A jogszabály mai napon ( 2024.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

83/2022. (XII. 30.) BM rendelet

a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) ATC csoport: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 13. pontja szerinti csoport;

b) célcsoport: a biztosítottak azon köre, akik részére – a háziorvosi vagy fogorvosi szolgálat által – végzett gyógyító-megelőző tevékenység során egy adott indikátor értékelésre kerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által;

c) *  célérték: a vizsgált időszakban az adott indikátorban érintett szolgálatok legjobb eredményt elérő 25%-ának és 50%-ának indikátortól függő legalacsonyabb vagy legmagasabb értéke, amely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatok esetében vármegyénként, városnak és nem városnak minősülő kategóriánként kerül meghatározásra valamennyi indikátor esetében;

d) háziorvosi vagy fogorvosi szolgáltató: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező azon háziorvosi, fogorvosi tevékenységet nyújtó szolgáltató, amely a NEAK-kal kötött érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik, területi ellátási kötelezettséggel működik, és a háziorvosi szolgálatok esetében a bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 200 főt;

e) indikátor: a háziorvosi és fogorvosi szolgálatok által végzett azon prevenciós, gyógyító, gondozási és gyógyszerrendelési tevékenységek mennyiségi mérőszáma, melyek alapján a szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) háziorvosi szolgálatok esetében 12/A. §-a, illetve fogorvosi szolgálatok esetében 25/B. §-a szerinti díjazásban részesülhet.

2. Háziorvosi indikátorrendszer

2. § (1) A NEAK a háziorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét a 3. §, valamint az 1. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta értékeli.

(2) *  A háziorvosi szolgáltatók értékelése vármegyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:

a) Budapesten a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetben;

b) az a) pont szerinti kivétellel egyéb városban

ba) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felnőtt és vegyes körzetben együttesen, és

bb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben;

c) városnak nem minősülő településen

ca) a Kr. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőtt, illetve a Kr. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti vegyes körzetben és

cb) a Kr. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gyermek körzetekben.

3. § (1) A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:

a) influenza elleni védőoltásban részesült 60 év felettiek aránya,

b) népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők aránya,

c) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 évesek körében,

d) magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 évesek körében,

e) szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásos betegek aránya,

f) lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében,

g) ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége,

h) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – HbA1c vizsgálat,

i) gondozásban részesült cukorbetegek aránya – mikroalbumin vizsgálat,

j) antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében,

k) szűrővizsgálatok 65 év felett,

l) hyperuricaemia kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében.

(2) A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:

a) meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 2–11 hónaposak körében,

b) anaemia szűrések aránya a 10–18 éves lányok esetében,

c) antibiotikumos kezelésben részesültek aránya,

d) colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves kor alattiak körében,

e) szűrővizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,

f) kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében,

g) meningococcus védőoltásban részesültek aránya a 12–24 hónaposak körében,

h) szűrővizsgálatok végzésének aránya 5 éves korban,

i) * 

j) * 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, az adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A háziorvosi szolgálatok indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén kerül sor.

(2) A célértékek minden indikátor esetében az 1. § c) bekezdése alapján kerülnek meghatározásra és a NEAK honlapján kerülnek közzétételre.

(3) A 3. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári évre érvényesek, meghatározásuk a tárgyévet megelőző, az indikátor meghatározása szerinti időhossz járó- és fekvőbeteg-szakellátási adatai, a háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai, valamint a gyógyszer vényforgalmi adatok alapján történik.

5. § *  (1) A 3. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a)–e), valamint g)–h) pontja szerinti indikátorokért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha egy adott indikátor esetén

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 10 főt, és

b) a háziorvosi szolgálat megfelel a NEAK honlapján közzétett célértéknek.

(2) A 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti indikátorért az 1. mellékletben szereplő pontszám kapható abban az esetben, ha az indikátor esetén

a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévő bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 7 főt, és

b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplő célértéknek.

