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére adatot szolgáltat

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a 7. mellékletben meghatározott adatokról a hadköteles nyilvántartásba vételhez és a nyilvántartott adatok pontosításához

aa) a hadköteles korba lépőkről,

ab) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról és

ac) a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 7. melléklet szerinti adataik megváltozásáról;

b) a Honvédség központi személyügyi feladatai elvégzésére kijelölt honvédelmi szervezete (a továbbiakban: Honvédség központi személyügyi szerve) a 6. melléklet 1. pontjában, 6. pont 6.1–6.10. alpontjában, 14. pont 14.1–14.6. alpontjában, valamint 16. pontjában meghatározott adataikra vonatkozóan

ba) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, hallgatói, honvéd tisztjelölti vagy altisztjelölti állományba felvettekről, a szolgálatot teljesítőkről, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya, jogviszonya megszűnt,

bb) azon hadkötelesekről, akik hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesítenek, továbbá azokról, akiknek a hadkötelezettség alapján teljesített katonai szolgálati viszonya megszűnt, valamint

bc) a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti állományba felvettekről, munkavállalói jogviszonyt létesítőkről, a honvédelmi alkalmazotti, közalkalmazotti, munkavállalói jogviszonnyal rendelkezőkről, valamint azokról, akiknek a jogviszonya, munkaviszonya megszűnt;

c) *  az OGYŐ a hivatásos és a rendvédelmi szervek a hivatásos és szerződéses állományában foglalkoztatottakról, ideértve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) esetében a pénzügyőri státuszú és pénzügyőri munkakörben foglalkoztatottakat is, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya megszűnt a 6. melléklet 1. pont 1.1–1.5. alpontjában, 14. pont 14.1–14.6. alpontjában, valamint 16. pontjában meghatározott adataikra vonatkozóan;

d) a rehabilitációs szakértői szerv a legalább 40%-ot elérő össz-szervezeti egészségkárosodásáról, annak érvényességi idejéről;

e) a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás, illetve szabadságvesztés büntetésüket töltő személyek esetén a szabadságvesztés megkezdésnek idejéről, szabadulásának várható idejéről, szabadulásának időpontjáról, valamint a szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés, büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének és befejezésének várható idejéről, befejezésének időpontjáról a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (a továbbiakban: BVOP) illetékes szerve;

f) a gondnokoltak nyilvántartásának vezetéséért és üzemeltetéséért felelős Országos Bírósági Hivatal elnöke a cselekvőképességét teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezéséről, a felülvizsgálat idejéről, megszűnéséről, megszüntetéséről;

g) egészségügyi szakterületen

ga) a Honvédség központi egészségügyi szerve a hivatásos, szerződéses, és önkéntes tartalékos állományra a katonai szolgálatra való egészségi alkalmasságáról, korlátozásokról, a minősítés típusáról, időpontjáról, esetleges felülvizsgálatának dátumáról,

gb) az alapellátó egészségügyi szolgáltató a hadkötelesre és a katonai szolgálatot törvény alapján önként vállaló honvédelmi alkalmazottra vonatkozóan a várható alkalmassági kategóriájáról, annak megállapítása időpontjáról;

h) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal az ideiglenes gondnokság alá helyezettekről, a gondnokság alá helyezés megállapításának, illetve megszűnésének időpontjáról;

i) a NAV azon magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok tekintetében, akik az adott évben betöltik a 18. életévüket, de a 65. életévüket még nem érték el, átadja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 3–5. és 15. pontjában meghatározott adatokat, továbbá az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés 6. és 7a. pontjában szereplő kedvezmény érvényesítése alapján a három vagy ennél több, kiskorú vér szerinti, örökbe fogadott, vagy nevelt gyermek után családi kedvezményben részesülő személyek születési évét;

j) a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv által vezetett központi nyilvántartásban szereplők már megszerzett végzettségéről, képzettségéről, megszerzés időpontjáról;

k) a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartásban szereplők nyelvtudására vonatkozó adatokról;

l) a választási szerv azokról, akiket országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként nyilvántartásba vettek vagy országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőnek, polgármesternek, nemzetiségi önkormányzati képviselőnek megválasztottak, illetve megbízatásuk megszűnt;

m) * 

n) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 28. § (2) bekezdése szerinti együttműködési megállapodás alapján, a nemzetbiztonsági szolgálatok a hivatásos állományuk vonatkozásában a b)–c) pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek az adatok védelméhez szükséges különös biztonsági követelmények betartásával;

o) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv a nyilvántartásában szereplő engedélyek típusára, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára, a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatokról;

p) az egységes szociális nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő, három vagy több, 18. életévét még nem betöltött gyermekre vonatkozóan támogatásban részesülőkről;

q) a kiképzést végrehajtó szerv a végrehajtott kiképzésekről;

r) a honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási intézmény, valamint honvédelmi és rendvédelmi szervezet a megszerzett honvédelmi ismeretekről;

s) a honvéd tisztképzést végző szerv a végrehajtott és folyamatban lévő képzésekről, valamint a képzés megkezdésének és befejezésének időpontjáról;

t) a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartását vezető szerv a kiosztásra és módosításra kerülő Társadalombiztosítási Azonosító Jelről;

u) a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartásában szereplő személyekről;

v) az egyházi jogi személy a hivatásukat gyakorló papokról, lelkészekről és rabbikról;

w) a meghagyásban érintett személyekről a jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet.

20. § (1) A 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokat

a) a személyiadat-, és lakcímnyilvántartást kezelő szerv

aa) a hadköteles korba lépőkről a hadköteles nyilvántartásba vétel évének január 31. napjáig,

ab) a magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján megszerzőkről, ha magyarországi lakóhellyel rendelkeznek, haladéktalanul, valamint a külföldről hazatérő magyar állampolgárokról a magyarországi lakóhelyük bejelentését követő 8 napon belül,

ac) a hadköteles nyilvántartásban szereplő személy elhalálozásáról a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden hónap 5. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának idején 8 napon belül,

ad) a hadköteles nyilvántartásban lévőkről a 7. melléklet szerinti adataik megváltozását követő 8 napon belül,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve, valamint a kiképzési nyilvántartást vezető kiképzést végző honvédelmi szervezet minden hónap 5. napjáig,

c) a Honvédség központi egészségügyi szerve a 19. § g) pont ga) alpontjára vonatkozó adatokról minden hónap 5. napjáig, a 19. § g) pont gb) alpontjára vonatkozó adatokról minden év július 31. napjáig,

d) *  a rendvédelmi szervek, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv, az OGYŐ, a rehabilitációs szakértői szerv, és a BVOP illetékes szerve, a gondnokoltak nyilvántartásának vezetéséért és üzemeltetéséért felelős Országos Bírósági Hivatal elnöke, az illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal, a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartását vezető szerv, az egységes szociális nyilvántartást vezető szerv, a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülők nyilvántartását vezető szerv, az egyházi jogi személy a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig,

e) a választási szerv a nyilvántartásba vételt, a megválasztást vagy a megbízatás megszűnését követő 8 napon belül, a név és személyi azonosító, vagy természetes személyazonosító adatokkal,

f) * 

g) a köznevelési információs rendszer, valamint felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv és a honvéd tisztképzésért felelős szerv, honvédelmi ismeretek oktatását végző közoktatási és felsőoktatási intézmény, valamint honvédelmi és rendvédelmi szervezet minden év február 28. napjáig és július 31. napjáig,

h) a Társadalombiztosítási Azonosító Jel nyilvántartását vezető szerv minden hónap 5. napjáig,

i) jogszabályban meghatározott vagy jogszabályban meghatározottak alapján meghagyásba bevont szervezet a hadkötelezettségtől eltérő időszakban minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig,

j) a NAV a 19. § c) pontja szerinti adatszolgáltatás esetében minden év január 31. napjáig, a hadkötelezettség fennállásának időszakában minden hónap 5. napjáig, a 19. § i) pontja szerinti adatszolgáltatás esetében havonta, a bevallásra előírt határidőt követő hónap 15. napjáig

küldi meg a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

(2) A 19. §-ban meghatározott adatszolgáltatók az adatszolgáltatásokat a hadkötelezettség elrendelését követő 5 napon belül megküldik a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

(3) Az (1) bekezdés a), b) és d) pontjában meghatározott adatszolgáltatások az adattal rendelkező szerv hozzájárulásával, annak adatbázisában, az e törvényben meghatározott adatkörhöz történő közvetlen hozzáféréssel is biztosíthatóak.

12. Megkeresésre történő adatszolgáltatás a hadköteles nyilvántartáshoz

21. § (1) A fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) vezetője adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához * 

a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek lakcímadatairól,

b) a hadkötelezettség fennállása idején a hadkiegészítő központ megkeresésére az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek természetes személyazonosító-, lakcímadatairól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás szerinti adatok hadköteles nyilvántartásban rendelkezésre álló adatoktól történő eltérése esetén az érintett hadkötelest a katonai igazgatási szerv adategyeztetésre kötelezi.

22. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve megkeresésére 8 napon belül a 15. § (1) bekezdése szerinti célból a megkeresésben szereplő személyekről a 6. mellékletben foglalt, általa kezelt adatot szolgáltat a hadköteles nyilvántartás pontosításához

a) a 19. §-ban meghatározott adatszolgáltató szerv,

b) a kezelést végző orvos,

c) az egészségügyi alapellátást végző szolgáltató, orvos,

d) a honvédelmi szervezet.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettség feltételei fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartási rendszerből veszi át a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat.

13. A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartása

23. § Az adatkezelő a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak, a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítésének tervezése, biztosítása érdekében kezeli a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásának adatait.

24. § A 23. § szerinti nyilvántartás adatait a honvédelmi szervezetek a hadi beosztásba tervezés végrehajtása céljából megismerik, részükre a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete adatot továbbít.

25. § (1) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásának adatait a 8. melléklet határozza meg.

(2) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartását a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezete kezeli.

(3) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott adatait, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszűnését követően, a katonai szolgálat felső korhatárának eléréséig a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásában – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet kezeli.

(4) A hadkiegészítő és toborzó központ a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak 8. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti adatait a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítés biztosítása és a hadi beosztásba tervezés céljából továbbítja az állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet részére.

(5) A hadkiegészítő és toborzó központ a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak 8. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti adatait az egészségi, pszichikai alkalmasságra vonatkozó adatok nyilvántartása, a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítésének biztosítása céljából továbbítja az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet részére.

(6) A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott alkalmasságvizsgálata során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet az (5) bekezdés szerinti adatkezelés adatait az adatfelvételtől számított 30 évig kezeli.

(7) Az állományilletékes honvédelmi szervezet, illetve a miniszter közvetlen irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó szervezet a (4) bekezdés szerinti adatkezelés adatait

a) a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottnak a honvédelmi alkalmazotti jogviszonya megszűnéséig vagy megszüntetéséig,

b) jogszabály alapján a katonai szolgálat teljesítése alóli mentesítésig kezeli.

14. A meghagyással kapcsolatos nyilvántartások

26. § (1) A behívás, illetve a meghagyásba helyezés tervezése és végrehajtása céljából a meghagyásba jogszabályban meghatározott és jogszabály alapján kijelölt szervekről és személyekről, jogszabály alapján meghagyásba vont szervekről és meghagyásra jogszabály alapján kijelölt munkakört betöltő hadköteles személyekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a 9. melléklet szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait az adatkezelő a meghagyásba tartozás időtartama alatt kezeli.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait, a behívás tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladataik végrehajtása céljából, a feladatban érintett honvédségi szervezetek ismerik meg.

(4) A jogszabályban és jogszabály alapján meghagyásba bevont szervezet a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére szolgáltatja a 9. mellékletben meghatározott adatokat

a) békeidőszakban évente január 31-ig,

b) hadkötelezettség bevezetésének a Kormány általi kezdeményezését követő 5 napon belül.

(5) Ha a 9. melléklet 1. pont 1.1–1.9. alpontját, 3. pontját vagy 6. pont 6.1–6.4. alpontját érintő adatokban változás történik, a változásról adatszolgáltatást kell teljesíteni a változást követő 8 napon belül.

15. Az adatszolgáltatás költsége, azonosító adatai

27. § (1) A 10–14. alcímben meghatározott adatszolgáltatások térítésmentesek.

(2) A 10–14. alcímben szolgáltatott adatokat

a) a személyi azonosító alkalmazásával, annak hiányában a természetes személyazonosító adatokkal szolgáltatja az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, a választási szerv és a Honvédség központi személyügyi szerve, és

b) a természetes személyazonosító adatokkal és – amennyiben kezelheti, továbbíthatja, – a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel szolgáltatja minden további adatszolgáltató.

16. A veszteség-nyilvántartás

28. § (1) A veszteség-nyilvántartásban a (3) bekezdés szerinti személyeknek a 10. melléklet szerinti adatait kell kezelni.

(2) A veszteség-nyilvántartás adatait a katonai szolgálat felső korhatáráig a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, azt követően a hadtörténelmi levéltári feladatokat ellátó honvédelmi szervezet a rá vonatkozó törvényi rendelkezések szerint kezeli.

(3) A veszteség-nyilvántartásban történő adatkezelés célja a Honvédség fegyveres konfliktusok következtében, illetve szolgálatteljesítéssel összefüggően

a) elhunyt,

b) eltűnt, vagy

c) idegen hatalom által fogva tartott tagjainak azonosítása.

(4) A veszteség-nyilvántartás adatait, erre vonatkozó, írásban előterjesztett kérelem alapján, a (3) bekezdés szerinti személyek vagy hozzátartozóik jogainak gyakorlása céljából megismerheti

a) a Magyar Vöröskereszt, valamint

b) a (3) bekezdés szerinti személyek hozzátartozója.

(5) A veszteség-nyilvántartásból az adatkezelő, erre vonatkozó, írásban előterjesztett kérelem alapján, a (3) bekezdés szerinti személyek vagy a hozzátartozóik jogai gyakorlásának biztosítása céljából adatot szolgáltat

a) a Magyar Vöröskereszt,

b) a társadalombiztosítási szerv,

c) *  a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára és a HVKF,

d) a honvédelmi szervezetek,

e) a (3) bekezdés szerinti személyek hozzátartozója, valamint

f) a nemzetközi segélyszervezetek háborús események, fegyveres konfliktusok, valamint természeti katasztrófák során eltűnt személyek felkutatása érdekében létrehozott szerve

részére.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a (3) bekezdés szerinti személyek azonosítása céljából adatokat kérhet

a) a Magyar Vöröskereszttől,

b) a közigazgatási szervektől,

c) a honvédelmi szervezetektől,

d) a hadifoglyokkal való bánásmódra vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 122. cikke alapján felállított Nemzeti Tájékoztató Irodától,

e) külföldi állam katonai szerveitől,

f) külföldi államok által felállított nemzeti tájékoztató irodáktól, valamint

g) nemzetközi szervezetektől.

(7) A Honvédség központi személyügyi szerve a (3) bekezdésben szereplő személyekről, illetve ezen személyek adataiban bekövetkezett változásról haladéktalanul adatot szolgáltat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

17. Gazdasági és anyagi szolgáltatás adatainak nyilvántartása

29. § (1) A honvédelem feladatainak végrehajtása körében a honvédelmi szervezet és a honvédelemben közreműködő szerv igényének teljesítése érdekében az igénybevétel tervezéséhez szükséges adatokról, valamint kormányrendeletben meghatározott ingatlanokról, technikai eszközökről és szolgáltatásokról a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a hadkiegészítő és toborzó központ nyilvántartást vezet. Az ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozó adatokat a 11. melléklet, a technikai eszközökre vonatkozó adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások adatainak megismerését, az azokból történő adatszolgáltatást a honvédelmi szervezetek részére a honvédelmi feladataik végrehajtásához szükséges gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség tervezése, igénylése, igénybevétele céljából a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének vezetője engedélyezi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból az adatkezelő a Vbö. 63. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba a Vbö. 63. § (1a) bekezdése alapján adatot szolgáltat.

18. Adatszolgáltatás a gazdasági és anyagi szolgáltatások nyilvántartásához

30. § (1) A honvédelem feladatainak végrehajtása érdekében az igénybevétel tervezéséhez a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresése alapján a törvényben meghatározott adatkörben adatszolgáltatást teljesít a közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv és a hajózási hatóság.

(2) A hadkiegészítő és toborzó központ megkeresése alapján adatszolgáltatást teljesít a 11. és a 12. mellékletben meghatározott adatokról

a) a gazdasági és anyagi szolgáltatásra törvényben meghatározottak szerint kötelezett ingatlan, szolgáltatás, technikai eszköz tulajdonosa, birtokosa, az azzal rendelkezni jogosult,

b) a járási hivatal vezetője az illetékességi területén lévő ingatlanokra és szolgáltatásokra vonatkozóan a gazdasági és anyagi szolgáltatásra kötelezett adatszolgáltatása alapján,

c) a 2. § a)–e) pontja szerinti honvédelmi adatkezelő szerv, és

d) az adattal rendelkező hatóság vagy az adatgyűjtésre feljogosított szerv.

31. § Az adatszolgáltatás során – a hadiállapot és szükségállapot időszakán kívül – nem kérhető a szolgáltatásra kötelezettől az üzletvitelével kapcsolatos olyan adat, amely nem függ össze a szolgáltatás teljesítésével. Nem kérhetők különösen

a) a vállalkozás gazdaságossági mutatóira vonatkozó,

b) a hitel- és tőkekapcsolatokra vonatkozó,

c) az adózással összefüggő pénzügyi mutatókra vonatkozó,

d) a jogvédelem alá eső szellemi alkotásokra vonatkozó,

e) a szerződéssel lekötött kapacitásokra vonatkozó, és

f) a kártalanítással össze nem függő bér- és társadalombiztosítási adatok.

32. § (1) A nyilvántartott adatokat a nyilvántartásból törölni kell, ha a honvédelmi feladat végrehajtásához az adatszolgáltatásra kötelezett ingatlanra, szolgáltatásra, technikai eszközre a továbbiakban már nincs szükség.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezett bejelentése alapján kell törölni az adatokat, ha

a) az ingatlannal, szolgáltatással már nem rendelkezik, vagy

b) a technikai eszközt időközben forgalomból kivonták vagy azzal már nem rendelkezik.

33. § A 17. és ezen alcím szerinti adatszolgáltatást térítésmentesen kell biztosítani.

IV. FEJEZET

HONVÉDELMI MUNKÁLTATÓI ÉS EGYÉB HONVÉDELMI ADATKEZELÉSEK

19. Közös szabályok

34. § (1) *  Az e fejezet szerinti adatkezelések tekintetében a HVKF az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezetek helyett és nevében közös adatkezelés és adatfeldolgozás esetén jogi kötelezettséget vállalhat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás nem érinti az egyes adatkezelő honvédségi szervezetek Infotv. szerinti adatkezelési felelősségét és kötelezettségeit.

35. § (1) Az e fejezet szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat és azok változásait az érintett az adatkezelő részére elektronikus úton vagy papíralapon, 8 munkanapon belül, illetve, ha a bejelentési kötelezettséget más jogszabály határozza meg, a jogszabályban meghatározott határidőig köteles bejelenteni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentett adatváltozás alapján kezdeményezett eljárást az eredeti okirat vagy annak másolata alapján kell végrehajtani, az érintett az adatokat a személyes ügyintézés során az ügyfélszolgálaton az okirat eredeti példányának bemutatásával, elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus rendszeren, elektronikus formában történő továbbításával igazolja. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az előírt eljárást az elektronikusan bejelentett adatközlés, illetve elektronikusan benyújtott okirat alapján kell megindítani.

20. A toborzó nyilvántartás

36. § (1) A toborzó szakterület kezeli a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédelmi alkalmazottnak jelentkezők (a továbbiakban együtt: jelentkező) 13. melléklet szerinti adatait.

(2) A toborzó szakterület által végzett adatkezelést a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve végzi.

(3) A toborzó szakterületen történő adatkezelés célja

a) a hivatásos,

b) a szerződéses,

c) a honvéd tisztjelölti és a honvéd altiszt-jelölti,

d) az önkéntes tartalékos és

e) a honvédelmi alkalmazotti állomány utánpótlásának biztosítása.

(4) A toborzó nyilvántartásban szereplő adatok kezelése az érintettek adatszolgáltatásán alapul.

(5) A toborzó szakterület által kezelt adatokat a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony létesítésével kapcsolatos döntés előkészítése és meghozatala céljából megismeri

a) *  a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) annak a honvédelmi szervezetnek a személyügyi szerve, amelynek állományába a jelentkező bekerülhet,

d) az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot megállapító honvédelmi szervezet.

(6) A toborzó szakterület által kezelt adatokat a (3) bekezdés szerinti adatkezelő a kiválasztás és a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony létrehozása érdekében továbbítja a szolgálati viszony létrehozásáért felelős honvédelmi szervezet részére. A toborzó szakterület által kezelt adatokat, amennyiben az érintettel szolgálati, foglalkoztatási jogviszony jön létre, úgy a személyügyi nyilvántartás vezetésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli tovább. Szolgálati, foglalkoztatási jogiszony létrejötte hiányában az adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a jelentkező kéri az adatainak további kezelését, annak érdekében, hogy a későbbi jogviszony létesítés lehetőségéről tájékoztatást kapjon.

(7) Az adatkezelő adatot kérhet az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezettől a jelentkező alkalmasságára vonatkozóan.

21. Kiválasztási eljárással kapcsolatos nyilvántartás

37. § (1) A Honvédség központi személyügyi szerve vagy a honvédelmi szervezet hatáskörébe tartozó pályázat kiírása esetén a pályázatot kiíró honvédelmi szervezet a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából kezeli a (2) bekezdés szerinti, a pályázati eljárás során keletkezett, a pályázó által szolgáltatott adatokat. A pályázati eljárás lezárását követően az adatokat a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha a pályázó korábban írásban hozzájárult adatai további kezeléséhez későbbi pályázati lehetőségekről történő tájékoztatás céljából, amely adatkezelés szükségességét az adatkezelő évente felülvizsgálja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban az adatkezelő a pályázó következő adatai kezeli:

a) a természetes személyazonosító adatok,

b) az önéletrajz adatai és az önéletrajzzal, pályázattal összefüggő adatok,

c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó, a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatok.

(3) A nyilvántartásban rögzített adatokat a pályázati eljárás lefolytatása, a pályázó alkalmasságának megítélése céljából ismeri meg

a) *  a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára és a HVKF, továbbá

b) a pályázat elbírálásában részt vevő személy.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a honvédelmi szervezetnek a kormányzati igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó kiválasztási eljárása esetén.

22. Egészségügyi célú honvédelmi adatkezelés

38. § (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony létesítéséhez, fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez, a honvédségi ösztöndíjszerződés megkötéséhez, valamint a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottaknak a hadkötelezettség bevezetését követő katonai szolgálatteljesítéséhez kapcsolódóan az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése céljából kezeli

a) a hivatásos állományú katonának, a szerződéses állományú katonának, a honvéd tisztjelöltnek, a honvéd altiszt-jelöltnek, az önkéntes tartalékos katonának és a honvédségi ösztöndíjas hallgatónak jelentkezők, valamint

b) a hivatásos állományú katona, a szerződéses állományú katona, a honvéd tisztjelölt, a honvéd altisztjelölt, az önkéntes tartalékos katona, a honvédségi ösztöndíjas hallgató és a katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazott 14. melléklet 1. pontja szerinti adatait, amelyet az érintett felhívásra köteles átadni.

(2) A 14. melléklet 1. pont 1.6. és 1.7. alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő orvos, illetve bizottság.

(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a vizsgálatot kérő szervezet részére kizárólag a 14. melléklet 1. pont 1.11. alpontja szerinti adatot továbbítja. Az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorló továbbá kezeli a 14. melléklet 1. pont 1.10. alpontja szerinti adatot.

(4) Az alkalmasság vizsgálata, minősítése és ellenőrzése során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni. Az egyéb dokumentációban szereplő adatokat az alkalmasság minősítésével szemben nyitva álló jogorvoslati határidő lejártáig, illetve a benyújtott jogorvoslat elbírálásáig kell megőrizni. Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek esetében – a szolgálati viszony létrejötte hiányában – a végleges alkalmatlanság tényét tartalmazó minősítést az egészségügyi dokumentáció megőrzési idejével megegyező ideig kell kezelni.

39. § (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálati viszony fenntartásához, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódóan a felülvizsgálati eljárás lefolytatása, a betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése, valamint az egészségügyi szabadság és felmentések engedélyezése céljából kezeli a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 14. melléklet 2. pontja szerinti adatait, amelyet az érintett felhívásra köteles átadni.

(2) A 14. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontja szerinti adatokhoz elektronikus úton közvetlenül hozzáférhet a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység során eljáró orvos, illetve bizottság.

(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkör gyakorló részére kizárólag a 14. melléklet 2. pont 2.10. alpontja szerinti adatot továbbítja.

(4) A betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezése esetén a minisztérium hatósági feladatokat ellátó szerve részére a 14. melléklet 2. pont 2.10. alpont szerinti adatot az érintettre vonatkozó teljes adatállománnyal együtt kell továbbítani.

