A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4–6. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a kábítószernek minősülő anyagok jegyzékeit, valamint a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § 18. pontja szerinti kábítószertartalmú kivételek jegyzékét.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a pszichotróp anyagnak minősülő anyagok jegyzékeit.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagok és vegyületcsoportok jegyzékét.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Ez a rendelet

a) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozatnak,

b) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2010. december 2-i 2010/759/IB tanácsi határozatnak,

c) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. november 15-i (EU) 2017/2103 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU) 2019/369 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

e) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását az N,N-dietil–2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]–5-nitro–1H-benzimidazol–1-etánamin (izotonitazén) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2020. szeptember 2-i (EU) 2020/1687 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

f) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását a metil–3,3-dimetil–2-{[1-(pent–4-én–1-il)–1H-indazol–3-karbonil]amino}butanoát (MDMB–4en-PINACA) és a metil–2-{[1-(4-fluorbutil)–1H-indol–3-karbonil]amino}–3,3-dimetilbutanoát (4F–MDMB–BICA) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2021. március 12-i (EU) 2021/802 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

g) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a „kábítószer” fogalommeghatározását új pszichoaktív anyagokkal kiegészítő módosításáról szóló, 2022. március 18-i (EU) 2022/1326 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat,

b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat,

c) a 4-jód–2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I–NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino) ciklohexil] metil]benzamid (AH–7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)–2-(etil-amino) ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-i 2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil–5-(4-metil-fenil)–4,5-dihidrooxazol–2-amin (4,4’-DMAR) és az 1-ciklohexil–4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT–45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2015. október 8-i 2015/1873/EU tanácsi határozat,

e) az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin–4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-me-toxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin–4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. § *  E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5–7. § * 

1. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez * 

KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKEI

A kábítószerek e melléklet szerinti jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázatok A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben. Amennyiben egy adott vegyületnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül átvezetésre. E melléklet táblázatai B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A K1 és K2 jegyzékek C oszlopában a kémiai név illetve dőlt betűvel a leírás, a kémiai névhez tartozó összegképlet a D oszlopban, az InChIKey kémiai azonosító az E oszlopban szerepel. A jegyzékbe sorolás szempontjából az A–C oszlopban található adatok irányadók, a D és E oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1. Kábítószerek 1. jegyzéke (K1 jegyzék)

1.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek:

A B C D E

1
Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód
Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 3-methylfentanyl*
(3-metilfentanil)
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide C23H30N2O MLQRZXNZHAOCHQ-UHFFFAOYSA-N
3 3-methylthiofentanyl*
(3-metiltiofentanil)
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide C21H28N2OS SRARDYUHGVMEQI-UHFFFAOYSA-N
4 4-fluoroisobutyrfentanyl
(4-fluoroizobutirfentanil)
4-FIBF, pFIBF N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramide C23H29FN2O OZDOSQNUJIXEOR-UHFFFAOYSA-N
5 Acetorphine*
(acetorfin)
3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-
ethenooripavine (derivative of thebaine)
C27H35NO5 LFYBMMHFJIAKFE-PMEKXCSPSA-N
6 Acetyl-alpha-methylfentanyl*
(acetil-alfa-metilfentanil)
N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide C22H28N2O OKTLVZBUKMRPLL-UHFFFAOYSA-N
7 Acetylfentanyl*
(acetilfentanil)
Desmethyl fentanyl
(dezmetil fentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide C21H26N2O FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
8 Acetylmethadol
(acetilmetadol)
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane C23H31NO2 XBMIVRRWGCYBTQ-UHFFFAOYSA-N
9 Acryloylfentanyl
(akrilfentanil)
Acrylfentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamide C22H26N2O RFQNLMWUIJJEQF-UHFFFAOYSA-N
10 Alfentanil
(alfentanil)
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-
(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
C21H32N6O3 IDBPHNDTYPBSNI-UHFFFAOYSA-N
11 Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)
α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane C23H31NO2 XBMIVRRWGCYBTQ-XMSQKQJNSA-N
12 Alphameprodine
(alfameprodin)
α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine C17H25NO2 ODEGQXRCQDVXSJ-WMLDXEAASA-N
13 Alphamethadol
(alfametadol)
α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol C21H29NO QIRAYNIFEOXSPW-YLJYHZDGSA-N
14 Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)
N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide C23H30N2O NGTVDHYUFBKWID-UHFFFAOYSA-N
15 Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide C21H28N2OS YPOXDUYRRSUFFG-UHFFFAOYSA-N
16 Alphaprodine
(alfaprodin)
α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine C16H23NO2 UVAZQQHAVMNMHE-CJNGLKHVSA-N
17 Allylprodine
(allilprodin)
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine C18H25NO2 KGYFOSCXVAXULR-UHFFFAOYSA-N
18 Anileridine
(anileridin)
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C22H28N2O2 LKYQLAWMNBFNJT-UHFFFAOYSA-N
19 Benzethidine
(benzetidin)
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C23H29NO3 UVTBZAWTRVBTMK-UHFFFAOYSA-N
20 Benzylmorphine
(benzilmorfin)
3-benzylmorphine C24H25NO3 RDJGWRFTDZZXSM-RNWLQCGYSA-N
21 Betacetylmethadol
(bétacetilmetadol)
β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane C23H31NO2 XBMIVRRWGCYBTQ-GCJKJVERSA-N
22 Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide C23H30N2O2 FRPRNNRJTCONEC-UHFFFAOYSA-N
23 Beta-hydroxyfentanyl* (béta-hidroxifentanil) N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide C22H28N2O2 JEFVHLMGRUJLET-UHFFFAOYSA-N
24 Betameprodine
(bétameprodin)
β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine C17H25NO2 ODEGQXRCQDVXSJ-RHSMWYFYSA-N
25 Betamethadol
(bétametadol)
β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol C21H29NO QIRAYNIFEOXSPW-XLIONFOSSA-N
26 Betaprodine
(bétaprodin)
β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine C16H23NO2 UVAZQQHAVMNMHE-CZUORRHYSA-N
27 Bezitramide
(bezitramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-
imidazolinyl)-piperidine
C31H32N4O2 FLKWNFFCSSJANB-UHFFFAOYSA-N
28 Brorphine
(brorfin)
1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-
benzimidazol-2-one
C20H22BrN3O CNOFBGYRMCBVLO-UHFFFAOYSA-N
29 Butyrfentanyl
(butirfentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide C23H30N2O QQOMYEQLWQJRKK-UHFFFAOYSA-N
30 Cannabis*, cannabis resin* and extracts and tinctures of cannabis
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*, -extraktum és -tinktúra)
- -
31 Carfentanil* (karfentanil) methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]
piperidine-4-carboxylate
C24H30N2O3 YDSDEBIZUNNPOB-UHFFFAOYSA-N
32 Clonitazene
(klonitazén)
2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole C20H23ClN4O2 GPZLDQAEBHTMPG-UHFFFAOYSA-N
33 Coca leaf
(koka levél)
- -
34 Cocaine
(kokain)
methyl ester of benzoylecgonine C17H21NO4 ZPUCINDJVBIVPJ-LJISPDSOSA-N
35 Codoxime
(kodoxim)
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime C20H24N2O5 WKJYCUVUZIIMJA-HJWMAQEXSA-N
36 Concentrate of poppy straw
(mákszalma koncentrátum)
CPS A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag. - -
37 Crotonylfentanyl
(krotonilfentanil)
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide C23H28N2O VDYXGPCGBKLRDA-XNWCZRBMSA-N
38 Cyclopropyfentanyl
(ciklopropilfentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
cyclopropanecarboxamide
C23H28N2O OIQSKDSKROTEMN-UHFFFAOYSA-N
39 Desomorphine*
(dezomorfin)
dihydrodeoxymorphine C17H21NO2 LNNWVNGFPYWNQE-GMIGKAJZSA-N
40 Dextromoramide
(dextromoramid)
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]-
morpholine
C25H32N2O2 INUNXTSAACVKJS-OAQYLSRUSA-N
41 Diampromide
(diampromid)
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide C21H28N2O RXTHKWVSXOIHJS-UHFFFAOYSA-N
42 Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)
3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene C16H21NS2 CBYWMRHUUVRIAF-UHFFFAOYSA-N
43 Difenoxin
(difenoxin)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid C28H28N2O2 UFIVBRCCIRTJTN-UHFFFAOYSA-N
44 Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)
7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-
ethanotetrahydrooripavine
C25H35NO4 BRTSNYPDACNMIP-FAWZKKEFSA-N
45 Dihydromorphine
(dihidromorfin)
morfinszármazék C17H21NO3 IJVCSMSMFSCRME-KBQPJGBKSA-N
46 Dimenoxadol
(dimenoxadol)
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate C20H25NO3 RHUWRJWFHUKVED-UHFFFAOYSA-N
47 Dimepheptanol
(dimefeptanol)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol C21H29NO QIRAYNIFEOXSPW-UHFFFAOYSA-N
48 Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)
3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene C14H17NS2 CANBGVXYBPOLRR-UHFFFAOYSA-N
49 Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate C22H27NO3 LQGIXNQCOXNCRP-UHFFFAOYSA-N
50 Diphenoxylate
(difenoxilát)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C30H32N2O2 HYPPXZBJBPSRLK-UHFFFAOYSA-N
51 Dipipanone
(dipipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone C24H31NO SVDHSZFEQYXRDC-UHFFFAOYSA-N
52 Drotebanol
(drotebanol)
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol C19H27NO4 LCAHPIFLPICNRW-SVYNMNNPSA-N
53 Ecgonine
(ekgonin)
ennek észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak C9H15NO3 PHMBVCPLDPDESM-UHFFFAOYSA-N
54 Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)
3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene C15H19NS2 MORSAEFGQPDBKM-UHFFFAOYSA-N
55 Etonitazene
(etonitazén)
1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole C22H28N4O3 PXDBZSCGSQSKST-UHFFFAOYSA-N
56 Etorphine*
(etorfin)
tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-
ethenooripavine
C25H33NO4 CAHCBJPUTCKATP-UHFFFAOYSA-N
57 Etoxeridine
(etoxeridin)
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C18H27NO4 KJTKYGFGPQSRRA-UHFFFAOYSA-N
58 Fentanyl
(fentanil)
1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine C22H28N2O PJMPHNIQZUBGLI-UHFFFAOYSA-N
59 Furanylfentanil
(furanilfentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-
carboxamide
C24H26N2O2 FZJVHWISUGFFQV-UHFFFAOYSA-N
60 Furethidine
(furetidin)
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C21H31NO4 NNCOZXNZFLUYGG-UHFFFAOYSA-N
61 Heroin*
(heroin)
diacetylmorphine C21H23NO5 GVGLGOZIDCSQPN-PVHGPHFFSA-N
62 Hydrocodone
(hidrokodon)
dihydrocodeinone C18H21NO3 LLPOLZWFYMWNKH-CMKMFDCUSA-N
63 Hydromorphinol
(hidromorfinol)
14-hydroxydihydromorphine C17H21NO4 AABLHGPVOULICI-BRJGLHKUSA-N
64 Hydromorphone
(hidromorfon)
dihydromorphinone C17H19NO3 WVLOADHCBXTIJK-YNHQPCIGSA-N
65 Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C15H21NO3 WTJBNMUWRKPFRS-UHFFFAOYSA-N
66 Isomethadone
(izometadon)
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone C21H27NO IFKPLJWIEQBPGG-UHFFFAOYSA-N
67 Isotonitazene
(izotonitazén)
N,N-diethyl-2-[2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]
imidazol-1-yl]ethan-1-amine
C23H30N4O3 OIOQREYBGDAYGT-UHFFFAOYSA-N
68 Ketobemidone*
(ketobemidon)
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine C15H21NO2 ALFGKMXHOUSVAD-UHFFFAOYSA-N
69 Levomethorphan1
(levometorfán)
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan C18H25NO MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N
70 Levomoramide
(levomoramid)
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]
morpholine
C25H32N2O2 INUNXTSAACVKJS-NRFANRHFSA-N
71 Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)
(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan C24H27NO2 RCYBMSQOSGJZLO-BGWNEDDSSA-N
72 Levorphanol1
(levorfanol)
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan C17H23NO JAQUASYNZVUNQP-USXIJHARSA-N
73 Metazocine
(metazocin)
2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan C15H21NO YGSVZRIZCHZUHB-VRFXOJNMSA-N
74 Methadone
(metadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone C21H27NO USSIQXCVUWKGNF-UHFFFAOYSA-N
75 Methadone intermediate
(metadon intermedier)
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane C19H22N2 GJJQIGFCGLPOQK-UHFFFAOYSA-N
76 Methoxyacetylfentanyl
(metoxiacetilfentanil)
2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
acetamide
C22H28N2O2 SADNVKRDSWWFTK-UHFFFAOYSA-N
77 Methyldesorphine
(metildezorfin)
6-methyl-∆6-deoxymorphine (derivative of morphine) C18H21NO2 CUFWYVOFDYVCPM-GGNLRSJOSA-N
78 Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)
6-methyldihydromorphine C18H23NO3 NBKVWIJQJMEQLE-NGTWOADLSA-N
79 Metonitazene
(metonitazén)
N,N-diethyl-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]
imidazol-1-yl]ethan-1-amine
C21H26N4O3 HNGZTLMRQTVPBH-UHFFFAOYSA-N
80 Metopon
(metopon)
5-methyldihydromorphinone C18H21NO3 NPZXCTIHHUUEEJ-CMKMFDCUSA-N
81 Moramide intermediate
(moramid intermedier)
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid C21H25NO3 AWLNVHVUYACOMZ-UHFFFAOYSA-N
82 Morpheridine
(morferidin)
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C20H30N2O3 JDEDMCKQPKGSAX-UHFFFAOYSA-N
83 Morphine
(morfin)
az ópium és ópium mák fő alkaloidja C17H19NO3 BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
84 Morphine methobromide
(morfin metobromid)
morfin-metobromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is C18H22BrNO3 KQUQZJSQMSHWHP-SCLAZZCHSA-N
85 Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)
morfinszármazék C17H19NO4 AMAPEXTUMXQULJ-APQDOHRLSA-N
86 MPPP* 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester) C15H21NO2 BCQMRZRAWHNSBF-UHFFFAOYSA-N
87 Myrophine
(mirofin)
myristylbenzylmorphine C38H51NO4 GODGZZGKTZQSAL-VXFFQEMOSA-N
88 Nicomorphine
(nikomorfin)
3,6-dinicotinylmorphine C29H25N3O5 HNDXBGYRMHRUFN-CIVUWBIHSA-N
89 Noracymethadol
(noracimetadol)
(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane C22H29NO2 VWCUGCYZZGRKEE-UHFFFAOYSA-N
90 Norlevorphanol
(norlevorfanol)
(-)-3-hydroxymorphinan C16H21NO IYNWSQDZXMGGGI-NUEKZKHPSA-N
91 Normethadone
(normetadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone C20H25NO WCJFBSYALHQBSK-UHFFFAOYSA-N
92 Normorphine
(normorfin)
demethylmorphine C16H17NO3 ONBWJWYUHXVEJS-ZTYRTETDSA-N
93 Norpipanone
(norpipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone C23H29NO WCDSHELZWCOTMI-UHFFFAOYSA-N
94 Ocfentanyl
(okfentanil)
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-
yl]acetamide
C22H27FN2O2 NYISTOZKVCMVEL-UHFFFAOYSA-N
95 Opium
(ópium)
- -
96 Oripavine
(oripavin)
O3-demethylthebaine vagy 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-
epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol
C18H19NO3 ZKLXUUYLEHCAMF-UUWFMWQGSA-N
97 Orthofluorofentanyl
(ortofluorofentanil)
N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
propanamide
C22H27FN2O BKUWDIVZCJNXRA-UHFFFAOYSA-N
98 Oxycodone
(oxikodon)
14-hydroxydihydrocodeinone C18H21NO4 BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
99 Oxymorphone
(oximorfon)
14-hydroxydihydromorphinone C17H19NO4 UQCNKQCJZOAFTQ-ISWURRPUSA-N
100 Parafluorobutyrylfentanyl
(parafluorobutirilfentanil)
N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
butanamide
C23H29FN2O QZFMCYUBPSLOBP-UHFFFAOYSA-N
101 Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)
4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide C22H27FN2O KXUBAVLIJFTASZ-UHFFFAOYSA-N
102 PEPAP* 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester) C21H25NO2 BVURVTVDNWSNFN-UHFFFAOYSA-N
103 Pethidine
(petidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C15H21NO2 XADCESSVHJOZHK-UHFFFAOYSA-N
104 Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine C13H16N2 ZLFQTZYFXYOGLS-UHFFFAOYSA-N
105 Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C14H19NO2 QKHMFBKXTNQCTM-UHFFFAOYSA-N
106 Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid C13H17NO2 KHUPPYUUMRDAAX-UHFFFAOYSA-N
107 Phenadoxone
(fenadoxon)
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone C23H29NO2 LOXCOAXRHYDLOW-UHFFFAOYSA-N
108 Phenampromide
(fenampromid)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide C17H26N2O DHTRHEVNFFZCNU-UHFFFAOYSA-N
109 Phenazocine
(fenazocin)
2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan C22H27NO ZQHYKVKNPWDQSL-UHFFFAOYSA-N
110 Phenomorphan
(fenomorfán)
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan C24H29NO CFBQYWXPZVQQTN-QPTUXGOLSA-N
111 Phenoperidine
(fenoperidin)
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C23H29NO3 IPOPQVVNCFQFRK-UHFFFAOYSA-N
112 Piminodine
(piminodin)
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester C23H30N2O2 PXXKIYPSXYFATG-UHFFFAOYSA-N
113 Piritramide
(piritramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-
carboxylic acid amide
C27H34N4O IHEHEFLXQFOQJO-UHFFFAOYSA-N
114 Proheptazine
(proheptazin)
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane C17H25NO2 ZXWAUWBYASJEOE-UHFFFAOYSA-N
115 Properidine
(properidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester C16H23NO2 XJKQCILVUHXVIQ-UHFFFAOYSA-N
116 Racemethorphan
(racemetorfán)
(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan C18H25NO MKXZASYAUGDDCJ-CGTJXYLNSA-N
117 Racemoramide
(racemoramid)
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-
morpholine
C25H32N2O2 INUNXTSAACVKJS-UHFFFAOYSA-N
118 Racemorphan
(racemorfán)
(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan C17H23NO JAQUASYNZVUNQP-USXIJHARSA-N
119 Remifentanil
(remifentanil)
1-(2-methoxy-carbonyl-ethyl)-4-(phenyl-N-propionylamino)-
piperidine-4-carboxylic acid methyl ester
C20H28N2O5 ZTVQQQVZCWLTDF-UHFFFAOYSA-N
120 Sufentanil
(szufentanil)
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]
propionanilide
C22H30N2O2S GGCSSNBKKAUURC-UHFFFAOYSA-N
121 Tetrahydrofuranylfentanyl
(tetrahidrofuranilfentanil)
THF-F N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-
carboxamide
C24H30N2O2 OHJNHKUFSKAANI-UHFFFAOYSA-N
122 Thebacon
(tebakon)
acetyldihydrocodeinone C20H23NO4 RRJQTGHQFYTZOW-ILWKUFEGSA-N
123 Thebaine
(tebain)
ópium alkaloid, a Murvás mákban is megtalálható C19H21NO3 FQXXSQDCDRQNQE-VMDGZTHMSA-N
124 Thiofentanyl*
(tiofentanil)
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide C20H26N2OS YMRFZDHYDKZXPA-UHFFFAOYSA-N
125 Tilidine
(tilidin)
(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-
carboxylate
C17H23NO2 WDEFBBTXULIOBB-UHFFFAOYSA-N
126 Trimeperidine
(trimeperidin)
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine C17H25NO2 UVITTYOJFDLOGI-UHFFFAOYSA-N
127 U-47700 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-
benzamide
C16H22Cl2N2O JGPNMZWFVRQNGU-UHFFFAOYSA-N
128 Valerylfentanyl
(valerilfentanil)
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide C24H32N2O VCCPXHWAJYWQMR-UHFFFAOYSA-N