(3) Ha az adott háziorvosi szolgálat a 3. § (1) bekezdés j) pontja és a (2) bekezdés c) pontjában szereplő indikátorok kivételével az adott indikátor esetében eléri vagy meghaladja az 1. melléklet III. rész 1. pontjában foglalt táblázat szerinti százalékos arányt, az 1. melléklet III. rész 1. pontjában foglalt táblázat szerinti pontozásban részesül.

(4) Ha az adott háziorvosi szolgálat a 3. § (1) bekezdés j) pontja és a (2) bekezdés c) pontjában szereplő indikátorok esetében eléri vagy nem haladja meg az 1. melléklet III. rész 2. pontjában foglalt táblázat szerinti százalékos arányt, az 1. melléklet III. rész 2. pontjában foglalt táblázat szerinti pontozásban részesül.

(5) Ha a 4. § (2) bekezdés alapján számított pontérték és a (3) bekezdésben számított pontérték, a 3. § (1) bekezdés j) pontjában és a (2) bekezdés c) pontjában szereplő indikátorok esetében a 4. § (1) és (3) bekezdése alapján számított pontérték eltér, a pontérték meghatározásánál minden esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra.

(6) Az adott vármegyében, illetve a főváros kerületeiben az egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok összeadódnak, és a rendelkezésre álló, a gyermek körzetek, valamint a felnőtt és vegyes körzetek adott hónapra vonatkozó számának arányában megosztásra kerülő előirányzatból a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban.

3. Fogorvosi indikátorrendszer

6. § (1) A NEAK a fogorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét jelen alcímben meghatározott, indikátor alapú kódrendszer szerint értékeli.

(2) A NEAK a fogorvosi szolgálatok gyógyító-megelőző tevékenységét a 7. §, valamint a 2. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta értékeli.

(3) *  A fogorvosi szolgálatok értékelése vármegyei bontásban és praxiscsoportonként történik a következők szerint:

a) a városokban

aa) a felnőtt és vegyes körzetben együttesen és

ab) a gyermek körzetekben;

b) városnak nem minősülő településen

ba) a felnőtt, illetve a vegyes körzetben és

bb) a gyermek körzetekben.

7. § (1) A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre a 2. mellékletben meghatározottak szerint:

a) tömést követő gyökérkezelés,

b) tömést követő fogeltávolítás,

c) fogkő eltávolítás,

d) fogorvosi szűrővizsgálat az ellátottak körében.

(2) A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre a 2. mellékletben meghatározottak szerint:

a) tömést követő gyökérkezelés,

b) tömést követő fogeltávolítás,

c) barázdazárás,

d) fogorvosi szűrővizsgálat az ellátottak körében.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti indikátorok célcsoportjait, az adott indikátorhoz kapcsolódóan kapható pontszámokat, az adatforrást és az indikátor számításának módját a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A fogorvosi indikátorok szerinti gyógyító-megelőző tevékenységének minősítésére célértékek mentén kerül sor.

(2) A célértékek minden indikátor esetében az 1. § c) pontja alapján kerülnek kiszámításra és a NEAK honlapján kerülnek közzétételre.

(3) Indikátoronként a 2. mellékletben szereplő pontszám kapható.

(4) A 7. § (1) és (2) bekezdésében foglalt indikátorok esetében meghatározott célértékek naptári évre érvényesek, meghatározásuk a tárgyévet megelőző, az indikátor meghatározása szerinti időtartam fogorvosi adatai alapján történik.

(5) *  Ha az adott fogorvosi szolgálat a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő indikátorok esetében eléri vagy nem haladja meg a 2. melléklet III. rész 1. pontjában foglalt táblázat szerinti százalékos arányt, a táblázat szerinti pontozásban részesül.

(6) *  Ha az adott fogorvosi szolgálat egy adott indikátor esetén a 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjában és a (2) bekezdés c) és d) pontjában szereplő indikátorok esetében eléri vagy meghaladja a 2. melléklet III. rész 2. pontjában foglalt táblázat szerinti százalékos arányt, a táblázatban feltüntetett pontban részesül.