(5) Az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény beszerzése céljából a rehabilitációs szakértői szerv részére továbbításra kerülnek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben meghatározott személyes adatok.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása során felhasznált, illetve keletkezett egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig kell megőrizni.

40. § (1) A 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyekre vonatkozó – a 14. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott – személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet alárendeltségébe tartozó, alapellátást végző honvédegészségügyi szolgálat a csapategészségügyi és foglalkozás-egészségügyi alapellátás támogatása céljából.

(2) Az alkalmassági minősítés érvényessége alatt folytatott gyógykezelés esetén az érintett átadja az alapellátást végző honvédegészségügyi szolgálat részére a gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatait. A minősítést érdemben befolyásoló betegségre vonatkozó egészségügyi dokumentációt az alapellátást végző honvédegészségügyi szolgálat továbbítja a minősítésre jogosult bizottságnak.

41. § A 38. § (4) bekezdése és a 39. § (6) bekezdése alkalmazásában egészségügyi dokumentáció:

a) a gyógykezelés során keletkezett egészségügyi dokumentáció, valamint

b) orvos és pszichológus által, nem gyógykezelési célból végzett vizsgálatról készült dokumentáció.

42. § (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet az egészség megőrzésének és javításának előmozdításához kapcsolódóan az egyéni és az állományra vonatkozó egészségi állapot nyomon követése, valamint a Honvéd Testalkati Program megvalósítása céljából kezeli a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 14. melléklet 3. pontja szerinti adatait.

(2) A 14. melléklet 3. pont 3.5. alpontjában foglalt adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes, kivéve a jogszabályban meghatározott esetet.

(3) Az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz közvetlenül hozzáférhet az alapellátást végző honvédegészségügyi szolgálat, valamint az alkalmasság vizsgálatában, minősítésében és ellenőrzésében részt vevő állomány.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok kezelésének szükségességét az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja.

43. § (1) A honvédelmi szervezet és az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgálatteljesítésre, illetve munkavégzésre képes állapot ellenőrzését, továbbá a katonai fegyelem és biztonság fenntartását és fokozását szolgáló szűrővizsgálatok végrehajtása céljából kezeli a személyi állomány érintett tagjának 14. melléklet 4. pontja szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó dokumentációt – a feladatellátáshoz szükséges mértékben – a szűrővizsgálat kezdeményezésére, elrendelésére és végrehajtására jogosult személyek kezelik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó dokumentációt az adatfelvételtől számított 3 évig kell megőrizni.

44. § (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a szolgáltatásaira való igényjogosultság nyilvántartása, ellenőrzése, az igényjogosulti létszám meghatározása és aktualizálása céljából kezeli az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott személyi állomány adatait.

(2) Az érintettre vonatkozó adatokat az adatkezelő az (1) bekezdés szerinti célból az igényjogosultság megszűnéséig kezeli.

45. § (1) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzések, országvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok, a Hvt. szerinti további feladatok, valamint a külszolgálatok egészségügyi biztosításának támogatása, az egészségügyi repatriálás, sebesültszállítás és mentés megszervezése céljából kezeli a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 14. melléklet 6. pontja szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat az egészségügyi szakfeladat végrehajtásának befejezéséig kezeli az adatkezelő.

46. § A 38. és 39. §-ban foglaltakon kívül egészségügyi ellátóhálózaton kívüli adattovábbításnak minősül

a) büntetőügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, az igazságügyi szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági, illetve közigazgatási peres ügyben a bíróság, az ügyészség, a közigazgatási hatóság, az igazságügyi szakértő adatkérésének teljesítése,

b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek adatkérésének teljesítése,

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok részére, törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében történő adatátadás,

d) a légi-, vasúti és víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatát végző közlekedésbiztonsági szerv adatkérésének teljesítése,

e) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére, törvényben meghatározott feladata ellátása érdekében történő adatátadás,

f) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezete részére, polgári peres ügyben történő adatátadás, valamint

g) *  a HVKF részére, a fegyelmi információs rendszer működtetése céljából történő adatátadás.

23. A személyügyi nyilvántartás

47. § (1) A személyügyi szakterület (2) bekezdés szerinti adatkezelői, a (3) bekezdésben meghatározott célokból kezelik a személyi állomány, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra, valamint pótlékra és átalány-költségtérítésre jogosult hozzátartozói és az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak 15. melléklet szerinti – ideértve a honvédelmi alkalmazottak tekintetében a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 1. melléklete szerinti adatokat is –, az ösztöndíjra jogosult, ösztöndíjban részesült érintettek (a továbbiakban együtt: ösztöndíjban részesülő) 43. alcímben meghatározott, és a veterán jogállású érintettek 36. alcímben meghatározott adatait.

(2) A személyügyi szakterület adatait – személyi állománya vonatkozásában – a honvédelmi szervezet és a Honvédség központi személyügyi szerve kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására és kifizetésének előkészítésére jogosult honvédelmi szervezet kezeli.

(3) A személyügyi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) a szolgálati viszonnyal, a foglalkoztatási jogviszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő munkáltatói döntések, a jognyilatkozatok és munkáltatói döntések előkészítésének és meghozatalának biztosítása,

b) a szolgálati viszonnyal, a foglalkoztatási jogviszonnyal, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő jogok gyakorolhatóságának és kötelezettségek teljesíthetőségének biztosítása,

c) a hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális és kegyeleti gondoskodás, valamint tartós, nem fegyveres külföldi szolgálatot teljesítők részére hozzátartozóik után pótlék és átalány-költségtérítés megállapításának és folyósításának biztosítása,

d) az ösztöndíjban részesülők esetében az ösztöndíj megállapítása, kifizetésének előkészítése, kifizetése és az adatok pénzügyi és számviteli feladatok ellátása érdekében történő továbbítása, nyilvántartása, valamint a kapcsolattartás.

(4) A személyügyi nyilvántartás adatait a szolgálati viszony, a foglalkoztatási jogviszony, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli tovább, amely

a) az érdekvédelmi nyilvántartás,

b) a hadköteles nyilvántartás és

c) a szolgálaton kívüliek állományába tartozók esetében a központi személyügyi szerv részére az egyes nyilvántartásokban kezelhető adatok esetében adattovábbítást teljesít.

48. § (1) A személyügyi szakterület által kezelt adatokat megismeri a személyi állomány jogviszonyával, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, valamint az ösztöndíjakkal kapcsolatos döntések előkészítése és meghozatala, azok végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása, továbbá statisztikai adatok előállítása, tervezési feladatok végrehajtása, a honvédelmi szervezetek jogi képviseletének ellátása céljából a feladata ellátáshoz szükséges mértékig

a) *  a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF és helyettese, a legénységi állomány és az altisztek vonatkozásában a Honvédség vezénylő zászlósa (a továbbiakban: MH vezénylő zászlósa),

b) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet személyügyi szervének kijelölt tagja,

c) az alárendeltjei vonatkozásában a teljesítményértékelést végző személy, a szolgálati elöljáró, az MH vezénylő zászlósa és a szakmai felelős,

d) az állomány érintett tagjait illetően a szolgálati panasz, a fegyelmi, a kártérítési, a szabálysértési, a büntető, a méltatlansági, valamint a szociális ügyben eljáró személy vagy bizottság, munkacsoport tagjai, továbbá a panasz és beadvány elbírálásának, valamint elismerés előkészítésében eljáró személyek,

e) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző személy,

f) a honvédelmi szervezet jogi képviseletét ellátó szervezet kijelölt tagja,

g) a honvédelmi szervezetnél katonai foglalkoztatásfelügyeleti hatósági ellenőrzést végző szerv kijelölt tagja.

(2) A személyügyi szakterület a 47. § (1) bekezdésében meghatározottak – társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodás – céljából a külföldi katonai szolgálatot teljesítő, külföldi munkát végző személyi állomány tagjának a 15. melléklet 1. pont 1.10. alpontja szerinti adatait továbbítja a rangidős nemzeti képviselő részére.

(3) A személyügyi szakterület a pénzügyi szakterület részére – annak feladatai ellátása céljából – továbbítja azokat a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat, amelyeket a pénzügyi szakterület a 16. melléklet alapján kezelhet.

(4) *  A Kormány rendeletében kijelölt honvédelmi szervezet a sajátos katonai tartalékállományba áthelyezetteknek a közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási, egészségügyi szolgálati, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti szolgálati, a közszolgálati, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál fennálló adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba történő áthelyezésének elősegítése érdekében

a) a rendelkezési állományba áthelyezéssel egyidejűleg a 17. melléklet szerinti adatokat továbbítja a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervnek (a továbbiakban: személyügyi központ), és

b) ellátja a tartalékállomány kezelésével kapcsolatos, a Kormány rendeletében meghatározott feladatokat.

(5) *  A sajátos katonai tartalékállományba áthelyezettek adatait az adatkezelő a közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, rendvédelmi igazgatási, egészségügyi szolgálati, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti szolgálati, a közszolgálati, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél fennálló hivatásos szolgálati, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál fennálló adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba történő áthelyezésig, illetve a szolgálati viszonynak a megszűnéséig kezeli.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti személyek adatait a személyügyi központ, a nyilvántartásban keresést kérő vagy üres álláshelyet bejelentő közigazgatási szerv ismerheti meg.

(7) A miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet a Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség vonatkozásában a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Fbtv.) 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerinti önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony létesítése érdekében a 13. melléklet 1., 2. és 4–6. pontja szerinti adatokat, valamint a 15. melléklet 19. pontja szerinti adatokat továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

(8) A Honvédség központi személyügyi szerve a Honvédség létesítményeit őrző fegyveres biztonsági őrség tagjának az Fbtv. 7. § (1a) bekezdés d) pontja szerint létesített önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony és a jogviszonnyal kapcsolatos kérdések, továbbá azok igazolása céljából a 15. melléklet 1. pont 1.1., 1.3. és 1.4. alpontja, 3. pont 3.3. és 3.4. alpontja, 4. pont 4.4–4.6. alpontja, 6. pont 6.2. és 6.3. alpontja, 7. pont 7.2., 7.3., 7.5., 7.13., 7.16., 7.18., 7.20. alpontja, 9. pont 9.1. alpontja, és 18. pontja szerinti adatokat továbbítja a miniszter által létrehozott fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet részére.

49. § (1) A honvéd tisztjelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a személyügyi szakterület a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. melléklet I/B. pont 1. alpontja szerinti adatokat vehet át a hallgatók nyilvántartásából.

(2) A honvéd altiszt-jelöltek esetén a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a személyügyi szakterület adatokat vehet át a szakképző intézmény által vezetett nyilvántartásból.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti személyek adatait az adatkezelő a hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszony létesítése esetén a személyügyi nyilvántartásban tovább kezeli.

50. § (1) *  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (19) bekezdés b) pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: honvédelmi egészségügyi szolgáltató) vezetője a Hjkr. szerinti egészségügyi munkakörű katonáról és a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 89/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazottról (a továbbiakban együtt: egészségügyi állomány tagja) a 18. mellékletben meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást (a továbbiakban: alapnyilvántartás) vezet. Törvény eltérő rendelkezésének hiányában a 18. mellékletben nem szereplő körben adatkezelés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

(2) Az Infotv. 26. § (2) bekezdésében foglalt adatokon túl közérdekből nyilvános adat az egészségügyi állomány tagja munkáltatójának megnevezése és besorolására vonatkozó adata is.

(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapnyilvántartási rendszere törvény felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.

(4) Az alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

(5) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál vezetett alapnyilvántartás adatait – az érintetten kívül – a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából megismeri, illetve abból adatot vesz át:

a) az egészségügyi állomány tagjának elöljárója vagy hivatali felettese,

b) a teljesítményértékelést, minősítést végző vezető,

c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyeletet gyakorló szerv,

d) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,

e) az egészségügyi állomány tagja ellen indult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság,

f) a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,

g) az állami adó- és vámhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.

(6) Az alapnyilvántartásban rögzített adatot az adatkezelő a jogviszony megszűnését követő 10. év végéig kezeli.

51. § (1) *  A Hjkr. szerinti szolgálaton kívüliek állományába tartozó személyekről a (2) bekezdésben meghatározott adatkezelő, a (3) bekezdésben meghatározott célból a 19. melléklet szerinti adatokat kezeli. Az érintettnek a szolgálaton kívüliek állományába történő felvételére vonatkozó kérelmével egyidejűleg nyilatkoznia kell adatainak további kezelésére vonatkozóan.

(2) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatait a Honvédség központi személyügyi szerve kezeli.

(3) A szolgálaton kívüliek állományába tartozók adatkezelésének célja a hivatásos állományba történő visszavétel elősegítése, továbbá a hivatásos állományból kiváló személy honvédségi kötődésének fenntartása.

(4) Szolgálaton kívüliek adatait az adatkezelő annak az évnek az utolsó napjáig kezeli, amikor

a) *  a szolgálaton kívüli állományba tartozás Hjkr.-ben meghatározott időtartama letelik,

b) az érintett öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett, vagy

c) az egyéb közszolgálati jogviszony keretében történő foglalkoztatása megszűnik.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott célból az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt adatokat megismeri:

a) a miniszter,

b) a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára,

c) *  a HVKF.

24. A pénzügyi nyilvántartás

52. § (1) *  A pénzügyi szakterület a személyi állomány, valamint ezek társadalombiztosítási, szociális vagy kegyeleti gondoskodásra, valamint pótlékra és átalány-költségtérítésre jogosult hozzátartozói, honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak, természetes személy kedvezményezett felek, illetve az ösztöndíjban részesülő és a veterán jogállású érintettek 16. melléklet szerinti személyes adatait kezeli.

(2) *  A pénzügyi szakterület adatait személyi állománya vonatkozásában a honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a központi pénzügyi szervezet kezeli. Az ösztöndíjban részesülők adatait az ösztöndíj megállapítására, kifizetésére jogosult honvédelmi szervezet, szakterületéhez tartozó feladatai ellátása során a központi pénzügyi szervezet kezeli. A honvédelmi szolgálati juttatásban részesülő és a veterán jogállású érintettek adatait a jogállással összefüggő pénzügyi feladatok ellátása céljából a központi pénzügyi szervezet kezeli.

(3) A pénzügyi szakterület által végzett adatkezelés célja az (1) bekezdés szerinti személyeket pénzben, illetve egyéb módon megillető járandóságok, juttatások, költségtérítések és átvállalt tagdíjak, valamint az ösztöndíjak kifizethetőségének, továbbá az ehhez fűződő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének biztosítása.

(4) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokat az adatkezelő az érintett pénzügyi ellátásával, valamint az ehhez fűződő adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.

(5) A pénzügyi szakterület által kezelt adatokat a pénzbeli járandóságok, juttatások és költségtérítések, ösztöndíjak folyósításával kapcsolatos döntések előkészítése, meghozatala, a kifizethetőség biztosítása, a törvényességi felügyelet gyakorlása, valamint a követelések érvényesítése céljából megismeri:

a) *  a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) vezénylés, kirendelés esetén a vezénylés, kirendelés helye szerinti honvédelmi szervezet kijelölt tagja,

d) az alárendeltjei vonatkozásában a szolgálati elöljáró,

e) a honvédelmi szervezeteknél az érintett fegyelmi, szabályszegési, szabálysértési, büntető, méltatlansági, kártérítési, valamint szociális ügyében eljáró,

f) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző,

g) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet, valamint a követelések érvényesítésében eljáró személy,

h) a honvédelmi szervezeteknél katonai foglalkoztatás felügyeleti hatósági ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

i) a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó honvédelmi szervezet.

25. Az egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos adatkezelés

53. § (1) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos jogosultság és a baleseti járadékra való jogosultság elbírálása, valamint a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos feladatok ellátása céljából kezeli a honvédelmi egészségkárosodási ellátásban és a baleseti járadékban részesülő személy 20. melléklet szerinti adatait. Ezeket az adatokat, a munkakör vagy beosztás elfogadási kötelezettség alóli mentesítés elbírálása, illetve fellebbezés esetén a mentesítés és a fellebbezés elbírálására jogosult honvédelmi szervezet is kezeli a mentesítés és a fellebbezés elbírálása céljából.

(2) A honvédelmi egészségkárosodási ellátással, valamint a baleseti járadékkal kapcsolatos nyilvántartás adatait megismeri, illetve abból adatot igényelhet a honvédelmi egészségkárosodási ellátással és a baleseti járadékkal kapcsolatos döntés előkészítése, meghozatala, végrehajtása, ellenőrzési, felügyeleti jogaik gyakorlása és vizsgálatok lefolytatása céljából:

a) *  a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

c) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet.

(3) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási ellátás és a baleseti járadék megállapítása és adategyeztetés céljából adatot igényelhet a személyügyi és pénzügyi nyilvántartásból.

(4) A központi pénzügyi szervezet a honvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítását és megszűnését követően a számfejtés és a folyósítás céljából a határozatban foglalt adatokat biztosítja a pénzügyi nyilvántartás, illetve tájékoztatás céljából az érintett honvédelmi szervezetés a központi személyügyi szerv részére.

(5) Az adatkezelés

a) a jogosultság megállapítása esetén a honvédelmi egészségkárosodási ellátásra, valamint a baleseti járadékra való jogosultság megszűnését követő harmadik év december 31-ig,

b) fellebbezés esetén a keresetindításra nyitva álló határidőig,

c) *  abban az esetben, ha a jogosultság megállapítására nem kerül sor, az erről hozott döntés elleni, honvédek jogállási kérdéseit meghatározó jogszabályban meghatározott keresetindításra nyitva álló határidő leteltét követő 30 napig, keresetindítás esetén a bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig

tart.

(6) A központi pénzügyi szervezet a baleseti járadékot folyósító szervet a baleseti járadék megállapításakor, valamint megszűnésekor a folyósítás céljából 15 napon belül tájékoztatja a határozatban szereplő adatok továbbításával.

26. A Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozók társadalombiztosítási ellátásainak nyilvántartása

54. § (1) A központi pénzügyi szervezet kezeli a Honvédség hivatásos és szerződéses állománya, a Honvédség szociális és érdekvédelmi gondoskodási körébe tartozó öregségi nyugdíjban, nők kedvezményes nyugdíjában, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, árvaellátásban és özvegyi nyugdíjban, megváltozott munkaképességűek ellátásában részesülő személyek vonatkozásában a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított és az általa a központi pénzügyi szervezet részére biztosított ellátás adatait, a rögzített szolgálati nyugdíjakat, valamint a 21. melléklet 7. pontja, 8. pont 8.1–8.2. és 8.5. alpontja, valamint a 16. melléklet 1. pontja szerinti adatait.

(2) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdésben meghatározottakon túl kezeli

a) a kiegészítő rokkantsági támogatásban részesülő személy esetében a 20. melléklet 1–5. pontja szerinti,

b) a kiegészítő hozzátartozói támogatásban és az árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 20. melléklet 1., 3–5. pontja szerinti,

c) a honvédelmi alkalmazottak után járó árvák kiegészítő támogatásában részesülő személy esetében a 20. melléklet 1., 4. és 5. pontja szerinti, illetve

d) az üzemi balesettel és a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos adatokat.

(3) A központi pénzügyi szervezet által végzett adatkezelés célja az adatoknak az (1) bekezdés szerinti személyek vonatkozásában történő statisztikai célú felhasználása, NATO-tervezési és hazai költségvetési tervezési feladatok, valamint az érdekvédelmi feladatok végrehajthatóságának a biztosítása, a (2) bekezdés szerinti személyek esetében a kiegészítő rokkantsági támogatás, a kiegészítő hozzátartozói támogatás és az árvák kiegészítő támogatására való jogosultság elbírálása.

(4) Az adatkezelő a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján igényelheti a (3) bekezdés szerinti feladatok végrehajthatóságának érdekében az (1) bekezdés szerinti adatokat.

(5) A központi pénzügyi szervezet az (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés szerint kezelt adatokat az érintettek utolsó társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságának megszűnését követő huszonötödik év december 31. napjáig kezeli.

(6) A központi pénzügyi szervezet által kezelt adatokat a társadalombiztosítási, egyes pénzügyi, szociális, érdekvédelmi és kegyeleti ellátás megállapíthatóságának és folyósíthatóságának céljából megismeri:

a) *  a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet.

(7) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve érdekvédelmi feladatainak ellátása céljából adatot igényel a nyilvántartás adataiból.

27. A fegyelmi szakterület nyilvántartásai és a fegyelmi információs rendszer

55. § (1) A honvédelmi szervezet a fegyelmi szakterület (2) bekezdés szerinti nyilvántartásaiban kezeli a Hvt. 70. § (2) bekezdése szerinti személyi állományába tartozók, a minisztérium által foglalkoztatott kormánytisztviselők – ideértve a politikai tanácsadót és a kabinetfőnököt is –, a munkavállalók, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél, illetve a KNBSZ-nél foglalkoztatott honvédelmi alkalmazottak és az önkéntes tartalékos katonák 22. melléklet szerinti adatait.

(2) A fegyelmi szakterület nyilvántartásai:

a) fegyelmi nyilvántartás,

b) szabálysértési nyilvántartás,

c) büntető ügyek nyilvántartása,

d) méltatlansági nyilvántartás.

56. § (1) A fegyelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja a fegyelmi eljárás lefolytathatóságának, a fegyelmi eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések, fegyelmi büntetések és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése.

(2) A fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a fegyelmi eljárásban elbírálható katonai vétség esetén pénzbüntetés kerül kiszabásra, úgy a fegyelmi nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a pénzbüntetés megfizetéséig kezeli.

(4) A fegyelmi nyilvántartásban kezelt adatokat a fellebbezés, illetve jogszabály által meghatározott speciális munkáltatói jogkörök gyakorlása céljából jogszabályban kijelölt honvédelmi szervezet kezeli

a) fellebbezés esetén a határozat jogerőre emelkedéséig,

b) speciális munkáltató jogkör gyakorlása esetén a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben az ott meghatározott időtartamig.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából a fegyelmi nyilvántartásból az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

57. § (1) A szabálysértési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a szabálysértés esetén fennálló felelősség megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, a szabálysértési eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a kiszabott fenyítések és azok hatályának naprakész megállapíthatósága, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése.

(2) A szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően, amennyiben pénzbírságot kirovó szankcióval zárult a szabálysértési eljárás, a szabálysértési nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a pénzbírság megfizetéséig kezeli.

(4) A szabálysértési nyilvántartásban kezelt adatokat a fellebbezés, illetve jogszabály által meghatározott speciális munkáltatói jogkörök gyakorlása céljából jogszabályban kijelölt honvédelmi szervezet kezeli

a) fellebbezés esetén a határozat jogerőre emelkedéséig,

b) speciális munkáltató jogkör gyakorlása esetén a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott esetben az ott meghatározott időtartamig.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából a szabálysértési nyilvántartásból az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

58. § (1) A büntető ügyek nyilvántartásában történő adatkezelés célja a bűncselekmény esetén fennálló felelősség megállapítása érdekében kezdeményezett eljárás lefolytathatóságának, bűncselekmény esetén a döntés-előkészítésnek és döntéshozatalnak biztosítása, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése.

(2) A büntető ügyek nyilvántartásában szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából a büntető ügyek nyilvántartásából az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

59. § (1) A méltatlansági nyilvántartásban történő adatkezelés célja a méltatlansági eljárás lefolytathatóságának, a méltatlansági eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak biztosítása, a méltatlanság megállapíthatósága, továbbá az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése.

(2) A méltatlansági nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott az egyes személyügyi igazgatási eljárások lefolytatásának elősegítése céljából a méltatlansági nyilvántartásból az adatkezelő adatot közöl a személyügyi nyilvántartás felé.

60. § (1) A fegyelmi szakterület által kezelt adatokat az eljárást lezáró határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a fegyelmi fenyítés hatályának fennállása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából, az ezekkel, illetve egyéb szolgálati jogviszonnyal összefüggő, azzal kapcsolatos peres eljárások képviseletének ellátása érdekében megismeri:

a) *  az alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek vonatkozásában a miniszter, a minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint a HVKF, az altiszti állomány tekintetében az MH vezénylő zászlósa,

b) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző szervezet.

(2) A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet részére a fegyelmi szakterület adataiból az adatkezelő adatot továbbít.

61. § (1) A fegyelmi információs rendszer nyilvántartásában az adatkezelő honvédelmi szervezet kezeli a honvédek és az önkéntes tartalékos katonák 22. melléklet 1., 4. és 6. pontjában meghatározott adatain túl

a) a pszichikai állapotra vonatkozó adatokat,

b) az elszenvedett sérülésre és gyógyulási időtartamára vonatkozó adatokat, valamint

c) a korábbi öngyilkossági kísérletre vonatkozó adatokat.

(2) A fegyelmi információs rendszerben történő adatkezelés célja

a) *  a Honvédség magas fokú fegyelmének fenntartása érdekében a honvédelmi szervezeteknél történt, a katonai fegyelemre és a honvédelmi szervezetek fegyelmi helyzetére kiható eseményekről a HVKF tájékoztatása,

b) az a) pontban meghatározott események megelőzése,

c) a honvédelmi szervezetek egységes joggyakorlatának elősegítése.