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, amennyiben kémiai szerkezetük alapján léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, valamint ezek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak és nem szerepelnek más jegyzéken, továbbá ezek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek, izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Jelen K1 jegyzék tartalmilag azonos a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény) aktualizált I. listájával.

1.3. Az 1-gyel jelölt anyagok esetében dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

1.4. A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

2. Kábítószerek 2. jegyzéke (K2 jegyzék)

2.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek:

A B C D E

1
Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód
Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)
kodeinszármazék C20H25NO4 LGGDXXJAGWBUSL-BKRJIHRRSA-N
3 Codeine
(kodein)
3-methylmorphine C18H21NO3 OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
4 Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)
α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate C22H29NO2 XLMALTXPSGQGBX-GCJKJVERSA-N
5 Dihydrocodeine
(dihidrokodein)
morfinszármazék C18H23NO3 RBOXVHNMENFORY-UHFFFAOYSA-N
6 Ethylmorphine
(etilmorfin)
3-ethylmorphine C19H23NO3 OGDVEMNWJVYAJL-LEPYJNQMSA-N
7 Nicocodine
(nikokodin)
6-nicotinylcodeine C24H24N2O4 RYBGRHAWFUVMST-MJFIPZRTSA-N
8 Nicodicodine
(nikodikodin)
6-nicotinyldihydrocodeine C24H26N2O4 GTGRMWCOZHEYRL-MJFIPZRTSA-N
9 Norcodeine
(norkodein)
N-demethylcodeine C17H19NO3 HKOIXWVRNLGFOR-KOFBORESSA-N
10 Pholcodine
(folkodin)
morpholinylethylmorphine C23H30N2O4 GPFAJKDEDBRFOS-FKQDBXSBSA-N
11 Propiram
(propirám)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide C16H25N3O ZBAFFZBKCMWUHM-UHFFFAOYSA-N

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve az izomerjeik sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

2.3. A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

3. Kábítószertartalmú kivételek jegyzéke (K3 jegyzék)

3.1. Az alábbiakban meghatározott kábítószertartalmú készítmények kivételt képeznek jelen rendeletben meghatározott rendelkezések szerint.

3.2. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek:

3.2.1. acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein),

3.2.2. codeine (kodein),

3.2.3. dihydrocodeine (dihidrokodein),

3.2.4. ethylmorphine (etilmorfin),

3.2.5. nicocodine (nikokodin),

3.2.6. nicodicodine (nikodikodin),

3.2.7. norcodeine (norkodein),

3.2.8. pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja me g a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5%-nál, kivéve az injekciós készítményeket.

3.3. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3.4. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra szám ított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

3.5. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

3.6. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg -ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

3.7. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

3.8. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek:

3.8.1. 10 g Pulvis opii

3.8.2. 10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

3.8.3. 80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).

3.9. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

2. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez * 

PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKEI

A pszichotróp anyagok e melléklet szerinti jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázat A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben található. Amennyiben egy adott v együletnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül átvezetésre. E melléklet táblázatai B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések, esetleges más nevek, rövidítések, illetve a külföldön gyakran használt m ás írásmód kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A jegyzékek C oszlopában a kémiai név, illetve dőlt betűvel a leírás, a kémiai névhez tartozó összegképlet a D oszlopban, az InChIKey kémiai azonosító az E oszlopban szerepel. A jegyzékbe sorolás szempontjából az A–C oszlopban található adatok irányadók, a D és E oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1. Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1 jegyzék)