(7) *  Ha a 7. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő indikátorok esetében a (2) bekezdés és az (5) bekezdés alapján számított pontérték eltér, a pontérték meghatározásánál minden esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra. Ha a 7. § (1) bekezdés c) és d) pontjában és a (2) bekezdés c) és d) pontjában szereplő indikátorok esetében a (2) bekezdés és a (6) bekezdés alapján számított pontérték eltér, úgy a pontérték meghatározásánál minden esetben a magasabb pontszám kerül megállapításra.

(8) * 

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

10. § *  E rendeletnek a háziorvosok és fogorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről szóló 83/2022. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2023. (VII. 6.) BM rendelettel megállapított 1., 3., 5. és 8. §-ában, valamint 1. és 2. mellékletében foglalt rendelkezéseket a 2023. július havi kifizetésektől kell alkalmazni.

1. melléklet a 83/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

I. Felnőtt és vegyes háziorvosi körzet indikátorai

1. Influenza elleni védőoltás indikátor (HSZI%)

1.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 60 éves és a feletti biztosítottak

1.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 60 éves és az a feletti biztosítottak közül azok aránya, akik influenza elleni védőoltást kaptak a megelőző 12 hónapon belül. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

1.3. Számítás: HSZI% = HSZI / BB60+ * 100

HSZI%: a praxis TAJ körében influenza védőoltásban részesültek aránya a megelőző 12 hónapban

HSZI: a megelőző 12 hónapban influenza elleni védőoltásban részesült 60 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma

BB60+: összes 60 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban

1.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok)

1.5. Pontszám: 1 vagy 2

2. Népegészségügyi célú, szervezett emlőszűrésen (mammográfia) a megelőző két évben részt vett 45–65 éves nők aránya (NSZm%)

2.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők

2.2. Jelentése: Az adott hónapban a háziorvoshoz bejelentkezett 45–65 év közötti nők közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 2 évben mammográfiás szűrésen vettek részt. Egy TAJ a 24 hónap alatt egyszer vehető figyelembe.

2.3. Számítás: NSZm% = NSZm / BB45-65 * 100

NSZm%: a praxis TAJ körében népegészségügyi célú szervezett emlőszűrésen (mammográfia) részt vettek aránya

NSZm: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők közül a megelőző 24 hónapban szűrésen részt vettek

BB45-65: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 45–65 éves nők száma

2.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok

2.5. Pontszám: 1 vagy 2

3. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya a 40–54 éves korosztályban (HSZGH1%)

3.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak

3.2. *  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C07, C08, C09, C10BX ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

3.3. Számítás: HSZGH1% = HSZGH1 / BB40-54 * 100

HSZGH1%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya

HSZGH1: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak száma, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki

BB40-54: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 40–54 év közötti biztosítottak

3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

3.5. Pontszám: 1 vagy 2

4. Magas vérnyomás miatti kezelésben részesültek aránya az 55–69 éves korosztályban (HSZGH2%)

4.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak

4.2. *  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok aránya, akik magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C07, C08, C09, C10BX ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltottak ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerül figyelembevételre.

4.3. Számítás: HSZGH2% = HSZGH2 / BB55-69 * 100

HSZGH2%: a praxis TAJ körében a rendszeresen vérnyomáscsökkentőt szedők aránya

HSZGH2: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert váltottak ki

BB55-69: az adott háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 55–69 év közötti biztosítottak

4.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

4.5. Pontszám: 1 vagy 2

5. Szérum kreatinin vizsgálatban részesült magas vérnyomásban szenvedő betegek aránya (HSZGH3%)

5.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak

5.2. *  Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásban szenvedő betegek közül azok aránya, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer jártak laboratóriumban szérum kreatininszint meghatározáson. Magas vérnyomásos betegnek minősül, aki magas vérnyomás kezelésére szolgáló, a C02, C03, C07, C08, C09, C10BX ATC csoportokba tartozó gyógyszert váltott ki legalább 4 alkalommal a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