(3) A fegyelmi információs rendszerben szereplő

a) adatokat az elöljáró honvédelmi szervezet ismeri meg, illetve abból, peres ügy esetén, a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet részére történik adattovábbítás,

b) adatokat a keletkezésüktől számított 15 évig kell kezelni.

28. Kártérítési és kártalanítási nyilvántartás

62. § (1) A kártérítési és kártalanítási (a továbbiakban együtt: kártérítési) nyilvántartásban kell kezelni a kártérítéssel vagy kártalanítással érintett személyek 23. melléklet szerinti adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a kárigény elbírálására, a káreljárás lefolytatására, a kártérítési egyezség megkötésére, a fellebbezés elbírálására jogosult, valamint a peres és peren kívüli eljárásban eljáró honvédelmi szervezet kezeli.

(3) A kártérítési nyilvántartásban történő adatkezelés célja a kártérítési eljárás lefolytathatóságának, a kártérítési eljárás során történő döntés-előkészítésnek és határozathozatalnak, egyezség megkötésének, fellebbezés elbírálásának, peres és peren kívüli eljárásban jogi képviselet ellátásának a biztosítása, a megállapított kártérítés és azok teljesítésének naprakész megállapíthatósága.

(4) A kártérítési nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő az igény érvényesítésére jogszabályban megállapított ideig kezeli. Ha nem kerül sor kártérítés vagy kártalanítás megfizetésére, az adatokat az adatkezelő az eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

63. § (1) A kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési határozat jogkövetkezményeinek megállapítása, a kiszabott kártérítés érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, felügyeleti és ellenőrzési jogkör gyakorlása céljából a kártérítési nyilvántartásban elektronikusan tárolt adatokat megismeri:

a) *  a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) fellebbezés esetén az alárendeltjei vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a munkáltatói jogkör gyakorló,

c) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

d) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet,

e) a szolgálati, illetve a szakmai elöljárói ellenőrzéseket végrehajtó honvédelmi szervezet.

(2) Kártérítés vagy kártalanítás megállapítása esetén a pénzügyi feladatok végrehajtása céljából adatközlés történik a pénzügyi nyilvántartás részére.

(3) A kártérítési felelősség körében meg nem térülő károk leírása érdekében a kártérítési eljárás lezárását követően adatközlés történik

a) a pénzügyi rendezés végrehajtása céljából a pénzügyi nyilvántartás részére,

b) a logisztikai feladatok végrehajtása céljából a logisztikai nyilvántartás részére.

29. Kiképzési nyilvántartás

64. § (1) Kiképzési nyilvántartásban kell kezelni a kiképzés, a fizikai állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program végrehajtása, értékelése céljából a kiképzésben érintett kiképzéssel összefüggő (3) bekezdésben, valamint a fizikai állapotfelmérés és a Honvéd Testalkati Program (4) bekezdésben meghatározott adatait.

(2) A kiképzési nyilvántartást a kiképzést végrehajtó honvédelmi szervezet, a kiképzésben részesült személy vonatkozásában munkáltatói jogkört gyakorló honvédelmi szervezet, valamint a Honvédség kiképzési szakfeladatokat irányító és ellenőrző szervezete kezeli.

(3) A honvédelmi szervezetek az érintettnek a következő kiképzéssel összefüggő adatait kezelik:

a) családi és utónév,

b) anyja születési neve,

c) rendfokozat,

d) szolgálati beosztás,

e) születési hely, idő, és

f) a kiképzési rendezvény megnevezése, tárgya és értékelése.

(4) A honvédelmi szervezetek az érintettnek a következő fizikai állapotfelméréssel és a Honvéd Testalkati Programmal összefüggő adatait kezelik:

a) családi és utónév,

b) anyja születési neve,

c) születési év, hónap, nap,

d) rendfokozat,

e) az érintett honvédelmi szervezetének megnevezése,

f) szolgálati beosztás,

g) nem,

h) állománykategória,

i) miniszteri rendeletben meghatározott életkor és korcsoport,

j) a Honvéd Testalkati Követelményhez, illetve a Honvéd Testalkati Programhoz tartozó, miniszteri rendeletben meghatározott testalkati adatok,

k) a fizikai állapotfelmérés végrehajtásának ideje,

l) a végrehajtott felmérési számok megnevezése és a végrehajtás eredménye, és

m) a végrehajtott felmérés összpontszáma és értékelése.

(5) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat a hatáskörébe tartozó feladatainak ellátása céljából megismeri

a) az érintett szervezetszerű parancsnoka, szolgálati elöljárója, az MH vezénylő zászlósa,

b) az érintett kiképzéséért felelős honvédelmi szervezet,

c) a honvédelmi szervezet személyügyi szerve,

d) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve és

e) a Honvédség központi személyügyi szerve.

(6) A teljesítményértékelés végrehajtása céljából, az ahhoz szükséges adatok tekintetében adatközlés történik a személyügyi nyilvántartás részére.

(7) A kiképzési nyilvántartásban kezelt adatokat személyhez kötötten a kiképzési nyilvántartást vezető (2) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet a katonai szolgálat felső korhatárának betöltéséig kezeli.

30. Kiértesítéssel kapcsolatos nyilvántartás

65. § (1) A honvédelmi szervezet kiértesíthetőség céljából kezeli a honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, valamint más honvédelmi szervezetnél szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatait, ha részükre a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyeként az adott honvédelmi szervezet kerül meghatározásra.

(2) Belső szabályozóban létrehozott készenléti szolgálatban több honvédelmi szervezet állományából szolgálatot teljesítő, munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó adatokat a kiértesítési kötelezettséggel rendelkező honvédelmi szervezet kezeli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyi állomány tagjáról az adatkezelő a következő adatokat kezeli:

a) név, rendfokozat, beosztás,

b) lakcím, telefonszám, valamint

c) a jelenlétre, illetve távollétre vonatkozó adatok, különösen jelen, szolgálatban, vezényelve, szolgálati úton, egészségügyi, illetve betegszabadságon, kórházban, szabadságon, pihenőnapon, engedély nélkül távol, egyéb okból távol.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet személyi állományának tagja a (3) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szervezetnek. Az adatokat a bejelentést követően a honvédelmi szervezet vezetője által meghatározott rendben azonnal pontosítani kell.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott adatokat az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet személyi állománya tagjának a honvédelmi szervezettel fennálló szolgálati, foglalkoztatási jogviszonyának idejéig, illetve vezénylésének, kirendelésének megszüntetéséig, a munkavégzés helyének megváltozásáig kezeli.

(6) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatok csak a kiértesítés céljából használhatók fel.

(7) A rangidős nemzeti képviselő kiértesíthetőség céljából kezeli a külföldi katonai szolgálatot teljesítő, külföldi munkát végző személyi állomány kiértesítésére és kiértesíthetőségére vonatkozó, (3) bekezdés szerinti adatait. A (4)–(5) bekezdés rendelkezéseit e bekezdés vonatkozásában alkalmazni kell.

31. Szakállomány nyilvántartása

66. § (1) A szakmai irányítási, felelősi vagy vezetői jogkörrel rendelkező honvédelmi szervezet kapcsolattartás, szakmai továbbképzések megszervezése és végrehajtása, továbbá a beosztásba helyezéshez, feladatellátáshoz szükséges eljárások lefolytatása, koordinálása céljából a szakmai irányítási jogkör alá tartozó szakállományról nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az érintett

a) családi és utónevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, honvéd esetén rendfokozatát,

b) beosztását munkakörét vagy feladatkörét,

c) telefonszámát, elektronikus levélcímét,

d) szakmai végzettségét, képzettségét,

e) minősített adatokhoz való hozzáférése szintjét, továbbá

f) tekintetében annak a honvédelmi szervezetnek a megnevezését, amelynek állományába tartozik.

(3) Az adatkezelés az érintett beosztásában, munkakörében, feladatkörében történő szolgálatteljesítésének, munkavégzésének megszüntetéséig tart.

32. A honvédségi járművek igénybevételével összefüggő nyilvántartások

67. § (1) A honvédségi gépjárművek, személygépjárművek, járművek (a továbbiakban együtt: honvédségi járművek) országhatáron belül, országhatáron kívül történő szolgálati feladat végrehajtása, valamint a lakás és a szolgálati hely közötti utazás érdekében történő igénybevételének biztosítása és elszámolása, a magáncélú igénybevétel biztosítása, a balesetben részes honvédségi járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása céljából szükséges adatokat az érintett állományilletékes honvédelmi szervezete és a 70–74. § szerinti honvédelmi szervezetek kezelik.

(2) Az adatkezelő a 70–74. §-ban meghatározott adatokat, továbbá az ezeket tartalmazó iratokat a személyi állomány tagja jogviszonyának megszűnéséig vagy megszüntetéséig, pénzügyi elszámolással érintett adatok esetében a követelés elévüléséig kezeli.

68. § (1) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő használat esetén, a gépkocsivezető beosztású gépjárművezetőről, annak igénybevétele esetén a gépjárművezető állományilletékes honvédelmi szervezete a következő adatokat kezeli:

a) családi és utónév,

b) állománycsoport, honvéd esetén rendfokozat,

c) a jogviszonyát igazoló igazolvány adatai,

d) a vezetői engedély érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,

e) érvényes gépjármű menetlevél adatai,

f) érvényes személyi menetlevél adatai.

(2) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő használat esetén, honvédségi jármű vezetésére jogosult, nem gépkocsivezető beosztású gépjárművezető igénybevétel esetén a gépjárművezető állományilletékes honvédelmi szervezete az a)–g) pontban, a közlekedésbiztonsági feladatokat ellátó honvédségi szervezetek pedig a g) pontban meghatározott adatot kezelik:

a) családi és utónév,

b) állománycsoport, rendfokozat,

c) szolgálati, munkáltatói igazolványa adatai,

d) vezetői engedélye érvényességi kategóriája, száma, érvényessége,

e) érvényes gépjármű menetlevél adatai,

f) érvényes személyi menetlevél adatai,

g) honvédségi járművek vezetésére jogosító igazolvány adatai.

(3) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, szolgálati feladat ellátásával összefüggő használat esetén, a honvédségi jármű utasként történő igénybevétele esetén a honvédségi jármű utasának állományilletékes honvédelmi szervezete a következő adatokat kezeli:

a) családi és utónév,

b) állománycsoport, honvéd esetén rendfokozat,

c) jogviszonyát igazoló igazolvány adatai,

d) érvényes személyi menetlevél adatai.

69. § A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron kívül, szolgálati feladatok végrehajtása érdekében történő igénybevétele esetén, valamint az igénybevételhez szükséges igazolás kiállításához az utazást elrendelő honvédelmi szervezet az a)–d) pont szerinti, míg a honvédségi jármű tulajdonosaként bejegyzett honvédelmi szervezet az a)–e) pont szerinti következő adatokat kezeli:

a) 68. §-ban meghatározott adatok,

b) utazást elrendelő határozat, parancs száma,

c) gépjármű parancsnok neve, rendfokozat, úti okmány száma,

d) gépjármű vezető családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozat, úti okmány száma,

e) kiutazó csoport vezetőjének neve, honvéd esetén rendfokozat, úti okmány száma.

70. § A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a honvédségi járművek országhatáron belül, lakás és munkahely közötti utazás érdekében történő igénybevétel esetén, az engedély kiállítása és a honvédségi jármű, a lakás és a szolgálati hely közötti használatra vonatkozó szerződés megkötése céljából a közlekedésbiztonsági feladatokat ellátó honvédelmi szervezetek a következő adatokat kezelik:

a) alanyi jogon történő igénybevétel esetén:

aa) a jogosult családi és utóneve,

ab) a jogosult állománycsoportja, rendfokozata, beosztása, és

ac) a jogosultságot megalapozó kinevezési okirat, határozat száma,

b) egyedi engedély alapján történő igénybevétel esetén:

ba) a jogosult családi és utóneve,

bb) a jogosult állománycsoportja, honvéd esetén rendfokozata, beosztása, és

bc) egyedi engedély kiadása iránti kérelemben szereplő, a kérelem megalapozottságát alátámasztó adatok.

71. § A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, országhatáron belül, magáncélú igénybevétel során a személyi állomány tagja vonatkozásában a honvédségi járművet üzemeltető honvédelmi szervezet vagy az érintett állományilletékes honvédelmi szervezete, nyugállományú igénybe vevő esetén a honvédségi járművet biztosító honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:

a) igénybe vevő családi és utónév,

b) állománycsoport, honvéd esetén rendfokozat,

c) igénybevétel célja.

72. § (1) A 67. § (1) bekezdésében meghatározott célból, a közúti közlekedési balesetben részes honvédségi járművekkel összefüggő vizsgálatok lefolytatása érdekében az illetékes baleseti helyszínelő és balesetvizsgáló tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet a 68. §-ban meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezeli:

a) gépjármű vezetője vonatkozásában

aa) beosztása,

ab) felelőssége ténye,

ac) megsértett szabályozó megnevezése,

ad) vezetői engedélye száma, érvényességi ideje,

ae) ittasság esetén annak foka,

af) sérülés esetén annak súlyossága,

ag) becsült anyagi kár nagysága, és

ah) a baleset leírása;

b) a gépjármű utasa vonatkozásában

ba) sérülés esetén annak súlyossága, és

bb) a baleset leírása.

(2) A honvédségi járművek igénybevétele során bekövetkezett események kivizsgálása céljából az érintett honvédségi jármű vezetője, utasa szerinti állományilletékes honvédelmi szervezet, az illetékes baleseti helyszínelő szolgálat és a balesetvizsgáló tevékenységet ellátó honvédelmi szervezet a 68. §-ban meghatározott adatokon túl a következő adatokat kezeli:

a) gépjármű vezetője vonatkozásában

aa) vezetői engedélye érvényességi kategóriája,

ab) szakképesítése,

ac) korábbi gépjármű balesete ténye, száma,

ad) felelősségével kapcsolatos megállapítások,

ae) vizsgálóbizottság megállapításai,

b) a gépjármű utasa vonatkozásában

ba) sérülés esetén annak súlyossága,

bb) baleset leírása.

73. § A katonai gépjárműbaleseti helyszínelő feladatokat ellátók vonatkozásában, annak végrehajtásához szükséges katonai gépjárműbaleseti helyszínelő igazolás kiadása céljából a katonai gépjárműbaleseti helyszínelő igazolások elkészítésével és kiadásával kapcsolatos feladatokat ellátó honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:

a) családi és utónév,

b) honvéd esetén rendfokozat,

c) jogviszonyát igazoló igazolvány szám,

d) arcképmás,

e) katonai gépjárműbaleseti helyszínelő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat száma.

74. § A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentesített honvédségi járművek kártörténeti nyilvántartása vezetése és napra készen tartása céljából a balesetet okozó honvédségi gépjármű vezetője vonatkozásában a tulajdonosként bejegyzett honvédelmi szervezet a következő adatokat kezeli:

a) családi és utónév,

b) honvéd esetén rendfokozat,

c) felelősségre vonatkozó adatok,

d) kártérítés fizetésére való kötelezés ténye, kártérítés nagysága.

33. Lakhatási támogatások nyilvántartása

75. § (1) A lakhatás-támogatási szervek nyilvántartják valamennyi lakhatási támogatás vonatkozásában a támogatásban részesülő és részesült személyek, továbbá – a támogatások egyes típusai esetében – az igénylők 24. melléklet szerinti adatait.

(2) Az adatok nyilvántartásának célja:

a) az igénylők lakhatási támogatásokra vonatkozó jogosultságának vizsgálata és – az igény teljesíthetősége esetén – a jogosultság igazolása, vagy intézkedés a támogatás biztosítása iránt,

b) a lakhatási támogatásban részesülő személyek támogatásra vonatkozó jogosultságának felülvizsgálata,

c) pénzbeli támogatás esetén a támogatás összegének módosítása,

d) a támogatásban részesülő személyek jogosultságának elvesztése esetén a támogatási alapjogviszony megszüntetése, vagy megszűnésének megállapítása,

e) jogvitás helyzetekben a minisztérium rendelkezési jogának igazolásához szükséges okiratok biztosítása az állami vagyon megóvása érdekében,

f) az igénylőkről és támogatásban részesült személyekről a lakhatási támogatásokkal összefüggő ügyintézéshez és jelentéstételekhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása,

(3) A lakhatás-támogatási szervek az ügyintézésük során hozzájuk benyújtott, továbbá a hatásköreik gyakorlása során keletkezett iratokat az ügyintézés lezárulását követő 50 évig kezelik.

34. A regenerálódási és rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartás

76. § (1) A rekreációs, regenerálódási, különleges regenerálódási, kondicionális-kiképzési, külföldi üdültetéssel és külföldiek üdültetésével, valamint a katonai kiképzéssel és oktatással kapcsolatos szolgáltatások (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: rekreációs szolgáltatások) nyilvántartásában a rekreációs szolgáltatások igénybevételének rendjét szabályozó, jogszabályban meghatározott, a rekreációs szolgáltatásokat ténylegesen igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személy 25. melléklet szerinti adatait a szolgáltatást nyújtó, a rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos koordinációs, valamint orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek kezelik.

(2) A koordinációs, orvosszakmai, illetve adminisztratív feladatok végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezetek adatkezelésének célja:

a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele,

b) az igénylő igényjogosultságának megállapítása, ellenőrzése,

c) az igénylő családtagja családtagi, illetve nem igényjogosult hozzátartozói minőségének megállapítása, ellenőrzése.

(3) A rekreációs szolgáltatásokat koordináló honvédelmi szervezet adatkezelésének célja:

a) a rekreációs szolgáltatásokat igénybe venni szándékozó igénylők nyilvántartásba vétele belföldi és külföldi üdülés esetén,

b) az igénylő igényjogosultságát bizonyító igazolások ellenőrzése belföldi és külföldi üdülés esetén,

c) az adatok feldolgozása és rögzítése a Honvédség szálláshely-nyilvántartó programjában,

d) igények visszaigazolása, beutaló kiállítása belföldi és külföldi üdülés esetén,

e) százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása belföldi üdülés esetén az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,

f) harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása, belföldi üdülés esetén a visszamondott férőhelyek feltöltése a pótigények alapján, a megüresedett férőhelyek függvényében belföldi és külföldi üdülés esetén,

g) igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének, illetve visszafizetésének elbírálása.

(4) A regenerálódást segítő és rekreációt végző és a Honvédség regenerálódást és kiképzést végző honvédelmi szervezete adatkezelésének célja:

a) igények visszaigazolása, beutaló, számla kiállítása,

b) speciális elhelyezési és étkezési igények kielégítése,

c) százalékos mértékű kedvezményes térítési díj megfizetésének megállapítása az állományilletékes pénzügyi referatúra adatlapon történő igazolása alapján,

d) harmadik és további gyermek utáni térítési díj megállapítása,

e) igénybe nem vett szolgáltatás teljes vagy csökkentett összegben történő megfizetésének, illetve visszafizetésének elbírálása,

f) a rekreációs szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása,

g) a regenerálódást segítő és rekreációt végző honvédelmi szervezet tevékenysége során határozott időtartamú szerződés megkötése lakókocsi, lakóautó Honvéd Kemping területén történő tárolásához.

(5) A 25. mellékletben foglalt adatokat az adatkezelő a könyvviteli elszámolást követő 8. év december 31-ig kezeli.

35. Logisztikai nyilvántartás

77. § (1) A bizonylati fegyelem megszilárdítása, az állami tulajdon védelme, az anyagi felelősök, valamint a személyi állomány anyagi elszámoltathatósága céljából a logisztikai nyilvántartásban kell kezelni a személyi állomány következő adatait:

a) családi és utónév,

b) születési hely, idő,

c) anyja születési neve,

d) munkahely megnevezése, székhelye, elérhetősége,

e) személyügyi törzsszám,

f) Central Personnel kód, rövidítve CP-kód,

g) kártérítéssel kapcsolatos adatok.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok a személyügyi és a kártérítési nyilvántartásból kerülnek átvételre.

(3) Az adatokat a Honvédség központi logisztikai ellátó szervezetei, valamint a honvédelmi szervezetek kezelik.

(4) A logisztikai nyilvántartásban szereplő adatokat az adatkezelő a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig vagy megszüntetését követő ötödik év december 31-ig kezeli.

36. Veterán nyilvántartás

78. § (1) A Honvédség felsőszintű vezetéséért felelős honvédelmi szervezet a jogállás odaítélésének előkészítése, elbírálása, nyilvántartása, a jogállásra való jogosultság és annak megszűnésének megállapítása, valamint kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek (2) bekezdésben meghatározott adatait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célból az adatkezelő az érintettek következő adatait kezeli:

1. családi és utónév, születési név,

2. születési hely, idő,

3. anyja születési neve,

4. személyi azonosító,

5. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, vezetékes és mobiltelefonszám, elektronikus elérhetőség,

6. értesítendő személy neve, címe, vezetékes és mobiltelefonszáma, elektronikus elérhetősége,

7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

8. büntetlen előéletre vonatkozó adat,

9. elhalálozás ténye, és az ezt alátámasztó halotti anyakönyvi kivonat másolata,

10. a szolgálati viszony jellege,

11. a szolgálati viszony kezdete,

12. a szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,

13. elért rendfokozat, rendfokozatok,

14. a szolgálat során elért címek,

15. betöltött beosztás, beosztások, szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,

16. kitüntetések, egyéb elismerések,

17. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,

18. harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,

19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,

20. a veterán jogállásról való döntés.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatokat

a) a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete az irattári nyilvántartásból,

b) az érintett honvédelmi szervezete az érintett jogviszonyának megszűnésekor, megszüntetésekor vagy

c) az érintett, ha részt kíván venni az eljárásban, továbbítja az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelő részére.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetén

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervtől kapcsolattartás céljából a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete adatot igényelhet,

b) az adatkezelő részére megküldött adatok akkor használhatók fel, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.

(5) Az érintett honvédelmi szervezete a (2) bekezdés szerinti adatokat a (3) bekezdés b) pontja szerint abban az esetben továbbítja az adatkezelő részére, ha az érintett részt kíván venni az eljárásban.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott adatokat a döntés előkészítése és meghozatala céljából a Grémium titkára és tagjai megismerik.

(7) Ha nem áll rendelkezésre a döntéshez szükséges valamennyi adat, úgy az adatkezelő a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatkezelőktől további, a (2) bekezdésnek megfelelő adatok továbbítását kérheti.

(8) Az adatkezelő a központi pénzügyi szervezet részére szakterületéhez tartozó feladatainak ellátása céljából továbbítja a (2) bekezdés 1., 3. és 4. pontja szerinti, valamint az 5. pontja szerinti lakóhelyre, tartózkodási helyre, levelezési címre vonatkozó adatokat, a 7. pontja szerinti adóazonosító jelre vonatkozó adatokat, továbbá a 13. pontja szerinti adatok közül az utolsó viselt rendfokozatra vonatkozó és a 20. pontja szerinti adatot.

(9) Az adatkezelő az adatkezelés szükségességét az adatok nyilvántartásban történő rögzítésétől számított 3 évente felülvizsgálja.

37. Az érdekvédelmi nyilvántartás

79. § (1) Az érdekvédelmi nyilvántartásban a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve kezeli a (3) bekezdés szerinti személyek 21. melléklet szerinti adatait.

(2) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokat az adatkezelő a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig kezeli.

(3) Az érdekvédelmi nyilvántartásban történő adatkezelés célja

a) *  a nyugállományú katonának, a honvédelmi szolgálati juttatásra jogosultnak, a honvédségi nyugdíjasnak, a köztársasági elnök által szolgálaton kívüli állományba felvett személynek,

b) a hivatásos, a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítéssel, vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggő baleset, betegség, sebesülés miatt társadalombiztosítási, illetve szociális ellátásra jogosultaknak,

c) *  az állomány elhunyt tagjának, az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítéssel vagy a hadkötelezettség alapján történő katonai szolgálatteljesítéssel összefüggésben elhunyt katonának, az elhunyt nyugállományú katonának, az elhunyt honvédelmi szolgálati juttatásra jogosultnak az elhunyt honvédségi nyugdíjasnak, az elhunyt kormánytisztviselőnek – ideértve a politikai szolgálati és biztosi jogviszonyban állót is –, az elhunyt kormányzati ügykezelőnek, az elhunyt honvédelmi alkalmazottnak és az elhunyt közalkalmazottnak,

d) az a)–c) pont szerint ellátásra jogosult hozzátartozóinak

társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátásai, humánszolgálati támogatásai, juttatásai megállapításának és folyósításának biztosítása, elismerés adományozása, valamint az érintetti kör tájékoztatása tájékoztatók és honvédségi kiadványok megküldésével, az érintettek véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése, valamint kiemelt eseményekről, különösen évfordulókról, emléknapokról történő megemlékezés köszöntő levelek megküldésével vagy személyes kapcsolattartással. * 

(4) Az érdekvédelmi nyilvántartás adatait a (2) bekezdés szerinti idő eltelte után megőrzés céljából a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezete kezeli tovább.