1.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A B C D E

1
Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód
Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 1-naphyrone***
(1-nafiron)
1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one C19H23NO PDYIKONOBSBEMS-UHFFFAOYSA-N
3 1-PEA*** 1-amino-1-fenil-etán; 1-fenetil-amin° C8H11N RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
4 25I-NBOMe 2C-I-NBOMe 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)
ethanamine
C18H22INO3 ZFUOLNAKPBFDIJ-UHFFFAOYSA-N
5 2-aminoindane***
(2-aminoindán)
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine C9H11N LMHHFZAXSANGGM-UHFFFAOYSA-N
6 2C-IEU 2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamineEU2; 4-Iod-2,5-
dimethoxyphenethylazan°°
C10H14INO2 PQHQBRJAAZQXHL-UHFFFAOYSA-N
7 2C-T-2EU 2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamineEU2; 4-
Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°
C12H19NO2S HCWQGDLBIKOJPM-UHFFFAOYSA-N
8 2C-T-7EU 2,5-dimetoxi-4-(n)-propil-tio-fenetil-aminEU2; 2,5-
Dimethoxy-4-
(propylsulfanyl)-phenethylazan°°
C13H21NO2S OLEVEPDJOFPJTF-UHFFFAOYSA-N
9 2-DPMP***
(dezoxipipradrol)
Desoxypipradrol 2-(diphenylmethyl)piperidine C18H21N RWTNXJXZVGHMGI-UHFFFAOYSA-N
10 2-naphyrone***
(2-nafiron)
1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one C19H23NO DTNUPBSOODGRKW-UHFFFAOYSA-N
11 3,4-dichloromethylphenidate *** 3,4-CTMP methyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate C14H17Cl2NO2 JUKMAYKVHWKRKY-UHFFFAOYSA-N
12 3,4-methylenedioxypyrovalerone **
(3,4-metiléndioxipirovaleron)
MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one C16H21NO3 SYHGEUNFJIGTRX-UHFFFAOYSA-N
13 3F-phenmetrazine*** meta-fluoro-phenmetrazine, meta-F-phenmetrazine 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine C11H14FNO VHYVKJAQSJCYCK-UHFFFAOYSA-N
14 3-MeO-PCE*** N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine C15H23NO OFGOOZLOGUNDFS-UHFFFAOYSA-N
15 3-MeO-PCP** 3-Methoxyphencyclidine 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidine C18H27NO BQQSZHHKGPOXLN-UHFFFAOYSA-N
16 4-MAEU
(4-metilamfetamin)
4-methylamphetamine 1-(4-methylphenyl)propan-2-amine C10H15N ZDHZDWSHLNBTEB-UHFFFAOYSA-N
17 4-benzylpiperidine*** 4-(phenylmethyl)piperidine C12H17N ABGXADJDTPFFSZ-UHFFFAOYSA-N
18 4F-MDMB-BICAEU methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]
amino}-3,3-dimethylbutanoate
C20H27FN2O3 QIKHYQCWGUGFBB-UHFFFAOYSA-N
19 4-MEC** 4-methylethcathinone 2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one C12H17NO ZOXZWYWOECCBSH-UHFFFAOYSA-N
20 4-MeO-PCP*** 1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine C18H27NO MUZGGFNYVLGUFS-UHFFFAOYSA-N
21 4-methylaminorex
(4-metilaminorex)
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline C10H12N2O LJQBMYDFWFGESC-CBAPKCEASA-N
22 4-MTA α-methyl-4-methylthiophenethylamine C10H15NS OLEWMKVPSUCNLG-UHFFFAOYSA-N
23 5F-AB-PINACA*** N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-
1H-indazole-3-carboxamide
C18H25FN4O2 WCBYXIBEPFZUBG-UHFFFAOYSA-N
24 5-IAI*** 5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine C9H10IN BIHPYCDDPGNWQO-UHFFFAOYSA-N
25 5-ITEU 5-(2-aminopropyl)indole C11H14N2 AULGMISRJWGTBA-UHFFFAOYSA-N
26 5-MeO-AMT*** 1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine C12H16N2O OGNJZVNNKBZFRM-UHFFFAOYSA-N
27 A-836,339*** N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-
ylidene]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-carboxamide
C16H26N2O2S JKGIMVBQKSRTGX-UHFFFAOYSA-N
28 AH-7921EU 3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}
benzamide
C16H22Cl2N2O JMZROFPPEXCTST-UHFFFAOYSA-N
29 AL*** 4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin ° C13H19NO3 JNUAYHHGCXYBHX-UHFFFAOYSA-N
30 alpha-PBT***
(alfa-PBT)
a-PBT, α-Pyrrolidinobutiothiophenone 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one C12H17NOS NGVNNJYFJYTCCO-UHFFFAOYSA-N
31 alpha-PVP** α-pyrrolidinovalerophenone 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone C15H21NO YDIIDRWHPFMLGR-UHFFAOYSA-N
32 alpha-PVT*** α-PVT, alpha-pyrrolidinopentiothiophenone 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-one C13H19NOS OOSRPGUQJAKBLV-UHFFFAOYSA-N
33 AM-1248 azepane isomer *** adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl]
methanone
C26H34N2O HSCSEKGAOWTVDH-UHFFFAOYSA-N
34 AM-2201** JWH-2201 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1-yl)
methanone
C24H22FNO ALQFAGFPQCBPED-UHFFFAOYSA-N
35 AMT***
(alfa-metiltriptamin)
1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine C11H14N2 QSQQQURBVYWZKJ-UHFFFAOYSA-N
36 BDB*** 1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°; 1-(1,3-benzodioxol-5-
yl)butan-2-ylazan°°
C11H15NO2 VHMRXGAIDDCGDU-UHFFFAOYSA-N
37 Brolamfetamine
(brolamfetamin)
DOB (±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine C11H16BrNO2 FXMWUTGUCAKGQL-UHFFFAOYSA-N
38 BZPEU3 N-Benzylpiperazine 1-benzilpiperazinEU3;
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán; N-benzilpiperazin
C11H16N2 IQXXEPZFOOTTBA-UHFFFAOYSA-N
39 β-Me-PEA*** 2-phenylpropan-1-amine C9H13N AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYSA-N
40 Camfetamine***
(kamfetamin)
N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine C14H19N CTVMYAZECFXZLN-UHFFFAOYSA-N
41 Cathinone
(katinon)
(-)-(S)-2-amino-propiophenone C9H11NO PUAQLLVFLMYYJJ-ZETCQYMHSA-N
42 CP 47,497 C8-homológ*** 2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol C22H36O2 HNMJDLVMIUDJNH-UHFFFAOYSA-N
43 CRA 13*** naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone C26H24O2 RSUMDJRTAFBISX-UHFFFAOYSA-N
44 D2PM***
(difenilprolinol)
Diphenylprolinol diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol C17H19NO OGCGXUGBDJGFFY-UHFFFAOYSA-N
45 DBZP*** 1,4-dibenzylpiperazine C18H22N2 YPUGLZQRXQQCSX-UHFFFAOYSA-N
46 Desoxy-D2PM***
(dezoxi-D2PM)
2-(diphenylmethyl)pyrrolidine C17H19N OXOBKZZXZVFOBB-UHFFFAOYSA-N
47 DET 3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole C14H20N2 LSSUMOWDTKZHHT-UHFFFAOYSA-N
48 Dimethocaine***
(dimetokain)
3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate C16H26N2O2 OWQIUQKMMPDHQQ-UHFFFAOYSA-N
49 Diphenidine** 1,2-diphenylethylpiperidine, DPD, 1,2-DEP, DIPH 1-(1,2-diphenylethyl)piperidine C19H23N JQWJJJYHVHNXJH-UHFFFAOYSA-N
50 DMA (±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine C11H17NO2 LATVFYDIBMDBSY-UHFFFAOYSA-N
51 DMAA*** 4-methylhexan-2-amine C7H17N YAHRDLICUYEDAU-UHFFFAOYSA-N
52 DMHP 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-
trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
C25H38O2 QBEFIFWEOSUTKV-UHFFFAOYSA-N
53 DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole C12H16N2 DMULVCHRPCFFGV-UHFFFAOYSA-N
54 DOC 4-chloro-2,5-dimethoxyamfetamine; 2,5-dimetoxi-4-klór-
amfetamin°
C11H16ClNO2 ACRITBNCBMTINK-UHFFFAOYSA-N
55 DOET (±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine C13H21NO2 HXJKWPGVENNMCC-UHFFFAOYSA-N
56 EG-018*** (naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanone C28H25NO FJMMDJDPNLZYLA-UHFFFAOYSA-N
57 Etaqualone***
(etakvalon)
3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one C17H16N2O UVTJKLLUVOTSOB-UHFFFAOYSA-N
58 Eticyclidine
(eticiklidin)
PCE N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine C14H21N IFYLVUHLOOCYBG-UHFFFAOYSA-N
59 Etryptamine
(etriptamin)
3-(2-aminobutyl)indole C12H16N2 ZXUMUPVQYAFTLF-UHFFFAOYSA-N
60 FLEA*** N-hidroxi-N-metil-3,4-metilén-dioxi-amfetamin;
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin°;
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°
C11H15NO3 ORADFQZOLNHWRQ-UHFFFAOYSA-N
61 GBL***
(gamma-butirolakton)
gamma-butyrolactone dihydrofuran-2(3H)-one C4H6O2 YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
62 Homoamphetamine*** 3-amino-1-phenyl-butane C10H15N WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
63 HU-210*** 9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-
yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
C25H38O3 SSQJFGMEZBFMNV-UHFFFAOYSA-N
64 Ibogain*** (6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-
octahydro-5H-6,9-methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]
indole
C20H26N2O HSIBGVUMFOSJPD-CFDPKNGZSA-N
65 JWH-018** AM-678 naphthalen-1-yl (1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone C24H23NO JDNLPKCAXICMBW-UHFFFAOYSA-N
66 JWH-073*** (1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone C23H21NO VCHHHSMPMLNVGS-UHFFFAOYSA-N
67 JWH-081*** (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)
methanone
C25H25NO2 UBMPKJKGUQDHRM-UHFFFAOYSA-N
68 JWH-122*** (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone C25H25NO HUKJQMKQFWYIHS-UHFFFAOYSA-N
69 JWH-210*** (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone C26H27NO LACIUQLUNACUKC-UHFFFAOYSA-N
70 (+)-Lysergide
((+)-lizergid)
LSD, LSD-25 9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide C20H25N3O VAYOSLLFUXYJDT-RDTXWAMCSA-N
71 MAL*** 3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°;
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°
C14H21NO3 FOXJFBFFGULACD-UHFFFAOYSA-N
72 MBDB*** 2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy N-
metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°;
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°
C12H17NO2 USWVWJSAJAEEHQ-UHFFFAOYSA-N
73 MBZP*** 1-benzyl-4-methylpiperazine C12H18N2 MLJOKPBESJWYGL-UHFFFAOYSA-N
74 mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)
meta-chlorophenylpiperazine°; [1-(3-chlorophenyl)
piperazine]°°
C10H13ClN2 VHFVKMTVMIZMIK-UHFFFAOYSA-N
75 MDAI*** 6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine C10H11NO2 FQDRMHHCWZAXJM-UHFFFAOYSA-N
76 MDE
(N-etil-MDA)
N-ethyl MDA, MDEA (±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine C12H17NO2 PVXVWWANJIWJOO-UHFFFAOYSA-N
77 MDMA (±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine C11H15NO2 SHXWCVYOXRDMCX-UHFFFAOYSA-N
78 MDMB-CHMICA** Methyl 2-{[1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]
amino}-3,3-dimethylbutanoate
C23H32N2O3 SRJKCVHWIDFUBO-UHFFFAOYSA-N
79 MephedroneEU
(mefedron)
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC (RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan1-one C11H15NO YELGFTGWJGBAQU-UHFFFAOYSA-N
80 Mescaline
(meszkalin)
3,4,5-trimethoxyphenethylamine C11H17NO3 RHCSKNNOAZULRK-UHFFFAOYSA-N
81 Methcathinone
(metkatinon)
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one C10H13NO LPLLVINFLBSFRP-UHFFFAOYSA-N
82 Methoxetamine**
(metoxetamin)
MXE (RS)-2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone C15H21NO2 LPKTWLVEGBNOOX-UHFFFAOYSA-N
83 Methylone**
(Metilon)
beta-keto-MDMA (RS)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-
one
C11H13NO3 VKEQBMCRQDSRET-UHFFFAOYSA-N
84 Methiopropamine**
(metiltienil-propamin)
MPA, Methylthietnylpropamine 1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane C8H13NS HPHUWHKFQXTZPS-UHFFFAOYSA-N
85 MMDA 5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenylethylamine C11H15NO3 YQYUWUKDEVZFDB-UHFFFAOYSA-N
86 MT-45EU 1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine C24H32N2 IGBRRSIHEGCUEN-UHFFFAOYSA-N
87 MTP*** methcathinone thiophen analog 2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one C8H11NOS DOZQPYDMJMLVKX-UHFFFAOYSA-N
88 MTTA*** MTA, Mephtetramine 2-[(methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one C12H15NO FTRWLSZFQILOOD-UHFFFAOYSA-N
89 MXP*** methoxyphenidine, 2-MeO-diphenidine 1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidine C20H25NO QXXCUXIRBHSITD-UHFFFAOYSA-N
90 N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine*** N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-
indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine
C23H33N3OS PSAKYYVEVVAWJL-UHFFFAOYSA-N
91 N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine*** N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-
methanamine
C21H29N3S PCNLLVFKBKMRDB-UHFFFAOYSA-N
92 N-ethylnorketamine*** 2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone C14H18ClNO ITBBBZIIFJJMDU-UHFFFAOYSA-N
93 N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)
(±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]
hydroxylamine
C10H13NO3 FNDCTJYFKOQGTL-UHFFFAOYSA-N
94 Nitracaine*** 3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate C16H24N2O4 SPTIETJWCCCJSE-UHFFFAOYSA-N
95 N-Me-1-PEA*** 1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán;
N-metil-1-fenetil-amin
C9H13N RCSSHZGQHHEHPZ-UHFFFAOYSA-N
96 ODT***
(O-dezmetiltramadol)
O-desmethyltramadol 3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol C15H23NO2 UWJUQVWARXYRCG-UHFFFAOYSA-N
97 Parahexyl
(parahexil)
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]
pyran-1-ol
C22H32O2 OORFXDSWECAQLI-UHFFFAOYSA-N
98 para-Methyl-4-methylaminorex ** 4,4’-DMAR 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine C11H14N2O NPILLHMQNMXXTL-UHFFFAOYSA-N
99 Pentedron** β-ethyl-methcathinone (β-etil-metkatinon), pentedrone (±)-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-one C12H17NO WLIWIUNEJRETFX-UHFFFAOYSA-N
100 pFBT***
(fluortropakokain)
4-fluorotropacocaine 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate C15H18FNO2 YXDFSLSXLYAAPF-UHFFFAOYSA-N
101 pFPP*** 1-(4-fluorophenyl)piperazine C10H13FN2 AVJKDKWRVSSJPK-UHFFFAOYSA-N
102 Phenazepam**
(fenazepam)
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C15H10BrClN2O CGMJQQJSWIRRRL-UHFFFAOYSA-N
103 PMA 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine C10H15NO NEGYEDYHPHMHGK-UHFFFAOYSA-N
104 PMMAEU
(parametoxi-metilamfetamin)
para-methoxymethylamphetamine paramethoxymethylamphetamineEU1;
N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy p-
methoxy-N,α-dimethylphenethylamine vagy 1-(4-
methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine
C11H17NO UGFMBZYKVQSQFX-UHFFFAOYSA-N
105 Psilocine
(pszilocin)
Psilotsin 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol C12H16N2O SPCIYGNTAMCTRO-UHFFFAOYSA-N
106 Psilocybine
(pszilocibin)
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate C12H17N2O4P QVDSEJDULKLHCG-UHFFFAOYSA-N
107 Rolicyclidine
(roliciklidin)
PHP, PCPY 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine C16H23N FYOWWXMGDATDQY-UHFFFAOYSA-N
108 Salvinorin A***
(Szalvinorin A)
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)
dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]
pyran-7-carboxylic acid methyl ester
C23H28O8 OBSYBRPAKCASQB-AGQYDFLVSA-N
109 STP DOM 2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamine C12H19NO2 NTJQREUGJKIARY-UHFFFAOYSA-N
110 Tenamfetamine
(tenamfetamin)
MDA α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine C10H13NO2 NGBBVGZWCFBOGO-UHFFFAOYSA-N
111 Tenocyclidine
(tenociklidin)
TCP 1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine C15H23NS JUZZEWSCNBCFRL-UHFFFAOYSA-N
112 Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants
(a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik) [THC]
delta-6a(10a)-THC 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]
pyran-1-ol
C21H30O2 NEBZNJDFIPBXCS-UHFFFAOYSA-N
delta-6a(7)-THC 8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-
[b,d]pyran-1-ol
C21H30O2 UQOUHXDCXBITSF-UHFFFAOYSA-N
delta-7-THC 6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
C21H30O2 WWYMYGIVLCKTBL-UHFFFAOYSA-N
delta-8-THC 6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-
[b,d]pyran-1-ol
C21H30O2 HCAWPGARWVBULJ-UHFFFAOYSA-N
delta-10-THC 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]
pyran-1-ol
C21H30O2 YLTWYAXWDLZZCU-UHFFFAOYSA-N
delta-9(11)-THC 6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3-
pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
C21H30O2 AOYYFUGUUIRBML-UHFFFAOYSA-N
113 TFMPP*** 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine C11H13F3N2 KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
114 TMA
(trimetoxiamfetamin)
(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine C12H19NO3 WGTASENVNYJZBK-UHFFFAOYSA-N
115 TMA-2EU
(2,4,5-trimetoxiamfetamin)
2,4,5-trimethoxyamphetamineEU2;
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°
C12H19NO3 TVSIMAWGATVNGK-UHFFFAOYSA-N
116 3-methylmethcathinone, 3-MMC 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one C11H15NO QDNXSIYWHYGMCD-UHFFFAOYSA-N
117 3-chloromethcathinone, 3-CMC 1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-one C10H12ClNO VOEFELLSAAJCHJ-UHFFFAOYSA-N

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve sztereoizomerjeik sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

1.3. A P1 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre:

1.3.1. A Pszichotróp Egyezmény aktualizált I. Listáján szereplő anyagok,

1.3.2. EU jelöléssel a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. Október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatban szereplő anyagok,

1.3.3. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása,

1.3.4. *** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp Egyezmény jegyzékeiben.