5.3. Számítás: HSZGH3% = HSZGH3 / BBhyp * 100

HSZGH3%: a praxis TAJ körében magas vérnyomásban szenvedő betegek közül a szérum kreatininszint meghatározáson részt vettek aránya

HSZGH3: a megelőző 12 hónapban legalább egyszer szérum kreatininszint meghatározáson részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos betegek száma

BBhyp: a megelőző 12 hónapban legalább négyszer vérnyomáscsökkentő gyógyszert kiváltó, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett betegek száma

5.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok és járóbeteg-szakellátás adatok

5.5. Pontszám: 1 vagy 2

6. Lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálatban részesültek aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZL%)

6.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek

6.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton vettek részt. Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

6.3. Számítás: HSZL% = HSZL / BBdm-hyp * 100

HSZL%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálton részt vettek aránya

HSZL: lipidanyagcsere kapcsán végzett vizsgálaton részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők száma

6.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, laboratóriumi adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

6.5. Pontszám: 1 vagy 2

7. Ischaemiás szívbetegek gyógyszeres kezelésének megfelelősége (béta-blokkoló) (HSZGI%)

7.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett azon biztosítottak, akik acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átestek.

7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, acut myocardialis infarctuson (AMI; BNO I21, I22.) és/vagy coronaria bypass műtéten (CABG) és/vagy szívkatéteres tágításon (PTCA) átesett biztosítottak közül azok aránya, akik béta-blokkolót (ATC: C07) váltottak ki legalább 4 alkalommal a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

7.3. Számítás: HSZGI% = HSZGI / BBi * 100

HSZGI%: a praxis TAJ körében ischaemiás szívbetegek közül a rendszeresen béta-blokkolót szedők aránya

HSZGI: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer béta-blokkolót kiváltók száma

BBi: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett ischaemiás szívbetegek száma

7.4. Adatforrás: fekvőbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

7.5. Pontszám: 1 vagy 2

8. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – HbA1c vizsgálat (HSZD1%)

8.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak

8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok aránya, akik haemoglobin A1C meghatározáson voltak a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

8.3. Számítás: HSZD1% = HSZD1 / BBD * 100

HSZD1%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya

HSZD1: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban legalább egyszer haemoglobin

A1C meghatározáson megjelentek

BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszer kiváltók száma

8.4. Adatforrás: laboratóriumi adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

8.5. Pontszám: 1 vagy 2

9. Gondozásban részesült cukorbetegek aránya – mikroalbumin vizsgálat (HSZD3%)

9.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, az A10 ATC csoportba tartozó gyógyszereket kiváltó biztosítottak

9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett és a megelőző 12 hónapban A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók közül azok, akik mikroalbumin vizsgálaton megjelentek a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

9.3. Számítás: HSZD3% = HSZD2 / BBD * 100

HSZD3%: a praxis TAJ körében megfelelően gondozott cukorbetegek aránya

HSZD3: a BBD szerinti biztosítottak közül azok, akik a megelőző 12 hónapban mikroalbumin vizsgálaton megjelentek

BBD: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, a megelőző 12 hónapban legalább négyszer A10 ATC kódú gyógyszert kiváltók száma

9.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

9.5. Pontszám: 1 vagy 2

10. Antibiotikum kezelés gyakorisága a felnőtt lakosság körében (HSZA18+%)

10.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak

10.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve a kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját háziorvosa írt fel.