(5) Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt adatokhoz társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás, humánszolgálati támogatás, juttatás megállapításának és folyósításának, valamint elismerés adományozásának céljából megismeri: * 

a) *  miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) a Honvédség központi személyügyi szerve,

c) az állomány érintett tagjait illetően a fegyelmi, rehabilitációs, valamint a szociális ügyben, illetve az elismerés adományozásának előkészítésében eljáró honvédelmi szervezet,

d) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet,

e) a központi pénzügyi szervezet.

(6) A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó szervezet részére, peres ügy esetén, az érdekvédelmi nyilvántartás adataiból az adatkezelő adatot továbbít.

(7) *  Az adatkezelő adatot szolgáltat a központi pénzügyi szerv részére a tudomására jutott, az érintett szolgálati juttatásának megszüntetésével összefüggő adatokról.

38. Központi irattári nyilvántartás

80. § (1) A központi irattári nyilvántartásban kell tovább kezelni az egyes szakterületek nyilvántartásában kezelt adatokat, az e törvény által meghatározott adatkezelési cél és időtartam megszűnését követően, megőrzés, a szolgálati, foglalkoztatási, illetve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából.

(2) A központi irattári nyilvántartás adatait a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet kezeli.

(3) *  A központi irattári nyilvántartásban kezelt adatokat megismeri a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF.

(4) A központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagokat az adatkezelő a keletkezésüktől számított 75 évig kezeli.

(5) A (3) bekezdéstől eltérően a központi irattári nyilvántartásban kezelt személyi anyagok adatait feladatainak ellátása céljából megismeri:

a) a Honvédség központi személyügyi szerve,

b) a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet,

c) az érintett társadalombiztosítási, rehabilitációs, hadkiegészítési, érdekvédelmi ügyében eljáró honvédelmi szervezet.

81. § (1) A kiképzett hadkötelesnek nem minősülő személyek esetén a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet a személyi anyagokat a szolgálati, foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljából a szolgálati viszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított ötven évig köteles megőrizni. A megőrzési határidő lejárta előtt a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezet vezetője a katonai szolgálat teljesítésével kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása, valamint a tudományos kutatás elősegítése céljára figyelemmel javaslatot tehet a személyi anyagok további őrzésére.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a megőrzési határidő lejártát követően a levéltári törvényben foglalt feladatok végrehajtása céljából – végleges megőrzésre – a hadtörténelmi levéltári feladatokat ellátó honvédelmi szervezet részére át kell adni azok iratait, akik

a) a minisztérium államtitkári, közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári, egység vagy azzal azonos, továbbá annál magasabb szintű parancsnoki, vezetői beosztást láttak el,

b) tábornoki rendfokozatot viseltek,

c) hősi halottnak, vagy a Honvédség halottjának minősülnek,

d) állami díjasok, Kossuth- vagy Széchenyi-díjasok,

e) akadémikusok vagy a tudományok doktori fokozatával rendelkeznek, vagy

f) olimpiai vagy világbajnoki címet szereztek.

39. Beléptetéssel kapcsolatos nyilvántartások

82. § (1) A honvédelmi szervezet elhelyezésére szolgáló objektumba (a továbbiakban: objektum), valamint objektumon belül a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a (2) bekezdés szerinti belépőknek az adatait elektronikus beléptetési rendszerben vagy egyéb módon kezelik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beléptetésért felelős honvédelmi szervezet kezeli

a) a belépő személy

aa) – a személyi állomány tagja esetén – családi és utónevét, rendfokozatát, – állandó belépési engedély esetén – arcképmását, a belépési engedélyének számát, valamint a honvédelmi szervezet megnevezését,

ab) – a személyi állományba nem tartozó személy esetén – családi és utónevét – állandó belépési engedély esetén – arcképmását, a belépési engedély számát, valamint az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,

ac) jogviszonyt igazoló igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját,

ad) adott objektumba való be- és kilépésének időpontját, valamint

b) az adott objektumba gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű forgalmi rendszámát, valamint az azzal történő be- és kihajtás időpontját.

(3) Az adatokat a beléptetésért felelős honvédelmi szervezetek a keletkezésüktől számított 15 évig kezelik.

(4) A beléptető rendszerben rögzített adatot az adatkezelő – az a) és c) pont vonatkozásában az erre irányuló írásos megkeresés alapján – továbbítja

a) az objektumban elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, fegyelmi vétség miatt indult eljárásban hivatalos célból történő felhasználás, valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából az eljárást lefolytató szervnek,

b) törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek,

c) *  a szolgálatteljesítési idő, munkaidő ellenőrizhetősége céljából a miniszter, a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF, továbbá – közvetlen alárendeltjei vonatkozásában – a szolgálati elöljáró vagy a hivatali felettes részére.

83. § (1) Az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a szakképző intézmény az állandó belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli

a) az érintett

aa) családi és utónevét, születési nevét, – honvéd esetén – rendfokozatát, jogviszonyának típusát, valamint a foglalkoztató honvédelmi szervezet megnevezését,

ab) születési helyét és idejét, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgárságát,

ac) a jogviszonyt igazoló igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját,

ad) – elektronikus belépési engedély esetén – arcképmását és a belépési engedély számát,

b) – amennyiben az engedélyező nem azonos az állandó belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezettel – a belépés engedélyezésének tényét,

c) – gépjárművel történő behajtás esetén – a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,

d) – a személyi állományba nem tartozó személy esetén – az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,

e) a korlátozott érvényességi ideig engedélyezett jogosultság érvényességi dátumát.

(2) Az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a szakképző intézmény az ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából kezeli

a) az érintett

aa) családi és utónevét, születési nevét, honvéd esetén rendfokozatát, jogviszonyának típusát, valamint a honvédelmi szervezet megnevezését,

ab) születési helyét és idejét, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgárságát,

ac) a jogviszonyt igazoló igazolványának számát vagy a személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját, külföldi személy esetén útlevelének vagy Nemzetközi Katonai Tartózkodási Igazolványának okmányazonosítóját és a belépési engedély számát,

ad) lakcímét,

b) az adott objektumban való tartózkodás célját és időtartamát, a személyi állományba nem tartozó személy esetén az általa képviselt szervezet, szerv, gazdasági társaság megnevezését,

c) – amennyiben az engedélyező nem azonos az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezettel – a belépés engedélyezésének tényét,

d) – gépjárművel történő behajtás esetén – a belépésére használt jármű rendszámát és típusát,

e) – kíséréssel megvalósuló alkalmi vendégbeléptetés esetén – a kísérő és a vendég fogadására jogosult személy nevét, honvéd esetén rendfokozatát és szervezeti egységét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat az állandó és az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet, valamint a szakképző intézmény az érintett belépési jogosultsága fennállásának megszűnését követő 8 évig kezeli.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített adatot az adatkezelő továbbítja – az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2) bekezdés c) és e) pontja szerinti adat kivételével – az adott objektumba vagy annak beléptető ponttal elzárt területére történő beléptetésért felelős honvédelmi szervezet vagy annak szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: engedélyező honvédelmi szervezet) vezetőjének részére, az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal rendelkező személyekről, a belépés engedélyezése, illetve az engedélyek indokoltságának felülvizsgálata céljából. Ha egy objektumban vagy azon belül beléptető ponttal elzárt területre a belépést több honvédelmi szervezet is engedélyezheti, – különösen közös elhelyezésben levő honvédelmi szervezetek esetén – úgy a belépés engedélyezéséhez és a belépési engedélyek indokoltságának felülvizsgálatához az adott honvédelmi szervezet személyi állománya, valamint azon személyek adatai továbbíthatók, akik nem a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet állományába tartoznak, de a belépésük engedélyezését az adott honvédelmi szervezet vezetője bírálja el.

(5) A (4) bekezdésen túlmenően az adatkezelő továbbítja az (1) és (2) bekezdésben rögzített adatot

a) – az (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti arcképmás és az (1) bekezdés b) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, c) és e) pontja szerint adat kivételével – az engedélyező honvédelmi szervezet vezetője részére az adott belépési ponthoz tartozó, belépési joggal nem rendelkező személyekről, a belépés engedélyezése céljából, valamint

b) törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek.

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat az érintett honvédelmi szervezete, munkáltatója továbbítja az állandó vagy ideiglenes belépési engedélyek engedélyezése, kiadása és az érintett azonosítása céljából az állandó vagy az ideiglenes belépési engedélyek kiadására jogosult honvédelmi szervezet részére.

(7) Az engedélyező honvédelmi szervezet, amennyiben nem azonos az engedélyezett belépési engedély kiadására jogosult honvédelmi szervezettel, úgy az állandó belépési engedély iránti kérelem engedélyezési eljárása során az (1) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti, ideiglenes belépési engedély iránti kérelem engedélyezési eljárása során a (2) bekezdésben meghatározott és a (4) és (5) bekezdés szerinti személyes adatait kezeli az érintettnek a belépési engedély iránti kérelem elbírálása céljából.

(8) A (7) bekezdés szerinti adatokat az engedélyező honvédelmi szervezet az adat keletkezésétől számított 1 évig kezeli.

(9) Az adatkezelő a (7) bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó engedélyt továbbítja

a) a belépési engedély kiadására jogosult honvédelmi szervezetnek, és

b) törvényben meghatározott feladatai ellátásához a KNBSZ-nek.

40. A képrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos nyilvántartás

84. § (1) A honvédelmi szervezet az objektumban képrögzítésre vagy kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert telepíthet, amely alkalmazásával az objektumban, valamint annak közvetlen környezetében tartózkodó személyekről felvételt készíthet az élet- és vagyonbiztonság, valamint a minősített adatok védelme érdekében. Az adatokat a kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazó honvédelmi szervezet kezeli. Az objektum őrzését ellátó megbízás alapján az adatokat rögzítheti és tárolhatja, e tekintetben adatfeldolgozónak minősül, az adatfeldolgozás feltételeit szerződés tartalmazza.

(2) A kép-, illetve a kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása esetén jól látható helyen az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására utaló figyelemfelhívó jelzést és adatkezelési tájékoztatót kell elhelyezni.

(3) Nem alkalmazható kép-, illetve kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus megfigyelő rendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sérti, különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, a személyi állomány pihenésére rendelt helyiségekben, illetve betegellátást végző helyiségben.

(4) A rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt a rögzítéstől számított 30 napig kell tárolni, azt követően haladéktalanul törölni kell.

(5) A (4) bekezdés szerinti időtartamon belül az adatkezelő a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt a jogszabályban meghatározott szabálysértési, igazságszolgáltatási és fegyelmi eljárás, büntetőeljárás vagy más hatósági eljárás lefolytatása céljából az előkészítő eljárást folytató szerv, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a fegyelmi ügyben eljáró szerv, az ügyészség, a bíróság, vagy más hatóság, a törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, valamint az érintett jogainak gyakorlása céljából, az érintett részére továbbítja.

(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, illetve a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, az (5) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához kérheti, hogy az adatot annak kezelője az adat továbbításáig ne törölje. A kérelem benyújtására a kép-, illetve a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 30 napon belül van lehetőség. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy más hatóság adatszolgáltatás-kérésére a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor megkeresésre, a rögzített kép-, illetve kép- és hangfelvételt törölni kell.

41. *  Rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások

85. § *  (1) A rendezvényt szervező honvédelmi szervezet a Honvédség népszerűsítése, a honvédelmi tudatosság erősítése, a honvédelmi érdek érvényesítése céljából, az ezzel összefüggésben szervezett, a rendezvény megszervezésével, lebonyolításával, a rendezvénnyel összefüggő kapcsolattartással és tájékoztatással, valamint a Honvédséggel kapcsolatos információkról, hírekről szóló tájékoztatással összefüggésben – a rendezvény jellegétől függően, az adott rendezvény céljaihoz szükséges mértékben – a rendezvényen részt vevő érintettek következő adatait kezeli:

1. családi és utóneve, katona esetében rendfokozata,

2. születési helye, ideje, – nem magyar állampolgár esetén – állampolgársága,

3. anyja születési neve,

4. munkahelyének megnevezése, székhelye, elérhetősége,

5. beosztása, munkaköre,

6. telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

7. lakcíme,

8. személyazonosításra alkalmas okmányának típusa, okmányazonosítója, érvényessége,

9. kép, illetve hang- és képfelvétele, továbbá a rendezvényről készült iratban szereplő személyes adatai,

10. az adott objektumba gépjárművel történő behajtás esetén a gépjármű forgalmi rendszáma, valamint a gépjárművel történő be- és kihajtás időpontja,

11. a személyi biztonsági okmányokhoz kapcsolódó adatai,

12. szomatometriai adatai,

13. a társadalombiztosítási azonosító jel meglétére vonatkozó adata,

14. a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló jogszabály által meghatározott adata,

15. az ismert ételallergiára és ételintoleranciára vonatkozó adata,

16. fizetési kötelezettséggel járó rendezvény esetén a bankszámlaszáma, a díj megfizetése alóli mentesség igazolásának adatai.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott célból, az ott meghatározott érintetteken túl – a feltételek fennállása esetén – a törvényes képviselő következő adatait is kezeli:

a) családi és utóneve,

b) lakcíme,

c) elérhetőségi adatai,

d) fizetési kötelezettséggel járó rendezvény esetén bankszámlaszám, díj megfizetése alóli mentesség igazolásának adatai.

(3) Az adatokat – az (1) bekezdés 1., 6. és 9. pontjában, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatok kivételével – a rendezvény lebonyolítását követő legfeljebb 60 napig kell kezelni. Amennyiben az adatkezelő a 9. pontban meghatározott adatokat rögzíti, úgy 3 évente felülvizsgálja, hogy ezen adatok további kezelése az adatkezelés célja tekintetében szükséges-e. A Honvédséggel kapcsolatos információkról, hírekről szóló tájékoztatás céljából kezelt, az (1) bekezdés 1. és 6. pontja, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatok kezelésének szükségességét az adatkezelő 3 évente felülvizsgálja, továbbá azokat az érintett kérelmére haladéktalanul törli.

(4) Az adatkezelő az (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott adatokat a Honvédséggel összefüggő kommunikációs felületeken kizárólag a Honvédség népszerűsítése céljából hozza nyilvánosságra.

(5) Az adatkezelő a beléptetéshez, parkoláshoz szükséges adatokat továbbítja a beléptetésért felelős honvédelmi szervezet, vagy egyéb szerv, vagy szervezet, gazdasági társaság részére.

(6) Az adatkezelő a Honvédséggel kapcsolatos információkról, hírekről szóló tájékoztatással összefüggő feladatok ellátására kijelölt honvédelmi szervezet részére feladatainak ellátása céljából továbbítja az érintett

a) családi és utónevét,

b) születési évét,

c) elektronikus elérhetőségét,

d) lakóhelyét.

41/A. *  A Honvédséggel kapcsolatos információkról, hírekről szóló tájékoztatással összefüggő nyilvántartás

85/A. § *  (1) A Honvédséggel kapcsolatos információkról, hírekről szóló tájékoztatással összefüggő feladatok ellátására kijelölt honvédelmi szervezet a Honvédség népszerűsítése, a honvédelmi tudatosság erősítése, tájékoztatók és honvédségi kiadványok, kiemelt eseményekről szóló tájékoztatók megküldése, az érintett véleményének, álláspontjának kikérése, megismerése céljából, a tájékoztatást igénylő és a 85. § szerinti érintett következő adatait kezeli:

a) családi és utóneve,

b) születési éve,

c) elektronikus elérhetősége,

d) lakóhelye.

(2) Az adatkezelő az (1) bekezdés szerinti adatok kezelésének szükségességét 3 évente felülvizsgálja, továbbá azokat az érintett kérelmére haladéktalanul törli.

42. Katonai rendészeti szolgálattal összefüggő adatkezelések

86. § (1) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, az elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség miatt indítható büntető-, szabálysértési vagy fegyelmi eljárás lefolytatásához szükséges bizonyíték biztosítása, vagy a rendészeti intézkedés jogszerűségének vizsgálata, illetve az érintett személy jogai gyakorlásának elősegítése céljából kezeli a katonai rendész intézkedésével érintett személy következő adatait:

a) családi és utónév, honvéd esetében állománycsoport, rendfokozat,

b) születési hely, idő,

c) anyja születési neve,

d) jogviszonyt igazoló igazolvány száma, személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, vezetői engedély száma, kibocsátásának dátuma, vezetői engedély kategóriája, kategória érvényessége,

e) lakcím,

f) telefonszám,

g) honvédelmi szervezet megnevezése, szolgálati vagy munkahelye,

h) az (5) bekezdés alapján készített képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel (a továbbiakban együtt: felvétel).

(2) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyásának ellenőrzése esetén az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl az ellenőrzés eredményére vonatkozó adatot is kezeli.

(3) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat a katonai rendészeti feladat végrehajtását követő 1 évig kezeli.

(4) A személyi állományba tartozó érintett esetén az adatkezelő az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat az érintett beosztása vagy vezénylés helye szerinti állományilletékes vagy munkáltatói jogköröket gyakorló honvédelmi szervezet vezetője részére továbbítja büntető- vagy szabálysértési eljárás megindítása, illetve fegyelmi eljárás lefolytatása céljából.

(5) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a katonai rendészeti intézkedéssel, illetve feladattal összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, a környezetéről, illetve az intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról felvételt készít.

(6) A felvételen szereplő személyek tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevők elhelyezéséről, az e § által meghatározott adatkezelés lényeges elemeiről.

(7) A fegyelmi, a szabálysértési vagy a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges adatok és információk biztosítása céljából – ha ilyen cselekmény elkövetésére utaló adat vagy információ a (3) bekezdés szerinti időtartamon belül merül fel – a katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet az (5) bekezdés alapján rögzített adatok kezelésének határidejét legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. Ha ezen időtartamon belül nem indul olyan fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárás, amelyben a felvételek felhasználhatók, az adatokat haladéktalanul törölni kell.

(8) A (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül a rögzített felvételből a jogszabályban meghatározott szabálysértési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a terrorizmust elhárító szerv, nemzetközi jogsegély keretében külföldi hatóság, valamint jogainak gyakorlása érdekében az érintett igényelhet adatot.

(9) A katonai rendészeti feladatokat ellátó honvédségi szervezet a felvétel kezelése során köteles megtenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

(10) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a (8) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásához vagy az ott meghatározott egyéb cél érdekében kérheti, hogy az adatkezelő az adatot az eljáró bíróság vagy más hatóság megkereséséig ne törölje. A kérelem benyújtására a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül van lehetőség.

(11) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben az ilyen adattovábbításra a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl kerülne sor, úgy az adatot az adattovábbításig, de legfeljebb a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napig nem lehet törölni.

43. Az ösztöndíjakkal kapcsolatos adatkezelések külön szabályai

87. § (1) A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj vonatkozásában a kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) adóazonosító jelét,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) bankszámlaszámát, a bankszámla tulajdonosának nevét,

h) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

i) oktatási intézmény megnevezését, iskola típusát, tanulói státuszát, Honvéd Kadét Program szintjét,

j) tanulmányi átlageredményét és az azt igazoló dokumentumot,

k) honvédelmi nevelést támogató nem tanórai foglalkozás vagy a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumát, és

l) személyügyi törzsszámát.

(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli a törvényes képviselő

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét.

(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola továbbítja az ösztöndíj megállapítása és kifizetése céljából.

(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az érintett adatai kezelésének szükségességét a Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola (3) bekezdésben meghatározott adattovábbításától az érintett tanulói jogviszonyának megszűnését vagy megszüntetését követően 3 évente felülvizsgálja.

(6) A Honvéd Kadét Programban részt vevő partneriskola az adatkezelő honvédelmi szervezetet tájékoztatja az érintett tanulói jogviszonyának megszűnéséről vagy megszüntetéséről.

88. § (1) A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj vonatkozásában a minisztérium az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

g) tanulmányi igazolását,

h) a honvédelmi alapismeretek tantárgy felvételét igazoló dokumentumot,

i) tanulmányi átlageredményt igazoló bizonyítvány, leckekönyv hitelesített másolatát,

j) hátrányos helyzetet igazoló dokumentum vagy annak hitelesített másolatát,

k) nyertes pályázó esetén

ka) bankszámlaszámát,

kb) adóazonosító jelét,

kc) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1) bekezdésben meghatározott adatait

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig kezeli.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából megismerik a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

89. § (1) A Mészáros Lázár-ösztöndíj vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi szerve és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

h) tanulmányi igazolását,

i) nyertes pályázó esetén

ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,

ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

ic) adóazonosító jelét,

id) bankszámlaszámát.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) A Honvédség központi személyügyi szerve az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából megismerik a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélést végző bizottság tagjai.

90. § (1) Az önkéntes tartalékosok ösztöndíja vonatkozásában, a pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet és a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) büntetlen előéletre vonatkozó adatát,

f) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

g) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

h) tanulmányi igazolását,

i) nyertes pályázó esetén:

ia) pályaalkalmassági vizsgálat eredményét,

ib) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

ic) adóazonosító jelét,

id) bankszámlaszámát.

(2) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(3) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(4) A pályázatok kiírására, elbírálására és az ezzel összefüggő kiértesítésre kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat beérkezésétől azok elbírálásáig kezeli, amelyeket az elbírálást követően továbbít a szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet részére.

(5) A szerződések megkötésére kijelölt honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén az eredménytelen vagy elutasított pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátásáig, de legkésőbb a pályázat elbírálását követő 3 évig

kezeli.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a pályázat elbírálása és az ösztöndíj odaítélése céljából megismerik a pályázat elbírálását és az ösztöndíj odaítélését végző bizottság tagjai.

91. § (1) A honvédelmi árvák ösztöndíja vonatkozásában a Honvédség központi személyügyi szerve az ösztöndíjra pályázók és az ösztöndíjban részesülők következő adatait kezeli:

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) oktatási intézmény megnevezését, tanulói státuszát,

g) tanulmányi igazolását,

h) az árvaellátást megállapító határozat másolatát,

i) a jogosultság megállapításához szükséges, hatóság által kibocsátott igazolást,

j) nyertes pályázó esetén:

ja) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,

jb) adóazonosító jelét,

jc) bankszámlaszámát.

(2) Kiskorú ösztöndíjban részesülő esetén, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl kezeli a törvényes képviselő

a) családi és utónevét, születési nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja születési nevét,

d) lakóhelyét,

e) telefonszámát, e-mail-címét, levelezési címét,

f) bankszámlaszámát.

(3) Az adatkezelő honvédelmi szervezet részére az (1)–(2) bekezdés szerinti adatokat az ösztöndíjra pályázó szolgáltatja.

(4) Az ösztöndíj kifizetésével összefüggő feladatokat a pénzügyi szakterület látja el.

(5) Az adatkezelő honvédelmi szervezet az ösztöndíjra pályázó és az ösztöndíjban részesülő (1)–(2) bekezdésben meghatározott adatait

a) nyertes pályázat esetén az ösztöndíj folyósításának megszüntetését követő 3 évig,

b) eredménytelen vagy elutasított pályázat esetén a pályázat elbírálását követő 3 évig kezeli.

44. Katonai rehabilitációs nyilvántartás

92. § (1) A katonai rehabilitációs nyilvántartásban (a továbbiakban: rehabilitációs nyilvántartás) kell kezelni a (4) bekezdés szerinti személy 26. melléklet szerinti adatait.

(2) A 26. melléklet 10. és 11. pontjában foglalt adatok tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(3) A rehabilitációs nyilvántartás adatait a társadalmi kapcsolattartásért felelős honvédelmi szervezet szerve a társadalombiztosítási, a szociális és a kegyeleti ellátásra való jogosultság megszűnéséig kezeli.

(4) A rehabilitációs nyilvántartásban történő adatkezelés célja a rehabilitált katona részére a katonai rehabilitációt követően, a rehabilitációs határozat alapján társadalombiztosítási, katonai ruházati, szociális, egészségügyi, kegyeleti ellátásai megállapításának és folyósításának biztosítása.

(5) A rehabilitációs nyilvántartásban szereplő adatokat, valamint az azok alapjául szolgáló iratokat a (3) bekezdés szerinti idő eltelte után megőrzésre a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetnek kell átadni.

(6) A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt adatokat társadalombiztosítási, szociális, kegyeleti ellátás megállapításának és folyósításának céljából megismeri:

a) *  a minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes államtitkára, valamint a HVKF,

b) a miniszter törvényességi felügyeleti jogkörében ellenőrzést végző honvédelmi szervezet.

(7) A nyilvántartás adatai közlésre kerülnek

a) a pénzügyi feladatok ellátása céljából a központi pénzügyi szervezet, és

b) a jogi képviselet ellátása céljából a honvédelmi szervezetek jogi képviseletét ellátó honvédelmi szervezet részére.

45. A Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő egészségügyi adatkezelés

93. § (1) A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés célja az érintettek egészségi állapotának előzetes felmérése, az egyéni alkalmasság megállapítása, felkészülés az egészségügyi ellátás megszervezésére és az esetlegesen felmerülő speciális igények biztosítására, valamint az egészségügyi ellátás biztosítása.