1.4. Jelen jegyzék C oszlopában ° jellel és dőlt betűvel szedve kerülnek jelölésre a korábbi magyar hivatalos nevek, míg °° jellel és dőlt betűvel szedve a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés, ha ezek rendelkezésre állnak.

2. Pszichotróp anyagok 2. Jegyzéke (P2 jegyzék)

2.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A B C D E

1
Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód
Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine C10H14BrNO2 YMHOBZXQZVXHBM-UHFFFAOYSA-N
3 4-CMC 4-chloromethcathinone, clephedrone 1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanone C10H12ClNO UEJBEYOXRNGPEI-UHFFFAOYSA-N
4 4-FA 4-fluoroamphetamine 1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine C9H12FN DGXWNDGLEOIEGT-UHFFFAOYSA-N
5 4F-MDMB-BINACA Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-
dimethylbutanoate
C19H26FN3O3 GZGKSDAMWRWYOZ-UHFFFAOYSA-N
6 5F-AKB-48 5F-APINACA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
C23H30FN3O UCMFSGVIEPXYIV-UHFFFAOYSA-N
7 5F-AMB 5F-AMB-PINACA,
5F-MMB-PINACA
Methyl 2-({[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl}
amino)-3-methylbutanoate
C19H26FN3O3 SAFXSUZMRLTBMM-UHFFFAOYSA-N
8 5F-MDMB-PICA 5F-MDMB-2201 Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3-
dimethylbutanoate
C21H29FN2O3 CHSUEEBESACQDV-UHFFFAOYSA-N
9 5F-ADB 5F-MDMB-PINACA Methyl 2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-
dimethylbutanoate
C20H28FN3O3 PWEKNGSNNAKWBL-UHFFFAOYSA-N
10 5F-PB-22 Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate C23H21FN2O2 MBOCMBFDYVSGLJ-UHFFFAOYSA-N
11 AB-CHMINACA N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-
indazole-3-carboxamide
C20H28N4O2 KJNZIEGLNLCWTQ-UHFFFAOYSA-N
12 AB-FUBINACA N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
[(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3-carboxamide
C20H21FN4O2 AKOOIMKXADOPDA-UHFFFAOYSA-N
13 AB-PINACA N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-
carboxamide
C18H26N4O2 GIMHPAQOAAZSHS-UHFFFAOYSA-N
14 ADB-CHMINACA MAB-CHMINACA N-[1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
C21H30N4O2 ZWCCSIUBHCZKOY-UHFFFAOYSA-N
15 ADB-FUBINACA N-[1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)
methyl]-1H-indazole-3-carboxamide
C21H23FN4O2 ZSSGCSINPVBLQD-UHFFFAOYSA-N
16 alpha-PHP (RS)-1-phenyl-2-(pyrrolidine-1-yl)hexan-1-one C16H23NO KYIJLDDXQWBNGX-UHFFFAOYSA-N
17 Amfetamine
(amfetamin)
amphetamine (±)-α-methylphenethylamine C9H13N KWTSXDURSIMDCE-UHFFFAOYSA-N
18 Amineptine
(amineptin)
7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]
heptanoic acid
C22H27NO2 ONNOFKFOZAJDHT-UHFFFAOYSA-N
19 Buprenorphine**
(buprenorfin)
21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-
endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
C29H41NO4 RMRJXGBAOAMLHD-IHFGGWKQSA-N
20 CUMYL-4CN-BINACA 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide
C22H24N4O JGTSOWOPISVAHG-UHFFFAOYSA-N
21 CUMYL-PEGACLONE 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]
indol-1-one
C25H28N2O AWHWTKXMUJLSRM-UHFFFAOYSA-N
22 Dexamfetamine
(dexamfetamin)
dexamphetamine (+)-α-methylphenethylamine C9H13N KWTSXDURSIMDCE-QMMMGPOBSA-N
23 Dronabinol2
(delta-9-tetrahidrokannabinol [delta-9-THC] és sztereokémiai varánsai)
delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-
dibenzo[b,d]pyran-1-ol
C21H30O2 CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
24 Ethylone
(etilon)
(RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one C12H15NO3 MJEMIOXXNCZZFK-UHFFFAOYSA-N
25 Ethylphenidate
(etilfenidát)
„Nopaine”, „Fake cocaine” Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate C15H21NO2 AIVSIRYZIBXTMM-UHFFFAOYSA-N
26 Eutylone
(eutilon)
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one C13H17NO3 YERSNXHEOIYEGX-UHFFFAOYSA-N
27 Fenetylline (fenetillin) 7-{2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl}theophylline C18H23N5O2 NMCHYWGKBADVMK-UHFFFAOYSA-N
28 FUB-AMB MMB-FUBINACA,
AMB-FUBINACA
Methyl 2-({1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carbonyl}
amino)-3-methylbutanoate
C21H22FN3O3 FRFFLYJQPCIIQB-UHFFFAOYSA-N
29 gamma-Hydroxybutiric acid
(gamma-hidroxi-vajsav)
GHB γ-hydroxybutyric acid C4H8O3 SJZRECIVHVDYJC-UHFFFAOYSA-N
30 Ketamine***
(ketamin)
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone C13H16ClNO YQEZLKZALYSWHR-UHFFFAOYSA-N
31 Levamfetamine
(levamfetamin)
levamphetamine (-)-(R)-α-methylphenethylamine C9H13N KWTSXDURSIMDCE-MRVPVSSYSA-N
32 Levomethamphetamine
(levometamfetamin)
levomethamphetamine (-)-N,α-dimethylphenethylamine C10H15N MYWUZJCMWCOHBA-SECBINFHSA-N
33 MDMB-4en-PINACA Methyl 3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamido]butanoate
C20H27N3O3 LWOCBHBFWNGPGM-UHFFFAOYSA-N
34 Mecloqualone
(meklokvalon)
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinone C15H11ClN2O SFITWQDBYUMAPS-UHFFFAOYSA-N
35 Metamfetamine
(metamfetamin)
metamphetamine (+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine C10H15N MYWUZJCMWCOHBA-VIFPVBQESA-N
36 Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
metamphetamine racemate (±)-N,α-dimethylphenethylamine C10H15N MYWUZJCMWCOHBA-UHFFFAOYSA-N
37 Methaqualone
(metakvalon)
2-methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinone C16H14N2O JEYCTXHKTXCGPB-UHFFFAOYSA-N
38 Methylphenidate
(metilfenidát)
Methyl α-phenyl-2-piperidine acetate C14H19NO2 DUGOZIWVEXMGBE-UHFFFAOYSA-N
39 N-ethylhexedrone 2-(ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone C14H21NO CWNKMHIETKEBCA-UHFFFAOYSA-N
40 N-ethyl norpentylone ephylone 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one C14H19NO3 VERDHJIMZYXGIW-UHFFFAOYSA-N
41 Pentazocine**
(pentazocin)
(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-
methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
C19H27NO VOKSWYLNZZRQPF-GDIGMMSISA-N
42 Phencyclidine
(fenciklidin)
PCP 1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine C17H25N JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N
43 Phenmetrazine
(fenmetrazin)
3-methyl-2-phenylmorpholine C11H15NO OOBHFESNSZDWIU-UHFFFAOYSA-N
44 Poppy straw**
(mákszalma)
- -
45 Secobarbital
(szekobarbitál)
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid C12H18N2O3 KQPKPCNLIDLUMF-UHFFFAOYSA-N
46 Tapentadol ***
(tapentadol)
3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]-phenol C14H23NO KWTWDQCKEHXFFR-SMDDNHRTSA-N
47 UR-144 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)
methanone
C21H29NO NBMMIBNZVQFQEO-UHFFFAOYSA-N
48 XLR-11 [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-
tetramethylcyclopropyl)methanone
C21H28FNO PXLDPUUMIHVLEC-UHFFFAOYSA-N
49 Zipeprol
(zipeprol)
α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-
piperazineethanol
C23H32N2O3 VSTNNAYSCJQCQI-UHFFFAOYSA-N

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

2.3. A P2 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre:

2.3.1. A Pszichotróp Egyezmény aktualizált II. listáján szereplő anyagok,

2.3.2. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb, mint a P szichotróp Egyezmény előírása,

2.3.3.*** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp egyezmény jegyzékeiben.

2.4. A 2 jellel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.

3. Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3 jegyzék)

3.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A B C D E

1
Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód
Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 Amobarbital
(amobarbitál)
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid C11H18N2O3 VIROVYVQCGLCII-UHFFFAOYSA-N
3 Butalbital
(butalbitál)
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid C11H16N2O3 UZVHFVZFNXBMQJ-UHFFFAOYSA-N
4 Cathine
(katin)
(+)-norpseudoephedrine (+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol C9H13NO DLNKOYKMWOXYQA-IONNQARKSA-N
5 Cyclobarbital
(ciklobarbitál)
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid C12H16N2O3 WTYGAUXICFETTC-UHFFFAOYSA-N
6 Flunitrazepam
(flunitrazepám)
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C16H12FN3O3 PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N
7 Glutethimide
(glutetimid)
2-ethyl-2-phenylglutarimide C13H15NO2 JMBQKKAJIKAWKF-UHFFFAOYSA-N
8 Pentobarbital
(pentobarbitál)
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid C11H18N2O3 WEXRUCMBJFQVBZ-UHFFFAOYSA-N

3.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

3.3. Jelen P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált III. listája alapján készült.

4. Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4 jegyzék)