10.3. Számítás: HSZA18+% = HSZA18+ / BB18+ * 100

HSZA18+%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 18 éves és idősebb biztosítottak között

HSZA18+: a 18 éves és idősebb, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, saját háziorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma

BB18+: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 18 éves és idősebb biztosítottak száma

10.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

10.5. Pontszám: 1 vagy 2

11. Szűrővizsgálatok 65 év felett (HSZS65+%)

11.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és a feletti biztosítottak

11.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 65 éves és az a feletti biztosítottak közül azok aránya, akik kardiovaszkuláris szűrésben részesültek a megelőző 12 hónapban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

11.3. Számítás: HSZS65+% = HSZS65+ / BB65+ * 100

HSZS65+%: a praxis TAJ körében kardiovaszkuláris szűrésben részesültek aránya a megelőző 12 hónapban

HSZS65+: a megelőző 12 hónapban kardiovaszkuláris szűrésben részesült 65 éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma

BB65+: összes 65éves és az a feletti bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban

11.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai

11.5. Pontszám: 1 vagy 2

12. Hyperuricaemia szűrések aránya a magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek körében (HSZHY%)

12.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett magas vérnyomásos vagy diabéteszes betegek

12.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatókhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedő biztosítottak közül azok aránya, akik a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban hyperuricaemia szűrésen vettek részt. Diabéteszben szenvedőnek minősül, aki a megelőző 12 hónapban legalább négyszer váltott ki patikában oralis antidiabetikumot, vagy inzulin készítményt (ATC: A10). Magas vérnyomásban szenvedő betegnek minősül az 5.2. pontban meghatározott biztosított. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

12.3. Számítás: HSZHY% = HSZHY / BBdm-hyp * 100

HSZHY%: a praxis TAJ körében a diabéteszes és magas vérnyomásban szenvedő betegek közül hyperuricaemia szűrésen részt vettek aránya

HSZHY: hyperuricaemia szűrésen részt vett, a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak száma

BBdm-hyp: a háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett, diabéteszben vagy magas vérnyomásban szenvedők száma

12.4. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok, laboradatok, gyógyszer vényforgalmi adatok

12.5. Pontszám: 1 vagy 2

II. Gyermek körzet indikátorai

1. Meningococcus védőoltás (HSZM1%)

1.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 2–11 hónapos gyermekek

1.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 2–11 hónapos gyermekek közül azok aránya, akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

1.3. Számítás: HSZM1% = HSZM1/BB2 * 100

HSZM1%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya

HSZM1: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 12 hónapban meningococcus elleni védőoltásban részesültek

BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 2–11 hónapos biztosított

1.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok) (OENO kódja: 43594)

1.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

2. Anaemia szűrés a 10–18 éves lányok körében (HSZV10-18%) [3. § (2) bekezdés c) pontja]

2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 év közötti lányok

2.2. *  Jelentése: HSZV10–18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 10–18 éves lány biztosítottak közül azok száma, akik a tárgyhónapot megelőző 24 hónapban legalább egyszer anaemia szűrésen vettek részt.

2.3. Adatforrás: járóbeteg-szakellátás adatok

2.4. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

3. Antibiotikumos kezelés gyakorisága (HSZA0-18%)

3.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak

3.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző

12 hónapban átlagosan egy hónapra vetítve azon kiváltott antibiotikum vények száma, melyet a saját házi gyermekorvosuk írt fel. Cél az indikátor értékének csökkenése.

3.3. Számítás:

HSZA0-18% = HSZA0-18 / BB0-18 * 100

HSZA0-18%: a praxis TAJ körében antibiotikum rendelés aránya a 0–18 éves korúak között

HSZA0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak által a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban kiváltott, a saját házi gyermekorvosuk által felírt antibiotikum vények egy hónapra vetített átlagos száma

BB0-18: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 0–18 éves biztosítottak

3.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

3.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

4. Colecalciferol belsőleges oldatos csepp adása (HSZCI%)

4.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek

4.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a gyermeket tekintjük megfelelően ellátottnak, akinek a részére a megelőző 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában.