(3) Az egészségügyi feladatokat ellátó szakállomány kezeli az érintettek következő adatait:

a) családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely,

b) elérhetőségi adatok,

c) Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

d) szomatometriai adatok,

e) testi egészségi és pszichikai állapotra vonatkozó egészségügyi adatok, az alapbetegségre, gyógyszerszedésre, allergiára, speciális étkezési igényre vonatkozó adatok, jelenlegi és korábbi gyógykezelésre, orvosi ellenőrzés tényére és okára, korábbi kórházi vagy szanatóriumi kezelés időpontjára és okára, korábbi műtétre vonatkozó adatok, védőoltás felvételére vonatkozó információk,

f) az egyéni alkalmasság meglétére vagy annak hiányára vonatkozó adatok.

(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet felhívása alapján, a (3) bekezdés a)–e) pontjában megjelölt személyes adatok kezelése az érintettek adatszolgáltatásán alapul. Az érintett haladéktalanul köteles jelezni az egészségi állapotában bekövetkező változást az adatkezelő részére.

(5) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az egyéni alkalmasság minősítésének eredményéről tájékoztatja a minisztériumot.

(6) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés azon érintettek esetében, akik az előzetes állapotfelmérés során egészségileg alkalmatlan minősítést kaptak, az alkalmatlanság megállapítását követő 45 napig, illetve az adatkezelési cél (7) bekezdés szerinti adatpontosítás eredményeként megállapításra kerülő megszűnése esetén az arról való tudomásszerzés napjáig tart. Az alkalmas minősítéssel rendelkező érintettek adatai kezelésének szükségességét legalább háromévente felül kell vizsgálni.

(7) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a felülvizsgálatot megelőzően és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat a minisztériummal, amely adatpontosítás érdekében adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.

46. A Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával összefüggő beléptetéssel és kiértesítéssel kapcsolatos adatkezelések

94. § (1) A Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása érdekében a minisztérium kezeli az adatkezeléssel érintett személyek (2) és (3) bekezdésben megjelölt személyes adatait.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal kapcsolatos rendszer aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben a belépési jogosultsághoz kötött területre történő be- és kilépés ellenőrzése, a belépő személyek azonosítása, belépési jogosultságaik nyilvántartása, az élet- és vagyonbiztonság, valamint honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek, továbbá a minősített adatok védelme céljából, elektronikus beléptetési rendszerben kezeli a belépők következő adatait:

a) családi és utónév, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, személyi biztonsági tanúsítvány száma, és

b) alkalmasság ténye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelő a részére meghatározott feladattal összefüggő rendszer tervezésével, aktivizálásával, igénybevételével és működésével összefüggésben, az érintett személyi állomány kiértesíthetősége, valamint az érintettekkel való kapcsolattartás céljából kezeli az érintettek következő adatait:

a) családi és utónév,

b) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail-cím,

c) alkalmasság ténye.

95. § (1) A 94. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott

a) adatokat – a 94. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés c) pontja kivételével – az érintett személyi állomány maga szolgáltatja a 94. § (1) bekezdésében meghatározott adatkezelő részére,

b) adatok közül a természetes személyazonosító adatokat az érintett személy munkáltatója is továbbítja az érintett személyi állomány azonosítása érdekében, továbbá az adatokban történő változásról 8 napon belül tájékoztatót küld a 94. § (1) bekezdése szerinti adatkezelő számára,

c) adatokban történt változásról az érintett személyi állomány 8 napon belül a megváltozott adatok megküldésével értesíti a 94. § (1) bekezdése szerinti adatkezelőt.

(2) A 94. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott adatkezelés az érintett személy feladatra történő kijelölésének időtartamáig tart. A kijelölés megszűnéséről vagy megszüntetéséről az érintett személy munkáltatója soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül tájékoztatja az adatkezelőt.

(3) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása céljából az alkalmasnak minősített érintettekről tájékoztatja a minisztériumot.

(4) Az egészségügyi adatkezelést végző honvédelmi szervezet a személyi állomány egészségügyi felülvizsgálatát megelőzően, és azt követően folyamatosan egyeztetést folytat az adatkezelővel, amely – adatpontosítás céljából – adatot szolgáltat az érintett személyi állomány körét illetően.

47. A honvédelmi célból rögzített biometrikus adatok nyilvántartása

96. § (1) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ mint közös adatkezelők – a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 39. §-ától eltérően – a Hvt.-ben meghatározott feladatok, így különösen külföldi művelet végrehajtása során ujj- vagy tenyérnyomatot, DNS-mintát, íriszképet, arcképet, kézérhálózatot, hangmintát, egyéni írásképet és egyéni mozgásképet mint biometrikus adatot, illetve az érintett természetes személyazonosító adatait kezelik a biometrikus adatok nyilvántartásában (a továbbiakban: biometrikus nyilvántartás).

(2) A biometrikus nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének célja

a) a honvédelmi, nemzetbiztonsági és rendészeti feladat hatékony végrehajtásának támogatása,

b) a Honvédség külföldi katonai szerepvállalásaihoz kötődő műveleti biztonsági feladatok ellátása,

c) a műveletekben részt vevő állomány és a további műveletek biztonságának szavatolása,

d) a műveletekkel összefüggő fenyegetések feltérképezése,

e) a b)–d) pontban foglaltakkal összefüggő szövetségi és nemzetközi együttműködés támogatása,

f) Magyarország honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekeinek előmozdítása, vagy

g) a nemzetbiztonságot veszélyeztető személyek és a hozzájuk köthető hálózatok, terrorszervezetek, terrorcselekmények, helyszínek, események, tárgyak és a terrorizmus finanszírozásának felderítése és beazonosítása.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatkezelés feltétele, hogy az adatkezelés olyan helyen valósuljon meg, amely kockázatot vagy fenyegetést jelent a (2) bekezdés szerint elérni kívánt célok tekintetében.

(4) Az (1) bekezdés szerinti biometrikus nyilvántartásban a közös adatkezelők a Hvt. 3. § 24. pontja szerinti műveleti területen megjelenő, a személyi állományba tartozó, illetve a Honvédség kijelölt erőit támogató, azzal szembenálló, vagy azzal kapcsolatba kerülő személyek, valamint a szembenálló katonai erők tagjainak adatait kezelik.

97. § (1) A biometrikus nyilvántartásba a 96. § (2) bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében, a szövetségi és nemzetközi katonai vagy nemzetbiztonsági célú együttműködés keretében biometrikus adat, illetve természetes személyazonosító adat vehető át, illetve abból – ha fennállnak az adattovábbítás Infotv. vagy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény szerinti feltételei – a KNBSZ főigazgatója engedélyével a 96. § (1) bekezdése szerinti nyílt és minősített adatok továbbíthatók

a) olyan külföldi államnak vagy nemzetközi szervezetnek, amellyel Magyarország bűnügyi vagy védelmi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződésen alapuló együttműködést folytat,

b) Magyarország nemzetbiztonsági és bűnüldözési érdekeire figyelemmel a hatáskörrel rendelkező igazságszolgáltatási, rendőri és idegenrendészeti szerveknek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak.

(2) A Honvédség kijelölt erői és a KNBSZ a 96. § (4) bekezdése szerinti érintettek adatait tartalmazó – az (1) bekezdésben meghatározott címzettek részére az (1) bekezdés szerint történő – adattovábbításokról – az adattovábbítás tényének, időpontjának, címzettjének és az adattovábbítással érintett személyes adatok körének rögzítésével – az utólagos módosítás lehetőségét kizáró elkülönült, automatizált adattovábbítási nyilvántartást, elektronikus naplót vezet. A nyilvántartásokból az egyes adattovábbításokra vonatkozó adatokat az adatkezelő az adattovábbítástól számított öt év elteltével törli.

98. § (1) A 96. § (1) bekezdése szerinti adatokat az adatkezelő a biometrikus nyilvántartásban

a) a Honvédség kijelölt erőinek állományába tartozók és e kijelölt erőket támogató személyek adatai tekintetében 5 évig,

b) a 96. § (4) bekezdésében meghatározott további érintettek tekintetében 50 évig kezeli.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az elhalálozás tényére vonatkozó hitelt érdemlő információk birtokában az elhunyt személy adatai – ha azok megőrzéséhez további nemzetbiztonsági érdek nem fűződik – törlésre kerülnek.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a biometrikus nyilvántartásból az adatkezelő törli azon adatokat, amelyek

a) bármely okból jogellenesen kerültek rögzítésre, vagy

b) kezelése – a (2) bekezdésben meghatározott kivételi kört ide nem értve – szükségtelen.

48. A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság és a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek eseménykezelésére kijelölt szervezet adatkezelése

99. § A honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság és a honvédelmi célú elektronikus információs rendszereket érintő, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti biztonsági események és fenyegetések kezelésére kijelölt szervezet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény szerinti tevékenység végzése során adatkezelést végez.

49. A KNBSZ nyilvántartásaira vonatkozó sajátos szabályok

100. § (1) A KNBSZ állományának tagjairól kezelt adatokra e fejezet rendelkezéseit ebben az alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A KNBSZ állományába tartozó személy a KNBSZ – törvényben meghatározott – nemzetbiztonsági feladatainak ellátása céljából a honvédelmi szervezetek valamennyi adatához közvetlenül hozzáfér és az azok alapjául szolgáló iratokat megismeri, azokról másolatot készít.

(3) A KNBSZ állományáról az 51. §-ban meghatározotton kívüli nyilvántartásokat a KNBSZ kezeli. A KNBSZ a Honvédség személyügyi szerve részére, a miniszter által meghatározott adatokról csak számszerű, összesített információk adására kötelezett.

(4) A KNBSZ az állományáról kezelt adatokat honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből megismeri, valamint a KNBSZ e törvény által vezetett nyilvántartásaiból honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből adat továbbítható törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben

a) a miniszter,

b) a miniszter vagy a KNBSZ főigazgatója által meghatározott személy, továbbá

c) a KNBSZ állományába tartozó személy

részére.

(5) A KNBSZ erre vonatkozó engedélye alapján a Honvédség állományába tartozó, kijelölt személy megismeri a KNBSZ állományáról vezetett adatokat a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben.

(6) A KNBSZ-nél kezelt adatok nyilvántartása vezetésének rendjére a KNBSZ főigazgatója saját hatáskörében intézkedik.

V. FEJEZET

A HONVÉDELMI ÁGAZATBAN HASZNÁLT IGAZOLVÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

50. A katonai igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

101. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hadkötelezettek szolgálati viszonyának és személyazonosságának igazolására szolgáló katonai igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a hadkötelezettség bevezetésétől a hadkötelezettség megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A hadkötelezettek igazolványa tartalmazza:

a) a katonai igazolvány birtokosa nevét, nemét és a 27. melléklet 3–8. pontja szerinti adatokat,

b) a katonai igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a katonai igazolvány kiállításának időpontját,

d) a katonai igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) a katonai igazolvány megnevezést,

f) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot,

g) Magyarország címerét,

h) a Honvédség emblémáját, és

i) a katonai igazolványt kiadó állam kódját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti adatokat – a 27. melléklet 11. és 12. pontja kivételével – az e § szerinti nyilvántartásba a személyügyi nyilvántartás kezelésére jogosult szerv továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a katonai igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a hadkötelezettek szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A hadkötelezettek szolgálati beosztása szerint illetékes honvédelmi szervezet a részére megküldött katonai igazolványokról a hadkötelezettség fennállása idején nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(7) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d)–f) és i) pontja szerinti adatokat a katonai igazolvány angol és magyar nyelven egyaránt tartalmazza.

(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

51. A honvédségi szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és honvédelmi alkalmazotti igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

102. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve

a) a hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos, honvéd tisztjelölti, honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony fennállásának igazolására szolgáló szolgálati igazolvány, valamint

b) a minisztérium, a miniszter közvetlen alárendeltségében és fenntartói irányítása alatt álló szervezet, a KNBSZ, a Honvédség vagy a szakképző intézmény (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezet) személyi állományába tartozást igazoló kormánytisztviselői, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti igazolvány (a továbbiakban együtt: munkáltatói igazolvány) kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából kezeli a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a fennálló szolgálati, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati – ide nem értve a szakmai és politikai felsővezető kormányzati szolgálati, politikai szolgálati jogviszonyát –, közalkalmazotti, honvédelmi alkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A szolgálati igazolvány és munkáltatói igazolvány (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: igazolvány) tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) a „Genfi egyezmények szerinti igazolvány” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés d), e) és h) pontja szerinti adatokat az igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött igazolványokról a jogviszony fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

52. A katonai nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

103. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló katonai nyugdíjas igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a tényleges állományból nyugállományba került személyek 27. melléklet szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig. Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 27. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli.

(2) A katonai nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a katonai nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 5–9. pontja szerinti adatokat,

b) a katonai nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a katonai nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a katonai nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját, és

g) a katonai nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a katonai nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A szolgálati járandóságban részesülő nyugállományú katona jogállásához kapcsolódó jogosultságait a katonai nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében az érdekvédelmi nyilvántartásból a katonai nyugdíjas igazolvány igénylésekor továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részére megküldött katonai nyugdíjas igazolványokról a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(9) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

53. A honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

104. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédségi nyugdíjasokról a Honvédség által biztosított ellátások igénybevétele érdekében, jogosultságuk igazolására szolgáló honvédségi nyugdíjas igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a jogosultság fennállása kezdetétől annak megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Ha az igazolványra jogosult írásképtelen, cselekvőképtelen, vagy az igazolvány igénylése tekintetében cselekvőképességében korlátozott, és ezért nevében törvényes képviselője jár el, úgy az adatkezelő a törvényes képviselő 27. melléklet 1–5. és 8. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat is kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(2) A honvédségi nyugdíjas igazolvány tartalmazza

a) a honvédségi nyugdíjas igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,

b) a honvédségi nyugdíjas igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

c) a honvédségi nyugdíjas igazolvány kiállításának dátumát,

d) a honvédségi nyugdíjas igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

e) Magyarország címerét,

f) a Honvédség emblémáját és

g) a honvédségi nyugdíjas igazolvány megnevezést.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés b) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés c), d) és g) pontja szerinti adatokat a honvédségi nyugdíjas igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédségi nyugdíjas jogállásához kapcsolódó jogosultságait a honvédségi nyugdíjas igazolvánnyal gyakorolja.

(5) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területükön lakóhellyel rendelkezők tekintetében a honvédségi nyugdíjas igazolvány igénylésekor az érdekvédelmi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a katonai igazgatás területi szerve számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A katonai igazgatás területi szerve az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezők tekintetében a részére megküldött honvédségi nyugdíjas igazolványokról az érintett jogosultságának azonosítása céljából, a jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A katonai igazgatás területi szerve az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

54. Hatósági és ellenőri igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

105. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a hatósági és ellenőri tevékenységek végrehajtására kijelölt állomány ez irányú jogosultságának igazolására szolgáló igazolványának kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A hatósági és ellenőri igazolvány tartalmazza

a) a hatósági és ellenőri igazolvány megnevezést,

b) a hatósági és ellenőri igazolvány birtokosa nevét és a 27. melléklet 6–8. pontja szerinti adatokat,

c) a hatósági és ellenőri igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) a hatósági és ellenőri igazolvány kiállításának dátumát,

e) a hatósági és ellenőri igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a hatósági vagy ellenőrzési jogkört gyakorló személy hatáskörét megalapozó jogszabályi hivatkozást,

i) a hatáskör megnevezését, és

j) a hatáskör gyakorlójának megnevezését.

(3) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A honvédelmi szervezet a szolgálati, foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt, valamint a hatáskör gyakorlója a jogosultság időtartama alatt a részére megküldött hatósági és ellenőri igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés és a (2) bekezdés i) pontja szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

55. A katonai rendész igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

106. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai rendészeti feladatra kijelölt állomány ez irányú jogosultságainak és a katonai rendészeti szolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a katonai rendész jogosultság kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A katonai rendész igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét, a „katonai rendész” megnevezést és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját, és

h) az „Intézkedésre és fegyverviselésre jogosult!” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a katonai rendész igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédségi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött katonai rendész igazolványokról a katonai rendész jogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

56. A Genfi Egyezménynek megfelelő személyazonossági igazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

107. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a személyi állományba tartozók részére – a veszélyhelyzet kivételével – a különleges jogrend időszakában, valamint a Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat teljesítése időszakában a sebesültek és betegek felkutatására, felszedésére és szállítására, vagy a betegség megelőzésére alkalmazott személyzet, az egészségügyi alakulatok által alkalmazott személyzet, továbbá a tábori lelkészek azonosítása és speciális státuszuk igazolása biztosítására szolgáló személyazonossági igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–14. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyazonossági igazolvány kiadásától a Honvédséggel fennálló jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A személyazonossági igazolvány tartalmazza

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosának nevét és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,

c) a személyazonossági igazolvány egyedi azonosítóját és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) a Honvédség emblémáját,

g) a Nemzetközi Vöröskereszt vörös kereszt emblémáját,

h) az „Az igazolvány birtokosa Magyarország állampolgára. Tagja a Magyar Honvédség reguláris haderejének. Az igazolvány birtokosa egészségügyi/egyházi személyzet tagjaként, a hadrakelt fegyveres erők sebesültjei és betegei helyzetének javítására vonatkozóan, Genfben 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény által biztosított védelemben részesül.” feliratot,

i) az „egészségügyi személy” vagy „egyházi személy” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a személyazonossági igazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(5) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(6) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (7) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(7) A honvédelmi szervezet az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt a részére megküldött személyazonossági igazolványról nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(8) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

57. A belföldi katonai futárigazolvány kiadásával kapcsolatos adatkezelés

108. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve Magyarország területén működtetett katonai futárszolgálatra kijelölt hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katona ez irányú jogosultságainak és a belföldi katonai futárszolgálat ellátásának igazolására szolgáló igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása, valamint a biztonsági okmány jogszerűtlen használatának vizsgálata céljából a 27. melléklet 1–8. és 10–13. pontja szerinti adatokat és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat a katonai futár jogosultságának kezdetétől a jogosultság megszűnését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig kezeli. Az e bekezdés szerinti nyilvántartás igazolvánnyal összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

(2) A belföldi katonai futárigazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány megnevezését,

b) az igazolvány birtokosa nevét, a „Belföldi katonai futár” megnevezést és a 27. melléklet 5–8. pontja szerinti adatokat,

c) az igazolvány egyedi azonosítóit és érvényességi idejét,

d) az igazolvány kiállításának dátumát,

e) az igazolványt kiállító szervezet megnevezését,

f) Magyarország címerét,

g) a Honvédség emblémáját,

h) a „Fegyverviselésre jogosult” feliratot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat, a (2) bekezdés c) pontja szerinti érvényességi időt, valamint a (2) bekezdés e) és h) pontja szerinti adatokat a belföldi katonai futárigazolvány angol és magyar nyelven is tartalmazza.

(4) A honvédelmi szervezet az igazolvány érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(5) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült igazolványt megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó (6) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(6) A honvédelmi szervezet a saját állományába tartozók tekintetében a részére megküldött belföldi katonai futárigazolványokról a belföldi katonai futárjogosultság fennállása alatt nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(7) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont igazolványokat és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére az igazolvány megsemmisítése céljából.

58. A személyi igazolójegy kiadásával kapcsolatos adatkezelés

109. § (1) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve a honvédek részére hadiállapot időszakában, valamint békeidőszakban Magyarország területén kívüli szolgálat teljesítése és nemzetközi szerződés alapján teljesített szolgálat időszakában az azonosítás biztosítására szolgáló személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából e személyek 27. melléklet 1–8. és 10–14. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat kezeli a személyi igazolójegy kiadásától a szolgálati viszony megszűnését vagy megszüntetését követő 5 évig, vagy a hiánypótlásra nyitva álló idő eredménytelen leteltéig.

(2) A személyi igazolójegy tartalmazza

a) a személyi igazolójegy birtokosa nevét és a 27. melléklet 10. pontja szerinti adatot, és

b) a HUNGARY feliratot.

(3) A honvédelmi szervezet a személyi igazolójegy érintett részére történő igénylésekor a személyügyi nyilvántartásból továbbítja az érintett 27. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti adatait a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából.

(4) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve az elkészült személyi igazolójegyet megküldi a honvédelmi szervezet számára az érintett részére történő átadás és az ehhez kapcsolódó, (5) bekezdés szerinti nyilvántartás vezetése céljából.

(5) A honvédelmi szervezet a részére megküldött, saját állományába tartozóknak kiadott személyi igazolójegyről annak kiadásától a szolgálati viszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig nyilvántartást vezet, amely az (1) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

(6) A honvédelmi szervezet az érvényességüket vesztett, bevont személyi igazolójegyeket és a bevonás okára vonatkozó adatot továbbítja a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a személyi igazolójegy megsemmisítése céljából.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás személyi igazolójeggyel összefüggő, a honvédelmi szervezet által rögzített adatai tekintetében közhiteles nyilvántartásnak minősül.

59. A honvédelmi ágazatban használt igazolványok közös rendelkezései

110. § A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által, az e fejezetben meghatározott, a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatban vezetett nyilvántartások más nyilvántartásokkal – ha e törvény az adatkezelés céljának és az adatok körének pontos meghatározásával másként nem rendelkezik – nem kapcsolhatóak össze.

59/A. *  A KNBSZ igazolványával összefüggő sajátos szabályok

110/A. § *  (1) A KNBSZ személyi állományába tartozást és a nemzetbiztonsági feladatellátást igazoló, a hivatásos állomány részére szolgálati, a honvédelmi alkalmazotti és a munkavállalói állomány részére munkáltatói igazolvány, valamint jelvény kiadásával összefüggő feladatok ellátása céljából, a KNBSZ kezeli az állományába tartozó hivatásos, honvédelmi alkalmazotti és munkavállalói állomány 27. melléklet 1–7., 10–13. és 15. pontja szerinti adatait és az adatok hitelességét igazoló iratokat vagy másolataikat, a nemzetbiztonsági jogviszony létrejöttétől a jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követő 10 évig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati igazolvány tartalmazza

a) a hivatásos állomány tagjának arcképét, nevét,

b) a hivatásos állomány tagjának rendfokozatát,

c) a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” megnevezést, a KNBSZ címerét, a KNBSZ emblémáját,

d) a kibocsátó aláírását,

e) a jelvény egyedi azonosítószámát és

f) az igazolvány egyedi azonosítóját.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltatói igazolvány tartalmazza

a) a honvédelmi alkalmazotti és a munkavállalói állomány tagjának arcképét, nevét,

b) a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” megnevezést, a KNBSZ címerét, a KNBSZ emblémáját,

c) a kibocsátó aláírását,

d) a jelvény egyedi azonosítószámát és

e) az igazolvány egyedi azonosítóját.

(4) Az (1) bekezdés szerinti jelvény tartalmazza

a) a „Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat” megnevezést, Magyarország címerét, a KNBSZ címerét és

b) annak egyedi azonosítószámát.

(5) A szolgálati és a munkáltatói igazolvány és a jelvény a jogállási törvényekben foglalt jogosultságokat igazolja.

V/A. FEJEZET * 

A HONVÉDEK JOGÁLLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK * 

59/B. *  A honvédek jogállásához kapcsolódó különös rendelkezések

110/B. § *  E Fejezet alkalmazásában

a) honvédségi ösztöndíjas hallgató: a miniszter által, a katonai oktatást folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő szolgálati beosztások feltöltése érdekében alapított ösztöndíjat elnyert, és az azzal járó kötelezettségeket ösztöndíjszerződésben vállaló, honvédnek vagy honvédelmi alkalmazottnak nem minősülő személy,

b) honvédségi ösztöndíjas sportoló: a miniszter által, az egyes szolgálati beosztások feltöltése érdekében alapított, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (3) bekezdése szerinti igazolt sportolói jogviszonyára tekintettel ösztöndíjat elnyert, és az azzal járó kötelezettségeket ösztöndíjszerződésben vállaló, honvédnek vagy honvédelmi alkalmazottnak nem minősülő személy,

c) közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér.

110/C. § *  A honvédek jogállási kérdéseit szabályozó jogszabály elévülésre, kártérítési felelősségre, fellebbezésre és bírósági útra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni a hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal összefüggő balesetekkel, a hadkötelezettség alapján teljesített szolgálattal összefüggésben kialakult, vagy súlyosbodott betegségekkel kapcsolatos kárigények elbírálása során a hadkötelezettség alapján szolgálatot teljesített személyekre, közeli hozzátartozójukra és élettársukra.

110/D. § *  Miniszteri rendelet humánszolgálati gondoskodás keretében az elhunyt honvéd közeli hozzátartozója vagy élettársa támogatását is előírhatja.

110/E. § *  (1) Árvák kiegészítő támogatására jogosult az elhunyt honvéd és az elhunyt nyugállományú katona gyermeke, aki árvaellátásra jogosult.