4.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

A B C D E

1
Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmód
Kémiai név / Leírás

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 Allobarbital
(allobarbitál)
5,5-diallylbarbituric acid C10H12N2O3 FDQGNLOWMMVRQL-UHFFFAOYSA-N
3 Alprazolam
(alprazolám)
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
C17H13ClN4 VREFGVBLTWBCJP-UHFFFAOYSA-N
4 Amfepramone
(amfepramon)
diethylpropion 2-(diethylamino)propiophenone C13H19NO XXEPPPIWZFICOJ-UHFFFAOYSA-N
5 Aminorex
(aminorex)
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline C9H10N2O SYAKTDIEAPMBAL-UHFFFAOYSA-N
6 Barbital
(barbital)
5,5-diethylbarbituric acid C8H12N2O3 FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
7 Benzfetamine
(benzfetamin)
benzphetamine N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine C17H21N YXKTVDFXDRQTKV-UHFFFAOYSA-N
8 Bromazepam
(bromazepám)
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one C14H10BrN3O VMIYHDSEFNYJSL-UHFFFAOYSA-N
9 Brotizolam
(brotizolám)
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C15H10BrClN4S UMSGKTJDUHERQW-UHFFFAOYSA-N
10 Butobarbital
(butobarbitál)
5-butyl-5-ethylbarbituric acid C10H16N2O3 STDBAQMTJLUMFW-UHFFFAOYSA-N
11 Camazepam
(kamazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
C19H18ClN3O3 PXBVEXGRHZFEOF-UHFFFAOYSA-N
12 Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)
7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-
oxide
C16H14ClN3O ANTSCNMPPGJYLG-UHFFFAOYSA-N
13 Clobazam
(klobazám)
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-
dione
C16H13ClN2O2 CXOXHMZGEKVPMT-UHFFFAOYSA-N
14 Clonazepam
(klonazepám)
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one
C15H10ClN3O3 DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
15 Clonazolam
(klonazolám)
6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C17H12ClN5O2 XJRGLCAWBRZUFC-UHFFFAOYSA-N
16 Clorazepate
(klorazepát)
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-
carboxylic acid
C16H11ClN2O3 XDDJGVMJFWAHJX-UHFFFAOYSA-N
17 Clotiazepam
(klotiazepám)
5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-
e]-1,4-diazepin-2-one
C16H15ClN2OS CHBRHODLKOZEPZ-UHFFFAOYSA-N
18 Cloxazolam
(kloxazolám)
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-
tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
C17H14Cl2N2O2 ZIXNZOBDFKSQTC-UHFFFAOYSA-N
19 Delorazepam
(delorazepám)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one
C15H10Cl2N2O CHIFCDOIPRCHCF-UHFFFAOYSA-N
20 Diazepam
(diazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-
2H-1,4-benzodiazepin-2-one
C16H13ClN2O AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
21 Diclazepam
(diklazepám)
2-chlorodiazepam, Ro5-3448 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]
[1,4]diazepin-2-one
C16H12Cl2N2O VPAYQWRBBOGGPY-UHFFFAOYSA-N
22 Estazolam
(esztazolám)
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine C16H11ClN4 CDCHDCWJMGXXRH-UHFFFAOYSA-N
23 Ethchlorvynol
(etklórvinol)
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol C7H9ClO ZEHYJZXQEQOSON-UHFFFAOYSA-N
24 Ethinamate
(etinamát)
1-ethynylcyclohexanolcarbamate C9H13NO2 GXRZIMHKGDIBEW-UHFFFAOYSA-N
25 Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-
benzodiazepine-3-carboxylate
C18H14ClFN2O3 CUCHJCMWNFEYOM-UHFFFAOYSA-N
26 Etilamfetamine
(etilamfetamin)
N-ethylamphetamine N-ethyl-α-methylphenethylamine C11H17N YAGBSNMZQKEFCO-UHFFFAOYSA-N
27 Etizolam
(etizolám)
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C17H15ClN4S VMZUTJCNQWMAGF-UHFFFAOYSA-N
28 Fencamfamin
(fenkamfamin)
N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine C15H21N IKFBPFGUINLYQI-UHFFFAOYSA-N
29 Fenproporex
(fenproporex)
(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrile C12H16N2 IQUFSXIQAFPIMR-UHFFFAOYSA-N
30 Flualprazolam
(flualprazolám)
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C17H12ClFN4 MPZVLJCMGPYWQQ-UHFFFAOYSA-N
31 Flubromazolam
(flubromazolám)
8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C17H12BrFN4 VXGSZBZQCBNUIP-UHFFFAOYSA-N
32 Fludiazepam
(fludiazepám)
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C16H12ClFN2O ROYOYTLGDLIGBX-UHFFFAOYSA-N
33 Flurazepam
(flurazepám)
7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
C21H23ClFN3O SAADBVWGJQAEFS-UHFFFAOYSA-N
34 Halazepam
(halazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C17H12ClF3N2O WYCLKVQLVUQKNZ-UHFFFAOYSA-N
35 Haloxazolam
(haloxazolám)
10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-
tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
C17H14BrFN2O2 XDKCGKQHVBOOHC-UHFFFAOYSA-N
36 Ketazolam
(ketazolám)
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
C20H17ClN2O3 PWAJCNITSBZRBL-UHFFFAOYSA-N
37 Lefetamine
(lefetamin)
SPA (-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine C16H19N YEJZJVJJPVZXGX-MRXNPFEDSA-N
38 Loprazolam
(loprazolám)
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one
C23H21ClN6O3 UTEFBSAVJNEPTR-RGEXLXHISA-N
39 Lorazepam
(lorazepám)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C15H10Cl2N2O2 DIWRORZWFLOCLC-UHFFFAOYSA-N
40 Lormetazepam
(lormetazepám)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-
methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
C16H12Cl2N2O2 FJIKWRGCXUCUIG-UHFFFAOYSA-N
41 Mazindol
(mazindol)
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol C16H13ClN2O ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N
42 Medazepam
(medazepám)
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine C16H15ClN2 YLCXGBZIZBEVPZ-UHFFFAOYSA-N
43 Mefenorex
(mefenorex)
N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine C12H18ClN XXVROGAVTTXONC-UHFFFAOYSA-N
44 Meprobamate
(meprobamát)
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate C9H18N2O4 NPPQSCRMBWNHMW-UHFFFAOYSA-N
45 Mesocarb
(mezokarb)
3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine C18H18N4O2 OWFUPROYPKGHMH-UHFFFAOYSA-N
46 Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid C13H14N2O3 ALARQZQTBTVLJV-UHFFFAOYSA-N
47 Methyprylon
(metiprilon)
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione C10H17NO2 SIDLZWOQUZRBRU-UHFFFAOYSA-N
48 Midazolam
(midazolám)
8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]
benzodiazepine
C18H13ClFN3 DDLIGBOFAVUZHB-UHFFFAOYSA-N
49 Nimetazepam
(nimetazepám)
1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-
one
C16H13N3O3 GWUSZQUVEVMBPI-UHFFFAOYSA-N
50 Nitrazepam
(nitrazepám)
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one C15H11N3O3 KJONHKAYOJNZEC-UHFFFAOYSA-N
51 Nordazepam
(nordazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one C15H11ClN2O AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
52 Oxazepam
(oxazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C15H11ClN2O2 ADIMAYPTOBDMTL-UHFFFAOYSA-N
53 Oxazolam
(oxazolám)
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-
11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
C18H17ClN2O2 VCCZBYPHZRWKFY-UHFFFAOYSA-N
54 Pemoline
(pemolin)
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one C9H8N2O2 NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N
55 Phendimetrazine
(fendimetrazin)
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine C12H17NO MFOCDFTXLCYLKU-CMPLNLGQSA-N
56 Phenobarbital
(fenobarbitál)
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid C12H12N2O3 DDBREPKUVSBGFI-UHFFFAOYSA-N
57 Phentermine
(fentermin)
α,α-dimethylphenethylamine C10H15N DHHVAGZRUROJKS-UHFFFAOYSA-N
58 Pinazepam
(pinazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C18H13ClN2O MFZOSKPPVCIFMT-UHFFFAOYSA-N
59 Pipradrol
(pipradrol)
1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol C18H21NO XSWHNYGMWWVAIE-UHFFFAOYSA-N
60 Prazepam
(prazepám)
7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C19H17ClN2O MWQCHHACWWAQLJ-UHFFFAOYSA-N
61 Pyrovalerone
(pirovaleron)
4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone C16H23NO SWUVZKWCOBGPTH-UHFFFAOYSA-N
62 Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)
5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid C10H16N2O3 ZRIHAIZYIMGOAB-UHFFFAOYSA-N
63 Temazepam
(temazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C16H13ClN2O2 SEQDDYPDSLOBDC-UHFFFAOYSA-N
64 Tetrazepam
(tetrazepám)
7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C16H17ClN2O IQWYAQCHYZHJOS-UHFFFAOYSA-N
65 Triazolam
(triazolám)
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine C17H12Cl2N4 JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N
66 Vinylbital
(vinilbitál)
5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid C11H16N2O3 KGKJZEKQJQQOTD-UHFFFAOYSA-N
67 Zolpidem
(zolpidem)
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide C19H21N3O ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N

4.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

4.3. Jelen P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

3. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

Új pszichoaktív anyagok a következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok az 1. és 2. melléklet szerinti jegyzékeken nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol–3-il(naftalin–1-il)metanon, 1H-indol–3-il(naftalin–2-il)metanon), vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol–3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil–1-(1H-indol–3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol–3-il(naftalin–1-il)metanon, 1H-indazol–3-il(naftalin–2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1H-indazol–3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil–1-(1H-indazol–3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin–1-il(1H-pirrol–3-il)metanon, naftalin–2-il(1H-pirrol–3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)–indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol–3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)–indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol–3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)–pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol–3-il)metanon) vagy

1.11. az indol–3-karboxilát (1H-indol–3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol–3-karboxamid (1H-indol–3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol–3-karboxilát (1H-indazol–3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol–3-karboxamid (1H-indazol–3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)–, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik;

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai – tetszőleges kombinációban – halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak;

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)–, naftil- vagy 1–2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,

1.18.1. (ciklusos alkil)–, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik;

1.19. az 1.1–1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. egy vagy több 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat;

1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7–10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy

1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa nitrogénatomja, vagy

1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy

1.20.5. (ciklusos alkil)–, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz;

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)–csoport egy vagy több 3–10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1–3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat;

1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.22.1. egy vagy több 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

2. Az8ok a katinon (2-amino–1-fenilpropán–1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben

2.1. a propán–1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat,

2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán–1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat,

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1–4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol–3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek – ideértve a 2-feniletánamint is –, amelyekben

4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat;

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszőleges kombinációban – több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén-(propán–1,3 diil), metiléndioxi-(metilénbiszoxi-), etiléndioxi-(etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-(etilénazandiil-), etendiilimino-(eten–1,2-diilazandiil-) csoportot

tartalmazhat.

5. Azok az N-fenil–1-(2-feniletil)–4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

5.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1–4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3–6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész szénatomja kapcsolódik,

5.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,

5.3. a piperidin részhez egy vagy – tetszőleges kombinációban – több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat,

5.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.

6. Az 1–5. pontban foglaltakon túlmenően továbbá

6.1. *  a következő vegyületek:

A B C D

1
Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név

Összegképlet

InChIKey kémiai azonosító
2 2C-B-BZP 1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-piperazine C13H19BrN2O2 OHXVYXBOJDDYJS-UHFFFAOYSA-N
3 CPCPP, Gelbes 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine C13H18Cl2N2 NDQKGEFMUGSRNS-UHFFFAOYSA-N
4 Dichlorophenyl-piperazine
(diklórfenil-piperazin)
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine C10H12Cl2N2 UDQMXYJSNNCRAS-UHFFFAOYSA-N
5 Harmin
(harmine)
7-methoxy-1-methyl-9H-β-carboline C13H12N2O BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
6 5-MeO-triptamin
(5-MeO-tryptamine)
2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine C11H14N2O JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
7 N-benzyl-1-PEA
(N-benzil-1-PEA)
N-benzyl-1-phenylethanamine C15H17N ZYZHMSJNPCYUTB-UHFFFAOYSA-N
8 pCPP 1-(4-chlorophenyl)piperazine C10H13ClN2 UNEIHNMKASENIG-UHFFFAOYSA-N
9 1-phenyl-propyl-amine
(fenilpropilamin, 1-phenyl-1-propanamine)
1-phenylpropan-1-amine C9H13N AQFLVLHRZFLDDV-UHFFFAOYSA-N
10 pMeOPP 1-(4-methoxyphenyl)piperazine C11H16N2O MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
11 URB-754 6-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-one C16H14N2O2
GFWNGVKCDGYFKG-UHFFFAOYSA-N
12 RH-34 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dione C18H19N3O3 NUAJBITWGGTZCM-UHFFFAOYSA-N
13 MEOP; Methoxypiperamide; metoxipiperamid; MEXP;
1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine
(4-methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone C13H18N2O2 DWPVVZZGGGCRRM-UHFFFAOYSA-N
14 bk-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanone C10H12BrNO3 HFYJGAIOBIDRPX-UHFFFAOYSA-N
15 25I-NBF 2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine C17H19FINO2 LPBKNBHMWRBPHT-UHFFFAOYSA-N
16 Mexedrone; 4-MMC-oMe; ’MEX’ 3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one C12H17NO2 JHGDCSPZKQLBOP-UHFFFAOYSA-N
17 TH-PVP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan-1-
one
C19H27NO MMIKQWIZKBYLKZ-UHFFFAOYSA-N
18 izopropilfenidát
(isopropylphenidate)
propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetate C16H23NO2 AZVPADMEIMLODT-UHFFFAOYSA-N
19 metamnetamin
(methylnaphetamine; N-methyl-PAL-287; MNT; MNA)
N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amine C14H17N BWWWOLYZMKACSB-UHFFFAOYSA-N
20 dezklórketamin
(deschloroketamine;
2-(phenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone)
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanone C13H17NO ZAGBSZSITDFFAF-UHFFFAOYSA-N
21 1P-LSD
(1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide)
N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C23H29N3O2 JSMQOVGXBIDBIE-UHFFFAOYSA-N
22 Ethylnaphthidate; HDEP-28 ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate C19H23NO2 OTQVTBPHZRARTL-UHFFFAOYSA-N
23 4-methylmethylphenidate; 4Me-TMP methyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetate C15H21NO2 WJZNCJIOIACDBR-UHFFFAOYSA-N
24 4-fluoromethylphenidate; 4F-TMP; 4F-MPH; 4-FMPH methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate C14H18FNO2 XISBAJBPDVRSPG-UHFFFAOYSA-N
25 CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA; SGT-263 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide
C22H26FN3O MXJYOUMYJGNQEY-UHFFFAOYSA-N
26 (Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue 2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)
propanamide
C22H27FN2O XNQGKYHSTDKIKG-UHFFFAOYSA-N
27 Despropionyl-2-fluoro fentanyl;
despropionyl-o-fluoro fentanyl
N-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine C19H23FN2 WUNLGTOLOUTCPE-UHFFFAOYSA-N
28 Flubromazepam 7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one C15H10BrFN2O ZRKDDZBVSZLOFS-UHFFFAOYSA-N
29 5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyridin-3-yl)methanone C19H19FN2O CNMQLCYLJPWHEW-UHFFFAOYSA-N
30 Phenibut 4-amino-3-phenylbutanoic acid C10H13NO2 DAFOCGYVTAOKAJ-UHFFFAOYSA-N
31 2-fluorodeschloroketamine; 2-Fl-2’-Oxo-PCM; fluoroketamine; 2-FDCK; 2F-DK; 2-FDK; 2-FK 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone C13H16FNO PHFAGYYTDLITTB-UHFFFAOYSA-N
32 Dichloropane; RTI-111; RTI-4229-111; O-401 methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-
carboxylate
C16H19Cl2NO2 AMIHUYQKNJHXPT-UHFFFAOYSA-N
33 AMAPN 2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-one C14H15NO QIACKSHQBOUATI-UHFFFAOYSA-N
34 5Cl-bk-MPA; 5Cl-bk-methylthienylpropamine;
5Cl-bk-methiopropamine
1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-one C8H10ClNOS VTSPXQPERGVFBV-UHFFFAOYSA-N
35 5F-Cumyl-PeGaClone; 5F-SGT-151 5-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-
pyrido[4,3-b]indol-1-one
C25H27FN2O SMRRORRDOWXERZ-UHFFFAOYSA-N
36 ALD-52; 1-acetyl-LSD (6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-6,6a,8,9-
tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide
C22H27N3O2 FJOWXGYLIWJFCH-OXQOHEQNSA-N
37 ETH-LAD; 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide (6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C21H27N3O MYNOUXJLOHVSMQ-DNVCBOLYSA-N
38 diphenyl-PBP 1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidine C19H23N VQECHRQHFMUVRS-UHFFFAOYSA-N
39 benzoil-fentanil
(benzoylfentanyl)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]benzamide C26H28N2O BJPDWVPQDSVQKD-UHFFFAOYSA-N
40 Cumyl-CH-MegaClone 5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-
pyrido[4,3-b]indol-1-one
C27H30N2O CGHCGYCTOLWAPL-UHFFFAOYSA-N
41 1-Aminoindan 2,3-dihydro-1H-inden-1-amine C9H11N XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYSA-N
42 N-methyl-2AI N-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine C10H13N SXWZQUCTTOBHJT-UHFFFAOYSA-N
43 M-ALPHA 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amine C11H15NO2 NLINVDHEDVEOMJ-UHFFFAOYSA-N
44 Thiopropamine 1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine C7H11NS NYVQQTOGYLBBDQ-UHFFFAOYSA-N
45 2-APB 1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine C11H13NO QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N
46 2-MAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amine C12H15NO ANJIDHKQUCZNQY-UHFFFAOYSA-N
47 2-EAPB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amine C13H17NO SGGKRTSTBXBERJ-UHFFFAOYSA-N
48 5-MeO-DIBF N-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2-yl)propan-2-
amine
C17H25NO2 NBFMSQBTYHYVKP-UHFFFAOYSA-N
49 2-MABB 1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amine C13H17NO YBPPNDUCEMDPJZ-UHFFFAOYSA-N
50 1-(4-Bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine 1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamine C10H14BrNO2 JKOMOTQHGDWZAQ-UHFFFAOYSA-N
51 BOH-PHP 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-ol C16H25NO GJHNPZVIGWPXBH-UHFFFAOYSA-N
52 2-MeO-Ketamine 2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone C14H19NO2 OYAUVHORXFUVAJ-UHFFFAOYSA-N
53 Methoxetamine brominated derivative 2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone C15H20BrNO2 YNEMYNGTFPWRHN-UHFFFAOYSA-N
54 3MeO-PCMo 4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine C17H25NO2 BOGOEDFWPOXWQE-UHFFFAOYSA-N
55 Benocyclidine 1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine C19H25NS RGSVXQJPSWZXOP-UHFFFAOYSA-N
56 Tiletamine 2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone C12H17NOS QAXBVGVYDCAVLV-UHFFFAOYSA-N
57 deschloro-N-ethyl-ketamine
(O-PCE)
2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanone C14H19NO IDLSBAANXISGEI-UHFFFAOYSA-N
58 3-MeO-PCMMo 4-{[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl}morpholine C18H27NO2 KVDDTOKOCUZIFC-UHFFFAOYSA-N
59 3-HO-PCE 3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenol C14H21NO MIKNPNLBFHVMKK-UHFFFAOYSA-N
60 3-HO-PCP 3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenol C17H25NO AMSXTZUCNOKUEN-UHFFFAOYSA-N
61 Methoxpropamine 2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-one C16H23NO2 AAVOSBAXDRASAH-UHFFFAOYSA-N
62 Pyrazolam 8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
C16H12BrN5 BGRWSFIQQPVEML-UHFFFAOYSA-N
63 Alprazolam triazolobenzophenone derivative {2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5-
chlorophenyl}phenyl-methanone
C17H15ClN4O WWADXOXMCNJJKR-UHFFFAOYSA-N
64 Meclonazepam 5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4
-benzodiazepin-2-one
C16H12ClN3O3 LMUVYJCAFWGNSY-UHFFFAOYSA-N
65 Deschloroetizolam 2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C17H16N4S JIOBORXCOGMHSV-UHFFFAOYSA-N
66 Nifoxipam 5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-
benzodiazepin-2-one
C15H10FN3O4 UHFIFTRHLBAWGY-UHFFFAOYSA-N
67 Adinazolam 1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-1-
yl)-N,N-dimethylmethanamine
C19H18ClN5 GJSLOMWRLALDCT-UHFFFAOYSA-N
68 Metizolam 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
diazepine
C16H13ClN4S NQSSWDKQLVBUQN-UHFFFAOYSA-N
69 Nitrazolam 1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
C17H13N5O2 OYRPNABWTHDOFK-UHFFFAOYSA-N
70 Cloniprazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-
dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
C19H16ClN3O3 CCSYKGYLSFXNTA-UHFFFAOYSA-N
71 Cinazepam 4-{[7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4-
benzodiazepin-3-yl]oxy}-4-oxo-butanoic acid
C19H14BrClN2O5 NQTRBZXDWMDXAQ-UHFFFAOYSA-N
72 3-hydroxyphenazepam 7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4-
benzodiazepin-2-one
C15H10BrClN2O2 KRJKJUWAZOWXNV-UHFFFAOYSA-N
73 Fonazepam 5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one C15H10FN3O3 KNGIGRDYBQPXKQ-UHFFFAOYSA-N
74 4-chlorodiazepam 7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-one C16H12Cl2N2O PUMYFTJOWAJIKF-UHFFFAOYSA-N
75 Flunitrazolam 6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
C17H12FN5O2 RDLAGIOILLWVTM-UHFFFAOYSA-N
76 Bromazolam 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
C17H13BrN4 KCEIOBKDDQAYCM-UHFFFAOYSA-N
77 Norfludiazepam 7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one C15H10ClFN2O UVCOILFBWYKHHB-UHFFFAOYSA-N
78 Ro 07-4065 7-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-
one
C16H11ClF2N2O DUNFPASORLTEGN-UHFFFAOYSA-N
79 Thionordazepam 7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thione C15H11ClN2S ULILTJWAJZIROM-UHFFFAOYSA-N
80 Methyl clonazepam 5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2-one C16H12ClN3O3 AZVBJJDUDXZLTM-UHFFFAOYSA-N
81 Fluclotizolam 2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C15H10ClFN4S ZDYRCUZZLRLMHG-UHFFFAOYSA-N
82 Clobromazolam 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]
benzodiazepine
C17H12BrClN4 BUTCFAZTKZDYCN-UHFFFAOYSA-N
83 Bentazepam 5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3-e][1,4]
diazepin-2-one
C17H16N2OS AIZFEOPQVZBNGH-UHFFFAOYSA-N
84 CP 47,497 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenol C21H34O2 ZWWRREXSUJTKNN-AEFFLSMTSA-N
85 AM-1220 Azepane Isomer [1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1-
naphthalenyl-methanone
C26H26N2O ZDCZZWAEXISRJF-UHFFFAOYSA-N
86 Org 27569 5-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]-1H-indole-2-
carboxamide
C24H28ClN3O AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
87 Org 27759 N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-
carboxamide
C21H24FN3O MUYUEZAKMLKZSO-UHFFFAOYSA-N
88 Org 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-
carboxamide
C22H24ClN3O MYJJVFCPCDPOSM-UHFFFAOYSA-N
89 HU-331 3-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-5-
pentyl-1,4-benzoquinone
C21H28O3 WDXXEUARVHTWQF-UHFFFAOYSA-N
90 WIN 55212-2 [(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-
de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1-naphthalen-1-yl-methanone
C27H26N2O3 HQVHOQAKMCMIIM-HXUWFJFHSA-N
91 AB-005 azepane isomer [1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)
methanone
C23H32N2O VBJJSVQSAWSBQA-UHFFFAOYSA-N
92 4-HTMPIPO 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one C21H31NO2 GWHGUYKAGQLPTQ-UHFFFAOYSA-N
93 URB-597 3’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamate C20H22N2O3 ROFVXGGUISEHAM-UHFFFAOYSA-N
94 JTE-907 N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8-pentoxy-
quinoline-3-carboxamide
C24H26N2O6 GRAJFFFXJYFVOC-UHFFFAOYSA-N
95 LY2183240 5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-
carboxamide
C17H17N5O GZNIYOXWFCDBBJ-UHFFFAOYSA-N
96 1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide 1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-
benzimidazole-5-carboxamide
C28H37N3O2 WRVZBXHTUOPQJS-UHFFFAOYSA-N
97 AM-2201 benzimidazole analogue
(FUBIMINA)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1-yl)
methanone
C23H21FN2O KUESSZMROAFKQJ-UHFFFAOYSA-N
98 5F-AB-FUPPYCA
(5F-5,3-AB-PFUPPYCA)
2-{[1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]
formamido}-3-methylbutanamide
C20H26F2N4O2 GSXRDTDYPSATDE-UHFFFAOYSA-N
99 5F-PY-PICA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone C18H23FN2O AJOAHRJLOXOZKX-UHFFFAOYSA-N
100 5F-PY-PINACA [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanone C17H22FN3O GSCLIRQNUBFUJA-UHFFFAOYSA-N
101 AB-CHMFUPPYCA
(3,5-AB-CHMFUPPYCA)
N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-
fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide
C22H29FN4O2 NDYOOVJIZQTGHY-UHFFFAOYSA-N
102 MDMB-CHMCZCA 9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-propyl)
carbazole-3-carboximidic acid
C27H34N2O3 FAWVRKNYDPKTDZ-UHFFFAOYSA-N
103 5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-
carboxamide
C23H22FN3O BRRZRRZUERBDQL-UHFFFAOYSA-N
104 EG-2201 [9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone C28H24FNO LYDDINAZVHIBGP-UHFFFAOYSA-N
105 MDA 19
(BZO-HEXOXIZID)
N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamide C21H23N3O2 ZGQHMZCITJHYOW-QOCHGBHMSA-N
106 MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl1-(cyclohexylmethyl)-1H-
indazole-3-carboxylate
C22H30N2O4 SUEOBRAXHJBVGY-UHFFFAOYSA-N
107 MDMB-PCZCA methyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-carbonyl)amino]
butanoate
C25H32N2O3 GILRPTXNJMVJBM-UHFFFAOYSA-N
108 5F-3,5-AB-PFUPPYCA N-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-1-(5-fluoropentyl)-3-(4-
fluorophenyl)pyrazole-5-carboxamide
C20H26F2N4O2 JPKXVUNTSWGYKJ-UHFFFAOYSA-N
109 CUMYL-4CN-B7AICA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo[2,3-b]
pyridine-3-carboxamide
C22H24N4O DYPZVGXELGJCHD-UHFFFAOYSA-N
110 5F-MDMB-P4AICA methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbonyl]