4.3. Számítás:

HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100

HSZCI%: Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0–3 éves kor közötti biztosítottak között

HSZCI: az adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0–3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek a részére legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsőleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a tárgyhónapot megelőző 12 hónapban

BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított

4.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

4.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

5. Szűrővizsgálatok végzése 6 éves kor alatt (HSZSZ%)

5.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek

5.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél – a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.

5.3. Számítás:

HSZSZ% = HSZSZ/BB6 * 100

HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szűrővizsgálatokon átesettek aránya

HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szűrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma

BB6: 6 éves kor alatti biztosítottak száma

5.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szűrés adatsorok)

5.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

6. Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya (HSZSZCS%)

6.1. *  Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 4 hónapos kor alatti gyermekek

6.2. *  Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 4 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél a megelőző 4 hónapban maximum 1 anyatej helyettesítő tápszer vény került kiváltásra.

6.3. *  Számítás:

HSZSZCS% = HSZSZCS / BB * 100

HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya

HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 4 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 4 hónapban maximum 1 anyatej helyettesítő tápszer vény került kiváltásra.

BB: 4 hónapos kor alatti biztosítottak száma.

6.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok

6.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

7. Szűrővizsgálatok végzése 5 éves korban (HSZSZ5%)

7.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 5 éves gyermekek

7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 5 éves korú gyermekek közül azok aránya, akiknél – a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által elrendelt – szűrési tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelőző 12 hónapban.

7.3. Számítás: HSZSZ5% = HSZSZ5/BB5 * 100

HSZSZ5%: 5 éves korú bejelentkezett biztosítottak

HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 5 éves azon biztosítottainak száma, akiknél a megelőző 12 hónapban legalább egy alkalommal szűrési tevékenységet végeztek.

BB5: 5 éves bejelentkezett biztosítottak száma

7.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai

7.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

8–9. * 

10. Meningococcus védőoltás (HSZM2%)

10.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 12–24 hónapos gyermekek

10.2. *  Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 12–24 hónapos gyermekek közül azok aránya, akik legalább egy meningococcus elleni védőoltást kaptak 12–24 hónapos korukban. Egy TAJ a megelőző 12 hónap alatt csak egyszer kerülhet figyelembevételre.

10.3. *  Számítás:

HSZM% = HSZM / BB2 * 100

HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védőoltásban részesültek aránya

HSZM: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelőző 12 hónapban meningococcus elleni védőoltásban részesültek 12–24 hónapos korukban

BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 12–24 hónapos biztosított

10.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312 OENO adatsorok) (OENO kódja: 43594)

10.5. *  Pontszám: 1,5 vagy 3

III. *  Háziorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás

1. *  Háziorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás [5. § (3) bekezdés]

Háziorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás
Százalék saját érték 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Pont (felnőtt és vegyes praxisok) 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
Pont (gyermek praxisok) 0,75 1,125 1,5 1,875 2,25 2,625 3

2. *  Háziorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás [5. § (4) bekezdés]

Háziorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás
Százalék saját érték 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Pont (felnőtt és vegyes praxisok) 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
Pont (gyermek praxisok) 0,75 1,125 1,5 1,875 2,25 2,625 3

2. melléklet a 83/2022. (XII. 30.) BM rendelethez

I. Felnőtt és vegyes fogorvosi körzet indikátorai

1. Tömést követő gyökérkezelés (FOGGY%)

1.1. *  Célcsoport: A fogorvosi szolgálatnál töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

1.2. *  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál a megelőző 24 hónapban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik a tömést követően gyökérkezelésben részesültek a megelőző 24 hónapban.

1.3. *  Számítás:

FOGGY% = FOGGY / BT * 100

FOGGY%: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek aránya a megelőző 24 hónapban

FOGGY: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek száma a megelőző 24 hónapban

BT: a töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

1.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

1.5. Pontszám: 1 vagy 2

2. Tömést követő fogeltávolítás (FOGELT%)

2.1. *  Célcsoport: A fogorvosi szolgálatnál töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

2.2. *  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál a megelőző 24 hónapban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik a tömést követően fogeltávolításban részesültek a megelőző 24 hónapban.