(2) Az árvák kiegészítő támogatásának a mértéke

a) hősi halott árvája esetében a megállapított árvaellátás ötven százaléka,

b) a szolgálati kötelmekkel összefüggő balesetben vagy szolgálati eredetű foglalkozási megbetegedésben elhunyt árvája esetében a megállapított árvaellátás huszonöt százaléka, vagy

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó árva esetében a megállapított árvaellátás tíz százaléka.

110/F. § *  (1) Kiegészítő hozzátartozói támogatás illeti meg az özvegyi és szülői nyugdíjra jogosultat, ha a honvéd halálát szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy szolgálati eredetű foglalkozási megbetegedés okozta.

(2) A kiegészítő hozzátartozói támogatás mértéke a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) alapján megállapított özvegyi vagy szülői nyugdíj huszonöt százalékának megfelelő összeg.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a hősi halott özvegye és szülője a Tny. alapján megállapított özvegyi vagy szülői nyugdíj ötven százalékának megfelelő összegű kiegészítő hozzátartozói támogatásra jogosult.

(4) Az árvák kiegészítő támogatásának, és a kiegészítő hozzátartozói támogatás (a továbbiakban együtt: kiegészítő támogatás) megállapításának eljárásrendjére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A kiegészítő támogatásra való jogosultságról a Kormány által rendeletben kijelölt szerv dönt, és a megállapított kiegészítő támogatást a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(6) A kiegészítő támogatás és az azzal kapcsolatos végrehajtási költségek forrását a központi költségvetés biztosítja.

(7) A kiegészítő támogatás összegét a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint kell emelni.

(8) A kiegészítő támogatás jogalap nélküli felvétele esetén a Tny. visszafizetési és megtérítési kötelezettségre vonatkozó szabályai alapján kell eljárni. A jogalap nélkül felvett kiegészítő támogatásból eredő követelést a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a Tny. szabályai alapján érvényesíti.

(9) A kiegészítő támogatás megállapításának és folyósításának szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

(10) A kiegészítői támogatásra való jogosultság elbírálására irányuló eljárás során a 110/G. § (2)–(3) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy a baleseti járadék alatt kiegészítő támogatást kell érteni.

110/G. § *  (1) A baleseti járadékra való jogosultság tárgyában első fokon a Kormány által rendeletben kijelölt szerv dönt.

(2) A baleseti járadékra való jogosultsággal kapcsolatos eljárás során az eljáró szerv írásban tart kapcsolatot az ügyféllel.

(3) A baleseti járadékra való jogosultsággal kapcsolatos ügyben hozott határozatba harmadik személy nem tekinthet be.

(4) A baleseti járadék megállapítása iránti kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

(5) A baleseti járadék megállapítására irányuló eljárás során hiánypótlásra felhívásnak legfeljebb két ízben van helye.

(6) A baleseti járadék megállapításával, továbbfolyósításával kapcsolatos eljárásban az eljáró szerv az eljárást felfüggesztheti az orvosszakértői szervnek az egészségkárosodás mértéke megállapítására irányuló eljárása időtartamára.

110/H. § *  Az egészségkárosodási ellátásban részesülő volt honvéd közeli hozzátartozója a jogosult halálának tényét és annak időpontját tizenöt napon belül köteles bejelenteni az ellátást megállapító szervnek. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az általános elévülési időn belül a közeli hozzátartozótól visszakövetelhető a jogalap nélkül felvett honvédelmi egészségkárosodási ellátás.

110/I. § *  (1) A miniszter által vezetett minisztérium a Magyar Honvédség személyi állománya utánpótlásának biztosítása érdekében miniszteri rendeletben meghatározottak szerint ösztöndíjrendszert működtet.

(2) A honvédségi ösztöndíjas hallgató, valamint a honvédségi ösztöndíjas sportoló szerződésében vállalja, hogy a szerződése szerinti tanulmányokat vagy sportolói tevékenységet folytatja, a miniszter által vezetett minisztérium pedig a miniszter rendeletében meghatározottak szerint ösztöndíjat vagy tanulmányi támogatást nyújt.

110/J. § *  A Hjkr. szerinti elhelyezkedési korlátozás megsértésével kötött szerződésre az adott jogviszony szerinti semmisségre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

110/K. § *  A HVKF a honvédelmi szervezetnek az állomány tagjával szemben fennálló, tanulmányi támogatásra vonatkozó megtérítési kötelezettségből származó követelését a kötelezett kérelmére, részben vagy egészben elengedheti, ha a kötelezett igazolja, hogy a tanulmányi támogatás visszafizetése családi, vagyoni, jövedelmi vagy szociális körülményeire figyelemmel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene.

110/L. § *  A miniszter az állomány Magyar Honvédség halottjává vagy a katonai szolgálat halottjává nyilvánított tagjával szemben, a volt munkáltató által nyilvántartott követelést az állomány elhunyt tagjának örököse kérelmére részben vagy egészben elengedheti. A kérelemben foglaltak mérlegelése során a miniszter az elhunyt életútjának, illetve a kérelmező szociális helyzetének figyelembevételével dönt.

110/M. § *  (1) A központi támogatáson felül, a honvédek jogállásról szóló jogszabály alapján a magántulajdonú lakás építéséhez, vásárlásához, valamint a pénzintézeti lakáscélú kölcsön kiváltásához nyújtható visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás forrása

a) a miniszter által vezetett minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséből származó bevétel és

b) a lakáscélú munkáltatói kölcsönök törlesztéséből származó bevétel.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti, a miniszter által vezetett minisztériumot megillető bevétel a honvédelmi szervezet technikai modernizációjára és infrastrukturális fejlesztéseire is felhasználható.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

60. Felhatalmazó rendelkezések

111. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) jelölje ki a Honvédség központi irattározási feladatát ellátó honvédelmi szervezetet, valamint állapítsa meg annak feladat- és hatásköreit, * 

b) állapítsa meg a katonai szolgálattal összefüggő hatósági bizonyítvány kiadásának szabályait, * 

c) jelölje ki a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervét, * 

d) állapítsa meg a 48. § (4) bekezdése szerinti feladatokra és azok ellátására vonatkozó szabályokat,

e) *  állapítsa meg az árvák kiegészítő támogatása és a kiegészítő hozzátartozói támogatás megállapításának és folyósításának szabályait, * 

f) *  állapítsa meg a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának és megállapításának szabályait. * 

112. § *  Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a honvédelmi ágazatban használt azonosító okmányok kiadásával és kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint az okmányok használatával összefüggő jogokat és kötelezettségeket,

b) a honvédek, a nyugállományú katonák és azok közeli hozzátartozóinak, élettársának és örökösének nyújtható juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások, természetbeni ellátás fajtáit, mértékét, a jogosultság feltételeit, az azokban való részesítés, a megállapítás, a kifizetés, az elszámolás és a visszatérítés részletes rendjét, * 

c) humánszolgálati gondoskodás keretében az elhunyt honvéd közeli hozzátartozója vagy élettársa támogatásának részletes szabályait,

d) a honvédek, a nyugállományú katonák és azok közeli hozzátartozóinak, élettársának nyújtható regenerálódást segítő, rekreációs és üdültetési szolgáltatások fajtáit, igénybevételük feltételeit és módját,

e) honvédségi ösztöndíjas hallgatót és a honvédségi ösztöndíjas sportolót megillető ösztöndíj elemeire, kiszámítás módjára, mértékére vonatkozó szabályokat a honvédelmi szervezet által nyújtott tanulmányi támogatás formáját és mértékét, a tanulmányi szerződés megkötésének feltételeit, a honvédségi ösztöndíjas hallgatói, valamint a honvédségi ösztöndíjas sportolói jogviszonyhoz kapcsolódó egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeket, a tanulmányi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének szabályait, a megtérítési kötelezettség érvényesítésének, ideértve a halasztás engedélyezésének rendjét és a fizetési könnyítés és mentesítési eljárás szabályait, valamint a honvédségi ösztöndíjas hallgató és a honvédségi ösztöndíjas sportoló ösztöndíjszerződéséből eredő megtérítési kötelezettségének szabályait.

61. Hatályba léptető rendelkezések

113. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba.

(2) A 127. § 2022. november 2-án lép hatályba.

(3) A 128. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

62. Átmeneti rendelkezések

114. § (1) A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény szerint vezetett nyilvántartások adatait 2022. november 1-jétől e törvény rendelkezései szerint kell kezelni.

(2) A Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve által 2019. január 1-je előtt kiadott, a szolgálati viszony igazolására szolgáló ideiglenes szolgálati igazolványokkal kapcsolatos 27. melléklet 1., 2., 5., 6. és 10., pontja szerinti adatokat a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve központi nyilvántartása és adatszolgáltatások teljesítése céljából 2024. december 31-ig kezeli.

114/A. § *  Ahol jogszabály a katonai szolgálati viszony vonatkozásában szabadságot említ, azon a szolgálatmentességet is érteni kell.

63. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

115. § A 121. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk (1) bekezdése, valamint 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

64. Módosító rendelkezések

116–125. § * 

65. Hatályon kívül helyező rendelkezések

126. § * 

127. § * 

128. § * 

1. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott kiértesítésével és riasztásával kapcsolatos adatok

A kiértesítendő és riasztandó személy

1. beosztásának, munkakörének megnevezése,

2. eredeti szervezete és beosztása,

3. neve, rendfokozata,

4. munkahelyi telefonszáma,

5. mobiltelefonszáma,

6. e-mail-címe,

7. munkahelyi címe,

8. lakóhelye és tartózkodási helye,

9. lakástelefonszáma,

10. EDR-hívószáma,

11. jelenlétére, illetve távollétére vonatkozó adatok.

2. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A polgármester, honvédelmi referens, közbiztonsági referens, valamint a honvédelemben közreműködő helyi és települési szervnél honvédelmi feladatot ellátó foglalkoztatott tartózkodási helyével kapcsolatos adatok

A bejelentésre kötelezett személy

1. neve,

2. beosztásának megnevezése,

3. munkahelyének címe, telefonszáma,

4. mobiltelefonszáma, e-mail-címe,

5. lakóhelye, tartózkodási helye.

3. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szerv által jogszabály alapján vagy egyedileg, határozattal meghagyásba bevontra vonatkozó adatok

1. Jogszabályban kijelölt szerv esetén

1.1. a szervezet megnevezése,

1.2. a meghagyási kategória,

1.3. a meghagyási alkategória,

1.4. a szervezet címe,

1.5. a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,

1.6. a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály,

1.7. a meghagyásra kijelölt munkakörök,

2. egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén

2.1. a meghagyási kategória,

2.2. a kijelölő határozat száma,

2.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,

2.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,

2.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök,

3. egyedileg kijelölt szervezet esetén

3.1. a meghagyási kategória,

3.2. a kijelölő határozat száma,

3.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,

3.4. a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,

3.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök.

4. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

Az adatszolgáltatás köre a területi védelmi bizottság részére az általa egyedileg, határozattal meghagyásba bevontról

1. Egyéni vállalkozó esetén

1.1. a meghagyási kategória,

1.2. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,

1.3. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,

1.4. az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja,

2. egyedileg kijelölt szervezet esetén

2.1. a meghagyási kategória,

2.2. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,

2.3. a felelős, kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,

2.4. az ellátandó honvédelmi feladat és annak jogszabályi alapja.

5. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelmi adatkezelő szerv befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos nyilvántartásának adatkörei

1. A NATO szövetséges erők fogadásával, állomásoztatásával és áthaladásával érintett szervezetek és objektumok létszám-, kapacitás, illetve más, nem számszerűsíthető adatai,

2. a beérkezett erők mozgatásához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra adatai,

3. a közúti, vasúti, vízi, folyami és légi szállítási ágazatok szervezetei és azok lehetőségei,

4. a számításba vehető elhelyezési és kiképzési objektumok infrastrukturális adatai, a természetvédelmi és tájvédelmi területek megjelölésével,

5. ingatlanok – épületek és építmények – ingatlan-nyilvántartási – tulajdonosi, kapacitás – adatai, beleértve a sajátos, föld feletti és földalatti építmények adatait,

6. fegyverzettechnikai és egyéb szakanyagok tárolására alkalmas raktárak, tárolók, tárolásra alkalmas területek adatai,

7. főbb ellátási anyagok biztosításában vagy szállításában szabad kapacitásokkal rendelkező nemzetgazdasági és honvédségi szervezetek lehetőségeire vonatkozó átfogó információk,

8. hazai és nemzetközi logisztikai szolgáltatók kapacitásaira vonatkozó adatok,

9. ellátási-, szállítási-, javítási-, rakodási- és anyagmozgatási szolgáltatások nyújtása terén számításba vehető nemzetgazdasági szervezetek és katonai logisztikai lehetőségekkel kapcsolatos adatok,

10. javító, szerelő, karbantartó bázisok, szolgáltatók adatai,

11. távközlés, híradás és informatikai támogatás adatai,

12. igénybevételre tervezhető egészségügyi intézmények és szolgáltatók kapacitásadatai, illetve ellátási szakterületei,

13. térképészeti támogatás feladatainak végrehajtása során összegyűjtött információk,

14. élelmiszeripari, étkeztetési szolgáltatást nyújtó szervezetek kapacitásadatai,

15. mosodai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai,

16. kereskedelmi szolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai,

17. ingatlan és épületüzemeltetési szolgáltatók adatai,

18. nemzeti és katonai meteorológiai adatok,

19. a befogadó nemzeti támogatás különböző feladatainál igénybevételre tervezhető polgári munkaerő adatai,

20. NATO beszállítói minősítést szerzett szolgáltatók listája,

21. veszélyes anyagok kezelését, tárolását és megsemmisítését végző szervezetek adatai,

22. közüzemi szolgáltatók adatai,

23. a közúti menetek és vasúti szállítmányok kísérési és őrzés-védelmi feladataiba bevonható erőkre vonatkozó adatok,

24. az 1–23. pontban szereplő adatszolgáltatók elérhetőségi adatai.

6. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A hadköteles nyilvántartás adatai

1. Személyazonosító adatai:

1.1. születési családi és utónevei,

1.2. házassági családi és utónevei,

1.3. születési ideje,

1.4. születési helye,

1.5. anyja születési, családi és utónevei,

1.6. személyi azonosítója,

2. lakcím adatai:

2.1. lakóhelye,

2.2. tartózkodási helye,

2.3. egyéb értesítési címe,

3. további értesítési adatai:

3.1. elektronikus levelezési címe,

3.2. a hadköteles katonai szolgálata teljesítésének időtartama alatt a kiértesíthető hozzátartozó neve és lakcíme,

3.3. telefonszáma,

4. további állampolgársága,

5. családi állapota,

6. a szolgálat tervezését és teljesítését befolyásoló adatai:

6.1. megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági minősítése, fokozata, típusa, korlátozások, megállapítás dátuma, megállapító, megállapításának, felülvizsgálatának dátuma,

6.2. megkezdett és befejezett iskolai tanulmányai,

6.3. szakképzettsége,

6.4. foglalkozása, munkaköre, időtartama,

6.5. idegen nyelv ismerete és annak foka,

6.6. a közúti közlekedési nyilvántartó szerv nyilvántartásában szereplő engedély típusára, kiadására, érvényességére, cseréjére, visszavonására, bevonására, a vezetési jogosultság megszerzésének időpontjára, a megszerzett kategóriára vonatkozó és a hivatalos feljegyzések rovatban bejegyzett adatok,

6.7. saját háztartásában eltartott vér szerinti, örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermeke születésének ideje,

6.8. külföldön teljesített katonai szolgálata, megszerzett katonai szakképzettsége, elért rendfokozata,

6.9. a szolgálathalasztással kapcsolatos adatok:

6.9.1. a szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,

6.9.2. szolgálathalasztási kérelem tárgya,

6.9.3. a kérelemmel kapcsolatos döntés – engedélyezés, elutasítás –,

6.9.4. a szolgálathalasztás időtartama – kezdete, vége –, és

6.9.5. a szolgálathalasztás oka,

6.10. fegyver nélküli katonai szolgálatteljesítéssel kapcsolatos adatok:

6.10.1. a fegyver nélküli katonai szolgálatteljesítésre vonatkozó kérelem benyújtásának időpontja,

6.10.2. a kérelemmel kapcsolatos döntés – engedélyezés, elutasítás –,

6.10.3. a kérelemben felsorolt indokok, és a mellékelt dokumentumok adatai,

6.11. katonai szolgálat teljesítésének törvény alapján történő önként vállalása,

7. szabadságelvonással járó büntetés, intézkedés vagy büntetőjogi, illetve szabálysértési elzárás megkezdésének időpontja, befejezésének várható időpontja, befejezésének időpontja,

8. a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás, a kiszabott fő- és mellékbüntetés,

9. a szabadságvesztés megkezdésének ideje, szabadulásának várható ideje, szabadulásának időpontja,

10. a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítése,

11. elhalálozása, holttá nyilvánítás,

12. külföldi letelepedése,

13. az állampolgárság megszűnése,

14. szolgálati adatai:

14.1. a szolgálat formája – fegyveres, fegyver nélküli katonai és polgári –, típusa, kezdete, befejezése,

14.2. megszerzett katonai szakképzettsége,

14.3. az elért rendfokozata,

14.4. a szolgálat teljesítésének helye – a katonai, a rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség, közintézmény –,

14.5. a szolgálat során elért címei, osztályos fokozata és a megszerzett szakmai gyakorlata, beosztása,

14.6. a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének oka,

14.7. a szolgálat félbeszakításának oka,

14.8. szolgálatteljesítés közben bekövetkezett balesetének, betegségének, sebesülésének ideje, elhalálozásának oka, ideje,

14.9. közoktatás és felsőoktatás keretében és egyéb képzésben, tanfolyamon megszerzett honvédelmi ismeretek,

15. cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság, illetve ideiglenes gondnokság alá helyezés, valamint felülvizsgálatának, megszűnésének, megszüntetésének időpontja,

16. Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

17. a meghagyásba tervezés és helyezés céljából a hadkötelesnek a munkahelyére, illetve a jogszabály alapján mentesített szervezetek kivételével a munkakörére vonatkozó adatok,

17.1. kiképzési adatok,

17.2. országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként, nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltként történő nyilvántartásba vétel vagy megválasztás, illetve a megbízatás megszűnése,

17.3. vércsoportja és Rh-faktora,

17.4. gondnokság alá helyezett személy gondnokává hatóság által történő kijelölés, annak időpontja, valamint a gondnokság megszűnése és időpontja,

17.5. személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,

18. fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülésre vonatkozó adatok.

7. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv által a hadköteles nyilvántartáshoz szolgáltatott adatok

1. Természetes személyazonosító adatok,

2. lakcímadatok,

3. állampolgárságra vonatkozó adatok,

4. családi állapot,

5. a nyilvántartásból való kikerülés ténye, oka, helye és ideje,

6. személyi azonosító,

7. elhalálozás tényére vonatkozó adatok,

8. a külföldön történő letelepedés ténye.

8. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A katonai szolgálatot önként vállaló honvédelmi alkalmazottak nyilvántartásának adatai

1. Személyazonosító adatai:

1.1. születési családi és utónevei,

1.2. házassági családi és utónevei,

1.3. születési ideje,

1.4. születési helye,

1.5. anyja születési, családi és utónevei,

1.6. személyi azonosítója,

2. lakcímadatai:

2.1. lakóhelye,

2.2. tartózkodási helye,

2.3. egyéb értesítési címe,

3. további értesítési adatai:

3.1. elektronikus levelezési címe,

3.2. telefonszáma,

4. megállapított katonai szolgálatra való alkalmassági fokozata,

5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

6. honvédelmi szervezete,

7. munkaköre,

8. iskolai végzettsége,

9. szakképzettsége,

10. idegen nyelv ismerete,

11. katonai szolgálata – kezdete és vége –,

12. katonai képzettsége,

13. tervezett hadi szervezete,

13.1. beosztása,

13.2. rendfokozata.

9. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A meghagyásba bevont szerv adatszolgáltatása alapján kezelt adatok

1. Jogszabályban kijelölt szerv esetén:

1.1. a szervezet megnevezése,

1.2. a meghagyási kategória,

1.3. a meghagyási alkategória,

1.4. a szervezet címe,

1.5. a szervezet székhelye,

1.6. a felelős – kapcsolattartó – személy:

1.6.1. neve,

1.6.2. telefonszáma,

1.6.3. e-mail-címe,

1.7. a központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály, központi hivatal esetén,

1.8. a honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály, 18. alkategória esetén,

1.9. a bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről, 19. kategória esetén,

1.10. a meghagyásra kijelölt munkakörök, álláshelyek (a továbbiakban együtt: munkakör) és azok mennyisége munkakörönként:

1.10.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

1.10.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként.

2. A meghagyásra tervezett személyek adatai:

2.1. születési családi név,

2.2. születési 1. utónév,

2.3. születési 2. utónév,

2.4. házassági családi név,

2.5. házassági 1. utónév,

2.6. házassági 2. utónév,

2.7. anyja születési családi neve,

2.8. anyja születési 1. utóneve,

2.9. anyja születési 2. utóneve,

2.10. születési idő,

2.11. születési hely,

2.12. munkakör.

3. Egyedileg kijelölt egyéni vállalkozó esetén:

3.1. a meghagyási kategória,

3.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

3.3. az egyéni vállalkozó neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail-címe,

3.4. ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó, a felelős – kapcsolattartó – személy neve, telefonszáma, e-mail-címe.

4. A meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:

4.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

4.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként.

5. A meghagyásra tervezett személyek adatai:

5.1. születési családi név,

5.2. születési 1. utónév,

5.3. születési 2. utónév,

5.4. házassági családi név,

5.5. házassági 1. utónév,

5.6. házassági 2. utónév,

5.7. anyja születési családi neve,

5.8. anyja születési 1. utóneve,

5.9. anyja születési 2. utóneve,

5.10. születési idő,

5.11. születési hely,

5.12. munkakör.

6. Egyedileg kijelölt szervezet esetén:

6.1. a meghagyási kategória,

6.2. a kijelölő határozat száma, kiállítója,

6.3. a szervezet megnevezése, székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe, adószáma,

6.4. a felelős – kapcsolattartó – személy neve, telefonszáma, e-mail-címe,

6.5. a meghagyásra kijelölt munkakörök, és azok mennyisége munkakörönként:

6.5.1. a meghagyásba kijelölt munkakörök közül a meghagyásra tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

6.5.2. a meghagyásra kijelölt munkakörök közül a meghagyásra nem tervezett munkakörök mennyisége munkakörönként,

7. A meghagyásra tervezett személyek adatai:

7.1. születési családi név,

7.2. születési 1. utónév,

7.3. születési 2. utónév,

7.4. házassági családi név,

7.5. házassági 1. utónév,

7.6. házassági 2. utónév,

7.7. anyja születési családi neve,

7.8. anyja születési 1. utóneve,

7.9. anyja születési 2. utóneve,

7.10. születési idő,

7.11. születési hely,

7.12. munkakör.

10. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A veszteség-nyilvántartás adatai

1. Személyi adatok:

1.1. születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,

1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,

1.3. születési hely, idő,

1.4. anyja születési neve,

1.5. személyi azonosító,

1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesíthető hozzátartozó címe, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

1.7. a hozzátartozó neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

1.8. fegyverviselés adatai,

1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

2. szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:

2.1. a fegyveres szerv megnevezése, címe, statisztikai számjele,

2.2. a beosztás megnevezése,

2.3. munkaköri azonosító kód,

2.4. előmenetel,

3. a honvédségi szolgálati igazolvány, a hatósági és ellenőri igazolvány, a személyi igazolójegy, a belépési engedély adatai,

4. a rendelkezésre álló iratok, vagy szóbeli bejelentések, beszámolók alapján megállapítható információk:

4.1. eltűnés ideje,

4.2. eltűnés helye,

4.3. eltűnés körülményei,

4.4. foglyul ejtés ideje, helye, körülményei,

4.5. fogva tartás helye, fogva tartó hatalom megnevezése,

4.6. halál ideje, helye, oka, körülményei,

4.7. az információ forrásának megnevezése – irat száma, fellelhetőségének helye –, bejelentő személy természetes személyazonosító adatai, elérhetősége, beszámoló forrása – írásbeli-, vagy közvetlen személyes – és a forrás beazonosítására alkalmas adatok,

4.8. a megtalálás ideje, helye, körülményei,

5. szabadulás ideje, helye, körülményei,

5.1. szabadító hatalom megnevezése,

5.2. szabadító irat azonosító adatai,

6. megtalált, szabadult személy katonai igazgatási szervnél történt személyes jelentkezésének, személyazonossága ellenőrzésének időpontja, helye,

7. megtalált, szabadult személy személyazonossága ellenőrzéséről készült irat száma, fellelhetőségének helye.

11. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében az ingatlanokról és szolgáltatásokról a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei által kezelt adatok

1. Az ingatlan

1.1. megnevezése,

1.2. címe, postacíme,

1.3. helyrajzi száma,

2. a szolgáltatás

2.1. megnevezése,

2.2. elérhetőségének címe, postacíme,

2.3. telefon, telefaxszáma, elektronikus elérhetősége,

3. a tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:

3.1. neve, megnevezése,

3.2. székhelye, lakcíme,

3.3. postacíme,

3.4. telefon-, telefaxszáma,

3.5. elektronikus postacíme,

3.6. cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén bírósági nyilvántartási száma,

4. az ingatlan, szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:

4.1. az ingatlan elhelyezésre szolgáló alapterülete,

4.2. az elhelyezésre szolgáló helyiségek száma,

4.3. a fektetési lehetőség, fektetési anyagok mennyisége,

4.4. az elhelyezésre szolgáló ingatlan területi elhelyezkedése,

4.5. az elhelyezésre szolgáló ingatlan fűtési módja,

4.6. főzési lehetőség,

4.7. étkeztetési lehetőség,

4.8. fürdetési, kommunális lehetőségek,

4.9. gépjármű-javítási lehetőségek,

4.10. járműmosási lehetőségek,

4.11. mosatási, vegytisztítási lehetőség,

5. a repülőtérre, annak szolgáltatás lehetőségeire vonatkozó adatok, különösen:

5.1. a futópálya, előterek, guruló utak, zónák, ellenőrző helyek jellemző adatai, jelzései,

5.2. a repülőtér, különösen a futópálya burkolatának típusa, teherbírás adatai,

5.3. a repülőtérhez kapcsolódó légterek,

5.4. az engedélyezett forgalom típusai,

5.5. a repülőtéri üzemidők,

5.6. a földi kiszolgálási lehetőségek, eszközök,

5.7. repülőtéri mentő, tűzoltó, pályatakarítási, karbantartási, javítási, meteorológiai lehetőségek,

5.8. légiforgalmi szolgáltatási, repüléstájékoztatási lehetőségek,

5.9. rádió navigációs és leszállási eszközök,

5.10. bevezető, futópálya és egyéb repülőtéri fények,

5.11. fedett technikai eszköz tároló, hangár alapterülete, mérete,

5.12. légi jármű és egyéb kiszolgáló eszközök karbantartási lehetőségei,

5.13. légi jármű üzemeltetés lehetőségei adatai.

12. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelem feladatainak végrehajtásához a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében a technikai eszközökről a Honvédség központi katonai igazgatási és adatfeldolgozó szerve és a katonai igazgatás területi szervei által kezelt adatok

1. A tulajdonosra, birtokosra, rendelkezni jogosultra vonatkozóan:

1.1. neve, megnevezése,

1.2. lakcíme, székhelye,

1.3. postacíme,

1.4. telefon-, telefaxszáma,

1.5. elektronikus postacíme,

1.6. cégjegyzékszáma, adószáma, természetes személy esetén adóazonosító jele, alapítvány, egyesület esetén bírósági nyilvántartási száma,

2. a technikai eszközre vonatkozó azonosító és műszaki adatok, különösen:

2.1. a technikai eszköz rendszáma, alvázszáma, motorszáma, lajstromszáma, egyéb azonosító adata,

2.2. gyártmánya, típusa, jellege, gyártási éve,

2.3. teherbírása, szállítható személyek száma,

2.4. kocsiszekrény felépítményére, rakfelületre, tárolási kapacitásra vonatkozó adatok,

2.5. üzemanyaga, hajtóanyaga,

2.6. üzemben tartásának, tárolásának helye,

2.7. hosszúsága, szélessége, önsúlya, tengelytávja, méretére vonatkozó egyéb adatok,

2.8. szállítási sebessége,

2.9. futóművének típusa,

2.10. tengelyek száma,

2.11. engedélyezett sebessége,

2.12. kezelők száma,

2.13. légijármű felszálló tömege, hasznos teherszállítási képessége, hatótávolsága, repülési magassága,

2.14. ejtőernyő típusa,

2.15. légijármű előkészítő és kiszolgáló eszközök, berendezés típusa.

13. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A toborzó nyilvántartásban kezelt adatok

1. A személyi adatok:

1.1. születési családi és utónevei, házassági családi és utónevei,

1.2. arcképmás,

1.3. születési hely, idő,

1.4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,

1.5. személyi azonosító,

1.6. lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, elektronikus elérhetőség, levelezési cím,

1.7. családi állapot,

1.8. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

1.9. a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje,

1.10. *  állampolgárság,

1.11. *  nem,

2. az iskolai végzettségre, a szakképzettségre és az egyéb képesítésre vonatkozó adatok:

2.1. valamennyi megszerzett és megszerzés alatt álló iskolai végzettség,

2.2. valamennyi megszerzett és megszerzés alatt álló szakképzettség,

2.3. az iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítések, valamint meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat adatai,

2.4. az idegennyelv-ismeret adatai,

2.5. a gépjárművezetői engedély adatai,

2.6. képességeire vonatkozó adatai,

3. a tervezett szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:

3.1. a honvédségi szervezet megnevezése,

3.2. a rendszeresített rendfokozat, előírt iskolai végzettség,

3.3. a beosztás megnevezése,

3.4. a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszer száma, szakmai számok, munkaköri azonosító kód,

3.5. a beosztás betöltését korlátozó tényezők megfelelésének megnevezése különös tekintettel a külső megjelenésre;

3.6. jogszabályban meghatározott munkavállalást általánosan korlátozó tényezők,

3.7. A jelentkező preferenciáira vonatkozó adatok:

3.7.1. a megpályázni kívánt preferált beosztások megnevezése,

3.7.2. a jelentkező elvárásai a megpályázni kívánt beosztással szemben,

3.7.3. a jelentkező mobilitásával kapcsolatos adatok,

3.7.4. a jelentkező beállítottságát mérő tulajdonságok,

3.7.5. elérni kívánt jövedelem,

3.7.6. mobilitás,

3.7.7. érdeklődési kör,

4. az alkalmazási feltételek adatai:

4.1. a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,

4.2. a várható katonai alkalmasságra vonatkozó adatok,

5. a korábbi katonai szolgálat teljesítésének adatai:

5.1. a szolgálati viszony jellege,

5.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,

5.3. a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

5.4. elért rendfokozat, rendfokozatok,

5.5. a betöltött beosztások,

5.6. külföldi szolgálati helyek, idő,

5.7. az önkéntes tartalékos szolgálatra, a korábbi nem hivatásos, vagy szerződéses szolgálatra vonatkozó adatok,

6. az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkakörére vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai,

7. a Honvéd Kadét Programban történő részvételre vonatkozó adat,

8. a Honvédelmi Táborban való részvételre vonatkozó adat,

9. *  a toborzással érintett személy hangja

14. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

Egészségügyi célból kezelt személyes adatok

1. A 38. § alkalmazásában:

1.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,

1.2. a 38. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszony létesítésével összefüggő adatai:

1.2.1. tervezett szolgálati beosztás adatai, létesítendő hallgatói/tanulói jogviszony adatai,

1.2.2. képzettség, szakképzettség, foglalkozás,

1.2.3. illetékes toborzó szerv, toborzás időpontja,

1.2.4. korábbi szolgálati viszonyra vonatkozó adatok,

1.3. a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek szolgálati viszonnyal összefüggő adatai:

1.3.1. rendfokozat,

1.3.2. jogviszony jellege,

1.3.3. alakulat, korábbi alakulat,

1.3.4. szolgálati beosztás / tervezett szolgálati beosztás adatai,

1.3.5. tervezett/teljesített külföldi szolgálatra vonatkozó adatok,

1.3.6. állományba vétel időpontja,

1.3.7. képzettség, szakképzettség, foglalkozás,

1.3.8. a parancsnoki jellemzésben szereplő egyéb adatok,

1.4. az érintett által átadott, munkavégzésre és életmódra vonatkozó adatok:

1.4.1. fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,

1.4.2. munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,

1.4.3. táplálkozással kapcsolatos adatok,

1.4.4. élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,

1.4.5. érintett véleménye elképzelt eseményekre, helyzetekre vonatkozóan,

1.5. az érintett által átadott, egészségi állapotra vonatkozó adatok:

1.5.1. anamnézis, családi anamnézis,

1.5.2. korábbi kórházi, gyógyintézeti, szanatóriumi kezelés időpontja és oka,

1.5.3. rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,

1.5.4. kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,

1.5.5. rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,

1.5.6. korábbi balesetre, műtétre vonatkozó adatok,

1.5.7. korábbi orvosszakértői vizsgálat időpontja és oka, egészségkárosodás mértéke,

1.5.8. orvosi felülvizsgálat (a továbbiakban: FÜV) helye és időpontja, előző FÜV minősítés,

1.5.9. egészségi okból történt leszerelés ténye,

1.5.10. korábbi orvosi alkalmassági vizsgálat helye, időpontja, és eredménye,

1.5.11. benyújtott leletek és okiratok adatai,

1.5.12. a 38. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek esetében az érintett által átadott, az alapellátást végző honvéd-egészségügyi szolgálat által továbbított gyógykezelési, ellátási adatok,

1.6. a Honvédség egészségügyi szervezeténél folytatott gyógykezelés, ellátás adatai,

1.7. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben elérhető gyógykezelési, ellátási adatok ellenőrzési célból, a szükséges mértékben,

1.8. a 38. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott egészségügyi adat,

1.9. a fizikai alkalmasság vizsgálatának eredménye,

1.10. a fizikai állapotfelmérés részletes eredménye,

1.11. az alkalmasság minősítése.

2. A 39. § alkalmazásában:

2.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,

2.2. szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:

2.2.1. rendfokozat,

2.2.2. jogviszony jellege,

2.2.3. alakulat,

2.3. a felülvizsgálati eljárás lefolytatásához, a betegség katonai kötelmekkel való összefüggésének véleményezéséhez szükséges, szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

2.3.1. szolgálati beosztás adatai,

2.3.2. korábbi szolgálati beosztások, korábbi alakulatok,

2.3.3. állományba vétel időpontja,

2.3.4. a parancsnoki vélemény részét képező adatok, különösen a beosztással együtt járó fizikai és pszichikai terhelések, élet- és munkakörülmények, magatartás, ezek változásai,

2.4. a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenységhez szükséges egészségi állapotra vonatkozó adatok:

2.4.1. a felülvizsgálati, engedélyezési és véleményezési tevékenység alapját képező betegséggel összefüggő gyógykezelés, ellátás és alkalmassági vizsgálat adatai,

2.4.2. az alapellátó orvosi vélemény, valamint a gyógyintézeti, szakorvosi, szakértői vélemények,

2.5. Honvédség egészségügyi szervezeténél folytatott gyógykezelés, ellátás adatai,

2.6. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben elérhető gyógykezelési, ellátási adatok ellenőrzési célból, a szükséges mértékben,

2.7. a 39. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott egészségügyi adat,

2.8. a felülvizsgáló bizottság döntése:

2.8.1. diagnózis, annak indokolása,

2.8.2. az alkalmasság minősítése, a szükséges korlátozások, felmentések,

2.8.3. a betegség honvédelmi kötelezettséggel, illetve katonai kötelmekkel való összefüggésével kapcsolatos vélemény,

2.9. az egészségkárosodás mértékéről szóló szakvélemény,

2.10. az alkalmasság minősítése, felülvizsgálati táblázat kivonat.

3. A 42. § alkalmazásában:

3.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,

3.2. szolgálati viszonnyal összefüggő általános adatok:

3.2.1. rendfokozat,

3.2.2. alakulat,

3.2.3. szolgálati beosztás,

3.2.4. szolgálati évek száma,

3.3. családi állapot, gyermek, gyermekek száma,

3.4. legmagasabb iskolai végzettség,

3.5. a Honvéd Testalkati Program megvalósításához szükséges, testalkatra vonatkozó adatok:

3.5.1. testmagasság,

3.5.2. testtömeg,

3.5.3. testzsír-százalék,

3.6. az egészségi állapot nyomon követéséhez szükséges, munkavégzésre, életmódra és egészségi állapotra vonatkozó adatok:

3.6.1. fizikai aktivitással kapcsolatos adatok,

3.6.2. munkaidővel, pihenéssel kapcsolatos adatok,

3.6.3. táplálkozással kapcsolatos adatok,

3.6.4. élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,

3.6.5. általános egészségi állapotra vonatkozó adatok,

3.6.6. meghatározott betegségekre vonatkozó családi anamnézis,

3.6.7. korábbi kórházi kezelés időpontja és oka,

3.6.8. korábbi műtét időpontja és oka,

3.6.9. rendszeres gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,

3.6.10. rendszeres orvosi ellenőrzés ténye és oka,

3.6.11. szűrővizsgálaton való részvételre vonatkozó adatok,

3.6.12. érintett véleménye elképzelt eseményekre, helyzetekre vonatkozóan

4. A 43. § alkalmazásában:

4.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,

4.2. szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

4.2.1. rendfokozat,

4.2.2. alakulat/munkahely,

4.2.3. szolgálati beosztás,

4.3. vérmintavételhez szükséges egyéb adatok:

4.3.1. foglalkozás,

4.3.2. személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,

4.3.3. külföldi állampolgár esetében állampolgárság, úti okmány száma, anyanyelv,

4.4. intézkedésre jogosult elöljáró neve, rendfokozata, beosztása,

4.5. vizsgálat elrendelésének oka,

4.6. vizsgálatot végző személy neve, rendfokozata, beosztása,

4.7. a vizsgálatra kötelezett nyilatkozata,

4.8. az érintett által átadott, a vizsgálat eredményét befolyásoló adatok:

4.8.1. táplálkozással kapcsolatos adatok,

4.8.2. élvezeti szerek fogyasztására vonatkozó adatok,

4.8.3. kábítószer fogyasztásra vonatkozó adatok,

4.8.4. gyógyszerszedésre vonatkozó adatok,

4.8.5. meglévő betegségre vonatkozó adatok,

4.9. a 43. § (2) bekezdése szerinti adatkezelők által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott egészségügyi adat,

4.10. a vizsgálat eredménye.

5. A 44. § alkalmazásában:

5.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,

5.2. rendfokozat,

5.3. munkahely/szervezet,

5.4. speciális igényjogosultság alapját képező pozíció, tisztség, munkakör/beosztás,

5.5. igényjogosultság típusa,

5.6. jogviszony jellege,

5.7. igényjogosultság megállapítására alkalmas igazolvány/igazolás száma, érvényessége,

5.8. hozzátartozó saját jogú igényjogosult neve és szolgálatteljesítési helye.

6. A 45. § alkalmazásában:

6.1. személyazonosító adatok – családi és utónév, születési név, nem, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely, Társadalombiztosítási Azonosító Jel –,

6.2. szolgálati viszonnyal összefüggő adatok:

6.2.1. rendfokozat,

6.2.2. jogviszony jellege,

6.2.3. alakulat,

6.2.4. szolgálati beosztás adatai,

6.2.5. külföldi szolgálatteljesítés adatai,

6.3. gyógykezelésre, ellátásra vonatkozó adatok.

15. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A személyügyi nyilvántartásban kezelt személyes adatok

1. Személyi adatok:

1.1. családi és utónév, születési név,

1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,

1.3. születési hely, idő,

1.4. anyja születési neve,

1.5. személyi azonosító,

1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszáma, vezetékes és mobiltelefonszáma, elektronikus elérhetősége,

1.7. nem, családi állapot,

1.8. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel, állampolgárság,

1.9. személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

1.10. értesítendő személy neve, kapcsolat fajtája, címe, vezetékes és mobiltelefonszáma, elektronikus elérhetősége,

1.11. az önéletrajz adatai, beleértve a készségeket és kompetenciákat,

2. a hozzátartozók adatai:

2.1. házastárs, élettárs neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,

2.2. gyermek, gyermekek neve, születési neve, lakcíme, levelezési címe, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,

2.3. eltartottak száma, az eltartás kezdete,

3. iskolai végzettségre, szakképzettségre, egyéb képesítésre, tanfolyami végzettségre, tudományos fokozatra vonatkozó adatok, azokat igazoló okiratok másolatai:

3.1. valamennyi iskolai végzettség,

3.2. szakképzettség, szakképzettségek,

3.3. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett képesítés, képesítések, tanfolyami végzettségek, tudományos fokozatok,

3.4. meghatározott beosztás betöltésére jogosító okirat, okiratok adatai,

3.5. idegennyelv-ismeret, bizonyítványok, tanúsítványok adatai,

3.6. gépjárművezetői engedélyre, gépkezelői jogosítványra vonatkozó adatok,

4. a korábbi foglalkoztatási, alkalmazási, biztosítási jogviszonyra vonatkozó adatok:

4.1. munkahely,

4.2. munkakör, feladatkör

4.3. besorolás,

4.4. jogviszony kezdetének dátuma,

4.5. jogviszony megszüntetésének, megszűnésének módja, dátuma,

4.6. teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó adatok,

5. a szolgálati beosztásra vonatkozó adatok:

5.1. a honvédelmi szervezet megnevezése,

5.2. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,

5.3. rendszeresített rendfokozat, eltérítés,

5.4. előírt iskolai végzettség,

5.5. a beosztás, pozíció megnevezése, munkaköri azonosító kód,

5.6. előmeneteli rend típusa, a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,

5.7. besorolási osztály, besorolási kategória, foglalkoztatás mértéke, típusa,

5.8. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere száma,

5.9. funkciócsoport, alcsoport,

5.10. a személy számára biztosított szolgálati fegyver típusa, száma,

6. az alkalmazási feltételek adatai:

6.1. a büntetlen előélet igazolása és a szolgálati viszony létesítését kizáró ok fennállásának megállapítása céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány,

6.2. egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok,

6.3. fizikai, pszichikai állapotra vonatkozó adatok,

6.4. megváltozott munkaképesség csökkenésre vonatkozó adatok,

6.5. a KNBSZ esetén a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos adatok,

7. a szolgálat teljesítésének adatai:

7.1. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,

7.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,

7.3. a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

7.4. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere száma, szakmai számok,

7.5. elért rendfokozat, rendfokozatok,

7.6. a szolgálat során elért címek,

7.7. betöltött beosztás, beosztások, szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,

7.8. helyettesítési megbízások,

7.9. a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanulmányok,

7.10. szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szolgálati ág,

7.11. át- és továbbképzés, továbbképzések,

7.12. tanulmányi szerződések,

7.13. vezénylések, kitüntetések, egyéb elismerések,

7.14. minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,

7.15. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok, NATO-menetparancs adatai,

7.16. tervezett és tényleges szabadságolási adatok, speciális jelenlétek és távollétek,

7.17. sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,

7.18. a szolgálati viszony meghosszabbítása,

7.19. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,

7.20. a személy számára a Honvédség által biztosított igazolványokra vonatkozó adatok,

7.21. szolgálatteljesítési idő,

7.22. a 22. melléklet adatai közül az érintett családi és utóneve, honvéd esetében rendfokozat, születési hely, idő, anyja születési neve, beosztása, munkaköre, lakóhelye, az elkövetett fegyelemsértés megnevezése, a kiszabott fenyítés,

8. mozgósításra vonatkozó adatok,

9. a szolgálatteljesítési kötelezettséggel nem járó távollétek adatai:

9.1. a szolgálatteljesítés alóli mentesítés,

9.2. illetmény nélküli szabadság,

9.3. a szolgálati viszony szünetelése,

10. illetményre, végkielégítésre, visszailleszkedési támogatásra, jubileumi jutalomra, juttatásokra, költségtérítésekre, kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,

11. összeférhetetlenségre vonatkozó adatok:

11.1. közeli hozzátartozóval engedélyezett alá-fölérendeltségi, elszámolási, ellenőrzési kapcsolat,

11.2. engedélyezett, más kereső foglalkozás,

11.3. a bejelentéshez kötött egyéb, szolgálati viszonyon kívüli tevékenységre vonatkozó adatok,

12. a nemzetbiztonsági ellenőrzésre vonatkozó adatok,

13. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adatok,

14. szomatometriai adatok,

15. a kártérítéssel kapcsolatos adatok:

15.1. a kártérítési eljárást elrendelő, felfüggesztő, megszüntető szerv megnevezése, határozat száma és kelte,

15.2. a jogerős határozatban megállapított tényállás rövid leírása,

15.3. a kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vonatkozó adatok,

16. a lőfegyver-megszerzési és tartási engedély megszerzésének ténye és a megszerzés időpontja, a fegyverviselésre és fegyvertartásra vonatkozó adatok,

17. az önkéntes tartalékos katona munkáltatójának adatai, a munkavállaló jogviszonyára, munkakörére, előírt munkarendjére – heti munkaóra – vonatkozó adatok, a munkáltató által kijelölt kapcsolattartó adatai,

18. az önkéntes tartalékos katona szolgálathalasztásával kapcsolatos adatok:

18.1. szolgálathalasztási kérelem benyújtásának időpontja,

18.2. szolgálathalasztási kérelem tárgya,

18.3. kérelemmel kapcsolatos döntés – engedélyezés, elutasítás –,

18.4. szolgálathalasztás időtartama – kezdete, vége –,

18.5. szolgálathalasztás oka,

19. a nyugellátásra, szolgálati járandóságra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok – nyugdíj, nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete, nyugdíjas törzsszám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok –,

20. vércsoportja és RH-faktora,

21. személyügyi törzsszám,

22. fokozati vizsgára, vizsgahalasztásra vonatkozó adatok,

23. minősítő vizsgára vonatkozó adatok.

16. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A pénzügyi nyilvántartásban kezelt személyes adatok

1. A 15. melléklet 1., 2., 5., 6., 7., 9., 10., 15., 17., 19., 21. pontja szerinti adatok,

2. a Honvédség által alkalmazott pénzügyi azonosító szám,

3. albérleti díj, lízingdíj kifizetésével kapcsolatos adatok:

3.1. bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, adószáma,

3.2. bérleti, lízingdíj összege, a bérelt, lízingelt ingatlan címe,

4. járandóságok, juttatások, deviza költségtérítések folyósításával kapcsolatos adatok:

4.1. bankszámla tulajdonos neve, lakcíme, adóazonosító jele és Társadalombiztosítási Azonosító Jele,

4.2. bankszámlát vezető bank neve, SWIFT kódja,

4.3. bankszámla száma IBAN számmal,

4.4. a járandóság, juttatás, költségtérítés összege,

4.5. *  megszűnésükre vonatkozó adatok,

5. személyi jövedelemadó kedvezményekkel kapcsolatos adatok:

5.1. befizetett tagdíjak és kiegészítések,

5.2. adókedvezményre jogosító adatok;

6. személyi állomány illetményét terhelő levonásokkal kapcsolatos adatok:

6.1. levonást elrendelő szerv neve, elrendelő okmány száma és kelte, tartalma,

6.2. a levonás jogcíme és összege, a jogosult neve, lakcíme és bankszámlaszáma,

6.3. a tartozás jogcímenkénti összege és a teljesítésre vonatkozó adatok;

7. béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatok:

7.1. a béren kívüli juttatás felhasználására jogosító korlátozott rendeltetésű fizetési számla száma,

7.2. érvényes jogcímekre átutalt összegek adatai,

8. devizahiteles – gyűjtőszámlahitelre vonatkozó adatok,

9. önkéntes és kölcsönös nyugdíjpénztári adatok – pénztár neve, címe, adószáma, pénzforgalmi-jelzőszáma, tagsági azonosító, tagsági jogviszony kezdete –,

10. a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére történő tagdíjátvállalás adatai: a tagság ténye, a hozzájárulás mértéke és összege, a tagság kezdetének és végének dátuma,

11. *  a honvédelmi szolgálati juttatás és ehhez kapcsolódó további juttatás megállapításával összefüggő adatok.

17. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A személyügyi központ részére átadásra kerülő adatok

Az állomány tagjára vonatkozó adatok:

1. családi és utóneve, valamint születési neve,

2. születési helye, ideje,

3. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail-címe,

4. valamennyi iskolai végzettsége,

5. képző intézmény megnevezése, kar, szak megjelölésével,

6. képzés időtartama, végzés időpontja,

7. szakképzettségei,

8. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései,

9. tudományos fokozata,

10. idegen nyelv ismerete, szintje, típusa,

11. közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga, valamint közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség, kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzésének időpontja, oklevél száma, egyenértékűként elismert vizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, vagy a vizsgák alóli mentesség oka,

12. egyéb tanfolyami végzettségek,

13. a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe,

14. a korábbi munkáltatók megnevezése, tevékenységi területe, valamint az ott jogviszonyban töltött időtartamok,

15. szakmai tapasztalat,

16. beosztás,

17. besorolási kategória,

18. feladatkör/munkakör megnevezése, célja,

19. feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok,

20. a megszűnés módja,

21. *  a sajátos katonai tartalékállományba helyezés időpontja, időtartama,

22. a teljesítményértékelés eredménye,

23. *  a Hjkr. alapján szolgálati feladatra vezénylés időtartama,

24. szolgálati viszonyának időtartama,

25. illetménye.

18. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

Az alapnyilvántartás adatköre

1. Az egészségügyi katona és az egészségügyi honvédelmi alkalmazott

1.1. neve, születési neve,

1.2. születési helye, ideje,

1.3. anyja neve, születési neve,

1.4. állampolgársága,

1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele, adóazonosító jele,

1.6. lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

1.7. családi állapota,

1.8. gyermekeinek születési ideje,

1.9. egyéb eltartottjainak száma, az eltartás kezdete,

1.10. legmagasabb iskolai végzettsége, több végzettség esetén valamennyi,

1.11. szakképzettsége,

1.12. iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése, valamint meghatározott munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai,

1.13. tudományos fokozata,

1.14. idegennyelv-ismerete,

1.15. korábbi jogviszonyaiban töltött időtartamainak megnevezése,

1.16. korábbi munkahelyeinek megnevezése,

1.17. korábbi jogviszonya megszűnésének módja, időpontja,

1.18. *  Hjkr. szerinti szolgálati viszonyának vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának kezdete,

1.19. bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványának száma, kelte,

1.20. jubileumi jutalmának és a végkielégítésének mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok,

1.21. *  foglalkoztatójának neve, székhelye, statisztikai számjele, e szervnél a jogviszony kezdete, ha Hjkr. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,

1.22. *  jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere száma, ha Hjkr. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,

1.23. címadományozása, jutalmazása, kitüntetése adatai,

1.24. teljesítményértékelésének vagy minősítésének időpontja és tartalma,

1.25. személyi juttatásai,

1.26. *  munkából való távollétének jogcíme és időtartama, ha Hjkr. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,

1.27. *  honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésének időpontja, módja, ha Hjkr. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,

1.28. *  – ha honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál történő foglalkoztatása megszűnésével együtt jár a szolgálati viszonyának, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyának a megszűnése, – szolgálati viszonya, honvédelmi alkalmazotti jogviszonya megszűnésének időpontja, módja, a végkielégítés adatai, ha Hjkr. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll,

1.29. *  munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai, ha Hjkr. szerinti szolgálati viszonyban vagy honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll.

19. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A szolgálaton kívüliek nyilvántartásában kezelt személyes adatok

1. A 15. melléklet 1., 3., 5., 10. és 14. pontja szerinti adatok,

2. a 22. melléklet 2–8. pontja szerinti adatok.

20. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben kezelt személyes adatok

1. Személyi adatok:

1.1. születési családi név és utónév, családinév és utónév,

1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,

1.3. születési idő, hely,

1.4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,

1.5. személyi azonosító,

1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

1.7. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

1.8. a személyazonosító okmány száma, érvényességi ideje,

2. szolgálati viszony alatti beosztásokkal, a szolgálati idővel, a távolléti díjjal kapcsolatos adatok,

3. szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel, betegséggel kapcsolatos adatok,

4. az ellátás megállapításával összefüggő egészségügyi adatok,

5. a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:

5.1. a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,

5.2. a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultság időbeli és összegszerű adatai,

6. az ellátással összefüggő foglalkozási adatok:

6.1. foglalkoztató neve, címe, adószáma,

6.2. munkabér vagy illetmény,

6.3. munkaidő mértéke,

7. az elhalálozás ideje,

8. a visszaköveteléssel érintett közeli hozzátartozók neve és lakcíme,

9. a honvédelmi egészségkárosodási ellátás folyósítási adatai,

10. a honvédelmi egészségkárosodási ellátása való jogosultságot kizáró vagy megszüntető okokra vonatkozó adatok.

21. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

Az érdekvédelmi nyilvántartásban kezelt személyes adatok

1. Személyi adatok:

1.1. születési családi név és utónév, családi név és utónév,

1.2. arcképmás, saját kezű aláírás minta,

1.3. születési idő, hely,

1.4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,

1.5. személyi azonosító,

1.6. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, telefonszám, elektronikus elérhetőség,

1.7. értesítendő személy lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, elektronikus elérhetősége,

1.8. adóazonosító jel, Társadalombiztosítási Azonosító Jel,

1.9. a személyazonosító igazolvány száma, érvényességi ideje, útlevél száma, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

1.10. állampolgárság,

1.11. családi állapot, kezdete,

1.12. neme,

1.13. bankszámla száma,

1.14. születési ország,

2. a hozzátartozók következő adatai:

2.1. házastárs, élettárs neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége, telefonszáma, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, anyja születési neve, állampolgársága,

2.2. gyermekek neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, anyja születési neve,

2.3. eltartottak neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége, adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, születési helye, ideje, neme, anyja születési neve, az eltartás kezdete,

3. iskolai végzettséggel kapcsolatos adatok (iskolai végzettségre, szakképzettségre, tudományos fokozatra vonatkozó adatok, azokat igazoló okiratok másolatai),

4. a korábbi foglalkoztatási – alkalmazási, biztosítási – jogviszonyra, jogviszonyokra vonatkozó adatok:

4.1. munkahely,

4.2. munkakör,

4.3. besorolás,

4.4. jogviszony kezdetének dátuma,

4.5. jogviszony megszüntetésének, megszűnésének módja, dátuma,

4.6. teljesített hivatásos, szerződéses, önkéntes tartalékos és hadköteles katonai szolgálatra vonatkozó adatok,

5. szolgálati viszony alatti beosztásokkal kapcsolatos adatok:

5.1. a honvédségi szervezet megnevezése,

5.2. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,

5.3. rendszeresített rendfokozat,

5.4. a beosztás, pozíció megnevezése,

5.5. a szolgálatteljesítés szerinti helyőrség,

5.6. foglalkoztatás mértéke, típusa,

6. a szolgálat teljesítésének adatai:

6.1. a szolgálati viszony jellege, állománycsoport,

6.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje,

6.3. a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

6.4. elért rendfokozat, rendfokozatok,

6.5. a szolgálat során elért címek,

6.6. betöltött beosztás, beosztások, szolgálatteljesítés szerinti helyőrségek,

6.7. helyettesítési megbízások,

6.8. a fegyveres szervek tanintézeteiben folytatott tanulmányok,

6.9. szolgálati besorolás, fegyvernem, szakcsapat, szolgálati ág,

6.10. vezénylések,

6.11. kitüntetések, egyéb elismerések,

6.12. minősítésekre vonatkozó adatok,

6.13. külföldi szolgálatteljesítésekre vonatkozó adatok,

6.14. sebesülések, harci cselekményben való részvételre, és annak során tanúsított kiemelkedő helytállásra, valamint sebesülésre vonatkozó adatok,

6.15. a szolgálati viszony megszűnésének jellege, oka, ideje,

6.16. nyugdíjazási adatok,

6.17. a személy számára a Honvédség által biztosított igazolványokra vonatkozó adatok,

6.18. a 22. melléklet adatai közül az érintett családi és utóneve, honvéd esetében rendfokozat, születési hely, idő, anyja születési neve, beosztása, munkaköre, lakóhelye, az elkövetett fegyelemsértés megnevezése, a kiszabott fenyítés,

7. érdekvédelem adatcsoportjai:

7.1. elismerések,

7.2. kegyeleti gondoskodás adatai,

7.3. sírgondozás, karbantartás,

7.4. látogatás,

7.5. segélyezésre vonatkozó adatok,

7.6. rekreációra vonatkozó adatok,

7.7. érdekvédelmi törzsszám,

7.8. nyugdíjas otthon adatai,

7.9. kiegészítő egyenruha ellátás adatai,

7.10. szolgálati lakásra vonatkozó jogosultság,

7.11. egyenruha viselési jogosultság,

7.12. rehabilitált státusz adatai,

7.13. szolgálati kötelmekkel összefüggő balesettel kapcsolatos adatok,

8. önkéntes tartalékos rendszer adatcsoportjai:

8.1. munkáltató adatai,

8.2. külföldi szolgálattal kapcsolatos adatok,

8.3. munkáltatói kompenzáció,

8.4. szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos adatok,

8.5. teljesített katonai, sorkatonai szolgálat adatai,

9. az ellátásra, a juttatásokra, a kedvezményekre és támogatásokra vonatkozó adatok,

10. a nyugellátásra és a társadalombiztosítási jogosultságra vonatkozó adatok:

10.1. a társadalombiztosítási jogosultságot igazoló adatok,

10.2. a társadalombiztosítási ellátások adatai,

10.3. a nyugellátásra, szolgálati járandóságra vonatkozó adatok – nyugdíj, nyugellátás típusa, nyugdíjazás kezdete, nyugdíjas törzsszám, nyugdíj összege, szüneteltetési adatok –,

11. a szociális és kegyeleti gondoskodás adatai:

11.1. a nyugállományba helyezés ideje, jogcíme,

11.2. a nyugdíjfolyósítási törzsszám,

11.3. egyenruha viselésének és a rendfokozat használatának joga,

11.4. a szociális ellátások és a kedvezményes üdültetés igénybevételéhez szükséges adatok,

11.5. az elhalálozás ideje, oka,

11.6. a haláleset minősítése,

11.7. a temetés helye, ideje,

11.8. a hozzátartozók neve és címe, szociális ellátáshoz szükséges adatai,

11.9. költségviselő adatai,

11.10. a kegyeleti költségtérítés adatai,

11.11. a segélyezés adatai,

11.12. a járadékfizetés adatai,

12. *  a honvédelmi szolgálati juttatásra való jogosultság megszűnésére vonatkozó adatok.

22. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A fegyelmi szakterület nyilvántartásban és a fegyelmi információs rendszerben kezelt személyes adatok

1. Az érintett családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,

2. születési helye, ideje,

3. anyja születési neve,

4. beosztása, munkaköre,

5. lakóhelye,

6. a fegyelmi, szabálysértési, büntető-, méltatlansági eljárás alapjául szolgáló ok keletkezésének ideje és körülményei,

7. károkozás esetén a kár összege, megállapításának módja,

8. a bizonyítékok, így különösen a tanúvallomás, a szakértői nyilatkozat, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakmai kivizsgálásról készített jelentés,

9. az érintett felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,

10. minősítésekre, teljesítményértékelésekre vonatkozó adatok,

11. azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyokat, a családi és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülményeket érintő adatok,

12. az érintett személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a tényállásra, a felelősségére vonatkozó, valamint az enyhítő és súlyosbító körülményeket tartalmazó nyilatkozata,

13. az érintett felelőssége fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,

14. a kiszabott fenyítés, büntetés,

15. dicséretek és fenyítések lapja és parancsnoki jellemzés.

23. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

Kártérítési nyilvántartásban kezelt személyes adatok

1. Az érintett:

1.1. családi és utóneve, honvéd esetén rendfokozata,

1.2. születési hely, idő,

1.3. anyja születési neve,

1.4. beosztása, munkaköre,

1.5. lakóhelye,

1.6. értesítési adatai,

2. a keletkezett kárra vonatkozó adatok:

2.1. a kár keletkezésének ideje és körülményei,

2.2. a kár összege, megállapításának módja,

3. a kártérítési eljárásra vonatkozó adatok:

3.1. a személyi állomány tagja által okozott károk elbírálására irányuló eljárás esetén:

3.1.1. a bizonyítékok, így különösen a tanúvallomás, a szakértői nyilatkozat, a szemléről készült jegyzőkönyv, a fegyelmi, szabálysértési vagy a büntetőeljárás során hozott határozat, a szakmai kivizsgálásról készített jelentés,

3.1.2. az érintett kártérítési felelőssége mértékének alapjául szolgáló illetménye,

3.1.3. azok a tények, amelyek a felelősség elbírálásához, illetve a kártérítés mérsékléséről vagy mellőzéséről való döntéshez szükségesek, így különösen a vagyoni viszonyok, a családi és szociális, illetve az egyéb méltányolható körülmények,

3.1.4. az érintett személyes meghallgatása során előadott lényeges, így különösen a kárfelelősségre, valamint a kártérítés mértékének elismerésére vagy vitatására vonatkozó körülményeket tartalmazó nyilatkozata,

3.1.5. kártérítési felelősség fennállásának vagy annak hiányának megállapítása,

3.1.6. kártérítésre kötelezés esetén a kiszabott kártérítés,

3.1.7. a kártérítésre kötelezés vagy mellőzés megállapítása, vagy az eljárás megszüntetése,

3.1.8. a kár természetben történő megtérítésére kötelezés esetén annak részletes feltételei és értéke,

3.1.9. esetlegesen a kártérítés mérséklésére vonatkozó döntés,

3.1.10. esetlegesen a kártérítés részletekben történő megfizetéséről szóló döntés, továbbá a részletfizetés időtartama, valamint a törlesztő részletek összegszerű meghatározása,

3.2. Honvédséggel szemben kárigényt előterjesztő érintett:

3.2.1. jövedelmére, vagyoni-, családi helyzetére vonatkozó adatok,

3.2.2. bankszámlaszáma,

3.2.3. adóazonosító jele, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, nyugdíjas törzsszáma,

3.2.4. egészségügyi adatai, dokumentumai,

3.2.5. vonatkozásában készített környezettanulmány, rendőrségi, bírósági, egyéb hatósági határozat, jegyzőkönyv,

3.2.6. által benyújtott egyéb iratok.

24. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A lakhatási támogatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok

1. Személyes adatok:

1.1. születési családi és utónév,

1.2. házassági, családi és utónév,

1.3. születési hely, idő,

1.4. anyja születési és családi neve,

1.5. személyi azonosító,

1.6. adóazonosító jel, állampolgárság,

1.7. személyazonosító igazolvány okmányazonosítója, érvényességi ideje, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje,

1.8. nem, családi állapot,

1.9. személyügyi törzsszám,

1.10. szolgálati igazolvány szám,

1.11. bankszámlaszám, számlavezető bank neve,

1.12. saját kezű aláírás,

2. lakóhely és kapcsolattartási adatok, a lakóingatlanok tulajdoni viszonyaira vonatkozó adatok:

2.1. lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím, értesítendő személy neve, kapcsolat fajtája, címe, vezetékes és mobiltelefonszámai, elektronikus elérhetősége,

2.2. korábbi lakóhely, tartózkodási hely,

2.3. a lakóhelyen és a tartózkodási helyen, korábbi lakóhelyen és a tartózkodási helyen a lakáshasználat jogcíme, a lakóhely és tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai, továbbá bármely lakóingatlanban lévő tulajdoni részesedés, a szerzés jogcíme,

2.4. lakóhely és tartózkodási hely szobaszáma, alapterülete, komfortfokozata, műszaki állapota, helyrajzi száma,

3. hozzátartozók adatai:

3.1. hozzátartozó neve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helye, levelezési címe, adóazonosító jele, születési hely, ideje, neme, állampolgársága, anyja születési neve,

3.2. hozzátartozó lakóhelyén és a tartózkodási helyén a lakáshasználat jogcíme, a lakóhely és tartózkodási hely tulajdoni jellege és tulajdonviszonyai,

3.3. hozzátartozói kapcsolatot igazoló okiratok, így különösen házassági anyagkönyvi kivonat, élettársi, bejegyzett élettársi kapcsolatot igazoló okirat, születési és halálra vonatkozó anyakönyvi kivonat,

3.4. eltartottak száma, az eltartás kezdete, valamint az ezzel összefüggő támogatásokra vonatkozó adatok,

4. a szolgálati adatok:

4.1. jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat,

4.2. a szolgálati viszony kezdete, kinevezés ideje, a szolgálati viszonyra és a szolgálati időre vonatkozó adatok,

4.3. az állományilletékes honvédelmi szerv megnevezése, a szolgálati hely neve,

4.4. állománytábla szerinti besorolási, fizetési osztály és kategória,

5. személygépkocsi-tároló helyiség vagy állóhely ügyintézésével összefüggő adatok:

5.1. gépjárműre vonatkozó adatok közül a forgalmi engedélyben rögzített adattartalom,

5.2. gépjármű kölcsönvétele, használatba vétele esetén a kölcsönadó, a használatba adó személyes adatai,

5.3. személygépkocsi-tároló helyiség/állóhely ellenőrzése esetén a helyiségben vagy állóhelyen álló gépjárműről és egyéb ingóságokról készült fényképfelvételek,

6. a lakhatási támogatással összefüggő sajátos – különleges vagy külső – adatok:

6.1. a lakásigénylés egészségügyi vagy műszaki indokait alátámasztó orvosi vagy műszaki, illetve egyéb hatósági igazolások,

6.2. terhesség megállapítására vonatkozó orvosi igazolás,

6.3. a támogatással érintett – így különösen vásárolt, épített, pénzintézeti kölcsönnel érintett, bérelt, lízingelt ingatlan címe és adatai – a tulajdonos szerződésben szereplő személyes adatai, alapterülete, komfortfokozata, fűtése, típusa, fekvése, szerkezete –,

6.4. bérbe, lízingbe adó neve, lakcíme, bankszámlaszáma, hitelintézet neve, adóazonosító jele,

6.5. a támogatott lakás megszerzésére irányuló szerződések, különösen adásvételi, építési, bérleti, lízing szerződés adatai, továbbá tanúinak személyes adatai,

6.6. a fizetett bérleti, lízingdíj összege,

6.7. a támogatással érintett lakás vételára, vásárlási költsége, az arra felvett pénzintézeti lakáskölcsön összege, a pénzintézeti lakáskölcsönt nyújtó pénzintézet címe, a lakáskölcsön szerződés szerződéses tanúi,

6.8. a lakás üzemeltetésével fenntartásával összefüggő adatok és költségek, ideértve a beruházási, felújítási, korszerűsítési, akadálymentesítési, bővítési, karbahelyezési adatokat, a beruházást elvégző szerződéses partner adatai az önkormányzat által kiszabott közterheket is,

6.9. lakhatási támogatás nyújtására irányuló megállapodás esetében az adóstárs és a kezes személyes adatai,

6.10. a megállapodás alapján nyújtott lakhatási támogatás futamideje alatt elhunyt támogatott örökösének személyes adatai,

6.11. az élettársi életközösség igazolására készített magánokirat tanúinak személyes adatai, vagy az élettársi életközösség igazolására készült, közjegyző, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiraton a készítő ügyvéd, vagy közjegyző adatai, különösen neve, kamarai azonosító száma,

6.12. helyőrségi szállón hozzátartozónak nem minősülő személy számára kérelmezett vendégéjszaka esetén a vendég adatai – vendég neve, bérlővel fennálló kapcsolat, születési hely, év, hó, nap, anyja neve – és a vendégfogadás ideje, a vendégéjszakák száma,

6.13. HM-rendelkezésű lakás ellenőrzése során a meghallgatott bérlő, továbbá jogcím nélküli lakáshasználó, illetve önkényes lakásfoglaló személyes adatai, nyilatkozata, a lakásról készült fényképfelvételek, a meghallgatott tanúk neve, személyes adatai, nyilatkozatai,

6.14. HM-rendelkezésű garzonlakás és helyőrségi hálószoba, férőhely) ellenőrzése során a garzonlakásról és a szállószobáról, férőhelyről készült fényképfelvételek, a meghallgatott bérlő és tanúk személyes adatai, nyilatkozatai,

6.15. a támogatás megszerzése érdekében elidegenített ingatlan címe és adatai – a szerződő felek és a tanúk személyes adatai –,

7. a lakhatási támogatás igénylésének indoklásában szerepeltetett adatok:

7.1. a munkáltatói támogatás igénylése szükségességének igénylő által megjelölt egyéb indokai,

7.2. az állományilletékes honvédelmi szerv parancsnoka támogatás nyújtására vonatkozó döntési javaslatának indokai,

7.3. az igénylő szolgálati helye szerint illetékes helyőrségi – Budapesten az illetékes keretgazda – lakásbizottság támogatás nyújtására vonatkozó döntési javaslatának indokai.

25. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A rekreációs szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartásban kezelt személyes adatok

1. A 76. § (2) bekezdése alkalmazásában:

1.1. az igénylő adatai:

1.1.1. családi és utóneve,

1.1.2. születési neve,

1.1.3. anyja születési neve,

1.1.4. születési hely, év, hónap, nap,

1.1.5. adóazonosító szám,

1.1.6. rendfokozata,

1.1.7. szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája,

1.1.8. lakcíme, e-mail-cím, telefonszám,

1.1.9. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

1.1.10. családi állapota, különösen a házassági anyakönyvi kivonat adatai, élettársi kapcsolat ténye, különösen az élettársi nyilatkozat adatai,

1.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:

1.2.1. családi és utóneve,

1.2.2. születési neve,

1.2.3. anyja születési neve,

1.2.4. születési év, hónap, nap,

1.2.5. adóazonosító szám,

1.2.6. rendfokozata,

1.2.7. szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája, iskolalátogatás ténye,

1.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail-címe,

1.2.9. rokonsági foka,

1.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

1.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:

1.3.1. az igénylő vagy családtagjának betegsége,

1.3.2. családtag halála – különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai –.

2. A 76. § (3) bekezdése alkalmazásában:

2.1. az igénylő adatai:

2.1.1. családi és utóneve,

2.1.2. születési neve,

2.1.3. anyja születési neve,

2.1.4. születési hely, év, hónap, nap,

2.1.5. adóazonosító szám,

2.1.6. rendfokozata,

2.1.7. szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája,

2.1.8. lakcíme, e-mail-cím, telefonszám,

2.1.9. családi állapota – különösen a házassági anyakönyvi kivonat adatai –, élettársi kapcsolat ténye – különösen az élettársi nyilatkozat adatai –,

2.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:

2.2.1. családi és utóneve;

2.2.2. születési neve;

2.2.3. anyja születési neve;

2.2.4. születési év, hónap, nap;

2.2.5. adóazonosító jele;

2.2.6. rendfokozata;

2.2.7. szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája, iskolalátogatás ténye;

2.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail-címe;

2.2.9. rokonsági foka;

2.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:

2.3.1. igénylő vagy családtagjának betegsége,

2.3.2. családtag halála – különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai –.

3. A 76. § (4) bekezdése alkalmazásában:

3.1. az igénylő adatai:

3.1.1. családi és utóneve,

3.1.2. születési neve,

3.1.3. anyja születési neve,

3.1.4. születési hely, év, hónap, nap,

3.1.5. adóazonosító jele,

3.1.6. rendfokozata,

3.1.7. szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája,

3.1.8. lakcíme, e-mail-cím, telefonszám,

3.1.9. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

3.1.10. családi állapota – különösen a házassági anyakönyvi kivonat adatai –, élettársi kapcsolat ténye – különösen az élettársi nyilatkozat adatai –,

3.2. az igénylő családtagjának, nem igényjogosult hozzátartozójának adatai:

3.2.1. családi és utóneve,

3.2.2. születési neve,

3.2.3. anyja születési neve,

3.2.4. születési év, hónap, nap,

3.2.5. adóazonosító jele,

3.2.6. rendfokozata,

3.2.7. szolgálati-, munkahelye, igényjogosultságának ténye, kategóriája, iskolalátogatás ténye,

3.2.8. lakcíme, nagykorú személy esetén e-mail-címe,

3.2.9. rokonsági foka,

3.2.10. személyazonosításra alkalmas igazolvány okmányazonosítója,

3.3. egészségi állapotra vonatkozó adatok:

3.3.1. igénylő vagy családtagjának betegsége,

3.3.2. családtag halála – különösen orvosi igazolás, ambuláns lap, kórházi zárójelentés, halotti anyakönyvi kivonat adatai –,

3.3.3. mozgáskorlátozottság,

3.3.4. speciális étkezési igény – különösen cukorbetegségre, ételallergiára vonatkozó adatok –,

3.4. térítésidíj-kedvezmények megállapításához szükséges adatok: térítési kód,

3.5. lakókocsi, lakóautó, illetve tulajdonosának, üzemben tartójának azonosító adatai, különösen a forgalmi engedély adatai.

26. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A rehabilitációs nyilvántartásban kezelt személyes adatok

1. Születési családi és utónév, házassági, családi és utónév,

2. rendfokozat,

3. születési idő, hely,

4. anyja születési családi és utóneve, utónevei,

5. lakóhely,

6. állampolgárság,

7. iskolai végzettség,

8. elhalálozás ideje, helye,

9. végső nyughely,

10. a rendfokozati rehabilitációt kezdeményező személy/szervezet,

11. rehabilitációs határozat száma, a rehabilitációs intézkedések,

12. katonai szolgálatra vonatkozó adatok,

13. szabadságvesztésre vonatkozó adatok,

14. hadifogságra vonatkozó adatok,

15. elismerések,

16. rendfokozat-történet.

27. melléklet a 2022. évi XXI. törvényhez

A honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés adatköre

1. Születési családi és utónév,

2. házassági, családi és utónév,

3. anya születési családi és utónevei,

4. születési hely,

5. születési idő,

6. jogviszony megnevezése, katona esetében a rendfokozat és a rendfokozatba helyezés ideje is, hatósági és ellenőri, katonai rendész vagy belföldi katonai futárigazolvány esetén a jogosultság kezdete,

7. arckép,

8. saját kezű aláírás,

9. a nyugállomány tagja és a szolgálati járandóságra jogosult esetében az egyenruha-viseléssel összefüggő rendelkezés,

10. személyi azonosító,

11. az igazolvány egyedi azonosítója és érvényességi ideje,

12. az igazolvány vagy személyi igazolójegy kiállításának dátuma,

13. az igazolvány vagy személyi igazolójegy igénylésének és bevonásának oka, az igazolvány vagy személyi igazolójegy elvesztéséről, eltulajdonításáról, megrongálódásáról vagy megsemmisüléséről, valamint az elveszett, eltulajdonított igazolvány megtalálásáról szóló jegyzőkönyv adatai,

14. a külszolgálatra tervezett állomány szolgálatteljesítésének kezdő és befejező dátuma.

15. *  a jelvény egyedi azonosítószáma.