amino}-3,3-dimethyl-butanoate
C20H28FN3O3 YUNKAZHULJISDA-UHFFFAOYSA-N
111 5F-MDMB-P7AICA methyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]
formamido}-3,3-dimethylbutanoate
C20H28FN3O3 LIRBKFHBIDESHO-UHFFFAOYSA-N
112 5F-AB-P7AICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-
pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
C18H25FN4O2 PEAJNPAIVYHNDQ-UHFFFAOYSA-N
113 2F-QMPSB quinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl)sulfonyl]-4-
methylbenzoate
C22H20F2N2O4S JOSWCKYCXJMLNM-UHFFFAOYSA-N
114 5F-A-P7AICA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-
carboxamide
C23H30FN3O JYMCNFJJLBFSGH-UHFFFAOYSA-N
115 3’,4’-Methylenedioxy-alpha-methylPPP
(MDMPP)
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one C15H19NO3 QEVPOSURBZYOOK-UHFFFAOYSA-N
116 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one 1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethanone C21H23NO JFDZZTSFBTYYDF-UHFFFAOYSA-N
117 alpha-PPP-MeO 3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one C14H19NO2 TVBNCCGCIPGJQO-UHFFFAOYSA-N
118 3,4-Dichloro-N,N-cyclohexylmethylmethcathinone 2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1-one C16H21Cl2NO YOJYFWVGILSSIW-UHFFFAOYSA-N
119 TH-PBP 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)butan-1-one C18H25NO DNKYSKGKPOHTKY-UHFFFAOYSA-N
120 alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone
(alpha-PCYP)
2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one C18H25NO FKEHRWJWTWDTDB-UHFFFAOYSA-N
121 2-Me-DMT N,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamine C13H18N2 NDGCOWDSLVNLGE-UHFFFAOYSA-N
122 AL-LAD (8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-8-
carboxamide
C22H27N3O JCQLEPDZFXGHHQ-OXQOHEQNSA-N
123 McPT N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamine C14H18N2 LVOSBNVSQLXACL-UHFFFAOYSA-N
124 alpha-TMT 1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amine C13H18N2 XQFCCTPWINMCQJ-UHFFFAOYSA-N
125 1P-ETH-LAD N,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C24H31N3O2 MLOFCBXSOAYCIF-UHFFFAOYSA-N
126 5-MeO-pyr-T 5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indole C15H20N2O KAASYKNZNPWPQG-UHFFFAOYSA-N
127 Lysergic acid methyl ester methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-
carboxylate
C17H18N2O2 RNHDWLRHUJZABX-UHFFFAOYSA-N
128 4-HO-McPT 3-{2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl}-1H-indol-4-ol C14H18N2O GFVJBFIXZYLVPO-UHFFFAOYSA-N
129 4-PrO-DMT 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoate C15H20N2O2 KUOGXPDQORRHED-UHFFFAOYSA-N
130 Butorphanol 17-(cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diol C21H29NO2 IFKLAQQSCNILHL-QHAWAJNXSA-N
131 U-49900 3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide C18H26Cl2N2O O AXACJBKFKCCIOR-UHFFFAOYSA-N
132 U-51754 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-
acetamide
C17H24Cl2N2O ISJUYFBACBKWBV-UHFFFAOYSA-N
133 Benzodioxole-fentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-5-
carboxamide
C27H28N2O3 ZFAAZMIOHJNKGD-UHFFFAOYSA-N
134 3-phenylpropanoylfentanyl N,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide C28H32N2O DIRAGWDYMRIDIO-UHFFFAOYSA-N
135 Tetramethylcyclopropanefentanyl 2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]
cyclopropanecarboxamide
C27H36N2O BYCDHAVFKDTVAM-UHFFFAOYSA-N
136 U-48800 2-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-
acetamide
C17H24Cl2N2O FKUWIGXXBMULOI-UHFFFAOYSA-N
137 Thiophenefentanyl N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]thiophene-2-carboxamide C24H26N2OS CCHPKGYUIHSQIE-UHFFFAOYSA-N
138 Benzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamide C21H26N2O POQDXIFVWVZVML-UHFFFAOYSA-N
139 Bromadoline 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamide C15H21BrN2O UFDJFJYMMIZKLG-UHFFFAOYSA-N
140 Acetylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide C20H24N2O UKGXYSOSRSCGJB-UHFFFAOYSA-N
141 Benzoylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide C25H26N2O TVPYSIMEYHFHLN-UHFFFAOYSA-N
142 4-hydroxybutyrfentanyl; 4-HO-BF N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]
butanamide
C23H30N2O2 HMPNQEXOJZKKKE-UHFFFAOYSA-N
143 isopropyl-U-47700 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)
benzamide
C18H26Cl2N2O LGYQSYWASFBSHJ-UHFFFAOYSA-N
144 U-50488 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-(2-pyrrolidin-1-ylcyclohexyl)
acetamide
C19H26Cl2N2O VQLPLYSROCPWFF-UHFFFAOYSA-N
145 3,4-methylenedioxy-U-47700 N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-5-
carboxamide
C17H24N2O3 UUAVKYBZWVMWSM-UHFFFAOYSA-N
146 4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl)
cyclopropanecarboxamide
C22H25FN2O DGFCHXNCEJHFDB-UHFFFAOYSA-N
147 Furanylbenzylfentanyl N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide C23H24N2O2 GDPJXHFICUEJBT-UHFFFAOYSA-N
148 2-methylacetylfentanyl N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide C22H28N2O GRDWUDZBHWHLSH-UHFFFAOYSA-N
149 N-methyl U-47931E 4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide C16H23BrN2O XQCGUPNNNXRBDG-UHFFFAOYSA-N
150 Piperidylthiambutene 1-[4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl]piperidine C17H21NS2 FQRWJLVMJCKSME-UHFFFAOYSA-N
151 2-methyl-AP-237 1-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one C18H26N2O CRSFXYZFNAFVFC-UHFFFAOYSA-N
152 AP-237 1-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one C17H24N2O ZQBMUHABRSEAIK-UHFFFAOYSA-N
153 Furanyl UF-17 N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide C19H24N2O2 OSFBKUBOZUWERW-UHFFFAOYSA-N
154 2F-viminol 2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-
1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol
C21H31FN2O FXQMNNHPOYWWKI-UHFFFAOYSA-N
155 Iso-ethcathinone 1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-one C11H15NO GHVCNLDRNVGRJP-UHFFFAOYSA-N
156 5-HTP 2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid C11H12N2O3 LDCYZAJDBXYCGN-UHFFFAOYSA-N
157 Ostarine 3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-
hydroxy-2-methylpropanamide
C19H14F3N3O3 JNGVJMBLXIUVRD-UHFFFAOYSA-N
158 4-Fluoroephedrine 4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanol C10H14FNO SPEQHEOLWDGWML-UHFFFAOYSA-N
159 4-methylphendimetrazine 3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholine C13H19NO UJDFQROPBYDNBJ-UHFFFAOYSA-N
160 Mebroqualone 3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one C15H11BrN2O NBUSAPJNASSKBP-UHFFFAOYSA-N
161 W-15 4-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2-ylidene]benzenesulfonamide C19H21ClN2O2S VJHXSSVOCOBVMI-XUTLUUPISA-N
162 Sibutramine 1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amine C17H26ClN UNAANXDKBXWMLN-UHFFFAOYSA-N
163 Embutramide N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide C17H27NO3 LMBMDLOSPKIWAP-UHFFFAOYSA-N
164 Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide
(LSZ)
[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-f,g]quinoline-9-
yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin-1-yl]methanone
C21H25N3O DUKNIHFTDAXJON-UHFFFAOYSA-N
165 Noopept ethyl ({[(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino)acetate C17H22N2O4 PJNSMUBMSNAEEN-AWEZNQCLSA-N
166 Mesembrine 3a-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-methyl-2,3,4,5,7,7a-hexahydroindol-6-
one
C17H23NO3 DAHIQPJTGIHDGO-UHFFFAOYSA-N
167 Orphenadrine N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine C18H23NO QVYRGXJJSLMXQH-UHFFFAOYSA-N
168 Ephenidine
(NEDPA)
N-ethyl-1,2-diphenylethanamine C16H19N IGFZMQXEKIZPDR-UHFFFAOYSA-N
169 NPDPA N-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amine C17H21N FBRJTEBLJRHAQX-UHFFFAOYSA-N
170 W-18 4-chloro-N-{(2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2-ylidene}
benzenesulfonamide
C19H20ClN3O4S BKRSVROQVRTSND-XUTLUUPISA-N
171 Adrafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamide C15H15NO3S CGNMLOKEMNBUAI-UHFFFAOYSA-N
172 Afloqualone 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)-one C16H14FN3O VDOSWXIDETXFET-UHFFFAOYSA-N
173 Modafiendz 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-methylacetamide C16H15F2NO2S MQZWTCIUDSDFCQ-UHFFFAOYSA-N
174 Methylmethaqualone 3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one C17H16N2O MPMDMUROZIYIIM-UHFFFAOYSA-N
175 Flibanserin 1,3-dihydro-1-(2-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl}
ethyl)-2H-benzimidazol-2-one
C20H21F3N4O PPRRDFIXUUSXRA-UHFFFAOYSA-N
176 4-methylpentan-2-amine
(DMBA)
4-methylpentan-2-amine C6H15N UNBMPKNTYKDYCG-UHFFFAOYSA-N
177 Modafinil sulphone 2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide C15H15NO3S ZESNOWZYHYRSRY-UHFFFAOYSA-N
178 N-methyl aminorex derivative 3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imine C10H12N2O PINRUEQFGKWBTO-UHFFFAOYSA-N
179 3,4-DMAR 3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imine C11H14N2O AINPTMZQNYUGDW-UHFFFAOYSA-N
180 4-MPH 3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine C12H17NO NWNCIXFIIDVRKE-UHFFFAOYSA-N
181 Phenetrazine 3-ethyl-2-phenylmorpholine C12H17NO DOMAVIHZFHQQHF-UHFFFAOYSA-N
182 Epirocaine 2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoate C14H21NO2 VXJABHHJLXLNMP-UHFFFAOYSA-N
183 Modafinil 2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide C15H15NO2S YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
184 Iso-phenmetrazine 5-methyl-2-phenylmorpholine C11H15NO LQHGEOIBMBXJGV-UHFFFAOYSA-N
185 Phenmetetrazine 4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholine C13H19NO ZOMTUQAEMGCZPK-UHFFFAOYSA-N
186 3F-Phenetrazine 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine C12H16FNO GPTHUZORYIVVNJ-UHFFFAOYSA-N
187 Bromantane N-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amine C16H20BrN LWJALJDRFBXHKX-UHFFFAOYSA-N
188 Viloxazine 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine C13H19NO3 YWPHCCPCQOJSGZ-UHFFFAOYSA-N
189 Fladrafinil 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}-N-hydroxyacetamide C15H13F2NO3S VKGUUSVYPXTWMA-UHFFFAOYSA-N
190 PDM-35 3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine C12H17NO YKCSYIYQRSVLAK-UHFFFAOYSA-N
191 3,6-DMPM 3,6-dimethyl-2-phenylmorpholine C12H17NO FZEIVUHEODGHML-UHFFFAOYSA-N
192 3-methylphenmetrazine 3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholine C12H17NO QEDQZYNGDXULGO-UHFFFAOYSA-N
193 G-130 5,5-dimethyl-2-phenyl-morpholine C12H17NO KJUOROGOOZJYAI-UHFFFAOYSA-N
194 Methylmorphenate methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetate C13H17NO3 FTSNQYGFVFQKHY-UHFFFAOYSA-N
195 PRE-084 2-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylate C19H27NO3 RQHKZUBCUZVZEF-UHFFFAOYSA-N
196 NDTDI N,N-diethyl-3-{methyl-[(4R)-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4-yl]
amino}propanamide
C19H27N3O JECGWOMOCPQHDH-UHFFFAOYSA-N
197 Ru-28306 N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4-amine C13H16N2 BQOANWOQEHVATQ-UHFFFAOYSA-N
198 Octodrine 6-methylheptan-2-amine C8H19N QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N
199 1,4-DMAA 5-methylhexan-2-amine C7H17N IZCBXLKODYZSDJ-UHFFFAOYSA-N
200 2F-Phenmetrazine 2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholine C11H14FNO QTYLEXQVLJYJHT-UHFFFAOYSA-N
201 Troparil methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate C16H21NO2 OMBOXYLBBHNWHL-UHFFFAOYSA-N
202 N-methyl-cyclazodone 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon C13H14N2O2 FFWGGFGJVZVGOW-UHFFFAOYSA-N
203 para-fluoro-4-methylaminorex; 4-FPO 5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine C10H11FN2O UYKYWISHPDEDRQ-UHFFFAOYSA-N
204 Bisfluoromodafinil 2-{[bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl}acetamide C15H13F2NO2S YEAQNUMCWMRYMU-UHFFFAOYSA-N
205 WIN 35428 methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-
carboxylate
C16H20FNO2 QUSLQENMLDRCTO-UHFFFAOYSA-N
206 alpha-methylephedrine 3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-ol C11H17NO SIBUOXVRODUTKZ-UHFFFAOYSA-N
207 N-methylephedrine 2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol C11H17NO FMCGSUUBYTWNDP-UHFFFAOYSA-N
208 1B-LSD 4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C24H31N3O2 SVRFNPSJPIDUBC-UHFFFAOYSA-N
209 2C-B aminorex 5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine C11H13BrN2O3 XUTCHZHTIDHQOP-UHFFFAOYSA-N
210 Pagoclone 2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2-
oxohexyl)-1H-isoindol-1-one
C23H22ClN3O2 HIUPRQPBWVEQJJ-UHFFFAOYSA-N
211 4-fluorophenibut 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid C10H12FNO2 QWHXHLDNSXLAPX-UHFFFAOYSA-N
212 Pregabalin methyl ester methyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate C9H19NO2 JDFPGFRTUSUWNI-UHFFFAOYSA-N
213 Xylazine N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine C12H16N2S BPICBUSOMSTKRF-UHFFFAOYSA-N
214 SL-164 5-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone C16H12Cl2N2O KUIHLOHNUGOCTO-UHFFFAOYSA-N
215 1cP-LSD 4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-
hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
C24H29N3O2 RAFUPYYDHPFASC-DYESRHJHSA-N
216 Nitromethaqualone 3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-one C16H13N3O4 RZHHDMJWDYJXAW-UHFFFAOYSA-N
217 Nefiracetam N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide C14H18N2O2 NGHTXZCKLWZPGK-UHFFFAOYSA-N
218 4-Hydroxyamphetamine 4-(2-aminopropyl)phenol C9H13NO GIKNHHRFLCDOEU -UHFFFAOYSA-N
219 25I-NBMD N-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine
C18H20INO4 NJNMIPDEUMTYNV -UHFFFAOYSA-N
220 25I-NB34MD N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)
ethanamine
C18H20INO4 FWEBGKDUEZRMRQ -UHFFFAOYSA-N
221 25C-NBF 2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-fluorobenzyl)ethanamine C17H19ClFNO2 AHIUIEOLKNDLSC -UHFFFAOYSA-N
222 25C-NBOH 2-({[2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol C17H20ClNO3 VHWXICYYQMMZCW -UHFFFAOYSA-N
223 25I-NBOH 2-{[2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl}phenol C17H20INO3 FEUZHYRXGQTBRO -UHFFFAOYSA-N
224 25B-NBF 2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-fluorophenyl)methyl]
ethanamine
C17H19BrFNO2 ATMBBMXJNIJRST -UHFFFAOYSA-N
225 25B-NBOH 2-{[2-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl}phenol C17H20BrNO3 RSUNJYKZRKIBNB -UHFFFAOYSA-N
226 1-phenethyl-4-hydroxypiperidine 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-ol C13H19NO KYGMSTKBHJVPJK-UHFFFAOYSA-N
227 7-CDMeOPPAE 7-(2-{[2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]amino}