2.3. *  Számítás:

FOGELT% = FOGELT / BT * 100

FOGELT%: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek aránya a megelőző 24 hónapban

FOGELT: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek száma a megelőző 24 hónapban

BT: a töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

2.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

2.5. Pontszám: 1 vagy 2

3. Fogkő eltávolítás (FOGKO%)

3.1. *  Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott biztosítottak száma, kivéve a teljes foghiánnyal (BNO: K0000) rendelkezőket.

3.2. Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogkőeltávolításban részesültek.

3.3. Számítás:

FOGKO% = FOGKO / BE * 100

FOGKO%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogkőeltávolításban részesültek

FOGKO: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik fogkőeltávolításban részesültek

BE: adott hónapban ellátott biztosítottak száma

3.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

3.5. Pontszám: 1 vagy 2

4. Szűrővizsgálatok végzése 18 év felett (FOGSZ%)

4.1. Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott 18 év feletti biztosítottak száma

4.2. Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogorvosi szűrésben részesültek.

4.3. Számítás:

FOGSZ% = FOGSZ / BE * 100

FOGSZ%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik fogorvosi szűrésben részesültek

FOGSZ: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik fogorvosi szűrésben részesültek

BE: adott hónapban ellátott 18 feletti biztosítottak száma

4.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

4.5. Pontszám: 1 vagy 2

II. Gyermek fogorvosi körzet indikátorai

1. Tömést követő gyökérkezelés (FOGGY%)

1.1. *  Célcsoport: A fogorvosi szolgálatnál töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

1.2. *  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál a megelőző 24 hónapban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik a tömést követően gyökérkezelésben részesültek a megelőző 24 hónapban.

1.3. *  Számítás:

FOGGY% = FOGGY / BT * 100

FOGGY%: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek aránya a megelőző 24 hónapban

FOGGY: a praxisban tömést követően gyökérkezelésben részesültek száma a megelőző 24 hónapban

BT: a töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

1.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

1.5. Pontszám: 1 vagy 2

2. Tömést követő fogeltávolítás (FOGELT%)

2.1. *  Célcsoport: A fogorvosi szolgálatnál töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

2.2. *  Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál a megelőző 24 hónapban töméssel ellátottak közül azok aránya, akik a tömést követően fogeltávolításban részesültek a megelőző 24 hónapban.

2.3. *  Számítás:

FOGELT% = FOGELT / BT * 100

FOGELT%: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek aránya a megelőző 24 hónapban

FOGELT: a praxisban tömést követően fogeltávolításban részesültek száma a megelőző 24 hónapban

BT: a töméssel ellátott biztosítottak száma a megelőző 24 hónapban

2.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

2.5. Pontszám: 1 vagy 2

3. Barázdazárás (FOGBA%)

3.1. Célcsoport: A fogorvosnál adott hónapban ellátott 18 év alatti biztosítottak száma

3.2. Jelentése: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akiknél barázdazárás történt.

3.3. *  Számítás:

FOGBA% = FOGBA / BE * 100

FOGBA%: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok aránya, akik barázdazárásban részesültek

FOGBA: A fogorvosi szolgálatnál adott hónapban megjelentek közül azok száma, akik barázdazárásban részesültek

BE: adott hónapban ellátott biztosítottak száma

3.4. Adatforrás: fogorvosi jelentések

3.5. Pontszám: 1 vagy 2

4. *  Szűrővizsgálatok 18 év alatt (FOGSZ%)

III. *  Fogorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás

1. *  Fogorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás [8. § (5) bekezdés]

Fogorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás
Százalék saját érték 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%
Pont 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

2. *  Fogorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás [8. § (6) bekezdés]

Fogorvos saját indikátorértékének megfelelő pontozás
Százalék saját érték 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Pont 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2