ethyl)-1,3-dimethyl-purine-2,6-dione
C20H26ClN5O4 CWRNNANKXUBLFV-UHFFFAOYSA-N
228 25E-NBOH 2-({[2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}methyl)phenol C19H25NO3 SYBINTRPEZWFLZ-UHFFFAOYSA-N
229 BOD 2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amine C12H19NO3 VTEIFHQUZWABDE-UHFFFAOYSA-N
230 Vanoxerine 1-{2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl}-4-(3-phenylpropyl)
piperazine
C28H32F2N2O NAUWTFJOPJWYOT-UHFFFAOYSA-N
231 1-(3-Methylbenzyl)piperazine 1-(3-methylbenzyl)piperazine C12H18N2 VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
232 NSI-189 (4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3-pyridyl]methanone C22H30N4O DYTOQURYRYYNOR-UHFFFAOYSA-N
233 DB-MDBP 1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazine C12H14F2N2O2 MPZINTHEMFDGTH-UHFFFAOYSA-N
234 3,4-CFP 1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazine C10H12ClFN2 MKXFXPRJCBUTLX-UHFFFAOYSA-N
235 pBPP 1-(4-bromophenyl)piperazine C10H13BrN2 PJHPFAFEJNBIDC-UHFFFAOYSA-N
236 HDMP-28
(methylnaphthidate)
methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetate C18H21NO2 DNRNSIJBSCBESJ-UHFFFAOYSA-N
237 Propylphenidate propyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate C16H23NO2 PRMWWEANNQSWAR-UHFFFAOYSA-N
238 4-fluoroethylphenidate ethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetate C15H20FNO2 RKXQYWFDJDYSEN-UHFFFAOYSA-N
239 methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetate C13H17NO2 NVTLFQBLMSATNO-UHFFFAOYSA-N
240 Glaucine 1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenzo[de,g]
quinoline
C21H25NO4 RUZIUYOSRDWYQF-UHFFFAOYSA-N
241 LSA (6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-
carboxamide
C16H17N3O GENAHGKEFJLNJB-HZMBPMFUSA-N
242 Arecoline methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate C8H13NO2 HJJPJSXJAXAIPN-UHFFFAOYSA-N
243 5-Br-DMT [2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine C12H15BrN2 ATEYZYQLBQUZJE-UHFFFAOYSA-N
244 5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine C12H15ClN2 LXATUVRMTAHHDX-UHFFFAOYSA-N
245 Mephedrene N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine C9H15NS HZICDJQMPRFRKC-UHFFFAOYSA-N
246 PTI-3 N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-yl}methyl)-2-
methoxy-N-methylethan-1-amine
C21H28FN3OS LXQIIHJBHSFWQW-UHFFFAOYSA-N
247 Cumyl-Cb-MeGaClone 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]
indol-1-one
C25H26N2O VOCGZWPYRQJUMY-UHFFFAOYSA-N
248 BOH-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol C10H14BrNO3 PCSKDXWCLQXURQ-UHFFFAOYSA-N
249 N-methylbenzedrone 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one C18H21NO UIOKRZKDMRJWFG-UHFFFAOYSA-N
250 3F-PCP 1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidine C17H24FN PFPLGKFWWBXTNP-UHFFFAOYSA-N
251 3-Cl-PCP 1‐[1‐(3‐chlorophenyl)cyclohexyl]piperidine C17H24ClN HUHBTESMMFLCAN-UHFFFAOYSA-N
252 A-D2PV
(alpha-pyrrolidino-2-phenylacetophenone, alpha-D2PV)
1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one C18H19NO GQCCTZGWWWUYLS-UHFFFAOYSA-N
253 3-Me-PCP 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidine C18H27N BMFKUCGCXMDGBK-UHFFFAOYSA-N
254 MXiPR
(methoxisopropamine)
2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanone C16H23NO2 FTQIVDGNGXPEKP-UHFFFAOYSA-N
255 Cumyl-BC-HpMeGaClone-221 5-(bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-
dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one
C28H30N2O VFBNNQOHBYEVLU-UHFFFAOYSA-N
256 3-Methoxyphenmetrazine 2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholine C12H17NO2 QKAKYFBKVKSLLT-UHFFFAOYSA-N
257 butonitazene 2-[2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]-N,N-
diethylethan-1-amine
C24H32N4O3 UZZPOLCDCVWLAZ-UHFFFAOYSA-N
258 etonitazepyne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-
benzimidazole
C22H26N4O3 LQZWZCJCEPUKCJ-UHFFFAOYSA-N
259 BDMT 2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-
amine)
C24H30N4 LDSNARXIXVOSTN-UHFFFAOYSA-N
260 ABO-4en-PINACA N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide
C17H22N4O2 SHELRBQJCJWWQC-UHFFFAOYSA-N
261 4F-deprenyl N-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine C13H16FN MUDUXRHPVDVWHU-UHFFFAOYSA-N
262 fluonitazene N,N-diethyl-2-[2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]
ethan-1-amine
C20H23FN4O2 ZTWHIDCAGRMKTC-UHFFFAOYSA-N
263 M-alpha-HCMA 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)
propanamide
C13H18N2O4 GGNDZIOJQYAARA-UHFFFAOYSA-N
264 AP-238 1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-
one
C18H26N2O JELNWDOXWGBBLO-UHFFFAOYSA-N
265 carbonyl-bromadol (4-bromophenyl)-[1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-
phenethylcyclohexyl]methanone
C23H28BrNO2 SQKVCASVOTZNCS-UHFFFAOYSA-N
266 O-AMKD 3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate C16H21NO3 ZXPASXBVYVTLRG-UHFFFAOYSA-N
267 nortilidine ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate C16H21NO2 PDJZPNKVLDWEKI-UHFFFAOYSA-N
268 4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one 4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one C17H25NO JZBYSJKUYKWHMX-UHFFFAOYSA-N
269 phenylpiracetam 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide C12H14N2O2 LYONXVJRBWWGQO-UHFFFAOYSA-N
270 deoxymethoxetamine 2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone C15H21NO WIMLPRYZJQNQLE-UHFFFAOYSA-N
271 CHM-MDMB-CHMINACA cyclohexylmethyl 2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-
carboxamido]-3,3-dimethylbutanoate
C28H41N3O3 BJNHBUMERXHSSM-UHFFFAOYSA-N
272 protonitazene N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1H-
benzimidazole-1-ethanamine
C23H30N4O3 SJHUJFHOXYDSJY-UHFFFAOYSA-N
273 4Br-MAR
(para-bromo-4-methylaminorex)
5‐(4‐bromophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine C10H11BrN2O TUHDNALAVIDYHT-UHFFFAOYSA-N
274 4Cl-MAR
(Para-chloro-4-methylaminorex)
5‐(4‐chlorophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amine C10H11ClN2O PEMJVPLFSLEVII-UHFFFAOYSA-N
275 2C-T-21 2-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)-2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamine C12H18FNO2S ZBUUUKBTOCTOPW-UHFFFAOYSA-N
276 5-chloro-alpha MT
(5-Chloro-alpha-methyltryptamine)
1‐(5‐chloro‐1H‐indol‐3‐yl)propan‐2‐amine C11H13ClN2 QMKOQSCXSYPIPB-UHFFFAOYSA-N
277 3-chlorophenmetrazine; 3-CPM 2-(3-chlorophenyl)-3-methylmorpholine C11H14ClNO BOFUZZAQNVYZFF-UHFFFAOYSA-N
278 Hydroxetamine; HXE 2-(ethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanone C14H19NO2 CQERUJSORROCGH-UHFFFAOYSA-N
279 Dipyanone 4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-one C23H29NO LJIUPFDRFKFNJE-UHFFFAOYSA-N
280 Bretazenil 1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-9H-
imidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylate
C19H20BrN3O3 LWUDDYHYYNNIQI-UHFFFAOYSA-N
281 Deschloroclotizolam 2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C15H11ClN4S DBAZIULAFZCKIM-UHFFFAOYSA-N
282 BZO-POXIZID
(MDA-19 pentyl analogue)
N-[(Z)-(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide C20H21N3O2 PCHOEXVGYICASA-UZYVYHOESA-N
283 iso-3-CMC 1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-one C10H12ClNO CRNFRDNGAHBKFB-UHFFFAOYSA-N
284 BZO-4en-POXIZID
(MDA-19 4en-pentyl analogue)
N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamide C20H19N3O2 DIVZUDBOOCSMQO-UZYVYHOESA-N
285 ADB-5Br-INACA 5-bromo-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-1H-indazole-3-
carboxamide
C14H17BrN4O2 AJGASUCDTSLMNP-UHFFFAOYSA-N
286 BZO-ChMOXIZID N-{(Z)-[1-(cyclohexylmethyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino}
benzamide
C22H23N3O2 HTPDZRIIOLCPPS-ATJXCDBQSA-N
287 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-pent-4-
enyl-pyrazole-5-carboxamide
C21H27FN4O2 JPCQBOGNKSMAIE-UHFFFAOYSA-N
288 desmethylmoramide 4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone C24H30N2O2 JRPANCYSRUEJDY-UHFFFAOYSA-N
289 ADB-FUBIATA
(ADB-FUBIACA)
2-[(2-{1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl}acetyl)amino]-3,3-
dimethyl-butanamide
C23H26FN3O2 KHAUCCNSUMBFOT-UHFFFAOYSA-N
290 5F-BZO-POXIZID;
5F-MDA-19; MDA-19 5-fluoropentyl analogue
N-{(Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3-ylidene]amino}benzamide C20H20FN3O2 CJINBVDNZDUMJM-PYCFMQQDSA-N
291 3-Me-PCPy 1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]pyrrolidine C17H25N JZVMREFYFTZXGN-UHFFFAOYSA-N
292 flubrotizolam 2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C15H10BrFN4S VOZDBDBHBXLWCG-UHFFFAOYSA-N
293 5,3-ADB-4en-PFUPPYCA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1-
pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamide
C21H27FN4O2 WGRQGKCMZJBNQD-UHFFFAOYSA-N
294 5,3-AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-5-(4-
fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
C22H29FN4O2 XMZXGVYPIIOHAQ-UHFFFAOYSA-N
295 fenozolone 2-(ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazolone C11H12N2O2 RXOIEVSUURELPG-UHFFFAOYSA-N
296 CUMYL-TsINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamide C24H23N3O3S NZHIGLHQWQLPPC-UHFFFAOYSA-N
297 1V-LSD N,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-
fg]quinoline-9-carboxamide
C25H33N3O2 GIIBVGJWUZNECE-XMSQKQJNSA-N
298 etonitazepipne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]-1H-benzo[d]
imidazole
C23H28N4O3 UMGXRAISFRUVKD-UHFFFAOYSA-N
299 iso-(meta-methyl-propcathinone) 1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-one C13H19NO UPNWYTPGWJZSBN-UHFFFAOYSA-N
300 N-benzyl-isopropylamine N-benzylpropan-2-amine C10H15N LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
301 ADB-IACA
(ADB-IATA)
2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamide C16H21N3O2 WUWCLBKDNAZHPN-UHFFFAOYSA-N
302 Cumyl-INACA N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamide C17H17N3O COOPWWXIRLDJCP-UHFFFAOYSA-N
303 Cumyl-CHSINACA 1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide
C23H27N3O3S ZNRPDVCQZGICAF-UHFFFAOYSA-N
304 Cumyl-CLCHSINACA
(CUMYL-1Cl-CHSINACA)
1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)
indazole-3-carboxamide
C23H26ClN3O3S MNMREJDPBHYPIR-UHFFFAOYSA-N
305 CH-FUBIACA N-cyclohexyl-2-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl]acetamide C23H25FN2O GSTACBDFNQHWHP-UHFFFAOYSA-N
306 CH-PIACA N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide C21H30N2O SYYOOLIGHZEOKJ-UHFFFAOYSA-N
307 MDMB-5Br-INACA methyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-
dimethylbutanoate
C15H18BrN3O3 QGEVEXPJOKFMAN-UHFFFAOYSA-N
308 ADB-D-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-decyl-1H-
indazole-3-carboxamide
C24H37BrN4O2 YDOQIEUYWRSIGV-UHFFFAOYSA-N
309 A-PONASA N-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1-sulfonamide C25H33NO3S KDLJELWGBJUNBO-UHFFFAOYSA-N
310 fluetizolam 2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
C17H15FN4S BCKPHENWWQCRCG-UHFFFAOYSA-N
311 ADB-4en-P-5Br-INACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4-en-1-
yl)-1H-indazole-3-carboxamide
C19H25BrN4O2 SKMMFULKOGGVOT-UHFFFAOYSA-N
312 Desalkylgidazepam 7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one C15H11BrN2O ATCCWKYKHCKDGT-UHFFFAOYSA-N
313 N-cyclohexyl methylone 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-one C16H21NO3 WZDQUORQDHVTKD-UHFFFAOYSA-N
314 N-ethyl zolpidem N-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]
acetamide
C19H21N3O GQJSOTATHCNTSW-UHFFFAOYSA-N
315 2-fluoro-deschloro-N-ethylketamine 2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanone C14H18FNO RTXKYSLDFKUESF-UHFFFAOYSA-N
316 A-FUBIACA N-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl]acetamide C27H29FN2O UGPWISFILITTLX-UHFFFAOYSA-N
317 hexahydrocannabinol
(HHC)
6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]
pyran-1-ol
C₂₁H₃₂O₂ XKRHRBJLCLXSGE-UHFFFAOYSA-N
318 4en-PDMB-4en-PINACA pent-4-en-1-yl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamido)-butanoate
C₂₄H₃₃N₃O₃ CQZNZGBBRCLQTI-UHFFFAOYSA-N
319 Acetyl-hexahydrocannabinol
(HHC acetate)
(6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydrobenzo[c]
chromen-1-yl) acetate
C₂₃H₃₄O₃ ZAZIHGFBNRVMAI-UHFFFAOYSA-N
320 Hexahydrocannabiphorol
(HHC-P)
3-Heptyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]
pyran-1-ol
C₂₃H₃₆O₂ USZILQYXSONCHH-UHFFFAOYSA-N
321 Fluorexetamine
(FXE)
2-(ethylamino)-2-(3-fluorophenyl)cyclohexan-1-one C₁₄H₁₈FNO FCETYWCLCUZFJI-UHFFFAOYSA-N
322 Rilmazafone 5-[[(2-aminoacetyl)amino]methyl]-1-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)
phenyl]-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide
C₂₁H₂₀Cl₂N₆O₃ KYHFRCPLIGODFH-UHFFFAOYSA-N
323 5-MeO-TMT 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamine C₁₄H₂₀N₂O ACEHBQPPDDGCGZ-UHFFFAOYSA-N
324 ADMB-INACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide
C₁₄H₁₈N₄O₂ UFECWXZSRFBSHC-UHFFFAOYSA-N
325 FUBIAT 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-acetic acid C₁₇H₁₄FNO₂ MSECUWYFWKAGLD-UHFFFAOYSA-N
326 4F-MBZP 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-methylpiperazine C₁₂H₁₇FN₂ KFMDNJJTGINMCS-UHFFFAOYSA-N
327 *  ADMB–3TMS–PRINACA N-(1-amino–3,3-dimethyl–1-oxobutan–2- yl)–1-(3-(trimethylsilyl)propyl)–1H- indazole–3-carboxamide C₂₀H₃₂N₄O₂Si LJKMOYFTWIBFJI- UHFFFAOYSA–N
328 *  N-cyclohexyl butylone 1-(1,3-benzodioxol–5-yl)–2- (cyclohexylamino)butan-1-one C₁₇H₂₃NO₃ JUIRPSMGWVYMJT- UHFFFAOYSA–N
329 *  2’-Fluoro–2-fluoro–3- methylfentanyl N-(1-(2-fluorophenethyl)–3- methylpiperidin–4-yl)–N- (2- fluorophenyl)propionamide C₂₃H₂₈F₂N₂O ZHMCEQBHANQWEW- UHFFFAOYSA–N
330 *  Etomethazene 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl– 5-methyl-1H-benzimidazole–1-ethanamine C₂₃H₃₁N₃O ZARKNPABJGEAOQ- UHFFFAOYSA–N
331 *  Ethyleneoxynitazene 2-{2-[(2,3-dihydro–1-benzofuran–5- yl)methyl]–5-nitro-1H-benzimidazol–1- yl}-N,N-diethylethan–1-amine C₂₂H₂₆N₄O₃ IPSJQZUMCSELFZ- UHFFFAOYSA–N
332 *  iso–3-MMC 1-(methylamino)–1-(3- methylphenyl)propan–2-one C₁₁H₁₅NO QXBFBMKWNOHDFB- UHFFFAOYSA–N
333 *  1cP–Al-LAD 4-(cyclopropanecarbonyl)–N,N-diethyl–7- (prop-2-en–1-yl)–4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline–9-carboxamide
C₂₆H₃₁N₃O₂ VSABTUDYQCMWKE- UHFFFAOYSA–N

6.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek,

6.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a 6.2. pontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.

7. *  A jegyzékbe sorolás szempontjából a 6.1. pontban foglalt táblázat A és B oszlopában található adatok irányadóak, a C és D oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.